Hopp til hovedinnhold

Helseplattformen

Helseplattformen innfører felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. 

Nøkkelinformasjon

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helse Midt-Norge RHF

Risiko

Middels

Kontaktperson

Siri Berg

Segment

Koordinere

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal». Denne statusen ble sikret gjennom en tydelig helseminister Bent Høie i 2016.

Rapportering i nasjonal portefølje har fokus på innføringsprosjektet. Erfaringer og læring fra Helseplattformen rapporteres i andre fora. Som blant annet årlig Felles Plan fra de fire RHF.

Les mer om tiltaket påhelseplattformen.no

Status

Noen utfordringer

Helseplattformen er pr 04.04.24 innført på ett HF (St. Olavs hospital HF), 20 kommuner, to legekontor og en legevakt. I løpet av 2024 er planen at Helseplattformen er innført på de resterende to HF samt ytterligere 15 kommuner . Videre utbredelse til kommuner og andre aktører vil fortsette etter dette. Erfaringene så langt er at løsningen fungerer godt i kommunene. For spesialisthelsetjenesten har det vært større utfordringer både knyttet til kvalitet i løsningen og bruken av denne. I styremøte 02.11.23 vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF en regional tiltakspakke på mellom 55-80 millioner NOK, for å avhjelpe den særskilt utfordrende situasjonen ved St. Olavs hospital knyttet til innføringen av Helseplattformen. Tiltakene samordnes med pågående arbeid med blant annet feilretting, optimalisering og opplæring. I styremøte 13.12.23 vedtok styret i Helse Midt-Norge å be administrerende direktør i Helse møre og Romsdal å iverksette tiltak som skal legge til rette for å opprettholde opprinnelig innføringsplan med mulige tilpasninger, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas.
Helseplattformen erfarer at det er krevende å innføre en modernisert/strukturert og felles journalløsning. For de nasjonale e-helse løsningene er ivaretakelse av nasjonale krav på legemiddelområdet og samhandling (e-meldinger) utfordrende. På legemiddelområdet stilles det omfattende og detaljerte nasjonale tekniske krav til løsningen. Det er lite erfaring med konsekvensen og verdien av disse i klinisk praksis. Gjennom Helseplattformen er det en transparens slik at en ser feil og uryddighet i den nasjonale databasen for resepter, dette skaper usikkerhet for kliniker knyttet til legemiddelinformasjon i Helseplattformen. Dette fører også til mye motstand mot å ta i bruk løsningen slik som den er utformet nå. Et sentral poeng i Helseplattformen er samhandling mellom aktørene. Samhandlingen med aktører utenfor Helseplattformen vanskeliggjøres av uryddig bruk av standarder og innføring av disse.

Risiko

Middels

1) Avhengigheter på tvers av ulike nasjonale prosjekt og tiltak, og utydelig ansvarsfordeling mellom ulike nasjonale aktører(eks: NHN, Hdir, DMP, FHI) 3) Viktig at sentrale myndigheter aktivt slutter opp om og gir nødvendig støtte til strategien om at Midt-Norge er nasjonal utprøvingsarena for EIEJ, som gjør at Midt-Norge står i en annen posisjon enn øvrige regioner 4) En internasjonal løsning som støtter opp om internasjonale standarder er krevende i samhandling med nasjonale løsninger som benytter nasjonale standarder

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 13 av 15 leveranser.

 • Anskaffelse ferdigstilt- kontrakt inngått

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.04.2019

 • Forberedelsesfasen

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.04.2019

 • Spesifikasjonsfase

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.11.2019

 • Utviklingsfase

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.08.2020

 • Akseptansetestfase

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.01.2022

 • Opplæringsfase (til første GoLive)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 29.04.2022

 • 1. Go Live PD1– Trondheim kommune, inkl ett kommunalt fastlegektr

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 07.05.2022

  Etter at St.Olavs hospital valgte å utsette sin GoLive til etter sommeren så ble første GoLive for Helseplattformen med Trondheim kommune. HP erstattet alle EPJ-løsningene i TK: Helse&Velferd, Hjemmetjeneste, sykehjem, Helsestasjon/Skole, Legevakt, Fengselshelsetjeneste. Trondheim kommune har med dette en felles kommunal journal

 • 2. Go LivePD2 – St. Olavs hospital HF, Kommuner: Røros, Holtålen, Os, Indre Fosen, Ørland og Åfjord

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 12.11.2022

  Denne leveransen gir den første felles journal for spesialist- og primærhelsetjeneste i Norge

 • 3. Go Live PD3 – kommuner: Levanger og Verdal

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 11.02.2023

  Usettelse av HNT, men følger opprinnelig plan for kommunene. Dvs PD3 omfatter Levanger og Verdal kommune

 • 4. Go Live PD4- Ålesund kommune

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 29.04.2023

  Usettelse av HMR, men følger opprinnelig plan for kommunene. Dvs PD4 omfatter Ålesund kommune

 • 5. PD5- 9 kommuner

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 04.11.2023

  Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Rindal, Vestnes, Aukra, Fjord og Sula

 • 6. Vanylven legesenter og legevakt

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 02.12.2023

  Pilot 2 for fastleger som bruker Helseplattformen. Vanylven kommune følger KI1-løpet som har GoLive i april 2024, og vil etter denne datoen bli den første kommunen som har sammenhengende helsetjenester på tvers av alle nivåer i Norge, når også Helse Møre og Romsdal innfører Helseplattformen.

 • 7. Haram kommune

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.01.2024

  Stortinget har vedtatt å dele Ålesund kommune i Ålesund kommune og Haram kommune fra 01.01.2024. Ålesund kommune vil fortsette å bruke Helseplattformen etter delingen. Haram kommune vil ta i bruk Helseplattformen fra 01.01.24 som en selvstendig kommune.

 • 8. HMR og 8 kommuner

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 27.04.2024

  Helse Møre og Romsdal (4 sykehus) og Midtre Gauldal, Melhus, Oppdal, Selbu, Tydal, Vanylven, Rennebu og Skaun

 • 9. HNT og 7 kommuner

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 09.11.2024

  Helse Nord-Trøndelag (2 sykehus) og Smøla, Sunndal, Surnadal, Heim, Gjemnes, Tingvoll og Frøya

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Hva skal det brukes til? Frist Kritikalitet Status
Grunnlaget for å muliggjøre data- og dokumentdelingsstjenester NHN og Hdir Integrasjonstjenester, Avklaring av norsk XDS-profil (CDA), detaljering felles tillitsmodell, informasjonstjenester(semantikk), samvirke med nasjonal PTS-løsning Lav Gul
Enighet om løsning for e-multidose og PLL NHN og Hdir Funksjonalitet for e-multidose og PLL i Helseplattformen Høy Gul
Spesifisering av FHIR-profiler for ernæring pågår. Endringsforespørsel på grunndata skal overleveres Farmalogg basert på behovsanalyse. SAFEST Leveranse 3 Ernæring. HV er hovedinteressent Lav Grønn
SNOMED CT legemiddeldata SAFEST /e-helse Virkestoffordinering, beslutningsstøtte, rapportering Høy Oppfylt
VKP NHN Integrasjon av VKP-løsninger i kommunene. Vedlikehold eksisterende integrasjon og også nye Middels Grønn
For Helseplattformen er det avgjørende at analysen ikke avgrenser seg til kodeverket IDMP, men også inkluderer terminologien Snomed. Terminologien bidrar til sammenhengen mellom ulike kodeverk. SAFEST leveranse 8 VSO-analyse-mapping Middels Rød
se sammenhenger mellom utprøving av PLL og erfaringene i Helseplattformen NHN Lykkes på legemiddelområdet Middels Gul
forvaltningsstruktur og leveranser. Behov for revidering av v1.0 av SnomedCT, En del strukturelle utfordringer i gjeldende versjon. Avhengigheter til FHI og de sentrale helseregistrene for bredding og terminologibinding. Felles Språk/Snomed - Nye Helsedirektoratet og FHI Grunnlaget for felles språk i en felles helhetlig journal. Grunnlag for beslutningsstøtte. Terminologien binder bl.a sammen ulike kodeverk. Behov for en felles forståelse og innretning av semantisk interoperabilitet som informasjonsmodeller og terminolog Middels Gul
SFM Basis API leveransen Legemiddelprogrammet i E-helse Støtte for e-resept 01.03.2022 Høy Oppfylt
Leveranse av løsning for HelseID til alle formål for HP. HelseID Tilgangsstyring. SFM, KJ 20.04.2022 Høy Oppfylt
Utvikling og leveranse av nytt, mappet og kvalitetssikret innhold for virkestoffordinering(VSO) SAFEST Innhold i legemiddeldatabase (i tillegg til FEST). Støtte for virkestoffordinering. 07.05.2022 Høy Oppfylt
Kodeverk, mappinger og utvalgslister for prioriterte områder i v1 av Felles Språk. Etablering forvaltning. Vil bli oppdatert etter første Go-Live. Felles språk i E-helse Utnytte SNOMED CT som terminologi i løsningen. Bidrar til struktur og standardisering. Behov for leveranser fra PKT før første sykehus skal ta i bruk Helseplattformen 05.08.2022 Høy Oppfylt
Produksjonssatt i SLV SAFEST Leveranse 1 Produktinformasjon inkludert produktkoder 12.11.2022 Lav Oppfylt
Løsning produksjonssatt i E-helse. Mappingsverktøy produksjonssatt i SLV Felles Språk -legemidler Virkestoffordinering og beslutningsstøtte inkludert allergiløsning. Interne rapporter. Etter hvert for rapportering til nasjonale registre. 31.12.2022 Høy Oppfylt
Gode grunndata tilknyttet Snomed for HF-finansierte legemidler HMN/H-resept Beslutningsstøtte 30.06.2025 Middels Gul