Hopp til hovedinnhold
Søk

Kjernejournal dokumentdeling

Helse Sør-Øst er nasjonal hovedsamarbeidspart i arbeidet med å forberede innføring av dokumentdeling via kjernejournal.

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helse Sør-Øst RHF

Risiko

Middels

Kontaktperson

Mariann Seland

Segment

Koordinere

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for raskere informasjonsutveksling mellom behandlere og forenklet samarbeid mellom ulike omsorgsnivå (primær- og spesialisthelsetjeneste). Målet er at all relevant informasjon skal følge pasienten, noe som støttes ved å gi helsepersonell ved ulike behandlingssteder raskere og enklere tilgang til sentrale journaldokumenter. Dette vil bidra til at pasienter får sikrere, raskere og bedre helsehjelp. Prosjektet startet i 2019, og utprøving begynte høsten 2020 mellom Oslo universitetssykehus og et utvalg helsepersonell fra blant annet Oslo legevakt, Lovisenberg sykehus og tre fastlegekontor.

Løsningen innebærer i første omgang at helsepersonell utenfor sykehus skal kunne lese oppsummeringer av behandling (epikriser og sammenfatninger) og røntgensvar fra journalsystemet ved sykehuset, og inkludere dette i grunnlaget for medisinske vurderinger når de skal behandle pasienten.

I utprøvingen gjøres et begrenset antall sentrale dokumenttyper tilgjengelige for innsyn. Målet er at alle helseforetakene i regionen etter hvert skal gjøre sentralt journalinnhold tilgjengelig på denne måten.

Prosjektet er nasjonalt og ledes og eies av Norsk helsenett med Helse Sør-Øst som hovedsamarbeidspartner.

Status

Noen utfordringer

HOD svarte 7. juni ut juridiske avklaringer for dokumentdeling via kjernejournal. Avklaringene støtter i stor grad Direktoratet for e-helse og Helse Sør-Østs vurderinger og krever at regionene enes om gjennomføring. Prosjektet har gjenopptatt sine aktiviteter og arbeid med de andre regionene. Etablering av teknisk løsning er iht. plan og utprøves hos de partene som er i prøvedriften. Opprinnelig sluttdato for prosjektet var 30. april, men ble forlenget ut desember 2022, og nå ut oktober 2023. 14. desember 2022 besluttet programstyret i det nasjonale program digital samhandling å starte innføring av dokumentdeling via kjernejournal i 2023. Første steg inkluderer de innføringstrinn som tidligere er besluttet i Helse Sør-Øst, og mindre endringer i omfang som følge av det nasjonale ambisjonsnivået. Det er nødvendig at Helse Sør-Øst kan delta med gjennomføringsaktiviteter i egen organisasjon og i det nasjonale samarbeidet i 2023, og en endringsanmodning med forlengelse av prosjektet ut oktober 2023 ble godkjent av porteføljestyret i Helse Sør-Øst 26. januar

Risiko

Middels

Det er etablert et forprosjekt for kjernejournal dokumentdeling under Program for digital samhandling. 14. desember besluttet programstyret i det nasjonale program digital samhandling å starte innføring av dokumentdeling via kjernejournal i 2023 (behovskøelement #27). Helse Sør-Øst har klargjort det tekniske fra sin side, men videre fremdrift er avhengig av felles forståelse og tilpasning av Kjernejournal og Helsenorge. I det nasjonale samarbeidet vil nødvendige oppgaver og antallet virksomheter kreve omfattende koordinering i gjennomføringsfasen. Prosjektet oppfatter risiko knyttet til at det ikke er avklart hvordan dette skal ivaretas. Prosjektet vurderer også at det er vesentlig risiko knyttet til prosessene for å konkludere bruksvilkår, informasjonstiltak, og forvaltningsrutiner.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 0 av 6 leveranser.

 • M2 - Når alle HF i HSØ deler referanser med alle konsumenter av kjernejournal av kjernejournal

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Leveransedato forskjøvet flere ganger fra 01.11.2021, 14.02.2022, 18.03.2022 30.09.2022 og 31.12.2022

 • M3 - Når dokumentinnsyn er tilgjengelig fra alle helseforetak i HSØ for alle leger/psykologer som er ansatt i HSØ – Trinn B al

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Leveransedato forskjøvet flere ganger fra 14.02.2022, 18.03.2022 , 30.09.2022, og 31.12.2022

 • M4 - Når dokumentinnsyn er tilgjengelig fra alle helseforetak i HSØ for alle fastleger

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Leveransedato forskjøvet flere ganger fra 01.11.2021, 14.02.2022, 18.03.2022 , 30.09.2022, og 31.12.2022

 • M5 - Når dokumentinnsyn er tilgjengelig fra alle helseforetak i HSØ for leger/psykologer som er ansatt hos «Aktør X»

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 15.10.2023

  Leveransedato forskjøvet flere ganger fra 14.02.2022, 18.03.2022 , 30.09.2022 og 31.12.2022

 • M6 - Når Prosjektfase 2 er avsluttet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

  Når Prosjektfase 2 er avsluttet (Leveransedato forskjøvet flere ganger, sist fra 31.12.2022)

 • Dokumentdeling via Kjernejournal

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

  Prosjektet skal tilby informasjonsdeling på tvers av helsetjenesten. Dokumentdeling er i prøvedrift. Alle foretak i HSØ er oppgraderte og teknisk klare til å være både konsumenter og kilder. Deling til fastlege testes i pilot fra 17. mars 2022. Prosjektet arbeider med fase 2 som blant annet innebærer videreutvikling og tilrettelegging for innføring av tjenesten til flere.