Hopp til hovedinnhold

DHV - Digital hjemmeoppfølging spredning

Digital hjemmeoppfølging spredning, er et tiltak i videreføring av nasjonalt velferdsteknologiprogram og løper fra 2022 ut 2024. Formålet er å bidra til at kommuner, herunder fastleger, i samarbeid med helseforetak tar i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud til kronisk syke og bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Middels

Kontaktperson

Siw Helene Myhrer

Segment

Samstyre

Målgruppen skal få helhetlige og sammenhengende tjenester som bidrar til økt mestring og selvstendighet for brukeren, tidlig oppdagelse av tegn til forverring, bedre helse og lavere ressursbruk for tjenesten, og bidra til å gjøre helse- og omsorgstjenestene bedre rustet til å møte de bærekraftutfordringer de står overfor.
Spredning av DHO skal bygge på forskning og anbefaling fra det nasjonale utprøvingsprosjektet som ble avsluttet i 2021. I tillegg skal det bygge på nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging som ble publisert i november 2022
Resultatmål for spredningsprosjektet er at det er etablert tilbud om digital hjemmeoppfølging i et samarbeid mellom kommuner, deres fastleger og helseforetak i alle 19 helsefellesskap innen utgangen av 2024, hvor minimum to eller flere kommuner samarbeider om å starte opp DHO i samarbeid med det lokale helseforetaket.
Målgruppen er pasienter med kroniske sykdommer, med medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, reinnleggelse i sykehus, økt behov for helse og omsorgstjenester, betydelig behov for koordinering på tvers av sektor eller der man forventer ønsket nytte knyttet til mestring, pasientopplevelse og ressursbruk.

Status

Under kontroll

Prosjektet er i rute i henhold til plan. Pr. 1.12.2023 har 17 samarbeidsprosjekt som dekker alle 19 helsefellesskap fått tildelt tilskudd. Helsefellesskapet v Helgelandssykehuset ble inkludert i det nasjonale prosjektet i februar 2023. Finnmark ble inkludert i slutten av oktober 2023. Prosjektene jobber i tråd med milepælsplanen. De fleste jobber nå med milepæl 2; utarbeide tjenesteforløp. Pr 1.12.23 følges ca. 944 pasienter med DHO jfr. rapportering. 14 av 17 prosjekter har startet inkludering av pasienter, noen har holdt på en stund, men flere nye kommuner er nå i gang. Nettverk for erfaringsdeling er rapportert som svært viktig, både lokalt og nasjonalt, og tilrettelegges ved prosjektledermøter og større fellessamlinger i tråd med årshjul for prosjektet. Det ble avholdt fysisk fellessamling 25 - 26. oktober med ca 130 deltakere. Flere prosjekt har meldt at de vil gjennomføre emnekurs for fastleger, sykepleiere og spesialister i løpet av vår/høst 2024 for å støtte felles opplæring og samhandling lokalt. Kurset er godkjent for spesialitet i allmennmedisin og samfunnsmedisin . Flere prosjekt har nå inngått avtale med leverandør gjennom anskaffelse eller gjennom avrop på eksisterende avtale. Helsefellesskapet Sør-Rogaland er i ferd med å lyse ut anbud for alle kommuner samt Universitetssykehuset i Stavanger, som første prosjekt der alle er med som partnere eller på opsjon. Det jobbes med å få fram analysedata fra KPR og NPR for å se effekter av DHO for pasienter som har vært fulgt med DHO. Prosjektet ved Ahus og Ullensaker har laget en test på uttrekk i samarbeid med Helse Sør Øst. Denne viser klar nedgang i bruk av legevakt, døgnopphold i kommune og innleggelse i sykehus. Det jobbes for å få fram tilsvarende data fra andre samarbeidsprosjekt som har et høyt volum av pasienter, i samarbeid med avd. Helseregistre i Helsedirektoratet.

Risiko

Middels

Det er fortsatt en usikkerhet knyttet til involvering av fastleger selv om alle prosjektene har tilknyttet fastleger. Det er også er risiko knyttet til å etablere samarbeid mellom helseforetak og kommuner. Det kan være forsterket når det er gitt separat oppdrag fra HOD til regionale helseforetakene vedrørende DHO uten krav om samarbeid med kommuner. Manglende mulighet for deling av data er barriere som hemmer samhandling om felles pasienter mellom kommune, fastleger og helseforetak, Manglende finansiering utover tilskudd til prosjektledelse er en barriere for mange kommuner, og utgjør en risiko som kan påvirke omfang og framdrift. For flere prosjekt er anskaffelse av teknolog/programvare en utfordring. Det er stilt spørsmål fra flere ved om avtalen Helse Sørøst har gjort kan utvides til å omfatte samarbeidende kommuner dersom et Helseforetak gjør avrop. Dette er ikke avklart. En ny risiko er overgang til Helseteknologiordningen, og hvorvidt dette vil skape usikkerhet om finansiering og oppfølging for involverte prosjekt for 2024. Her er det sikret forenklet søknadsprosess og tilskudd på tilsvarende nivå, mens oppfølging og særlig fysisk møteplass er usikkert.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 3 leveranser.

 • Godkjenning av nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2022

  Utkast til nasjonale faglige råd ble sendt på høring i mai 2022 med frist 1.9.22. Må godkjennes av retningslinjestyret i Helsedirektoratet før de er endelig vedtatt.

 • Status og gevinstrapport for 2023

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.03.2024

  Statusrapport for framdrift i spredningsprosjektet og foreløpig gevinstrapport

 • Sluttrapport med gevinstrealiseringsrapport

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.04.2025

  Sluttrapport fra det nasjonale spredningsprosjektet med gevinstrapport og måloppnåelse for effekter i prosjektene samlet pr 31.12.24.

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Hva skal det brukes til? Frist Kritikalitet Status
løsning for datadeling Direktoratet for EHelse Sikre tilgang til måledata og trender til alle aktører i et pasientforløp innen digital hjemmeoppfølging. Det er nå publsiert en veileder for målarkitektur for datadeling, og det vil pågå videre utprøving av disse. Viktig for info om felles pas. Middels Gul
Digital behandlings/egenbehandlingsplan Helsedirektoratet Sikre at det til enhver tid foreligger en oppdatert egenbehandlingsplan som pasient og behandlere/helsepersonell har tilgang til og kan oppdatere. Løftet av prosjektene som viktig for effektiv samhandling om og med pasienter. Middels Gul
Prosessveiledning Innomed Støtte til gjennomføring og fremdrift i lokale prosjekt, og bidra til felles retning sammen med nasjonal prosjektgruppe Middels Grønn
Nært samarbeid for å sikre at tiltak er koordinert og koblet med andre satsinger, samt å unngå dobbeltarbeid KS - kommunenettverk Formidle infomrasjon og samkjøre arbeid og satsinger som ulike deler i en felles digital verktøykasse Middels Grønn
Tilgang til analysedata i lokale samarbeidsprosjekt Helseregistermiljøet i Helsedireketoratet Å kunne gjøre analyser for å se effekter av digital hjemmeoppfølging på tjeneseforbruk innen primær og spesialsithelsetjenesten. Også som styringsdata for justering og kvalitetsforbedring av tiltak Høy Gul
Forutsigbarhet for gjennomføring av komplekse samhandlingsprosjekt på tvers av nivå og aktører i helsetjenesten Den kommende helseteknologiordningen Å sikre framdrift og gjennomføring av DHO spredningsprosjekt og sikre at disse integreres i ordinær drift innen alle helsefellesskap. Viktig å ha ressurser til å følge plan for 2024 og fullføre prosjektet best mulig Middels Gul