Hopp til hovedinnhold

EPJ-løftet

EPJ-løftet skal bidra til kvalitetsheving av fastlegers, avtalespesialisters, fysio- og manuellterapeuters EPJ systemer gjennom at nyttig funksjonalitet og felleskomponenter blir utviklet og tatt i bruk. Prosjektet videreføres på årlig basis. 

Nøkkelinformasjon

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Middels

Kontaktperson

Erik Hovde

Segment

Koordinere

Rammene for EPJ-løftet settes i Normaltarifforhandlingene mellom Staten og de respektive behandler-foreningene. EPJ-løftet jobber med å støtte forbedringer i journalsystemer for to behandlergrupper:
 • Fastleger og avtalespesialister (FA)
 • Fysio- og manuellterapeuter (FM)
Mandatene blir fornyet mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og hhv.Den norske legeforening og Norsk Fysioterapiforbund (NFF)/Norsk manuellterapeutforening (NMF) gjennom partenes individuelle takstforhandlinger i juni hvert år.
Målet med EPJ-løftet er å forbedre de elektroniske pasientjournalsystemene. Hovedtilnærmingen i arbeidet har vært å samle helseaktørene og EPJ-leverandørene, kartlegge og spesifisere funksjonelle løsninger og gjennomføre offentlige anskaffelser av IKT-utvikling rettet mot behandlergruppenes EPJ-leverandører. Det daglige arbeidet i EPJ-løftet har vært ledet og gjennomført av et sekretariat bestående av fagressurser i Helsedirektoratet. Tiltaket har blitt fornyet hvert år siden 2014.
I leveranseoversikten gir markørene FA og FM en indikasjon på hvilke brukergruppe leveransene gir nytte for.

Status

Noen utfordringer

Vurdering av status:
Overordnet status for EPJ-løftet vurderes totalt sett som gul, med en forbedring siden forrige rapportering (18.12.2023). Det forventes at iverksatte risikoreduserende tiltak vil bedre EPJ-løftets status frem til neste rapportering.

Løpet for EPJ-løftets prosjektleveranser har vært gjenstand for replanlegging høsten 2023 som følge av prioriteringer av nye behov og svak fremdrift på prosjekter i gjennomføringsfase. Revisjon av fremdriftsplanene er i prosess og avtaler justeres fortløpende slik at man kommer best mulig i mål med de igangsatte prosjektene.

Omfanget av EPJ-løftets samlede portefølje av prosjekter og oppgaver er fortsatt omfattende. Styrket kapasitet i EPJ-løftets sekretariat er iverksatt. Sammen med den pågående gjennomgangen av porteføljen, så forventes det at denne situasjonen bedres.

Virksomhetssammenslåingen E-helse/Helsedir har i perioden tatt noe oppmerksomhet. Videre er ny sekretariatsleder og nye ressurser i sekretariatet onboardet, ny rigg etableres. Det vil ta noe tid å komme opp i god fart.

Risiko

Middels

Viktigste risikoområder er:
- Forsinket fremdrift hos EPJ-leverandørene på grunn av ulike forhold. Konsekvensen kan være at tjenesten ikke leveres som forventet. Det kan hindre muligheter for oppstart av nye prosjekter og avhengigheter til andre prosjekter kan medføre redusert måloppnåelse for nasjonale satsninger.
- Utilstrekkelig kapasitet i sekretariatet for å håndtere EPJ-løftets planer og portefølje. Hovedkonsekvens er manglende gjennomføringskraft.
- Utilstrekkelig kompetanse i sekretariatet for å håndtere EPJ-løftets planer og portefølje. Hovedkonsekvens er manglende gjennomføringskraft.

Flere risikoreduserende tiltak gjennomføres nå, deriblant:
- Det er igangsatt nye 1:1 leverandørmøter i mars 2024 for tettere dialog.
- Sekretariatet har igangsatt arbeid med anskaffelsesstrategi for å identifisere og vurdere tiltak mot markedet (anskaffelsesformer, smidige utviklingstiltak, myndighetskoordinering m.m.).
- Endringshåndtering av forsinkede og mindre aktuelle leveranser er igangsatt.
- Sekretariatets samlede ressurser er økt i 2024. Det kan være vanskelig å vite med sikkerhet hva som er tilstrekkelig bemanning og må vurderes ift. hva som forventes av leveranser.
- Onboarding av ressurser innen anskaffelse, arkitektur og PMO er igangsatt.
- Styrket sekretariatet med økt kapasitet og kompetanse, ny rigg er i etablering.
- HOD og Legeforeningen har et pågående arbeid ifm. ansvar, roller og organisering i EPJ-løftet. Det er viktig å se kapasitet og kompetanse i sammenheng med aktivitetene.
- Pågår interne prosesser i Helsedirektoratet for å forbedre samarbeidet på tvers av avdelinger, fagområder og prosjekter, spesielt etter sammenslåingen da vi nå er en større organisasjon (ett direktorat). Dette for å øke gjennomføringskraften.

Samlet sett anses risikobildet som likt som ved forrige. Dermed opprettholdes gult som vurderingsfarge.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 3 av 15 leveranser.

 • FA Synkronisering av kritisk info - ikke startet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Prosjektet skal etablere informasjonsmodellen for kritisk informasjon fra kjernejournal i EPJ, og etablere EPJens integrasjonsgrensesnitt mot de nasjonale tjenestene slik at kritisk informasjon kan synkroniseres mellom forskjellige virksomheters EPJer via kjernejournal. Det kan vurderes om man skal etablere beslutningsstøtte for registrering av kritisk informasjon (automatisk varsel om mulig kritisk info ved registrering av diagnose, prosedyre etc) i EPJ hvis dette er realistisk innenfor EPJ-løftets rammer, men integrasjon skal ha prioritet. Det er viktig at EPJen selv har eierskap til funksjonalitet og kode. All utvikling og forvaltning av de nasjonale komponentene må besørges av det nasjonale prosjektet. 31.03.2024: Tiltaket skal gjennomføres i perioden 2024-2029. Utprøving i gang i Helse-Vest. Standardiseringsarbeid er i prosess og forventes landet til høsten. Kan gi justeringer på informasjonsmodellen. Eventuell anskaffelse etter den tid. Prosjektet er ikke startet i EPJ-løftet. Det er derfor ikke mulig å sette sluttdato.

 • FA Integrasjon og synkronisering av elektroniske helsekort for gravide - ikke startet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Elektronisk helsekort for gravide har vært sterkt ønsket av legene i mange år. Et prosjekt i EPJ-løftet avgrenses til brukergrensesnitt for registrering og presentasjon av informasjonen, inkludert EPJens grensesnitt for synkronisering mot de nasjonale tjenestene for EHG. Hvis det er realistisk innenfor EPJ-løftets rammer kan det utredes å etablere beslutningsstøtte f.eks. varsler om behov for oppfølging og knytning mot allerede eksisterende kommunikasjonsfunksjonalitet som henvisning, dialogmelding m.fl. Det er viktig at EPJen selv har eierskap til funksjonalitet og kode. All utvikling og forvaltning av de nasjonale komponentene må besørges av det nasjonale prosjektet. Prosjektet er fortsatt i en konseptfase. Leveransedato angir derfor bare en prioritet i EPJ-løftets plan for vår protokollperiode. 31.03.2024: P.t. under utvikling hos NHN. Første steg etter utvikling er test og utprøving, tidligst Q4 2024, og danner grunnlag for eventuell videre bredding. I den sammenheng vil det være aktuelt å knytte til seg leverandører. Prosjektet er ikke startet i EPJ-løftet. Det er derfor ikke mulig å sette sluttdato.

 • FA Strukturert informasjon i EPJ, henvisningsveileder

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.03.2023

  Rapport 18.12.2023: Utgangspunktet for dette delprosjektet i EPJ-løftet er at brukeren skal kunne få støtte og veiledning i henvisningsprosessen. Dette skal kunne bidra til bedre kvalitet på henvisningen og forenkle arbeidsprosessen for legen. Dette delprosjektet har fokus på å tilgjengeliggjøre retningslinjer og anbefalinger som er nasjonale og er publisert på helsedirektoratet.no samt kunne hente ut og gjenbruke strukturert informasjon fra journalen inn i henvisningen. Som del av leveransen skal Fastlegenes EPJ-systemer innføre henvisning 2.0, slik at strukturert informasjon kan tas ut av journal og sendes med til mottaker, og slik at retningslinjer og anbefalinger kan tilgjengeliggjøres.

 • FA Situasjonsbeskrivelse for EPJ-løftets arbeid og resultat

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.10.2023

  Rapport 18.12.2023: I denne leveransen utarbeides rapporten «EPJ-løftets situasjonsbeskrivelse med endringsforslag». Her vurderes ulike sider ved EPJ-løftets arbeid og organisering, som kan bidra til å øke gjennomføringskraften i arbeidet med å løpende modernisere allmennlegetjenestenes journalsystemer.

 • FA Spesifisere og anskaffe datasett for SMART on FHIR i EPJ

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.01.2024

  Dette prosjektet ble første gang definert i EPJ-løftets protokoll for 2022/23. Den opprinnelige protokollbestillingen var følgende: Det har i lang tid vært behov for at EPJene raskere skal kunne integrere funksjonalitet for klinisk bruk eller for administrativ innrapportering av data og digitaliserte skjema. Det er nå et behov for å løfte dette området spesielt. HL7 FHIR er standarden som nå dominerer utviklingen internasjonalt, og flere grensesnitt er allerede etablert. Prosjektet skal beskrive et datasett som kan benyttes i utvikling av IKT-funksjonalitet og tilhørende grensesnitt for EPJ-leverandører rettet mot bruk av Smart-on FHIR-apper. Prosjektet bør vurdere om utgangspunktet kan være EPJ-løftets Variabelliste og NHNs arbeid med Helse-API. Prosjektet bør se spesielt på datasett fra IPS, IPA og United States Core Data for Interoperability (USCDI). Videre skal prosjektet anskaffe en teknisk kapabilitet hos EPJene for dette datasettet rettet mot bruk til Smart-on-FHIR-apper. Denne kapabiliteten skal være slik at EPJene senere kan, basert på spesifikke brukerbehov, raskt og bærekraftig etablere integrasjon med kliniske eller administrative rettede Smart-apper som f.eks. kalkulatorer, beslutningstøtte, skjemainnsending o.l. Leveransen ble i løpet av høsten 2022 omdefinert til å være: - Avklare og oppsummere EPJ-leverandørenes behov knyttet til å ta i bruk SoF som løsningskonsept - Kvalifisere og beskrive kriterier for bruk av SoF som løsningskonsept innenfor domenet til fastleger og avtalespesialister - Kvalifisere og prioritere aktuelle kandidater til SoF-prosjekter, basert på EPJ-løftets prosjektportefølje og registrerte, innkommende behov - Beskrive strategi/prosjektidé/prosess for neste ibruktakelse av SoF løsningskonsept – etter Digital førerettsforvaltning – for EPJ-leverandørene Det er utarbeidet et notat som svarer ut punktene over. Dette ble godkjent i møte med styringsgruppen 31.01.2024.

 • FM Oppgavekontroll

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.03.2024

  * Forbedret pasientsikkerhet. Bidrar til å sikre at planlagte oppgaver i tilknytning til pasientoppfølging ikke blir oversett. * Tidsbesparende fordi man benytter mindre tid på å sjekke at man får fulgt opp alle oppgaver. * Kan gi bedre arbeidsflyt hvis oppgaveoppfølgingen kan gjøres på steder i journalen hvor det er naturlig for behandler å jobbe med denne aktiviteten. * Unngår dobbeltregistrering av informasjon. 31.03.2024: Prosjektet er ikke anskaffet. Ingen leverandører har besvart konkurransegrunnlaget, og derfor er ingen avtaler signert. Tre leverandører har signalisert interesse. Leveransedato angir derfor bare prioritering av aktiviteter iht. EPJ-løftets plan.

 • FA Legemidler: Videreutvikling av legemiddelfunksjonalitet og oppdaterte grensesnitt mot Sentral forskrivningsmodul

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Pasientens legemiddelliste (PLL) må utprøves og innføres stegvis basert på både eksisterende og nye teknologi, fortrinnsvis i integrerte forskrivningsmoduler fra EPJene. Rask gevinstrealisering er avhengig av at PLL innføres hos alle aktører i lokalsykehusenes/helseforetakenes opptaksområder. Det settes av ressurser til å videreutvikle Fastlege-EPJenes legemiddelfunksjonalitet og etablere nye eller oppdatere grensesnitt mot SFM-APIet, eller integrere SFM-GUI, slik at EPJene er klar til å koble seg opp på PLL så snart denne kan piloteres. Krav må baseres på de faktiske medisinskfaglige behov med utstrakt brukervennlighetstesting. Leveransen inkluderer faglig og teknisk tilrettelegging for gjennomføring av pilotering av PLL for fastleger i Helse-Vest. 31.03.2024: NHN leder og styrer bredding av dette prosjektet. Det er meldt om noen forsinkelser og endringshåndtering er igangsatt.

 • FA Digital dialog helsenorge (infodoc)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Via helsenorge.no får publikum tilgang til en rekke tjenester som kan benyttes for å følge opp egen helse. Her kan man sende meldinger til og motta meldinger fra helsepersonell, gjøre timeavtaler, se ubrukte og arkiverte henvisninger og få innsyn og legge inn informasjon i egen kjernejournal. Denne leveransen har kun én leverandør som er Infodoc. 31.03.2024: Prosjektet er endringshåndtert og følger oppdatert fremdriftsplan. Ferdigstillelse antas i Q2 2024.

 • FM Dialogtjenester for fysio- og manuellterapeuter

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Via helsenorge.no får publikum tilgang til en rekke tjenester som kan benyttes for å følge opp egen helse. Her kan man sende meldinger til og motta meldinger fra helsepersonell, gjøre timeavtaler, se ubrukte og arkiverte henvisninger og få innsyn og legge inn informasjon i egen kjernejournal. 31.03.2024: EPJ-løftets oppdragsavtale med NHN, som gjennomføringsansvarlig, utgår 01.07.2024. Denne datoen er kommunisert til leverandørene som prosjektsluttdato.

 • FM Integrasjon mot AktivA

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  AktivA er et nasjonalt program for implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling av kne og hofteartrose. Det inkluderer et utdanningsprogram for Fysioterapeuter og et kunnskapsbasert informasjons- og treningsprogram for pasienter med kne- og/eller hofteartrose som kan tilgjengeliggjøres for fysioterapeuter i EPJ og for pasienter via et Web-grensesnitt, gjennom integrasjon med CheckWare. Dette gir også mulighet for elektronisk registrering av data inn i en sentral kvalitetsdatabase forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling. 31.03.2024: Det er kun én leverandør som ikke er ferdig, antas oppstart innen Q1 2024. To leverandører har signalisert ønske om å delta.

 • FA Digitale dialogtjenester for avtalespesialister (DDAS)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.08.2024

  Via helsenorge.no får publikum tilgang til en rekke tjenester som kan benyttes for å følge opp egen helse. Her kan man sende meldinger til og motta meldinger fra helsepersonell, gjøre timeavtaler, se ubrukte og arkiverte henvisninger og få innsyn og legge inn informasjon i egen kjernejournal. Mange avtalespesialister har behov for å bruke helsenorge.no som portal. Det er derfor behov for tilpasninger i EPJ og helsenorge.no slik at disse kan innlemmes. Dette prosjektet vil kravspesifisere og anskaffe de endringene som behøves i EPJ. 31.03.2024: NHN leder og styrer bredding av dette prosjektet. Det er meldt om noen forsinkelser og endringshåndtering er igangsatt.

 • FA Endringsbehov for digital dialogtjeneste for fastlegene (DDFL)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.09.2024

  Via helsenorge.no får publikum tilgang til en rekke tjenester som kan benyttes for å følge opp egen helse. Her kan man sende meldinger til og motta meldinger fra helsepersonell, gjøre timeavtaler, se ubrukte og arkiverte henvisninger og få innsyn og legge inn informasjon i egen kjernejournal. EPJ-løftet skal utforme en bestilling på endringer i dialogtjenestene på Helsenorge.no mellom pasienter og fastleger. Aktuelle arbeidspakker/omfang spesifiseres av NHN i dialog med EPJ-løftet. I egen sak til styringsgruppen besluttes endelig prioritering, finansiering og bestilling av løsningsarbeidet. 31.03.2024: NHN leder og styrer bredding av dette prosjektet. Det er meldt om noen forsinkelser og endringshåndtering er igangsatt.

 • FA Digital skjemaløsning førerett (SoF)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.09.2024

  Løsningskonsept for digitalt skjemaløsning for fornyelse av førerett er ferdig utviklet og tatt i bruk av en EPJ-leverandør. Løsningen bruker blant annet det tekniske rammeverket SMART on FHIR. Denne leveransen skal se på videre bredding av løsningen i flere EPJer. Leveransen er i en planfase, der det jobbes med plan for gjennomføring. Sluttdato indikerer når planen forventes å være ferdig utarbeidet og forankret. 31.03.2024 Videre bredding legges frem som beslutningssak i møte i styringsgruppen 10.04.

 • FA Strukturering av oppgaver i meldingsboksen – oppgavekontroll

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2024

  Bruk av meldingsutveksling mellom aktører i helsesektoren tiltar og ulike meldingstyper må håndteres sikkert og effektivt. I epikriser og polikliniske notater er det ofte beskrevet oppgaver i fritekst som mottaker skal følge opp. Disse oppgavene kan være vanskelig å ha oversikt over. En oversikt over oppgaver kan gi større trygghet for at alle oppgaver følges opp. Arbeidsprosessene og god IKT støtte for håndtering av innboksen bør utredes. 31.03.2024: To leverandører er forsinket. Endringshåndtering er igangsatt og ferdigstillelse antas i Q4 2024.

 • FA Pasientens prøvesvar (strukturerte labdata) - ikke startet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.09.2025

  Det er identifisert to behov som prosjekt "Pasientens Prøvesvar" ønsker støtte fra EPJ-løftet til å løse: • Behov 1: EPJ/IHR-leverandører må ta i bruk API'er beskrevet på NHN Utviklerportal • Behov 2: Økt kvalitet på Rekvisisjon- og Svarmeldinger fra både EPJ og LIMS/RIS3 NHN ønsker at EPJ-leverandørene igangsetter et arbeid med integrasjon mot både Prøvesvar-API og PTS-API slik at: • Prøvesvar tilgjengeliggjøres for helsepersonell via prøvesvar-API beskyttet av HelseID, samt i tråd med personvernsinnstillinger satt av innbyggere i Helsenorge. • Rekvirenter som kjenner pasienten godt, kan hindre utlevering av prøvesvar til pasienten i Helsenorge (NEKTING), der en utlevering kan medføre fare for liv og helse. For å dekke dette behovet, etablerer NHN nå en nasjonal komponent for personvern og tilgangsstyring (PTS), som skal tilgjengeliggjøres for EPJ-system via PTS-AP. 31.03.2024: Prosjektet legges frem som beslutningssak anskaffelse i møte i styringsgruppen 10.04. Forutsatt beslutning i styringsgruppen anslås anskaffelsesprosess og utviklingstid til å ta noe over ett år. Tentativ sluttdato settes til 30.09.2025, og vil bli justert i forbindelse med kontraktsinngåelser.

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Hva skal det brukes til? Frist Kritikalitet Status
Ny funksjonalitet i EPJ-systemer iht kravspesifikasjon EPJ-leverandører Oppgavekontroll meldingsboks; ifm meldingsutveslinger mellom aktører i helsesektoren 31.03.2023 Høy Gul
Oppdragsavtale Norsk Helsenett Oppdragsavtalen skal brukes til å regulere bistand til å etablere digital dialog på helsenorge.no 03.04.2023 Høy Oppfylt
Ny funksjonalitet i EPJ-systemene EPJ-leverandører Funksjonalitet som tilgjengeliggjør pasientenes legemiddelliste i journalene hos fastleger 31.08.2023 Høy Gul