Hopp til hovedinnhold
Høring

Høring: Standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Bakgrunn

Standard for tjenestebasert adressering (HIS1153:2016) del 1 og 2 ble utarbeidet i 2016 og er fastsatt som standard. I arbeidet med del 1 og 2 ble det avdekt behov for tydelige krav til enhetlig bruk av tjenestetyper i adresseringen. Det ble derfor valgt å utarbeide en del 3 av standarden som omhandler krav til tjenestetyper. Denne høringen omfatter del 3.

Standarden for tjenestebasert adressering består av følgende deler:

  • Del 1 (HIS 1153-1:2016) inneholder termer og definisjoner som benyttes i alle delene av standarden. I tillegg beskrives konseptet tjenestebasert adressering og bruk av Adresseregisteret som kilde til adresseinformasjon. Målgruppen for del 1 er primært virksomheter som samhandler elektronisk over Norsk Helsenett.
  • Del 2 (HIS 1153-2:2016) av standarden inneholder krav til bruk av identifikatorer i den elektroniske meldingsutvekslingen. Målgruppen for del 2 er de som utvikler løsninger som benyttes for å sende og/eller motta elektroniske meldinger, samt personell som har ansvar for vedlikehold eller drift av slike løsninger.
  • Del 3 (HIS 1153-3:2017) av standarden inneholder krav til bruk av tjenestetyper i den elektroniske meldingsutvekslingen. Målgruppen for del 3 vil primært være virksomheter som samhandler elektronisk over Norsk Helsenett.

Om standarden

Del 3 (HIS 1153-3:2017) av standarden inneholder krav til bruk av tjenestetyper i den elektroniske meldingsutvekslingen.

Om prosessen

Standarden er utarbeidet i nært samarbeid med sektoren, og en viktig del av arbeidet har vært å bli enige om hvilke tjenestetyper som skal benyttes til adressering av meldinger. «Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret» har fungert som en arbeidsgruppe og har vært sentral i arbeidet med standarden. Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret består av fire medlemmer fra spesialisthelsetjenesten, fire fra kommuner, en fra Legeforeningen (allmennlege), en fra Norsk Helsenett, to fra Direktoratet for e-helse (leder og sekretær).

Om innholdet

Under er det gitt en nærmere beskrivelse av sentrale deler av innholdet i del 3 av standarden.

Virksomhetstyper

Virksomhetstypen i Adresseregisteret er førende for hvilke kodeverk og tjenestetyper den enkelte virksomhet gis mulighet til å registrere som navn på sine kommunikasjonsparter. Det er gjort endringer på betegnelser på enkelte virksomhetstyper og på inndelingen av disse i utkastet til standarden.

Kodeverkene er inkludert som vedlegg til standarden

Kodeverkene som skal benyttes til adresseringsformål er inkludert som vedlegg til standarden som sendes på høring. Det vil ikke foretas endringer på volven.no før standarden er vedtatt og det er utarbeidet en plan for implementering. Det vil derfor være avvik mellom både navn på kodeverk og innhold i kodeverkene i dette dokumentet og på volven.no.

Det er foreslått en omstrukturering av innholdet i kodeverkene så noen av dagens tjenestetyper er flyttet til andre kodeverk enn der de ligger i dag. Eksempelvis er flere tjenestetyper flyttet til kodeverk 8666 Felles tjenestetyper. Det er også foreslått flere nye tjenestetyper. Disse er ikke tilordnet en kodeverdi, men dette vil bli gjort når standarden ferdigstilles.

Kodeverk 8654 Klinisk/medisinsk service og 8655 Helsehjelpsområde benyttes i forbindelse med RESH, og inneholder flere detaljerte koder som det ikke er ønskelig å benytte til adresseringsformål. Det er derfor foreslått å opprette to nye kodeverk (foreløpig referert til som K1 Tjenestetyper for bildediagnostikk og laboratoriefag og K2 Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten) som kun skal benyttes til adressering. Kodeverkene (K1 Tjenestetyper for bildediagnostikk og laboratoriefag, K2 Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten og K3 Tjenestetyper for tannhelsetjenesten) vil få egne identifikatorer når standarden ferdigstilles.

Feltet «Annen stedsangivelse» i Adresseregisteret

Det er foreslått at feltet «Annen stedsangivelse» i Adresseregisteret endres til «Sted/funksjon» for å dekke et utvidet bruksområde.

Bakgrunnen er at i enkelte tilfeller vil det være behov for å registrere flere kommunikasjonsparter under en virksomhet med samme tjenestetype. For å skille kommunikasjonspartene med samme navn fra hverandre, er det behov for å registrere tilleggsinformasjon i Adresseregisteret. Feltet «Sted/funksjon» skal benyttes til å spesifisere: lokalisering (sted), tjenesteområde (eks. pleie- og omsorg, helsestasjon etc.) eller regional/nasjonal funksjon (i form av beskrivende egennavn).

Tjenestetypen «Samhandling nasjonale tjenester»

Helseforetak og private sykehus benytter i dag tjenestetypen Forskrivning i kommunikasjonen med Reseptformidleren. Forslaget er at tjenestetypen Forskrivning endrer navn til Samhandling nasjonale tjenester slik at denne kan benyttes til andre nasjonale tjenester som NAV og HELFO.

Samhandling nasjonale tjenester skal registreres en gang per virksomhet som har virksomhetstype Helseforetak og private sykehus, Fastleger, Tannlege/tannhelse og Andre private virksomheter. Tjenestetypen vil benyttes som avsenderadresse fra virksomheten i kommunikasjonen med nasjonale tjenester, og som mottakeradresse i kommunikasjonen fra nasjonale tjenester.

For kommuner er det ikke innført et krav om å registrere tjenestetypen Samhandling nasjonale tjenester. Behovet for en slik tjenestetype er mindre fordi kommunene har en eller få kommunikasjonsparter per tjenesteområde. Det er derfor ikke sett som hensiktsmessig å inkludere dette som et krav for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Innføring

Standarden for tjenestebasert adressering er viktig for å gjøre elektronisk meldingsutveksling effektiv og sikker. Standarden beskriver hvordan tjenestebasert adressering skal implementeres i meldingsutveksling helse- og omsorgstjenesten. De føringene som beskrives i standarden vil kreve endringer både hos virksomhetene og i fagsystemene.

Når standarden er vedtatt og man er enige om prinsippene som skal ligge til grunn for adresseringen, vil det utarbeides planer for hvordan man skal innføre standarden i sektoren.

Om høringen

Høringsinstansene bes spesielt om å vurdere om tjenestetypene og virksomhetstypene er dekkende. Videre bes høringsinstansene vurdere om det å etterleve kravene i denne standarden, vil være spesielt krevende. I så fall ber vi om at dette kommenteres og begrunnes.

Notat med skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid er ikke en del av høringen, men notatet er vedlagt for å gi litt bedre forståelse av hvordan interkommunale samarbeid skal registreres og vises i Adresseregisteret og adresseres til i samhandlingen.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 16. Mai 2017.

Saken vil bli videre håndtert av Direktoratet for e-helse. Høringsuttalelsene merkes «E-helse 17/283» og sendes til postmottak@ehelse.no

Høringsnotat

Standard på høring:

HIS 1153-3 Høringsutkast 2017 Tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (PDF)

Vedlegg

Registrering av interkommunale samarbeid i AR_vedlegg til høring (PDF)

Merk: Registrering av interkommunale samarbeid i AR_vedlegg til høring er et vedlegg til Høring på standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper. Notatet er ikke en del av standarden, men gir tilleggsinformasjon om planlagt løsning for interkommunale samarbeid. Formålet er å gi økt forståelse for hvordan interkommunale samarbeid skal registreres og vises i Adresseregisteret, og adresseres til i samhandlingen.

Høringsfrist
16. mai 2017
Høringssvar

Stengt for høringsinnspill

Status
Ferdig behandlet
Last ned