Hopp til hovedinnhold
Høring

Nasjonal informasjonsmodell for overfølsomhetsreaksjoner

Direktoratet for e-helse takker for alle høringsinnspill. Vi vil bruke innspillene til å videreutvikle metoder for nasjonal standardisering og til forbedring av selve informasjonsmodellen. Videre arbeid med informasjonsmodellen for overfølsomhetsreaksjoner vil gjøres i sammenheng med utarbeidelse av tilsvarende informasjonsmodeller for andre deler av kritisk informasjon. Det planlegges en felles høring for disse i 2024.

Bakgrunn

Direktoratet for e-helse ønsker å publisere nasjonale informasjonsmodeller for avgrensede bruksområder og tema. Målet er at disse modellene skal gi overordnede rammer og føringer for informasjonsinnhold ved samhandling nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom et sett med felles nasjonale informasjonsmodeller ønsker vi å motvirke uønsket stor variasjon og fragmentering i standardspesifikke, løsningsspesifikke og/eller teknologispesifikke informasjonsmodeller. Samtidig ønsker vi å ivareta fleksibilitet for å kunne lage nye løsninger. Direktoratet for e-helse ønsker at nasjonale informasjonsmodeller skal være en rammebetingelse ved utvikling av teknologispesifikke standarder, slik som arketyper og FHIR-profiler, og ved tilpasning av standarder til løsninger. Felles nasjonale informasjonsmodeller skal utvikles for områder der det er viktig å få til datadeling. Det kan være spesielt aktuelt med slike informasjonsmodeller der det er ulik struktur og innhold på det som deles i dag, eller der det er internasjonale krav til det som skal deles.

Om informasjonsmodell for overfølsomhetsreaksjoner

Denne høringen omhandler informasjonsmodell for overfølsomhetsreaksjoner (allergi/intoleranse). Dette er informasjon som er viktig å dele for pasientsikkerhet til de det gjelder. I tillegg er det internasjonale føringer til innhold i standard for International Patient Summary (IPS), som er aktuell i MyHealth@EU.

Det finnes flere informasjonsmodeller som beskriver overfølsomhet, men ingen omforent og overordnet nasjonal informasjonsmodell som beskriver hvordan overfølsomhetsreaksjoner skal deles.  

Målgruppe

Virksomheter og leverandører som skal anskaffe, utvikle eller videreutvikle løsninger hvor det er mulig å dele informasjon om en pasients overfølsomhet.

Høringsprosessen

Tilbakemeldingene i høringen vil bli brukt både i videre arbeid for å utvikle arbeidet med nasjonal standardisering og til forbedring av informasjonsmodellen.

Gitt positive tilbakemeldinger i høringen vil produktet normeres som en retningslinje. 

Dette er en åpen høring. Invitasjon om å gi høringssvar er sendt ut til organisasjonene listet opp nederst på siden, men alle som ønsker kan gi innspill. 

Alle høringssvar vil bli publisert på denne siden.

Høringsspørsmål

I høringen ønsker vi spesielt svar på følgende spørsmål:

Generelt

 • Er det behov for nasjonale teknologiuavhengige informasjonsmodeller?
 • Hvordan ønsker dere at slike informasjonsmodeller skal tilgjengeliggjøres?
 • Hvordan vil dere kunne bruke slike informasjonsmodeller?

Spesifikt for informasjonsmodell for overfølsomhet

 • Har dere innspill til innholdet i informasjonsmodellen for overfølsomhet?
 • Er detaljeringsnivået på riktig nivå?
 • Er innholdet i informasjonsmodellen lesbart for personer med ulik bakgrunn? For eksempel personer som innehar roller i forbindelse med anskaffelser og anbud?
 • Har dere innspill på norsk oversettelse av visningsnavn i verdisettene?

Høringsinstanser

 • Abelia
 • Akademikerne
 • Aleap
 • Apotekforeningen
 • CEDIC
 • CGM
 • Datatilsynet
 • Delta (Ambulanseforbundet, helsepersonnel)
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Diabetesforbundet
 • Digital Norway
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • EDOS
 • EYR
 • Fagforbundet
 • Farmasiforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO) 
 • Folkehelseinstituttet 
 • Gartner Norge
 • Helse Midt-Norge IT 
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord IKT 
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest IKT 
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet 
 • Helseplattformen
 • IKT Norge
 • Imatis
 • Infodoc
 • Innovasjon Norge
 • Kernel (DIPS, DIPS Arena,mm)
 • KS
 • Legemiddelindustrien (LMI)
 • Melanor
 • NAV - Nasjonal senter for e-helseforskning
 • NCD-alliansen
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges forskningsråd
 • Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)
 • Norsk Helsenett SF
 • Norsk helsesekretærforbund
 • Norsk pasientforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norway Health Tech
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Oslo Cancer Cluster
 • Oslo Medtech
 • Oslo MET
 • Pasientsky
 • Pridok
 • Siemens
 • Sintef Digital 
 • Spekter
 • Statens legemiddelverk (SLV)
 • Sykehuspartner HF
 • Tekna
 • TietoEvry
 • Unio
 • Virke
 • Visma
 • Yrkesorganisasjonens sentralforbund
 • Standard Norge
 • HL7 Norge
 • Regionalt senter for allergi og overfølsomhet (HSØ)
 • Regionalt senter for allergi og overfølsomhet (HMN)
 • Regionalt senter for allergi og overfølsomhet (HV)
 • Regionalt senter for allergi og overfølsomhet (HN)
 • Norges astma og allergiforbund
 • Open EHR Norway (Arketyper)
   
Høringsfrist
15. september 2023
Høringssvar

Høringssvar merkes med sak 23/588 og sendes til postmottak@ehelse.no.

Status
Under behandling
Last ned