Hopp til hovedinnhold

SAFEST

Formålet med prosjektet er å etablere en kilde til strukturert legemiddelinformasjon som understøtter behovene i sykehus.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Helse Midt-Norge RHF

Risiko

Middels

Kontaktperson

Per Olav Skjesol

Segment

Samstyre

FEST ble utviklet i forbindelse med e-resept for å tilby én kilde til legemiddelinformasjon som understøtter reseptforskrivning. Sykehusene har behov for et strukturert datagrunnlag som kan understøtte blant annet forordning internt i sykehus, gjennom elektroniske kurvesystemer. For å imøtekomme spesialisthelsetjenestens behov utvikles en ny tjeneste med strukturert legemiddelinformasjon i tiltaket SAFEST.
Tiltaket skal oppnå:
 • Mer presis ordinering vil gi færre feilmedisineringssituasjoner, øke kvaliteten i pasientbehandlingen og redusere faren for pasientskader og dødsfall relatert til feilmedisinering.
 • Behov for færre lokale forvaltningsressurser knyttet til tilpasninger og kompensasjon i regionene, redusert tidsbruk knyttet til legemiddelhåndtering, og dermed mer effektiv pasientbehandling.
 • Bedre samhandlingsmuligheter nasjonalt og internasjonalt.

Organisering av prosjektet

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Legemiddelverket og de regionale helseforetakene, der Helse Midt-Norge er hovedsamarbeidspart. Legemiddelverket har ansvaret for at legemiddelinformasjonen blir levert på avtalt format og kvalitet. De regionale helseforetakene er ansvarlig for å ta ut gevinstene ved å benytte tilbudt legemiddelinformasjon i sine systemer og prosesser.

Status

Noen utfordringer

Helseregionene har innvilget 38 MNOK i budsjett for SAFEST Gjennomføring i 2022. SAFEST Gjennomføring fortsetter inn i 2024 med samme budsjett, mens nytt budsjett er satt for drift og vedlikehold i 2023 på 9,6 MNOK Kroner og 10.1 MNOK for 2024. Prosjektet er i produksjon med funksjonalitet som fullt ut dekker ett av de 4 prioriterte kravene og delvis på resten.

Generell status er at Leveranse 2 og Leveranse 3 er I rute i forhold til gjeldende plan om idriftsettelse 18. juni 2024. Leveranserne er utviklet ferdig avsluttende test er igang. Det er imidlertid identifisert mange endringer som anses nødvendige for at leveransene skal gå i produksjon, slik at løsningen kan erklæres klar til bruk av helseforetakene. Endringene vil ikke kunne leveres innenfor gjeldende tidsplan eller prosjektbudsjettramme. Fokus er dermed på å segmentere endringsomfanget i flere faser, med fokus på å sluttføre gjeldende omfang, samt endringer som gjør saksbehandlere i stand til å utføre manuell behandling nødvendig for å publisere et fullstendig datasett i løsningens FHIR gresnesnitt.

Når produksjonsetting nevnes skilles det også mellom release av funksjonalitet for produksjon og påfølgende publisering til FHIR-grensesnittet. I praksis er dette delt inn i «Release 2.0» og «Release 2.1»:

Release 2.0 innebærer førstegangsproduksjonssetting av Leveranse 2 og 3. Alt godkjent omfang i Leveranse 2 og 3, samt utvalgte «må ha» endringsforespørsler, testes og settes i produksjon.

 • Ingen nye data publiseres for FHIR-grensesnittet ennå.
 • Deretter forvaltes datainnhold fra Leveranse 2 manuelt av DMP

Release 2.1 involverer i mellomtiden resterende endringer vurderet «må ha» for ibrugtagelse af helseforetakene, samt udførsel af blackbox tests for siste kvalitetssikring.

 • Ved produksjonsetting av denne publiseres etterfølgende til FHIR.

Status per leverance:

«Leveranse 1 - Produktkoder og pakninger» ble satt i produksjon i juli 2022. Fire ytterligere utgivelser har siden blitt satt i produksjon med endringer og utvidet funksjonalitet - Release 1.1 i Q3 2022 for å avdekke nødvendige endringer oppdaget i aksepttesten for Leveranse 1; Release 1.2 i Q4 2022 som har satt inn i produksjon funksjonalitet for forvaltning av legemiddelform kodeverk; Release 1.3 i Q3 2023 som har hatt fokusert på å gjøre kodeverk i SAFEST self-contained og introdusere en mer stabil identifikatormodell; Release 1.4 i Q4 2023 for viktige endringer nødvendig for enklere og mer riktig forvaltning av substansregisteret levert i Leveranse 7, blant annet nye roller som vil forbedre kvaliteten av subtansregisteret og automatisering av deler av forvaltningsjobben. Totalt sett er kontinuerlig funksjonalitet er gitt for produksjon både for SAFEST og VSO og driften er generelt stabil.

«Leveranse 2 - Legemiddel Produsert og Legemiddel Administrerbart» har implementert den fullstendige IDMP-modellen, dekket gjennom FHIR, samt det udvidede behov for en mer omfattende visning av grunndata, samt flere redigeringsmuligheter, for å sikre høy nok datakvalitet og dekning av kliniske behov. Dette har innebært en utvidelse av omfanget av leveransen slik at Helseforetakene er i stand til å ta leveransen i bruk. Leveransen idriftsettes I Release 2.0, 18 juni 2024.

«Leveranse 3 – Ernæring» er ferdigimplementert for både parenteral enterale ernlæringsmidler og idriftsettes sammen med Leveranse 2 I Release 2.0, 18 juni 2024.

«Leverance 7 - Kobling mellom Substans og ATC-kode» er ferdigstilt og sat i produksjon. Det er nå en forvaltningsperiode for substansdata hos Statens Legemiddelverk før FHIR-grensesnittet for forbrukere utvides med ressurser til substanser og kodeverk. Data vil være fullt tilgjengelig i produksjons FHIR grensesnittet juni 2024.

«Leveranse 8 - VSO Analyse» avvikles Q2 i 2024. Overskridelse av andre leveranser har bidratt til at midler til «Leveranse 9 VSO - Implementering» har måttet omdisponeres til gjennomføring av Leveranse 2 og 3 og derfor er denne midlertidig kansellert. Videre håndtering tas opp etter VSO-analysen. VSO analysen har kick-off 9. april, hvoretter det i perioden frem til juli er fokus på å avdekke de kliniske behovene til RHFene innenfor virkestoffordinering, samt arbeide med design for norsk PhP ID og algoritme for å utlede denne.


Risiko

Middels

Det ønskes større endringer enn budsjettert for året og derfor må endringer prioriteres nøye. Release 2.1 har ennå ikke satt noen dato. Datoen settes ved å gå gjennom ønsket backlog for releasen. Generelt sett brukes det mer innsats enn budsjettert for H1 og der er derfor høy risiko for at innsatsen må reduseres i 2. halvår for å overholde de økonomiske rammene for året, noe som vil forsinke den endelige publiseringen av FHIR (Release 2.1).

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 9 av 13 leveranser.

 • Etablert tjeneste hos Statens Legemiddelverk som leverer forbedret legemiddelinformasjon i henhold til de fire prioriterte kravene fra SAFEST.

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Dato er ukjent før Leveranse 8 - VSO Analyse er fullført. Følgende krav er levert medio 2024 - Produktkoder på enhetsnivå  - Ernæringsprodukter  - Datakvalitet (bl a angivelse av styrke, administrasjonsveier) - Kobling mellom substans og ATC-kode. Følgende krav avventer VSO Analyse og plan for implementering - Virkestoffordinering 

 • Samarbeidsavtale mellom Ehelse og SLV om forvaltning av VSO

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 27.08.2021

  Avtale som regulerer prosesser for å sikre korrekt kobling av legemidler i FEST med Clinical Drug i SNOMED CT.

 • Leveranse 4 VSO Mapping

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.09.2021

  Direktoratet for e-helse med støtte fra Statens Legemiddelverk utarbeider en mapping mellom legemidler i FEST og Clinical Drug-hierarkiet i SNOMED CT. Resultatet av denne mappingen vil være en kobling fra en gruppe produserte legemidler til en virkestoffordineringsgruppe i SNOMED CT som vil kunne benyttes for VSO basert på produsert produkt. Dette arbeidet og den endelige beslutningen av hvilke legemidler som skal tilhøre hvilken virkestoffordineringsgruppe kvalitetssikres av fagpersoner fra Statens Legemiddelverk. Direktoratet for e-helse vil publisere koblingene i Snowstorm-løsningen.

 • Leveranse 5 Verktøy for VSO Forvaltning

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 20.01.2022

  Når Direktoratet for e-helse har gjennomført en fullstendig mapping mellom legemidler i FEST og Clinical Drug-hierarkiet i SNOMED CT skal arbeidet med videre forvaltning av denne mappingen og løpende oppdatering for nye legemidler i Athene og FEST overtas av Statens Legemiddelverk. Prosjektet utvikler et verktøy for å få mest mulig automatiske koblinger. Verktøyet skal koble legemidler i FEST til virkestoffordineringsgruppe automatisk.

 • Etablert forvaltningsfunksjon for felles forvaltning av helseregionenes krav til legemiddelinformasjon.

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.04.2022

 • Revidert samarbeidsavtale mellom de regionale helseforetakene og Statens Legemiddelverk

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.05.2022

  Samarbeidsavtale mellom Legemiddelverket og helseregionene ble inngått i januar 2020. Revidert avtale signert vår 2022.

 • Leveranse 6 Preanalyse ATC koder på enkeltvirkestoff

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 23.05.2022

 • Leveranse 1 Produktkoder og pakninger

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 05.07.2022

  Leveransen skal tilfredsstille behov for produktkoder på ulike pakninger for å støtte lukket legemiddelsløyfe. Data skal ha blitt sammenstilt, bearbeidet og utledet fra data vi henter fra både Athene og Farmalogg. Løsningen skal være tilrettelagt for å enkelt kunne melde om feil, koordinere data og sikre kvalitetsheving av datagrunnlaget, samt at det skal etableres brukergrensesnitt for godkjenning og kvalitetssikring av produktkoder og pakningsstrukturer i løsningen.

 • Leveranse 1.1 - Konsistens i innhold mellom FEST og SAFEST

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 14.10.2022

  Mindre restleveranse for å få Leveranse 1 Produktkoder og pakninger komplett.

 • Leveranse 7 ATC kode på enkeltvirkestoff - Implementering

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 06.09.2023

  Koble sammen substans og ATC-kode for å bedre pasientsikkerhet rundt varslinger av overfølsomhetsreaksjoner, dobbeltforskrivninger og interaksjoner på subtanser, samt legge til rette for Statens Legemiddelverk til å opprette og kvalitetssikre koblingene der nødvendig. ATC-koder er ikkje egnet til å brukes for varslinger som det gjøres nå, så dette er en midlertidig løsning frem til man går bort fra å bruke ATC-koder for varsling.

 • Leveranse 2 Legemiddel Produsert og Legemiddel Administrerbart

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 18.06.2024

  Leveransen omhandler konvertering av produsert legemiddelform og produserte styrker fra Athene til SAFEST. I tillegg skal det leveres oppdaterte kodeverk på ulike legemiddelformer samt etableres brukergrensesnitt for godkjenning og kvalitetssikring av legemidler i løsningen og komplettering av kodeverk.

 • Leveranse 3 Ernæring (Parenteral og Enterale ernæringsprodukter)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 18.06.2024

  Leveransen omfatter leveranse av data om parenterale og enterale ernæringsprodukter. Leveransens skal levere data om parenterale ernæringsprodukter som er legemidler med markedsføringstillatelse som også inneholder virkestoffer for ernæring. Informasjon om parenterale ernæringsprodukter med detaljer om ingredienser og virkestoffer fra Farmalogg må integreres med data om parenteral ernæring fra Athene (for eksempel pakningsinformasjon og MT-informasjon). Disse dataene skal kobles sammen på legemiddel i SAFEST. Etter leveransen skal beriket innhold om ernæring kunne gjøres tilgjengelig blant annet for ernæringsfysiolog og klinikere hos helseforetakene, slik at informasjonen kan benyttes i behandling. Leveransen skal også levere data om enterale ernæringsprodukter som er produkter som ikke er legemidler og som derfor ikke inngår i Athene eller FEST. Data om disse produktene vil derfor utelukkende hentes fra Farmalogg og videreformidles gjennom SAFEST på FHIR-format. Etter leveransen skal innhold om aktuelle ernæringsprodukter kunne gjøres tilgjengelig blant annet for ernæringsfysiolog og klinikere hos helseforetakene, slik at informasjonen kan benyttes i behandling.

 • Leveranse 8 VSO Analyse

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 28.06.2024

  Det funksjonelle området VSO nivå 3 (forordning) og nivå 4 (forskrivning) omfatter de nødvendige leveranser av legemiddelinformasjon og nødvendige koblinger til et virkestoffhierarki for å understøtte implementasjon av virkestoffordinering hos helseforetakene. Dette området er ikke ferdig spesifisert eller estimert da det er store uklarheter i hvordan dette skal løses i praksis, og det er også avhengigheter til definisjon av dette hos EMA som ikke forventes å være ferdigstilt på flere år. VSO-analyse for å kartlegge hvilke krav og behov som må dekkes og legge en plan for hvordan dette området kan leveres innenfor SAFEST i senere faser av prosjektet (eventuell oppstart som en del av fase 2).

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Hva skal det brukes til? Frist Kritikalitet Status
Avklaringer knyttet til krav til bruk av SAFEST knyttet til data som blir en del av PLL eHelse PLL Middels Gul
Helseplattformen er avhengig av leveranse av virkestoffdata mappet med SNOMED CT inkl forvaltning . Kritisk med god fremdrift i arbeid. Helseplattformen For å ta i bruk forbedret legemiddelinformasjon. 01.05.2022 Høy Oppfylt
SNOMED kodeverk tilpasset legemiddeldata Direktoratet for e-helse, Program for kodeverk og terminologi SNOMED-CT skal brukes for virkestoffordinering. Det har frem til nå vært usikkerhet hvorvidt behovet løses fullt ut. Enighet oppnådd om videre løp, usikkerheten er redusert. 01.07.2022 Middels Oppfylt
Føringer knyttet til standarder, f.eks. føringer til bruk av Snomed CT, IDMP og FHIR til utveksling av data med helseforetakene. Direktoratet for e-helse, Program for kodeverk og terminologi Grunnlag for design av løsning. 30.11.2023 Høy Grønn