Hopp til hovedinnhold
Søk

EPJ-løftet

EPJ-løftet skal bidra til kvalitetsheving av fastlegers, avtalespesialisters, fysio- og manuellterapeuters EPJ systemer gjennom at nyttig funksjonalitet og felleskomponenter blir utviklet og tatt i bruk. Prosjektet videreføres på årlig basis. 

Nøkkelinformasjon

Status

Betydelige utfordringer

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Direktoratet for e-helse

Risiko

Høy

Kontaktperson

Ørjan Stene

Segment

Koordinere

EPJ-løftet skal bidra til kvalitetsheving av fastlegers, avtalespesialisters, fysio- og manuellterapeuters EPJ systemer gjennom at nyttig funksjonalitet og felleskomponenter blir utviklet og tatt i bruk.
Prosjektet videreføres på årlig basis.

Status

Betydelige utfordringer

EPJ-løftet har siden 2015 levert en rekke enkeltstående forbedringer av IKT-funksjonalitet i allmennlegetjenestens EPJ-systemer, i tråd med nasjonale strategier og prioriteringer i helsesektoren. Den samlede måloppnåelsen for tiltakene som har vært prioritert og gjennomført har vært – og er fremdeles - begrenset. Dette skyldes forhold ved EPJ-leverandørmarkedet, egenskaper ved prosjektporteføljen og EPJ-løftets kapasitet, forutsetninger og mandat til å styre IKT-utviklingen og realisering av de ønskede endringene i tjenesten. Over tid har både fremdrift, risiko og måloppnåelse vært rapportert «gult» til EPJ-løftets styringsgruppe, men siden sist rapportering har denne nå status rød. Grunnen til dette er: - Lav administrativ/prosjektledelse og faglig kapasitet til å følge opp en stor porteføljen av leveranser - Kritisk avhengighet til nasjonale programmer og prosjekter, - Avhengighet til oppdragsavtale med NHN for fremdrift på pågående prosjekter fra protokoll 22/23. - Stor pågang på henvendelser fra andre om behov for støtte/koordinering fra EPJ-løftet Generelt er det høyt aktivitetsnivå i EPJ-løftet ut ifra forankret plan og prioriteringer, men prosjektene er noe etter plan på enkelte områder av overnevnte grunner. Den økonomiske stillingen for EPJ-løftet er svært godt, og har vært rapportert «grønt» over lengre tid. Dette skyldes i hovedsak lav fremdrift på leveranser. Over tid har det opparbeidet seg en betydelig portefølje av leverandøravtaler som må følges opp (endringshåndtering) av EPJ-løftets sekretariat, som et resultat av forsinket fremdrift i enkeltprosjektene. I et av EPJ-løftets oppdrag for 22/23 utarbeides rapporten «EPJ-løftets situasjonsbeskrivelse med endringsforslag». Her vurderes ulike sider ved EPJ-løftets arbeid og organisering, som kan bidra til å øke gjennomføringskraften i arbeidet med å løpende modernisere allmennlegetjenestenes journalsystemer. Iht. tillegg til tildelingsbrev nr 12 for 2022 er notat om "tiltak for økt gjennomføringskraft for EPJ-løftet" overlevert HOD 10.03.

Risiko

Høy

Viktigste risikoområder er: - Forsinket fremdrift hos EPJ-leverandørene på grunn av avvikende prioriteringer, begrenset kapasitet og et urolig EPJ-marked (konsolidering, posisjonering og oppkjøp) - Utilstrekkelig kapasitet (spesielt administrativ/prosjektledelse) og kompetanse for å gjennomføre/støtte EPJ-løftets leveranser - Forsinkelser i nasjonale planer og prosjekter som EPJ-løftet er avhengig av, samt lav leveranseevne i deler av sektoren. - Avhengighet til oppdragsavtale med NHN for gjennomførelse av prosjekter for inneværende protokoll-år. Risikoområdene listet over har siden forrige rapportering gått fra status gul til rød. EPJ-løftets bemanningssituasjon gir risiko for forsinkelser i leveranser og redusert evne til å følge opp samlet behovsporteføljen på en god måte. Scope for EPJ-løftets arbeid og ansvar må avklares, og det må løpende prioriteres hardt mellom leveransene. Risikoreduserende tiltak på kort sikt er å stykke opp leveransene, planlegge og avstemme prioriteringer sammen med prosjekter og de sentrale interessentene. På lang sikt jobbes det med å foreslå justeringer til EPJ-løftets styrings- og gjennomføringsmodell (inkludert finansieringsmodell) for å øke gjennomføringskraften (Tilleggsoppdrag 12).

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 0 av 4 leveranser.

 • Strukturert informasjon i EPJ, henvisningsveileder

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.03.2023

  Utgangspunktet for dette delprosjektet i EPJ-løftet er at brukeren skal kunne få støtte og veiledning i henvisningsprosessen. Dette skal kunne bidra til bedre kvalitet på henvisningen og forenkle arbeidsprosessen for legen. Dette delprosjektet har fokus på å tilgjengeliggjøre retningslinjer og anbefalinger som er nasjonale og er publisert på helsedirektoratet.no samt kunne hente ut og gjenbruke strukturert informasjon fra journalen inn i henvisningen. Som del av leveransen skal Fastlegenes EPJ-systemer innføre henvisning 2.0, slik at strukturert informasjon kan tas ut av journal og sendes med til mottaker, og slik at retningslinjer og anbefalinger kan tilgjengeliggjøres.

 • Strukturering av oppgaver i meldingsboksen – oppgavekontroll

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.03.2023

  Bruk av meldingsutveksling mellom aktører i helsesektoren tiltar og ulike meldingstyper må håndteres sikkert og effektivt. I epikriser og polikliniske notater er det ofte beskrevet oppgaver i fritekst som mottaker skal følge opp. Disse oppgavene kan være vanskelig å ha oversikt over. En oversikt over oppgaver kan gi større trygghet for at alle oppgaver følges opp. Arbeidsprosessene og god IKT støtte for håndtering av innboksen bør utredes.

 • Digital dialog helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Via helsenorge.no får publikum tilgang til en rekke tjenester som kan benyttes for å følge opp egen helse. Her kan man sende meldinger til og motta meldinger fra helsepersonell, gjøre timeavtaler, se ubrukte og arkiverte henvisninger og få innsyn og legge inn informasjon i egen kjernejournal.

 • Legemidler: Videreutvikling av legemiddelfunksjonalitet og oppdaterte grensesnitt mot Sentral forskrivningsmodul

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 29.09.2023

  Pasientens legemiddelliste må utprøves og innføres stegvis basert på både eksisterende og nye teknologi, fortrinnsvis i integrerte forskrivningsmoduler fra EPJene. Rask gevinstrealisering er avhengig av at PLL innføres hos alle aktører i lokalsykehusenes/helseforetakenes opptaksområder. Det settes av ressurser til å videreutvikle Fastlege-EPJenes legemiddelfunksjonalitet og etablere nye eller oppdatere grensesnitt mot SFM-APIet, eller integrere SFM-GUI, slik at EPJene er klar til å koble seg opp på PLL så snart denne kan piloteres. Krav må baseres på de faktiske medisinskfaglige behov med utstrakt brukervennlighetstesting. Leveransen inkluderer faglig og teknisk tilrettelegging for gjennomføring av pilotering av PLL for fastleger i Helse-Vest.