Hopp til hovedinnhold

EU/EØS-samarbeid på e-helse

EU jobber for å gi innbyggere tilgang til trygge digitale helsetjenester av høy kvalitet, og EUs prioriteringer av e-helse gjenspeiles i flere nye samarbeidsprosjekter og finansieringsprogrammer. Pandemien har tydeliggjort behovet for internasjonalt samarbeid og å løse digitale utfordringer på tvers av landegrensene.

EU/EØS-samarbeidet på e-helse har som målsetting å:

  • Forbedre helsen til innbyggerne ved å gjøre kritisk informasjon tilgjengelig på tvers av landegrenser.
  • Øke kvaliteten til helsetjenesten og tilgjengelighet ved å sette e-helse på den politiske dagsordenen, og koordinere landenes politiske, finansielle og tekniske e-helsestrategier.
  • Sikre effektive, brukervennlige og bredt aksepterte e-helseløsninger gjennom involvering av helsepersonell og pasienter i strategi, design og implementering.

eHealth Network

I kjølvannet av at EU vedtok pasientrettsdirektivet i 2011 opprettet Europakommisjonen et politisk organ på e-helse – eHealth Network. To ganger i året møtes myndighetsrepresentanter fra medlemslandene for å sikre helhet og sammenheng i utviklingen av e-helse.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) representerer Norge som observatør i disse møtene. Direktoratet for e-helse deltar som bisitter.

Samarbeidsprosjektene mellom medlemslandene utføres i en prosjektstruktur underlagt eHealth action som er knyttet til eHealth network. Samarbeidsprosjektene, bl.a. for teknisk interoperabilitet og semantikk hvor direktoratet deltar, er blitt særlig viktige og har fått økt betydning under covid-19 pandemien.

Informasjon om eHealth Network og arbeidsplanen 2018-2021 (PDF)

Det europeiske helsedatanettverket TEHDAS

TEHDAS (Towards the European Health Data Space) har som formal å støtte opp om utviklingen av et europeisk fellesområde for helsedata. Prosjektet startet 1. mars 2021 og skal vare i 2 år.

Helse- og omsorgsdepartementet deltar i styringsgruppen inn mot TEHDAS, mens etatene er operative i arbeidsgruppene. Direktoratet for e-helse, FHI og Helsedirektoratet deltar i arbeidspakker om forvaltningsmodeller, datakvalitet og interoperabilitet, arkitektur og innbyggerinvolvering.

EUs finansieringsprogrammer

EUs finansieringsprogrammer er et verktøy for å iverksette EUs politikk, og fremme økt samarbeid på tvers av landegrensene. Norge deltar gjennom EØS-avtalen på lik linje med EUs medlemsland i mange av EUs programmer.

De viktigste programmene Norge deltar i for perioden 2021–2027, som er aktuelle for e-helse er DIGITAL Europe Programme, Horisont Europa, EU4Health.

Kontakt

Marianne Bårtvedt van Os, ansvarlig/koordinator for direktoratets internasjonale arbeid, [email protected]