Hopp til hovedinnhold

H-resept

Prosjektet skal videreutvikle H-resept løsningen med økt beslutningsstøtte for forskrivning og utvidelse av dagens oppgjørsordning til å inkludere andre type foretaksfinansierte legemidler.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helse Midt-Norge RHF

Risiko

Middels

Kontaktperson

Per Olav Skjesol

Segment

Samstyre

Forbedringer av H-resept forskrivning og oppgjørsordning
H-reseptlegemidler står for «Helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus». De regionale helseforetakene (RHF-ene) har finansieringsansvar for legemidler når de har behandlingsansvar. Dette gjelder også legemiddelbehandling som skjer utenfor sykehus (forskriving på h-resept). Les mer om ordningen på Helsedirektoratet sine nettsider.
Det er identifiserte behov for forbedring og utvidelse av dagens oppgjørsordning for H-reseptlegemidler. Det gjelder også legemiddel som spesialisthelsetjenesten har finansieringsansvar for og som benyttes til behandling utenfor sykehus.
Det er to hovedutfordringer med dagens oppgjørsordning for H-resept:
1. Manglende beslutningsstøtte for forskrivning
Problemet består i at legene i dag ikke har noen form for beslutningsstøtte i sine systemer ved forskrivning av H-resepter og andre foretaksfinansierte legemidler. Gjennom økt kvalitet i forskrivningen vil det kunne sikres bedre etterlevelse av Sykehusinnkjøp sine legemiddelavtaler og mer korrekt bruk av refusjonskoder.
2.Manglende oppgjørsordning og oppfølgingsmuligheter for andre foretaksfinansierte legemidler enn H-reseptlegemidler
Problemet består i at man ikke har en helhetlig ordning for legemidler som foretakene har finansieringsansvaret for. Det må etableres en hensiktsmessig og systemmessig ordning for forskrivning og utlevering av legemidlene på apotek for HFene sin regning, slik at både riktig oppgjør og bedre oppfølging er mulig.
Bruken og kostnadene for legemidler med helseforetaksfinansiering har økt mye de siste 10 årene og utgjorde i 2023 mer enn 13 milliarder kroner, og mer enn 500 legemidler og 1100 pakninger. Sykehusinnkjøp innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene og inngår en rekke avtaler med gode rabatter. Høy avtaleetterlevelse er sentralt for å redusere kostnader. Kostnadsutviklingen de seneste årene har gitt ekstra oppmerksomhet til forbedringsforslag for dette området. I 2012-2017 ble det gjennomført et prosjekt i regi av Nasjonal IKT som resulterte i en elektronisk oppgjørsordning mellom Apotekforeningen og RHFene.
Helse Midt-Norge har på vegne av RHFene gjennomført en konseptutredningsfase som ble behandlet i økonomi- og IKT-direktørmøte høsten 2020. Det ble våren 2022 vedtatt oppstart av en planleggingsfase av prosjektet. I planleggingsfasen har prosjektet utarbeidet og besluttet arkitekturskisse, identifisert og vurdert endringsbehov og utarbeidet plan for gjennomføringsfasen inkl. kost/nytte. Prosjektet har forankret arbeidet med en bredt sammensatt styringsgruppe og referansegruppe. Det ble i mars 2023 besluttet å gå videre til gjennomføring oppdelt i 3 faser, hvor første fase 0 pågikk ut september 2023. I denne fasen har prosjektet detaljert ut behov, utarbeidet løsningsdesign og krav for det som er foreslått som første steg av forbedringer. Interregionalt AD-møte sluttet seg til forslaget om igangsettelse av gjennomføringsfase 1 av prosjektet og finansiering av dette 28.august 2023.
Prosjektet blir styrt gjennom en styringsgruppe hvor Helse Midt-Norge har ledelsen og er prosjekteier. Prosjektet er organisert med en sentral prosjektgruppe, en utvidet prosjektgruppe med aktører som utgjør løsningen, en referansegruppe med de viktigste interessentene og et helsefaglig brukerråd som består av brukerrepresentanter.
Vurderingene gjort så langt av det foreslåtte prosjektomfanget viser behov for å gjennomføre systemtilpasninger hos de fleste aktørene i H-reseptkjeden. Dette innebærer at prosjektet må analysere, utarbeide og koordinere bestillinger av endringer fra aktørene som inngår i løsningen:
• Bestilling av ny funksjonalitet og etablering/strukturering i h-resept grunndata løsninger
• Bestilling av ny funksjonalitet i forskrivningsløsninger
• Bestilling av ny funksjonalitet i ekspederingsløsninger
• Bestilling av ny funksjonalitet i kontroll og oppgjørsløsninger
Prosjektet er nå i gang med fase 1 hvor hovedfokus er oppfølging av nødvendige systemtilpasninger for å etablere H-resept merkantil kunnskap- og beslutningsstøtte. I fase 1 skal også prosjektet utrede nærmere muligheter for å utvide oppgjørsordningen for andre HF-finansierte reseptlegemidler og følgende områder er definert: Utprøvende behandling, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Tarmtømmingsmidler og spesielle forskrivningstilfeller.
Overordnet mål
Implementere endringer for foretaksfinansiert rekvirering av h-resepter for å øke kvalitet ved forskrivning, og redusere kostnader ved å sikre riktig bruk av og fullstendig ISF refusjon
Effektmål - gevinst
Formålet med gjennomføring av prosjektet er å
1. Øke kvalitet og sikre rett forskrivningspraksis for h-resept ved god systemstøtte i EPJ
2. Sikre god avtalelojalitet på h-reseptlegemidler gjennom god systemstøtte i EPJ
3. Bedre kontroll og oversikt over bruken av h-resept legemidler i HF-ene
4. Unngå tidsbruk på manuelle oppgjør mellom apotek og sykehus for andre
foretaksfinansierte legemidler enn h-reseptlegemidler

Status

Noen utfordringer

Prosjektet er godt i gang med gjennomføringsfase 1 hvor det jobbes for å lage støtte i EPJ for leger for forskrivning av H-resepter. Bestilling av nødvendige systemtilpasninger er sendt til aktørene og tidslinjer for plassering i de fleste aktørenes veikart er forankret. Utviklingen av grunndataløsningen hos Sykehusinnkjøp og SAFEST-løsningen hos Direktoratet for medisinske produkter er startet opp og vil pågå gjennom 2024. I tillegg til fokus på implementering av forskrivningsstøtte er prosjektet i gang med å utrede «steg 3 utvidelse av oppgjørsordning».

Prosjektet rapporterer gul status på grunn av risikobilde og behovet for å få avklart tidslinje for leveranse fra Helseplattformen og usikkerheten ved budsjettestimatene for EPJ-tilpasninger.

Risiko

Middels

De tre største utfordringene ved prosjektet vurderes å være: 1) Aktører og interessenter, og leverandørmarked: Det er mange aktører og «leverandører» til løsningen som utgjør h-reseptkjeden, og det er til dels store utfordringer med tilrettelegging og utvikling av endringer. Alle aktørene har heller ikke like stor egeninteresse av aktuelle endringer, noe som også kan påvirke prioriteringer og fremdrift. På grunn av kompleksiteten i «løsningskjeden» og behovet for utstrakt koordinering ved gjennomføring av endringer er det derfor igangsatt gjennomføring av et prosjekt for å sikre tilstrekkelig prioritering og styring av forbedringene som er ønsket implementert. 2) Kompleksitet: Legemiddelhåndtering er en kompleks og sårbar arbeidsprosess, og systemløsningen for h-resept består av en rekke integrasjoner mellom ulike aktører. Prosjektet har derfor etablert en bredt sammensatt referansegruppe og styringsgruppe, samt et helsefaglig brukerråd. 3) Avhengigheter som kan påvirke utrulling: I tillegg til tilpasningen av systemer vil også prosjektet være avhengig av helseregionenes innføring/utrulling av aktuelle versjoner. Som eksempel vil prosjektets gevinstrealisering kunne påvirkes av forsinkelser i utrullingen av DIPS Arena i Helse Sør-Øst. I tillegg er det også usikkerhet knyttet til hvordan prosjektet vil påvirkes av at det er lavere prioritert enn utvalgte tiltak i nasjonale e-helseportefølje slik som Pasientens legemiddelliste.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 3 av 9 leveranser.

 • Plan for gjennomføringsfasen

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 20.03.2023

  Viktige leveranser i planleggingsfasen er å beslutte arkitekturskisse, identifisere behov for endringer i grunndata, EPJ-systemer og apoteksystemer, i tillegg til plan for gjennomføringsfasen. 

 • Spesifikasjon og støttemateriell for steg 1 og 2

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 29.09.2023

  Fase 1 vil ha fokus på å etablere merkantil kunnskap- og beslutningsstøtte for forskrivning (steg 1-2), og det er behov for å utarbeide: - Brukerhistorier og løsningsdesign - Kravspesifikasjon - Bestillinger og avtaler

 • Faseplan for fase 1

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 29.09.2023

  Faseplan for gjennomføringsfase 1, inkludert testplan og strategi for innføring og utprøving av steg 1 og 2. Prosjektbegrunnelse og prosjektplan oppdateres ved behov. Leveransen vil være underlag til felles direktørmøte (IKT/Fag/Økonomi) og AD-møte.

 • Grunndata innkjøpsavtale

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.11.2024

  Etablert grunndataløsning for Sykehusinnkjøp sine innkjøpsavtaler og anbefalinger. Deling av data gjennom API-grensesnitt fra SAFEST løsningen. Leveransen inkluderer følgende bestillinger: 1) Sykehusinnkjøp API og datasystem for anbefalinger 2) SAFEST API

 • Merkantil kunnskap og beslutningsstøtte for forskrivning – Anbefalinger og avtaler

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2025

  Merkantil kunnskap og beslutningsstøtte vil baseres på grunndata om: a) Sykehusinnkjøp anbefalinger b) Kommende avtaleendringer c) Oversikt over godkjente indikasjoner Leveransen inkluderer følgende bestillinger: 1) SFM fullversjon integrasjon med SAFEST og beslutningsstøtte 2) DIPS Arena integrasjon med SAFEST og beslutningsstøtte 3) Helseplattformen integrasjon med SAFEST og beslutningsstøtte

 • Forskrivningsstøtte knyttet til refusjon

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2025

  Forskrivningsstøtte vil basere seg på grunndata om refusjonsinformasjon, kobling mellom legemiddel og gyldige refusjonskoder. Leveransen inkluderer følgende bestillinger: 1) SFM fullversjon integrasjon med SAFEST og beslutningsstøtte 2) DIPS Arena integrasjon med SAFEST og beslutningsstøtte 3) Helseplattformen integrasjon med SAFEST og beslutningsstøtte

 • Utvidelse av oppgjørsordning

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2026

  Funksjonalitet for å understøtte elektronisk oppgjørsordning for: 1) utprøvende behandling 2) spesielle forskrivningstilfeller 3) legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 4) tarmtømmingsmidler Planlagt som steg 3 i prosjektet, og vil utredes nærmere og konkretiseres ytterligere i løpet av første halvår 2024. Det er til nå vurdert at denne leveransen vil ha behov for tilpasninger/bestillinger av grunndata, endringer i EPJ, RF, Apoteksystemer og muligens HDIR/Helfo.

 • Forbedring rapportering Helfo

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2026

  1) Forenklet tilgang på/formidling av underlag og rapporter fra Helfo. Det vil vurderes nærmere om det bør etableres en portalløsning for uthenting av rapporter for mer fleksibel og sikker tilgjengeliggjøring for HFene 2) Utvide prosesseringen av rapportene i Helfo, slik at en del av det som utføres i HFene i dag kan standardiseres og inkluderes i leveranse Planlagt som steg 4 i prosjektet, og vil utredes nærmere og konkretiseres ytterligere i løpet av 2024.

 • Forbedringer ekspederingsstøtte

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2026

  1) Bedre systemstøtte for h-resept generisk / biotilsvarende bytte i apotek 2) Bedre systemstøtte for h-resept magistrelle resepter og arbeidspris Planlagt som steg 4 i prosjektet, og vil utredes nærmere og konkretiseres ytterligere i løpet av 2024. Estimering av omfang forutsetter en behovsavklaring og detaljering.

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Hva skal det brukes til? Frist Kritikalitet Status
Datasystem og API for h-resept anbefalinger og refusjonsinformasjon (Pharmasys 3.0) Sykehusinnkjøp Grunndata for beslutningsstøtte for forskrivning av h-resept 30.11.2024 Høy Grønn
SAFEST API for anbefalinger og refusjonsinformasjon Direktoratet for medisinske produkter Grunndata for beslutningsstøtte for forskrivning av h-resept 30.11.2024 Høy Grønn
SFM fullversjon - beslutningsstøtte for forskrivning av h-resept NHN Beslutningsstøtte for forskrivning av h-resept 30.06.2025 Middels Gul
Beslutningsstøtte for forskrivning av h-resept DIPS Beslutningsstøtte for forskrivning av h-resept 30.06.2025 Høy Gul
Beslutningsstøtte for forskrivning av h-resept Helseplattformen Beslutningsstøtte for forskrivning av h-resept 30.06.2025 Middels Gul
Innføring av helseplattformen til sykehus i HMN Helseplattformen Beslutningsstøtte for forskrivning, ny funksjonalitet implementeres i Helseplattformen 30.06.2025 Middels Grønn
Avvikling av FM og innføring av DIPS Arena medikasjonsmodul Helse Vest RHF Beslutningsstøtte for forskrivning, ny funksjonalitet implementeres i DIPS Arena 30.06.2025 Middels Grønn
Innføring av DIPS Arena til sykehus i HSØ Helse Sør-Øst RHF Beslutningsstøtte for forskrivning, ny funksjonalitet implementeres i DIPS Arena 31.12.2025 Middels Grønn