Hopp til hovedinnhold

Klinisk legemiddelsamhandling

Prosjektet legger til rette for bedre samhandling om legemiddelinformasjon mellom fagsystemene i regionen og mot eksterne aktører og legger til rette for innføring av PLL også gjennom deltagelse i SAFEST og PLL-prosjektene.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helse Sør-Øst RHF

Risiko

Lav

Kontaktperson

Marit Moen

Segment

Koordinere

Det er økende fokus på legemiddelområdet på regionalt og nasjonalt nivå. Eksempler på dette er lukket legemiddelsløyfe, SAFEST (forbedret legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk) og pasientens legemiddelliste (PLL).

Det er i dag for liten grad av samhandling om legemiddelinformasjon mellom fagsystemer som er i bruk innad i Helse Sør-Øst og mot eksterne aktører som kjernejournal (KJ) og reseptformidler (RF). Dette gir ikke den støtten i arbeidsprosessene som klinikere forventer.

For at legemiddelhåndteringen internt i regionen, og også mot eksterne helseaktører, skal bli bedre, er det viktig å fokusere på samhandling mellom applikasjonene. Dette er også en forutsetning dersom gevinster skal realiseres.

Noen av disse utfordringene kan løses internt i Helse Sør-Øst, mens andre skaper utfordringer for legemiddelrelatert databehandling på tvers av regionene og omsorgsnivåer og krever derfor tett samarbeid mellom aktører både på regionalt og nasjonalt nivå.

Status

Under kontroll

Gjennomføringsfase 2 ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst 21.10.2021, og fase 3 ble godkjente i styret 26.oktober 2023.Beslutningen omfatter også finansiering til signering av avtale med DIPS om utvikling av løsning for PLL basert på FEST.

Risiko

Lav

Prosjektets risiko for fase 3 er lav, selv om det er noe risiko knyttet til fremdrift. Det er også gevinstrisiko knyttet til implementering.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 2 av 4 leveranser.

 • L1 - Analyse og målarkitektur

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 21.10.2021

  Fase 1 startet i februar 2020 er ferdigstilt. Prosjektet har levert analyse og målarkitektur for legemiddelsamhandling og kravspesifikasjon for endringer i MetaVision for produktkoder og ATC klassifisering på enkeltvirkestoff. 

 • L2 - Fase 2

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 26.10.2023

  Leveransene i fase 2 er delt inn i fire:  Målarkitektur  SAFEST i Helse Sør-Øst  PLL i Helse Sør-Øst  Realisering av tiltak for regionale applikasjoner 

 • Fase 3 klinisk legemiddelsamhandling

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2025

  Leveransene kan deles inni 4 hovedområder: Område 1; Klinisk effektivitet på legemiddelområdet internt i Helse Sør-Øst. Her inngår - T1-Etablere varsel om legemiddelinteraksjoner og dobbelt-forskrivninger helt likt i DIPS og MetaVision - T4-Etablert tettere integrasjon mellom DIPS og MetaVision med automatisert overføring av legemiddeldata fra DIPS til MetaVision og motsatt Område 2; Nasjonal masterdata management for legemiddelområdet (Helse Sør-Øst er kravstiller i nasjonalt prosjekt SAFEST Gjennomføring på vegne av alle helseregionene.) Her inngår - T2 Etablere kalibrert varsling av overfølsomhetsreaksjoner og interaksjoner basert på SAFEST virkestoffregister med ATC- knytning mellom produkt og generisk legemiddel - T3 Tilgjengeliggjør alle nasjonale produktkoder i MetaVision - T8 Etablere bedre funksjonell støtte for ernæringsjournal i DIPS og MetaVision - T9 Etablere SAFEST som kilde for virkestoffordinering i DIPS og MetaVision Område 3; Ekstern samhandling (PLL innføring). Her inngår - T5 Etablere teknisk integrasjon med mulighet for automatisert overføring av overfølsomhetsreaksjoner fra KJ til DIPS - T7 Etablert mottak og sending av PLL i DIPS samt funksjonalitet for legemiddelsamstemming med integrasjon mot Reseptregisteret via SFM-basis API - T10 Etablere SAFEST som legemiddel-grunndatakilde inn i PLL Prosjektets omfang inkluderer arbeid mot de nasjonale prosjektene for PLL og SAFEST, målarkitektur, kravspesifikasjon, bestilling og betaling for leveranser fra DIPS og MetaVision.

 • L0 - Kravspesifikasjoner, bestilling  og gjennomføre endringer i de regionale løsningene

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.04.2026

  Prosjektet har som hovedleveranser å utarbeide kravspesifikasjoner og bestille og gjennomføre endringer i de regionale løsningene for kurve- og medikasjon (MetaVision) og elektronisk pasientjournal (DIPS).  Videre oppfølging av utvikling, test, opplæring og implementering skal utføres av regional fagforvaltning i  Sykehuspartner HF etter tiltakets sluttdato.

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Hva skal det brukes til? Frist Kritikalitet Status
Avhengig av å få levert løsning for produktkoder, datakvalitet, ernæring, virkestoffordinering fra SAFEST Direktoratet for medisinske produkter (DMT) Flere av prosjektets leveranser baseres på bedre grunndata og er derfor avhengig av SAFEST leveranser på produktkoder, datakvalitet, ernæring, virkestoffordinering Høy Grønn
Besluttet veikart for overgang til felles nasjonal grunndatakilde (SAFEST). Utvikling av nasjonal mapping-tjeneste for transaksjonsdata mellom FEST og SAFEST. Helsedirektoratet Regional og nasjonal samhandling og bidra til økt pasientsikkerhet på legemiddelområdet 31.03.2024 Høy Gul
Avhengig av at DIPS Arena inkl DIPS Arena medikasjonsmodul er tatt i bruk før eller samtidig med innføring av flere leveranser fra prosjektet DIPS leverandør Regional og nasjonal samhandling, ivareta lovpålagt ibruktalgelse av PLL og bidra til økt pasientsikkerhet på legemiddelområdet 01.09.2024 Høy Grønn