Hopp til hovedinnhold
Høring

Pasientens legemiddelliste - "PLL i praksis"

Direktoratet for e-helse sender utkast til innholdet til en informasjonsside med kliniske anbefalinger om bruk av PLL i praksis på høring.

Av praktiske grunner er innholdet til denne høringen beskrevet i vedlagte pdf-dokument. Etter høringen vil innholdet publiseres i egnet form på Helsedirektoratets nettsider. Alle figurer i vedlagte dokument er foreløpige versjoner. 

Målgruppene: 

Målgruppen for høringen er helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som deltar i behandlingskjeden for legemidler. 

Invitasjon om å gi høringssvar er sendt ut til organisasjonene listet opp nederst på siden, men vi understreker at høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill. 

Alle høringssvar vil bli publisert på denne siden. 

Bakgrunn 

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en felles oversikt over legemidlene pasienten bruker, slik det er avtalt mellom lege og pasient. PLL gir informasjon om legemiddelbehandling ordinert både av fastlege, sykehuslege og sykehjemslege. PLL skal bidra til tryggere legemiddelbehandling og mer effektive arbeidsprosesser, spesielt i ansvarsoverganger mellom virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.  

I PLL ligger det til grunn at rekvirenter må se, og forholde seg til pasientens legemiddelliste før nytt legemiddel kan ordineres. Når en lege gjør endringer i pasientens legemiddelbehandling, skal legemiddellisten oppdateres sentralt. (Informasjonssiden beskriver i hvilke situasjoner dette skal skje.) Teknisk gjøres dette ved at legen oppdaterer pasientens legemiddelliste i eget pasientjournalsystem før PLL sendes til reseptformidleren. Relevante legemiddelopplysninger journalføres samtidig automatisk i den ordinære pasientjournalen i den enkelte virksomhet.  

Pasientens legemiddelliste er per oktober 2023 under utprøvning i Bergensområdet. 

Innholdet i informasjonssiden er basert på relevante regelverk, Høringsnotat Pasientens legemiddelliste og kartlegginger og samarbeidsmøter med helse- og omsorgssektoren om PLL. Forskriftene med tilhørende dokumentasjon som omhandler PLL er ikke en del av denne høring, men den kliniske beskrivelsen av PLL som baserer seg på disse. 

Informasjonssiden PLL i praksis 

Det ble tidlig i prosjektet sett behov for å gi en overordnet klinisk beskrivelse av pasientens legemiddelliste (PLL) med praktiske råd og anbefalinger om bruk av PLL, derav informasjonssiden "PLL i praksis". Det er denne første utgaven av innholdet til denne informasjonssiden som vi ønsker deres tilbakemelding på i denne høringsrunden.

Innholdet til informasjonssiden "PLL i praksis" er utarbeidet i samarbeid med en bredt sammensatt nasjonal klinisk gruppe med deltagere fra alle sentrale typer virksomheter i behandlingskjeden for legemidler. Arbeidsgruppen har drøftet ulike medisinskfaglige og praktiske problemstillinger knyttet til innføring av PLL. Formålet har vært å vurdere og beskrive en hensiktsmessig og helhetlig arbeidsflyt i samspillet mellom aktørene i kjeden. I dette ligger også tilhørende informasjonsflyt mellom sentrale nasjonale legemiddelkilder (reseptformidleren og kjernejournal) og EPJ i ulike virksomheter.  

Erfaringer fra utprøving i Bergen har hatt en sentral plass i drøftingene i arbeidsgruppen. Arbeidet har skjedd i en omfattende felles møteserie, og resultatet av drøftingene er dokumentert i denne informasjonssiden, PLL i praksis. 

Arbeidsgruppen har med dette etablert og dokumentert en innledende klinisk konsensus med anbefaling om praktisk bruk av pasientens legemiddelliste. Anbefalingen er i første omgang ment å understøtte videre utprøving av PLL i Bergen, og danne grunnlaget for videre stegvis innføring ellers i landet.  Både ytterligere erfaringer fra utprøvingen i Bergen, og i andre regioner som tar i bruk PLL kan medføre behov for justering av klinisk konsensus og oppdatering av informasjonssiden. 

Informasjonssiden vil danne grunnlaget for de enkelte virksomheters lokale tilpasninger i arbeidsflyt, rutiner og opplæringstiltak for PLL. Det må utarbeides egne beskrivelser av dette tilpasset den enkelte virksomhet og EPJ-løsning.  Det presiseres at informasjonssiden ikke er å anse som en løsningsbeskrivelse.  

Denne første versjonen er tilpasset arbeidsflyt for:  

 • Sykehus 
 • Fastlege 
 • Legevakt 
 • Avtalespesialister og andre leger 
 • Pleie -og omsorgssektoren 

 

Innhold og struktur på informasjonssiden "PLL i praksis" 

Tanken har vært å presentere informasjonssiden i web-format for enkel tilgang og navigering. Strukturen er bygget opp rundt prinsippet om at en ikke skal måtte lese alt innholdet, men kunne gå inn på spesifikke emner. Det kan derfor oppleves at det er noen gjentagelser i de ulike kapitlene på informasjonssiden.  Prosjektet ønsker tilbakemelding på om dette er en hensiktsmessig inndeling. 

Kapittelet "Om pasientens legemiddelliste" er ment å gi en generell beskrivelse av hva PLL er, hvem som oppretter og vedlikeholder PLL og hvem som har tilgang til informasjonen i PLL. 

Kapittelet "Praktisk bruk av PLL" går nærmere inn på forhold ve opprettelse/ oppdatering av PLL.  

Kapittelet "Slik gjør du det -Arbeidsflyt når du oppretter og vedlikeholder PLL" beskriver kort praktisk bruk av PLL for fastlege, på sykehus, på legevakt og for leger i pleie- og omsorgssektoren.  

Råd og anbefalinger for andre rekvirenter (tannlege, helsesykepleier og jordmødre), samt for apotek/ multidoseapotek og pasientens tilgang til egen PLL på Helsenorge.no vil beskrives i senere oppdatering av informasjonssiden.  

Kapittelet "Hva sier regelverket om PLL" belyser regelverk relevant for PLL, og er til informasjon. 

Dette ønsker Direktoratet for e-helse tilbakemeldinger på: 

Målgruppen for informasjonssiden er helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som deltar i utprøvning og nasjonal innføringen av pasientens legemiddelliste. Ut fra dette ber vi dere gi tilbakemelding på følgende: 

 • Er innholdet på informasjonssiden beskrivende nok til å danne seg en forståelse av innledende klinisk konsensus og anbefaling om praktisk bruk av pasientens legemiddelliste? 
 • Danner informasjonssiden et tilstrekkelig grunnlag for utarbeidelse av lokale rutiner rundt opprettelse, oppdatering og nyttiggjøring av informasjonen i PLL? 
 • Er kapittelinndelingen slik at den er lett å lese, og en finner relevant informasjon?  
 • Er det et passe detaljeringsnivå på informasjonssiden/ dokumentet? 
 • Innspill på om det kan være behov for å sende en tom PLL? (Se kap Er det behov for å kunne sende en "tom" PLL?) 
 • Innspill på behov for å kunne legge inn en kommentar til hvert enkelt legemiddel i PLL (tiltenkt annet helsepersonell), og en overordnet kommentar til hele legemiddellisten.  (Se kap. Kommentar til legemiddeloppføringer i PLL (under utredning)") 

Også:

 • Direktoratet for e-helse ber de relevante juridiske miljøene vurdere om arbeidsgruppens anbefalinger er i tråd med dagens regelverk (inkludert vedtatte forskriftsendringer som ikke har trådt i kraft). 
 • Direktoratet for e-helse ber høringsinstansene vurdere hva som vil være egnet format for å beskrive og bidra til en hensiktsmessig bruk av PLL hos alle aktørene i behandlingskjeden for legemidler.
  • Bør den innledende kliniske konsensus og anbefaling beskrevet i dette dokumentet videreføres som en "beste praksis anbefaling" med regelmessig oppdatering? (Tilsvarende som i Danmark, "Best Practice på FMK" ) 
  • Bør innholdet videreutvikles til en nasjonal veileder om bruk av PLL?
  • Bør innholdet innarbeides i eksisterende normerende produkter (rundskriv, faglige råd, etc.)? 

Om høringsprosessen og hvordan sende inn høringssvar 

Direktoratet for e-helse vil gjennomføre to sesjoner der det er mulig å stille spørsmål i forbindelse med høringen. (Nærmere informasjon om gjennomføring kommer her)

Vi ber om at høringsinnspill sendes inn i dette høringssvarskjemaet (Word), og at hver organisasjon sender inn ett svar hver. 

Alle høringssvar skal merkes med saksnummer 23/1026 og sendes til postmottak@ehelse.no

Direktoratet for e-helse tar imot høringssvar fortløpende i høringsperioden. Mottatte høringsinnspill vil bli publisert på denne siden etter at høringsfristen er utløpt. 

Informasjonssiden er ikke et tiltak som etter utredningsinstruksen må sendes på høring, men det gjøres for involvering og for å få gode innspill. Høringstid er derfor satt til åtte uker, med frist 8.12.2023. Høringsinnspill vil med dette kunne vurderes i forbindelse med sluttevaluering for PLL utprøvingen i Bergensområdet, planlagt gjennomført Q 1 2024. 

Høringsinstanser 

 • Apotekforeningen
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Fagforbundet
 • Farmasiforbundet
 • Helse Midt-Norge IT 
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord IKT 
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest IKT 
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet 
 • IKT Norge
 • KS
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norsk Helsenett SF
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk (SLV)
 • Sykehuspartner HF

Kontaktperson for høringen: 

Kathinka Svane, helsefaglig ansvarlig "PLL i praksis"

E-post: pll.praksis@ehelse.no attn. Kathinka Svane

 

Ansvarlige i Direktoratet for e-helse: 

Jacob Holter Grundt, medisinsk fagdirektør 

 

Høringsfrist
08. desember 2023
Status
Under behandling
Last ned