Hopp til hovedinnhold

Helseplattformen

Helseplattformen innfører felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. 

Nøkkelinformasjon

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helse Midt-Norge RHF

Risiko

Middels

Kontaktperson

Trond Utne

Segment

Koordinere

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal». Denne statusen ble sikret gjennom en tydelig helseminister Bent Høie i 2016.

Rapportering i nasjonal portefølje har fokus på innføringsprosjektet. Erfaringer og læring fra Helseplattformen rapporteres i andre fora. Som blant annet årlig Felles Plan fra de fire RHF.

Les mer om tiltaket påhelseplattformen.no

Status

Noen utfordringer

Helseplattformen er pr 1. oktober innført på ett HF (St. Olavs hospital HF), ti kommuner, ett legekontor og en legevakt. På slutten av 2023 vil 9 nye kommuner og ett legekontor ha tatt i bruk Helseplattformen. I løpet av 2024 er planen at Helseplattformen er innført på de resterende to HF samt ytterligere 18 kommuner . Videre utbredelse til kommuner og andre aktører vil fortsette etter dette. Erfaringene så langt er at løsningen fungerer godt i kommunene. For spesialisthelsetjenesten har det vært større utfordringer både knyttet til kvalitet i løsningen og bruken av denne. Det jobbes derfor omfattende med både feilretting, forbedring av løsningen og kompetansebygging hos brukerne. Helsetilsynet har også påpekt en del feil og mangler som det jobbes aktivt med rette opp. Det er viktig for Helseplattformen AS å gjøre underveis-evalueringer for kontinuerlig forbedring og det er bl.a. gjennomført en ekstern evaluering av innføring av Helseplattformen ved St. Olavs Hospital og en revisjon av løsning Helseplattformen. Helseplattformen erfarer at det er krevende å innføre en modernisert/strukturert og felles journalløsning. I forhold til de nasjonale e-helse løsningene er ivaretakelse av nasjonale krav på legemiddelområdet og samhandling (e-meldinger) utfordrende. På legemiddelområdet stilles det omfattende og detaljerte nasjonale tekniske krav til løsningen. Det er lite erfaring med konsekvensen og verdien av disse i klinisk praksis. Gjennom Helseplattformen er det en transparens slik at en ser feil og uryddighet i den nasjonale databasen for resepter, dette skaper usikkerhet for kliniker knyttet til legemiddelinformasjon i Helseplattformen. Dette fører også til mye motstand mot å ta i bruk løsningen slik som den er utformet nå. Et sentral poeng i Helseplattformen er samhandling mellom aktørene. Samhandlingen med aktører utenfor Helseplattformen vanskeliggjøres av uryddig bruk av standarder og innføring av disse.

Risiko

Middels

1) Avhengigheter på tvers av ulike nasjonale prosjekt og tiltak og utydelig ansvarsfordeling mellom ulike nasjonale aktører(eks: e-helse, NHN, Hdir, SLV) 2) Uavklarte krav og tidslinjer for nasjonale løsninger og integrasjoner som hindrer effektiv prosjektgjennomføring 3) Viktig at sentrale myndigheter aktivt slutter opp om og gir nødvendig støtte til strategien om at Midt-Norge er nasjonal utprøvingsarena for EIEJ, som gjør at Midt-Norge står i en annen posisjon enn øvrige regioner 4) En internasjonal løsning som støtter opp om internasjonale standarder er krevende i samhandling med nasjonale løsninger som benytter nasjonale standarder

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 10 av 14 leveranser.

 • PD Helse Nord-Trøndelag

  Ferdigstilt og levert: Nei

 • Anskaffelse ferdigstilt- kontrakt inngått

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.04.2019

 • Forberedelsesfasen

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.04.2019

 • Spesifikasjonsfase

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.11.2019

 • Utviklingsfase

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.08.2020

 • Akseptansetestfase

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.01.2022

 • Opplæringsfase (til første GoLive)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 29.04.2022

 • 1. Go Live PD1– Trondheim kommune, inkl ett kommunalt fastlegektr

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 07.05.2022

  Etter at St.Olavs hospital valgte å utsette sin GoLive til etter sommeren så ble første GoLive for Helseplattformen med Trondheim kommune. HP erstattet alle EPJ-løsningene i TK: Helse&Velferd, Hjemmetjeneste, sykehjem, Helsestasjon/Skole, Legevakt, Fengselshelsetjeneste. Trondheim kommune har med dette en felles kommunal journal

 • 2. Go LivePD2 – St. Olavs hospital HF, Kommuner: Røros, Holtålen, Os, Indre Fosen, Ørland og Åfjord

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 12.11.2022

  Denne leveransen gir den første felles journal for spesialist- og primærhelsetjeneste i Norge

 • 3. Go Live PD3 – kommuner: Levanger og Verdal

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 11.02.2023

  Usettelse av HNT, men følger opprinnelig plan for kommunene. Dvs PD3 omfatter Levanger og Verdal kommune

 • 4. Go Live PD4- Ålesund kommune

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 29.04.2023

  Usettelse av HMR, men følger opprinnelig plan for kommunene. Dvs PD4 omfatter Ålesund kommune

 • 5. PD5- 9 kommuner

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 04.11.2023

  Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Rindal, Vestnes, Aukra, Fjord og Sula

 • 6. HMR og 8 kommuner

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 27.04.2024

  Helse Møre og Romstad (4 sykehus) og Midtre Gauldal, Melhus, Oppdal, Selbu, Tydal, Vanylven og Skaun

 • 7. HNT og 10 kommuner

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 09.11.2024

  Helse Nord-Trønde.ag og Smøla, Sunndal, Surnadal, Heim, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Hitra, Frøya

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hva skal det brukes til? Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Kritikalitet Frist Avklart gjensidig plan Status
Grunnlaget for å muliggjøre data- og dokumentdelingsstjenester Integrasjonstjenester, Avklaring av norsk XDS-profil (CDA), detaljering felles tillitsmodell, informasjonstjenester(semantikk) E-helse Middels Ja Gul
Enighet om løsning for e-multidose og PLL Funksjonalitet for e-multidose og PLL i Helseplattformen NHN og e-helse Høy Nei Rød
Spesifisering av FHIR-profiler for ernæring pågår. Endringsforespørsel på grunndata skal overleveres Farmalogg basert på behovsanalyse. Ernæring. HV er hovedinteressent SAFEST Leveranse 3 Lav Nei Gul
SNOMED CT legemiddeldata Virkestoffordinering, beslutningsstøtte, rapportering SAFEST /e-helse Høy Oppfylt
Mapping av relevante registervariabler: diagnoser, prosedyrer og undersøkelser. Trenger et tydelig samarbeid mellom e-helse og nasjonale registeraktører(ikke begrenset til FHI og kreft) Behov for flere leveranser Rapportering, automatisk overføring av data til registerne Felles Språk i e-helse Middels Nei Gul
VKP Integrasjon av VKP-løsninger i kommunene. Vedlikehold eksisterende integrasjon og også nye NHN Middels Ja Gul
Krav til KPR 2024 Konfigurere rapportering til Hdir fra kommunene i HP Helsedirektoratet Lav
For Helseplattformen er det avgjørende at analysen ikke avgrenser seg til kodeverket IDMP, men også inkluderer terminologien Snomed. Terminologien bidrar til sammenhengen mellom ulike kodeverk. VSO-analyse-mapping SAFEST leveranse 8 Middels Nei Rød
se sammenhenger mellom utprøving av PLL og erfaringene i Helseplattformen Lykkes på legemiddelområdet NHN Middels
Stabil drift og forvaltning av Snomed-leveranser. Avtaler som beskriver leveransene. Forvaltning med tydelig prioritering og videreutvikling Legemiddel grunndata og virkestoffordinering, grunnlaget for felles språk i en felles helhetlig journal. Grunnlag for beslutningsstøtte. Terminologien binder bl.a sammen ulike kodeverk Felles Språk i e-helse Middels Nei Rød
SFM Basis API leveransen Støtte for e-resept Legemiddelprogrammet i E-helse Høy 01.03.2022 Ja Oppfylt
Leveranse av løsning for HelseID til alle formål for HP. Tilgangsstyring. SFM, KJ HelseID Høy 20.04.2022 Ja Oppfylt
Utvikling og leveranse av nytt, mappet og kvalitetssikret innhold for virkestoffordinering(VSO) Innhold i legemiddeldatabase (i tillegg til FEST). Støtte for virkestoffordinering. SAFEST Høy 07.05.2022 Ja Oppfylt
Kodeverk, mappinger og utvalgslister for prioriterte områder i v1 av Felles Språk. Etablering forvaltning. Vil bli oppdatert etter første Go-Live. Utnytte SNOMED CT som terminologi i løsningen. Bidrar til struktur og standardisering. Behov for leveranser fra PKT før første sykehus skal ta i bruk Helseplattformen Felles språk i E-helse Høy 05.08.2022 Ja Oppfylt
Produksjonssatt i SLV Produktinformasjon inkludert produktkoder SAFEST Leveranse 1 Lav 12.11.2022 Ja Oppfylt
Løsning produksjonssatt i E-helse. Mappingsverktøy produksjonssatt i SLV Virkestoffordinering og beslutningsstøtte inkludert allergiløsning. Interne rapporter. Etter hvert for rapportering til nasjonale registre. Felles Språk -legemidler Høy 31.12.2022 Nei Oppfylt