Hopp til hovedinnhold
Søk
Høring

Bruk av direkte identifiserbare helseopplysninger til utvikling og testing av behandlingsrettede helseregistre

Direktoratet  for e-helse sender på høring "Bruk av helse- og personopplysninger til utvikling og testing av behandlingsrettede helseregistre".

Dokumentet beskriver lovkrav, vilkår, hensyn og beste praksis for bruk av helse- og personopplysninger til utvikling og testing av behandlingsrettede helseregistre. 

Målgruppe

Retningslinjen er relevant for virksomheter i helse- og omsorgssektoren som skal planlegge, beslutte eller gjennomføre utvikling eller testing av behandlingsrettede helseregistre med bruk av helseopplysninger og andre pasientopplysninger.

Om høringsprosessen

Dette er en åpen høring. Invitasjon om å gi høringssvar er sendt ut til organisasjonene listet opp nederst på siden, men alle som har innspill til retningslinjen oppfordres til å dele disse med direktoratet. Direktoratet for e-helse vil ta imot høringssvar fortløpende i høringsperioden.

Alle høringssvar vil bli publisert på denne siden

Ønsket effekt av retningslinjen

Direktoratet har ambisjon om at retningslinjen blant annet skal bidra til følgende resultat- og effektmål:

 • Presisere vilkårene for å benytte reelle helseopplysninger i forbindelse med utvikling av behandlingsrettede helseregistre
 • Lette arbeidet med tiltaks- og risikovurderinger mv. for virksomheter som skal benytte reelle helseopplysninger i forbindelse med utvikling og testing
 • Styrke personvernet for pasientene og redusere risikoen for avvik knyttet til at helseopplysninger benyttes der det ikke er rettslig grunnlag for det

Spørsmål

Direktoratet ønsker særlig innspill på:

 • Forslag til endringer som kan gjøre utkastet mest mulig relevant for målgruppen
 • Forslag til endringer i språkbruken som kan gjøre retningslinjen lettere tilgjengelig for målgruppen
 • Eksempler som kan berike retningslinjen, særlig praktiske eksempler knyttet til når det kan være uforholdsmessig vanskelig å benytte fiktive, anonyme eller pseudonyme data til utvikling og testing
 • Spørsmål det ønskes mer veiledning rundt i retningslinjen

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet fremmet 8. april 2022 i Prop. 91 L (2021-2022) forslag til flere lovendringer, hovedsakelig i pasientjournalloven. Det ble blant annet foreslått et nytt annet ledd i pasientjournalloven § 11, for å etablere klar lovhjemmel for når helse- og omsorgstjenesten kan benytte helseopplysninger til å utvikle og teste behandlingsrettede helseregistre.

Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget 10. juni 2022 med følgende ordlyd:

«Direkte identifiserbare helseopplysninger kan behandles i lukkede testmiljøer for å utvikle og teste behandlingsrettede helseregistre dersom det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet ved å bruke pseudonyme, anonyme eller fiktive opplysninger».

Bestemmelsen er omtalt i lovproposisjonens kapittel 7, hvor det blant annet presiseres at bestemmelsen er ment å være en snever unntaksbestemmelse, men at bestemmelsen ikke utgjør noen endring i gjeldende rett. Forarbeidene presiserer i noen grad også vilkårene for å kunne benytte helseopplysninger i forbindelse med utvikling og testing.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt direktoratet i oppdrag å utarbeide retningslinjer for slik bruk av reelle helseopplysninger.

Om retningslinjen som er på høring

Direktoratet for e-helse har, basert på forarbeidene, lagt følgende forutsetninger til grunn ved utarbeidelse av retningslinjen:

 • Pasientjournalloven § 11 annet ledd er en snever unntaksbestemmelse. Adgangen til å bruke helseopplysninger til utvikling og testing skal derfor være restriktiv. Helseopplysninger kan bare benyttes dersom det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet med fiktive, anonyme eller pseudonyme data.
 • I tilfeller der unntaksadgangen benyttes, skal det stilles krav til sikring av opplysningene
 • Lukkede utviklings- og testmiljøer må være robuste og hindre at uvedkommende får tilgang til taushetsbelagt informasjon
 • Alle som deltar i behandling av helseopplysninger i henhold til pasientjournalloven §11 2. ledd vil være underlagt lovbestemt taushetsplikt

Høringsinstanser

Statlige og kommunale virksomheter

 • Folkehelseinstituttet
 • Helsedirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Norsk helsenett SF
 • Datatilsynet
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • KS
 • Oslo kommune
 • Bergen kommune
 • Trondheim kommune
 • Stavanger kommune
 • Kristiansand kommune
 • Tromsø kommune

Helseforetak og regionale helseforetak

 • Helse Nord RHF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Helgelandssykehuset HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Midt-Norge IT
 • Helse Nord IKT
 • Helse Vest IKT
 • Sykehuspartner HF

Organisasjoner

 • Helseplattformen AS
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Legeforeningen
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • Norsk psykologforening
 • Den norske tannlegeforening
 • IKT Norge
 • Melanor
 • Abelia
 • Tekna
 • KINS – Foreningen kommunal informasjonssikkerhet

Kontaktperson for høringen

Thea Gulbranson, [email protected]

Høringsfrist
22. september 2023
Høringssvar

Høringssvar merkes med sak 23/687 og sendes til [email protected]

Status
Under behandling
Last ned