Hopp til hovedinnhold

EPJ-løftet

EPJ-løftet skal bidra til kvalitetsheving av fastlegers, avtalespesialisters, fysio- og manuellterapeuters EPJ systemer gjennom at nyttig funksjonalitet og felleskomponenter blir utviklet og tatt i bruk. Prosjektet videreføres på årlig basis. 

Nøkkelinformasjon

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Direktoratet for e-helse

Risiko

Middels

Kontaktperson

Ørjan Stene

Segment

Koordinere

Rammene for EPJ-løftet settes i Normaltarifforhandlingene mellom Staten og de respektive behandler-foreningene. EPJ-løftet jobber med å støtte forbedringer i journalsystemer for to behandlergrupper:
 • Fastleger og avtalespesialister (FA)
 • Fysio- og manuellterapeuter (FM)
Mandatene blir fornyet mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og hhv Den norske legeforening og Norsk Fysioterapiforbund (NFF)/Norsk manuellterapeutforening (NMF) gjennom partenes individuelle takstforhandlinger i juni hvert år.
Målet med EPJ-løftet er å forbedre de elektroniske pasientjournalsystemene. Hovedtilnærmingen i arbeidet har vært å samle helseaktørene og EPJ-leverandørene, kartlegge og spesifisere funksjonelle løsninger og gjennomføre offentlige anskaffelser av IKT-utvikling rettet mot behandlergruppenes EPJ-leverandører. Det daglige arbeidet i EPJ-løftet har vært ledet og gjennomført av et sekretariat bestående av fagressurser i Direktoratet for e-helse. Tiltaket har blitt fornyet hvert år siden 2014.
I leveranseoversikten gir markørene FA og FM en indikasjon på hvilke brukergruppe leveransene gir nytte for.

Status

Noen utfordringer

EPJ-løftet har siden 2015 levert en rekke enkeltstående forbedringer av IKT-funksjonalitet i allmennlegetjenestens EPJ-systemer, i tråd med nasjonale strategier og prioriteringer i helsesektoren. Utfordringer med EPJ-løftets gjennomføringsmodell, arbeid og resulter har over tid vært tiltagende. I første halvår 2023 har både fremdrift, risiko og måloppnåelse vært rapportert «rød» til EPJ-løftets styringsgruppe. Overordnet status vurderes som bedret siden juni og ble derfor rapportert mot gult til EPJ-løftets styringsgruppe i september. Den løpende gjennomføring og forvaltning av prosjektporteføljen krever fremdeles mer kapasitet enn det er tatt høyde for, over lengre tid. Etterspørselen etter råd, bistand og koordinering av aktiviteter rettet mot EPJ-leverandørene og EPJ-løftets brukergrupper er fremdeles stort. Det er ytterligere forsinkelser i flere av prosjektene som er i gjennomføring. Det er fremdeles et etterslep i administrative oppgaver, men forrige periodes planarbeid med tydeligere prioriteringer og rydding/terminering av leverandøravtaler har gitt resultater. Oppdragsavtale med NHN (protokollprosjekt 22.1 og 22.2) ble signert i juni og prosjektene er i gang. Det forventes at forrige protokollperiodes prosjekt 22.0 og 22.3 blir ferdig behandlet av styringsgruppen i løpet av oktober. Det er gjennomført innleie av ny ressurs til prosjektstøtte/prosessledelse som fra høsten vil bedre sekretariatets kapasitet. EPJ-løftet har avhengigheter til: - Nasjonale programmer og prosjekter. - NHNs prioriteringer, planer og fremdrift i nasjonale programmer og prosjekter og andre virksomheter i helsesektoren. - Arkitekturfaglige avklaringer EPJ-løftet planlegger nå for inneværende protokollperiode og tar sikte på å forankre planen i styringsgruppemøte 18.10. Den økonomiske stillingen for EPJ-løftet er svært godt, og har vært rapportert «grønt» over lengre tid. Dette skyldes i hovedsak lav fremdrift på leveranser. I parallell med prosjektene er det satt i gang et partssammensatt arbeid for å se på hvordan EPJ-løftets gjennomføringskraft kan økes. Arbeidet ledes av HOD. I et av EPJ-løftets oppdrag for 22/23 utarbeides rapporten «Situasjonsbeskrivelse for EPJ-løftets arbeid og resultater». Situasjonsbeskrivelsen vil være et viktig innsiktsmateriale for partenes arbeid og skal behandles i et ekstraordinært styringsgruppemøte 26.9. Med bakgrunn i det ovennevnte er status endret fra rødt til gult.

Risiko

Middels

Viktigste risikoområder er: - Forsinket fremdrift hos EPJ-leverandørene på grunn av avvikende prioriteringer, begrenset kapasitet og et urolig EPJ-marked (konsolidering, posisjonering og oppkjøp) - Utilstrekkelig kapasitet (spesielt administrativ/prosjektledelse) og kompetanse for å gjennomføre/støtte EPJ-løftets leveranser - Forsinkelser i nasjonale planer og prosjekter som EPJ-løftet er avhengig av, samt lav leveranseevne i deler av sektoren. Samlet risiko er noe redusert siden forrige rapportering på grunn av at flere risikoreduserende tiltak er gjennomført og har forventet effekt. Statusen rapporteres som gul. Risikoreduserende tiltak på kort sikt er å øke kapasiteten i sekretariatet, avtale å bruke ressurser og kompetanse i nasjonale prosjekter som EPJ-løftet støtter, samt ferdigstille Situasjonsbeskrivelse for EPJ-løftets arbeid og resultater som innsiktsgrunnlag til det partssammensatte arbeidet med å vurdere tiltak for økt gjennomføringsevne. .

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 15 leveranser.

 • FA Strukturert informasjon i EPJ, henvisningsveileder

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.03.2023

  Utgangspunktet for dette delprosjektet i EPJ-løftet er at brukeren skal kunne få støtte og veiledning i henvisningsprosessen. Dette skal kunne bidra til bedre kvalitet på henvisningen og forenkle arbeidsprosessen for legen. Dette delprosjektet har fokus på å tilgjengeliggjøre retningslinjer og anbefalinger som er nasjonale og er publisert på helsedirektoratet.no samt kunne hente ut og gjenbruke strukturert informasjon fra journalen inn i henvisningen. Som del av leveransen skal Fastlegenes EPJ-systemer innføre henvisning 2.0, slik at strukturert informasjon kan tas ut av journal og sendes med til mottaker, og slik at retningslinjer og anbefalinger kan tilgjengeliggjøres.

 • FA Digital dialog helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Via helsenorge.no får publikum tilgang til en rekke tjenester som kan benyttes for å følge opp egen helse. Her kan man sende meldinger til og motta meldinger fra helsepersonell, gjøre timeavtaler, se ubrukte og arkiverte henvisninger og få innsyn og legge inn informasjon i egen kjernejournal.

 • FA Situasjonsbeskrivelse for EPJ-løftets arbeid og resultat

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.10.2023

  I denne leveransen utarbeides rapporten «EPJ-løftets situasjonsbeskrivelse med endringsforslag». Her vurderes ulike sider ved EPJ-løftets arbeid og organisering, som kan bidra til å øke gjennomføringskraften i arbeidet med å løpende modernisere allmennlegetjenestenes journalsystemer.

 • FA Spesifisere og anskaffe datasett for SMART on FHIR i EPJ

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

  Dette prosjektet ble første gang definert i EPJ-løftets protokoll for 2022/23. Den opprinnelige protokollbestillingen var følgende: Det har i lang tid vært behov for at EPJene raskere skal kunne integrere funksjonalitet for klinisk bruk eller for administrativ innrapportering av data og digitaliserte skjema. Det er nå et behov for å løfte dette området spesielt. HL7 FHIR er standarden som nå dominerer utviklingen internasjonalt, og flere grensesnitt er allerede etablert. Prosjektet skal beskrive et datasett som kan benyttes i utvikling av IKT-funksjonalitet og tilhørende grensesnitt for EPJ-leverandører rettet mot bruk av Smart-on FHIR-apper. Prosjektet bør vurdere om utgangspunktet kan være EPJ-løftets Variabelliste og NHNs arbeid med Helse-API. Prosjektet bør se spesielt på datasett fra IPS, IPA og United States Core Data for Interoperability (USCDI). Videre skal prosjektet anskaffe en teknisk kapabilitet hos EPJene for dette datasettet rettet mot bruk til Smart-on-FHIR-apper. Denne kapabiliteten skal være slik at EPJene senere kan, basert på spesifikke brukerbehov, raskt og bærekraftig etablere integrasjon med kliniske eller administrative rettede Smart-apper som f.eks. kalkulatorer, beslutningstøtte, skjemainnsending o.l. Leveransen ble i løpet av høsten 2022 omdefinert til å være: - Avklare og oppsummere EPJ-leverandørenes behov knyttet til å ta i bruk SoF som løsningskonsept - Kvalifisere og beskrive kriterier for bruk av SoF som løsningskonsept innenfor domenet til fastleger og avtalespesialister - Kvalifisere og prioritere aktuelle kandidater til SoF-prosjekter, basert på EPJ-løftets prosjektportefølje og registrerte, innkommende behov - Beskrive strategi/prosjektidé/prosess for neste ibruktakelse av SoF løsningskonsept – etter Digital førerettsforvaltning – for EPJ-leverandørene Det er utarbeidet et notat som svarer ut punktene over, dette er under godkjenning og forventes å være ferdigstilt i løpet av oktober. Det er lagt inn videreføring av det opprinnelige oppdraget i EPJ-løftets protokoll for 2023/24. Det er foreløpig ikke avklart detaljert plan for den leveransen.

 • FA Digital skjemaløsning førerett (SoF)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Løsningskonsept for digitalt skjemaløsning for fornyelse av førerett er ferdig utviklet og tatt i bruk av en EPJ-leverandør. Løsningen bruker blant annet det tekniske rammeverket SMART on FHIR. Denne leveransen skal se på videre bredding av løsningen i flere EPJer. Leveransen er i en planfase, der det jobbes med plan for gjennomføring. Sluttdato indikerer når planen forventes å være ferdig utarbeidet og forankret.

 • FA Legemidler: Videreutvikling av legemiddelfunksjonalitet og oppdaterte grensesnitt mot Sentral forskrivningsmodul

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.03.2024

  Pasientens legemiddelliste (PLL) må utprøves og innføres stegvis basert på både eksisterende og nye teknologi, fortrinnsvis i integrerte forskrivningsmoduler fra EPJene. Rask gevinstrealisering er avhengig av at PLL innføres hos alle aktører i lokalsykehusenes/helseforetakenes opptaksområder. Det settes av ressurser til å videreutvikle Fastlege-EPJenes legemiddelfunksjonalitet og etablere nye eller oppdatere grensesnitt mot SFM-APIet, eller integrere SFM-GUI, slik at EPJene er klar til å koble seg opp på PLL så snart denne kan piloteres. Krav må baseres på de faktiske medisinskfaglige behov med utstrakt brukervennlighetstesting. Leveransen inkluderer faglig og teknisk tilrettelegging for gjennomføring av pilotering av PLL for fastleger i Helse-Vest.

 • FA Digitale dialogtjenester for avtalespesialister (DDAS)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.03.2024

  Via helsenorge.no får publikum tilgang til en rekke tjenester som kan benyttes for å følge opp egen helse. Her kan man sende meldinger til og motta meldinger fra helsepersonell, gjøre timeavtaler, se ubrukte og arkiverte henvisninger og få innsyn og legge inn informasjon i egen kjernejournal. Mange avtalespesialister har behov for å bruke helsenorge.no som portal. Det er derfor behov for tilpasninger i EPJ og helsenorge.no slik at disse kan innlemmes. Dette prosjektet vil kravspesifisere og anskaffe de endringene som behøves i EPJ.

 • FA Strukturering av oppgaver i meldingsboksen – oppgavekontroll

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Bruk av meldingsutveksling mellom aktører i helsesektoren tiltar og ulike meldingstyper må håndteres sikkert og effektivt. I epikriser og polikliniske notater er det ofte beskrevet oppgaver i fritekst som mottaker skal følge opp. Disse oppgavene kan være vanskelig å ha oversikt over. En oversikt over oppgaver kan gi større trygghet for at alle oppgaver følges opp. Arbeidsprosessene og god IKT støtte for håndtering av innboksen bør utredes.

 • FA Endringsbehov for digital dialogtjeneste for fastlegene (DDFL)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Via helsenorge.no får publikum tilgang til en rekke tjenester som kan benyttes for å følge opp egen helse. Her kan man sende meldinger til og motta meldinger fra helsepersonell, gjøre timeavtaler, se ubrukte og arkiverte henvisninger og få innsyn og legge inn informasjon i egen kjernejournal. EPJ-løftet skal utforme en bestilling på endringer i dialogtjenestene på Helsenorge.no mellom pasienter og fastleger. Aktuelle arbeidspakker/omfang spesifiseres av NHN i dialog med EPJ-løftet. I egen sak til styringsgruppen besluttes endelig prioritering, finansiering og bestilling av løsningsarbeidet.

 • FA Synkronisering av kritisk info

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Prosjektet skal etablere informasjonsmodellen for kritisk informasjon fra kjernejournal i EPJ, og etablere EPJens integrasjonsgrensesnitt mot de nasjonale tjenestene slik at kritisk informasjon kan synkroniseres mellom forskjellige virksomheters EPJer via kjernejournal. Det kan vurderes om man skal etablere beslutningsstøtte for registrering av kritisk informasjon (automatisk varsel om mulig kritisk info ved registrering av diagnose, prosedyre etc) i EPJ hvis dette er realistisk innenfor EPJ-løftets rammer, men integrasjon skal ha prioritet. Det er viktig at EPJen selv har eierskap til funksjonalitet og kode. All utvikling og forvaltning av de nasjonale komponentene må besørges av det nasjonale prosjektet. Prosjektet er i en konseptfase. Sluttdato indikerer dato for ferdig utviklet løsningskonsept.

 • FA Integrasjon og synkronisering av elektroniske helsekort for gravide

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Elektronisk helsekort for gravide har vært sterkt ønsket av legene i mange år. Et prosjekt i EPJ-løftet avgrenses til brukergrensesnitt for registrering og presentasjon av informasjonen, inkludert EPJens grensesnitt for synkronisering mot de nasjonale tjenestene for EHG. Hvis det er realistisk innenfor EPJ-løftets rammer kan det utredes å etablere beslutningsstøtte f.eks. varsler om behov for oppfølging og knytning mot allerede eksisterende kommunikasjonsfunksjonalitet som henvisning, dialogmelding m.fl. Det er viktig at EPJen selv har eierskap til funksjonalitet og kode. All utvikling og forvaltning av de nasjonale komponentene må besørges av det nasjonale prosjektet.

 • FA Pasientens prøvesvar (strukturerte labdata)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  Det er identifisert to behov som prosjekt "Pasientens Prøvesvar" ønsker støtte fra EPJ-løftet til å løse: • Behov 1: EPJ/IHR-leverandører må ta i bruk API'er beskrevet på NHN Utviklerportal • Behov 2: Økt kvalitet på Rekvisisjon- og Svarmeldinger fra både EPJ og LIMS/RIS3 NHN ønsker at EPJ-leverandørene igangsetter et arbeid med integrasjon mot både Prøvesvar-API og PTS-API slik at: • Prøvesvar tilgjengeliggjøres for helsepersonell via prøvesvar-API beskyttet av HelseID, samt i tråd med personvernsinnstillinger satt av innbyggere i Helsenorge. • Rekvirenter som kjenner pasienten godt, kan hindre utlevering av prøvesvar til pasienten i Helsenorge (NEKTING), der en utlevering kan medføre fare for liv og helse. For å dekke dette behovet, etablerer NHN nå en nasjonal komponent for personvern og tilgangsstyring (PTS), som skal tilgjengeliggjøres for EPJ-system via PTS-AP.

 • FM Dialogtjenester for fysio- og manuellterapeuter

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  Via helsenorge.no får publikum tilgang til en rekke tjenester som kan benyttes for å følge opp egen helse. Her kan man sende meldinger til og motta meldinger fra helsepersonell, gjøre timeavtaler, se ubrukte og arkiverte henvisninger og få innsyn og legge inn informasjon i egen kjernejournal.

 • FM Integrasjon mot AktivA

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  AktivA er et nasjonalt program for implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling av kne og hofteartrose. Det inkluderer et utdanningsprogram for Fysioterapeuter og et kunnskapsbasert informasjons- og treningsprogram for pasienter med kne- og/eller hofteartrose som kan tilgjengeliggjøres for fysioterapeuter i EPJ og for pasienter via et Web-grensesnitt, gjennom integrasjon med CheckWare. Dette gir også mulighet for elektronisk registrering av data inn i en sentral kvalitetsdatabase forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

 • FM Oppgavekontroll

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  * Forbedret pasientsikkerhet. Bidrar til å sikre at planlagte oppgaver i tilknytning til pasientoppfølging ikke blir oversett. * Tidsbesparende fordi man benytter mindre tid på å sjekke at man får fulgt opp alle oppgaver. * Kan gi bedre arbeidsflyt hvis oppgaveoppfølgingen kan gjøres på steder i journalen hvor det er naturlig for behandler å jobbe med denne aktiviteten. * Unngår dobbeltregistrering av informasjon.

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hva skal det brukes til? Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Kritikalitet Frist Avklart gjensidig plan Status
Ny funksjonalitet i EPJ-systemer iht kravspesifikasjon Oppgavekontroll meldingsboks; ifm meldingsutveslinger mellom aktører i helsesektoren EPJ-leverandører Høy 31.03.2023 Ja Gul
Oppdragsavtale Oppdragsavtalen skal brukes til å regulere bistand til å etablere digital dialog på helsenorge.no Norsk Helsenett Høy 03.04.2023 Ja Oppfylt
Ny funksjonalitet i EPJ-systemene Funksjonalitet som tilgjengeliggjør pasientenes legemiddelliste i journalene hos fastleger EPJ-leverandører Høy 31.08.2023 Ja Gul