Hopp til hovedinnhold

Myndigheters ansvar for ulike regelverk

På siden her gis en overordnet presentasjon over aktuelle virksomheters ansvarsområder. Ikke alle virksomheter i oversikten forvalter regelverk, men kan likevel tenkes å kunne bistå prosjektet i ulike spørsmål. Forvaltningsorgan har også en alminnelig veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven §11.

I henhold til forvaltningsloven § 11 (lovdata.no) har forvaltningsorganene, for eksempel de ulike direktoratene og tilsynene, en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt ansvarsområde.

Det kan også være nyttig å lese vår veiledning om juridisk arbeid i digitaliseringsprosjekter. Her fremgår det blant annet at det kan være nyttig å koble på interne ressurser i arbeidet med å avklare juridiske problemstillinger i tidlig fase.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte, herunder fortolke, en rekke lover og forskrifter (helsedirektoratet.no). Spesielt relevant for digitaliseringsprosjekter er helsepersonelloven, pasientjournalloven og helseregisterloven.

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktoratet for e-helse har også ansvar for å forvalte, herunder fortolke, regelverk. Det følger av hovedinstruks for Direktoratet for e-helse at direktoratet skal forvalte, informere om og fortolke følgende bestemmelser i pasientjournalloven med tilhørende forskrifter:

  • § 7 tredje ledd om elektroniske systemer, standardisering mm. og forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger
  • § 9 om samarbeid om journal
  • § 12 om reseptformidleren og reseptformidlerforskriften
  • § 13 om nasjonal kjernejournal og kjernejournalforskriften
  • § 21 om personopplysninger fra folkeregisteret
  • § 22 om informasjonssikkerhet

I tillegg har direktoratet ansvar for forskrifter gitt med hjemmel i § 10 om nasjonale journalsystemer og pasientjournalforskriften § 3 tredje ledd, § 9 første ledd, § 12 første og annet ledd, § 13 og § 14.

Direktoratet for e-helse har sekretariatsfunksjon for Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen).

Statens helsetilsyn

Statens Helsetilsyn er et tilsyn underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og er den sentrale tilsynsmyndighet for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid.

Formålet med tilsyn er å bidra til å styrke sikkerhet og kvalitet i tjenestene og bidra til rettsikkerhet og tillit. En viktig del av oppgaven som tilsynsmyndighet, er å undersøke, kontrollere og følge opp at tjenestene og personellet holder seg innenfor kravene i lov og forskrift. Det er imidlertid ikke et mål i seg selv å peke på ulovlige forhold, men å bidra til at tjenestene yter tjenester av god kvalitet til brukerne

Helsetilsynets side om regelverk, er relevante lover, forskrifter, rundskriv, tolkningsuttalelser og lovforarbeider nevnt.

Datatilsynet

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan som er administrativt underordnet Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Datatilsynets oppgave er å veilede og føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. På Datatilsynets side om lover og regler er det samlet informasjon, blant annet om personvernregelverket, med lenker til relevant lovverk.

Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens skal stimulere til innovasjon av ansvarlig kunstig intelligens. Sandkassa hjelper enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle personvernvennlige løsninger. Den har opptak flere ganger i året.