Hopp til hovedinnhold
Søk

Helseplattformen

Helseplattformen innfører felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. 

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helse Midt-Norge RHF

Risiko

Middels

Kontaktperson

Trond Utne

Segment

Koordinere

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal». Denne statusen ble sikret gjennom en tydelig helseminister Bent Høie i 2016.

Les mer om tiltaket påhelseplattformen.no

Status

Noen utfordringer

Helseplattformen er pr 1. mai innført på ett HF (St. Olavs hospital HF), ti kommuner, ett legekontor og en legevakt. I løpet av 2024 er planen at Helseplattformen er innført på de resterende to HF samt ytterligere 15 kommuner. Videre utbredelse til kommuner og andre aktører vil fortsette etter dette. Erfaringene så langt er at løsningen fungerer godt i kommunene. For spesialisthelsetjenesten har det vært større utfordringer både knyttet til kvalitet i løsningen og bruken av denne. Det jobbes derfor omfattende med både feilretting, forbedring av løsningen og kompetansebygging hos brukerne. Helsetilsynet har også påpekt en del feil og mangler som det jobbes aktivt med rette opp. Helseplattformen erfarer at det er krevende å innføre en modernisert/strukturert og felles journalløsning. I forhold til de nasjonale e-helse løsningene er ivaretakelse av nasjonale krav på legemiddelområdet og samhandling (e-meldinger) også utfordrende. På legemiddelområdet stilles det omfattende og detaljerte nasjonale tekniske krav til løsningen. Det er lite erfaring med konsekvensen og verdien av disse i klinisk praksis. Gjennom Helseplattformen er det en transparens slik at en ser feil og uryddighet i den nasjonale databasen for resepter, dette skaper usikkerhet for kliniker knyttet til legemiddelinformasjon i Helseplattformen. Dette fører også til mye motstand mot å ta i bruk løsningen slik som den er utformet nå. Et sentral poeng i Helseplattformen er samhandling mellom aktørene. Samhandlingen med aktører utenfor Helseplattformen vanskeliggjøres av uryddig bruk av standarder og innføring av disse.

Risiko

Middels

1) Avhengigheter på tvers av ulike nasjonale prosjekt og tiltak og utydelig ansvarsfordeling mellom ulike nasjonale aktører(eks: e-helse, NHN, Hdir, SLV) 2) Uavklarte krav og tidslinjer for nasjonale løsninger og integrasjoner som hindrer effektiv prosjektgjennomføring 3) Viktig at sentrale myndigheter aktivt slutter opp om og gir nødvendig støtte til strategien om at Midt-Norge er nasjonal utprøvingsarena for EIEJ, som gjør at Midt-Norge står i en annen posisjon enn øvrige regioner 4) En internasjonal løsning som støtter opp om internasjonale standarder er krevende i samhandling med nasjonale løsninger som benytter nasjonale standarder

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 9 av 12 leveranser.

 • Anskaffelse ferdigstilt- kontrakt inngått

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.04.2019

 • Forberedelsesfasen

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.04.2019

 • Spesifikasjonsfase

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.11.2019

 • Utviklingsfase

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.08.2020

 • Akseptansetestfase

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.01.2022

 • Opplæringsfase (til første GoLive)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 29.04.2022

 • 1. Go Live PD1– Trondheim kommune, inkl ett kommunalt fastlegektr

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 07.05.2022

  Etter at St.Olavs hospital valgte å utsette sin GoLive til etter sommeren så ble første GoLive for Helseplattformen med Trondheim kommune. HP erstattet alle EPJ-løsningene i TK: Helse&Velferd, Hjemmetjeneste, sykehjem, Helsestasjon/Skole, Legevakt, Fengselshelsetjeneste. Trondheim kommune har med dette en felles kommunal journal

 • 2. Go LivePD2 – St. Olavs hospital HF, Kommuner: Røros, Holtålen, Os, Indre Fosen, Ørland og Åfjord

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 12.11.2022

  Denne leveransen gir den første felles journal for spesialist- og primærhelsetjeneste i Norge

 • 3. Go Live PD3 – kommuner: Levanger og Verdal

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 11.02.2023

  Usettelse av HNT, men følger opprinnelig plan for kommunene. Dvs PD3 omfatter Levanger og Verdal kommune

 • 4. Go Live PD4- Ålesund kommune

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 29.04.2023

  Usettelse av HMR, men følger opprinnelig plan for kommunene. Dvs PD4 omfatter Ålesundkommune

 • 5. PD5- HNT og 9 mørekommuner

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.11.2023

  Opprinnelig plan var HMR i nov 23. Følger opprinnelig plan for kommunene derfor kommer 9 mørekommuner samtidig med HNT. Gjelder: Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Rindal, Vestnes, Aukra, Fjord og Sula Endelig dato er ikke satt

 • 6. PD6- HMR og 6 trønderkommuner

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 27.04.2024

  GJelder følgende kommuner: Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus, Oppdal, Selbu, Tydal Innføringsdato ikke endelig behandlet i styret pr 20.03.23