Hopp til hovedinnhold
Søk

DHV - Digital hjemmeoppfølging spredning

Digital hjemmeoppfølging spredning, er et tiltak i videreføring av nasjonalt velferdsteknologiprogram. Formålet er å bidra til at kommuner, herunder fastleger, i samarbeid med helseforetak tar i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud til kronisk syke og bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer.

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Middels

Kontaktperson

Siw Helene Myhrer

Segment

Samstyre

Målgruppen skal få helhetlige og sammenhengende tjenester som bidrar til økt mestring og selvstendighet for brukeren, tidlig oppdagelse av tegn til forverring, bedre helse og lavere ressursbruk for tjenesten, og bidra til å gjøre helse- og omsorgstjenestene bedre rustet til å møte de bærekraftutfordringer de står overfor.
Spredning av DHO skal bygge på forskning og anbefaling fra det nasjonale utprøvingsprosjektet som ble avsluttet i 2021. I tillegg skal det bygge på nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging som ble publisert i november 2022
Resultatmål for spredningsprosjektet er at det er etablert tilbud om digital hjemmeoppfølging i et samarbeid mellom kommuner, deres fastleger og helseforetak i alle 19 helsefellesskap innen utgangen av 2024, hvor minimum to eller flere kommuner samarbeider om å starte opp DHO i samarbeid med det lokale helseforetaket.
Målgruppen er pasienter med kroniske sykdommer, med medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, reinnleggelse i sykehus, økt behov for helse og omsorgstjenester, betydelig behov for koordinering på tvers av sektor eller der man forventer ønsket nytte knyttet til mestring, pasientopplevelse og ressursbruk.

Status

Under kontroll

Prosjektet er i rute i henhold til plan. Pr. 20.3.2023 har 17 samarbeidsprosjekt som dekker alle 19 helsefellesskap fått tildelt tilskudd. Helgelandssykehuset og kommuner i nedslagsfeltet samt Finnmarkssykehuset med Hammerfest, Kautokeino og Nordkapp ble inkludert i det nasjonale prosjektet i februar 2023. Prosjektene jobber i tråd med milepælsplanen. Det har vært særlig fokus på forankring og innsiktsarbeid i høst. Innomed tilbyr prosessveiledning til alle prosjektene i samarbeid med Helsedirektoratet. Prosjektene har levert årsrapportering og det er gjennomført rapporteringsmøter med alle prosjekt, der også prosjekteier og representant for aktørene har deltatt. Det tilrettelegges for erfaringsdeling lokalt og nasjonalt i prosjektledermøter og større fellessamlinger i tråd med årshjul for prosjektet. Det jobbes med plan for felles gevinstoppfølging i samarbeid med prosjektene, NSE og FHI. Det er igangsatt samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og Ehelse knyttet til anskaffelser for deltakende prosjekt. Et prosjekt har lyst ut fells anskaffelse for alle kommunene i Helsefellesskapet.

Risiko

Middels

Det er fortsatt en usikkerhet knyttet til involvering av fastleger selv om alle prosjektene har tilknyttet fastleger. Det er også er risiko knyttet til å etablere samarbeid mellom helseforetak og kommuner. Det kan være forsterket når det er gitt separat oppdrag fra HOD til regionale helseforetakene vedrørende DHO uten krav om samarbeid med kommuner. Manglende mulighet for deling av data er barriere som hemmer samhandling om felles pasienter mellom kommune, fastleger og helseforetak, Manglende finansiering utover tilskudd til prosjektledelse er en barriere for mange kommuner, og utgjør en risiko som kan påvirke omfang og framdrift. For flere prosjekt kan anskaffelse av teknolog/programvare være en utfordring.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 0 av 3 leveranser.

 • Godkjenning av nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.12.2022

  Utkast til nasjonale faglige råd ble sendt på høring i mai 2022 med frist 1.9.22. Må godkjennes av retningslinjestyret i Helsedirektoratet før de er endelig vedtatt.

 • Status og gevinstrapport for 2023

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.03.2024

  Statusrapport for framdrift i spredningsprosjektet og foreløpig gevinstrapport

 • Sluttrapport med gevinstrealiseringsrapport

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.04.2025

  Sluttrapport fra det nasjonale spredningsprosjektet inkludert gevinstrapport for effekter i prosjektene samlet pr 31.12.24.