Hopp til hovedinnhold

Prinsipper for samordning av nasjonale innbyggertjenester

Helsenorge er innbyggernes felles nasjonale portal til offentlige helse- og omsorgstjenester på nett og inngår i et økosystem med andre løsninger i sektoren. Formålet med prinsippene er å bidra til at innbyggere møter en helhetlig, koordinert og sammenhengende offentlig helse- og omsorgstjeneste.

Formålet med prinsippene er å bidra til at innbyggere møter en helhetlig, koordinert og sammenhengende offentlig helse- og omsorgstjeneste. Prinsippene understøtter de helsepolitiske målene og setter retning for digitalisering av innbyggertjenester i helse- og omsorgsektoren. De tar utgangspunkt i innbyggerens behov for en samlet vei inn til tilbudet av digitale tjenester og behovet for bedre mulighet til aktivt å ta del i egen og næres helse, sykdom, behandling og oppfølging. For å oppnå dette må virksomhetene i den offentlige helsetjenesten gjøre sine tjenester tilgjengelig gjennom den nasjonale innbyggerportalen (helsenorge.no) slik at det oppleves sømløst for innbyggeren å bevege seg mellom ulike løsninger.

Pasientjournallovens § 8 og Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger §12 regulerer virksomhetenes plikt til slik tilgjengeliggjøring, og prinsippene skal bidra til å klargjøre hvordan denne plikten skal oppfylles i praksis.

Prinsippene skal bidra til:

 • at innbyggerne får en god brukeropplevelse på tvers av behandlingsnivåer og ulike løsninger
 • å ivareta innbyggernes behov for enkel tilgang, helhet og oversikt i sin kontakt med helse- og omsorgstjenesten
 • å sette føringer for hvordan lokale og regionale løsninger bør samspille med Helsenorge
 • å sette retning for den nasjonale utviklingen og samordningen av innbyggertjenester i den offentlige helse- og omsorgstjenesten
 • å oppnå helsepolitiske mål
 • å øke gjennomføringskraften ved bruk av innovasjon og næringsutvikling
E-helse_prinsipper_V5.png
De fire prinsippene for samordning av nasjonale innbyggertjenester. 1. Informasjonsprinsippet. 2. Prinsipp for personverninnstillinger. 3. Oversiktsprinsippet. 4. Verktøyprinsippet.

Målgruppe for prinsippene

Prinsippene skal følges av virksomheter som yter helsehjelp eller forvalter og tilgjengeliggjør helseopplysninger for helseregistre (inkludert private og ideelle som har avtale med det offentlige). Det vil si virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og tannhelsetjenesteloven (heretter omtalt som «Aktørene»).

Føringer for bruk av prinsippene

Prinsippene legges til grunn ved anskaffelse og etablering av nye digitale løsninger i helsetjenesten, og ved ombygging og videreutvikling av eksisterende løsninger. Prinsippene gjelder uavhengig av om løsninger utvikles i egen regi eller anskaffes.
For hvert prinsipp er det utarbeidet tilhørende anbefalinger som må følges for at prinsippet kan innfris. Anbefalingene setter retning for samordnet utvikling. Kravene bør innfris så langt det er mulig, og eventuelle avvik bør kunne begrunnes og dokumenteres.

Felles anbefalinger for prinsippene

Direktoratet for e-helse anbefaler at følgende legges til grunn for all fremtidig IKT-utvikling og samordning av nasjonale innbyggertjenester:

 • Ta utgangspunkt i innbyggerens behov
 • Tilrettelegg for enkle, brukervennlige og sammenhengende tjenester på tvers av virksomheter og forvaltningsnivåer
 • Følg krav og regelverk for sikkerhet og personvern
 • Følg gjeldende nasjonale standarder og anbefalinger for helsesektoren
 • Følg krav og regelverk for universell utforming
 • Anvend klart språk i kommunikasjon med brukerne
 • Legg til rette for deling av data og for åpne APIer
 • Gjenbruk data fra autoritative kilder

Veiledning og ressurser

Digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no)

Normen – Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (ehelse.no)

Rammeverk for informasjonsforvaltning (digdir.no)

Overordnede arkitekturprinsipper (digdir.no)

Veileder for helse- og omsorgssektoren: Bruk av Digitaliseringsdirektoratets "Overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering av offentlig sektor" (ehelse.no)

Oversikt over alle obligatoriske og anbefalte standarder, veiledere, retningslinjer og relaterte dokumenter for helse- og omsorgstjenesten (ehelse.no)

Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren (ehelse.no)

Målarkitektur for dokumentdeling i helse- og omsorgssektoren (ehelse.no)

Veileder for åpne API i helse- og omsorgssektoren (ehelse.no)

Universell utforming: WCAG 2.1-standarden | Tilsynet for universell utforming av ikt (uutilsynet.no)

Forvaltning og videreutvikling av prinsippene

Prinsippene skal sette retning for en samordnet utvikling av innbyggertjenester i helsesektoren. Prinsippene må anses som et første steg. Det er behov for erfaring fra praktisk bruk, slik at det fortløpende kan vurderes behov for endringer av prinsippene.

Direktoratet for e-helse har forvaltningsansvaret for prinsippene. Behov for tilpasninger vil vurderes årlig. Er det behov for vesentlige endringer vil sentrale interessenter involveres i arbeidet.

Prinsippene vil da utgis med ny versjon, og endringene dokumenteres i endringslogg.

De fire prinsippene

1. Informasjonsprinsippet

2. Prinsipp for personverninnstillinger

3. Oversiktsprinsippet

4. Verktøyprinsippet

Kontakt

E-helse: Områdeansvarlig Innbygger, postmottak@ehelse.no

E-helse: Nasjonalt arkitekturkontor, postmottak@ehelse.no

Norsk helsenett: kundesenter@nhn.no