Hopp til hovedinnhold
Høring

Plan for digitalisering på legemiddelområdet

Legemiddelområdet er framhevet av helse- og omsorgssektoren som et område med store samhandlings- og digitaliseringsbehov. Derfor har Direktoratet for e-helse sammen med mange av aktørene i helsesektoren utarbeidet et høringsforslag på en plan som skal bidra til å styrke digitalisering på legemiddelområdet.

Direktoratet for e-helse har hatt hovedansvaret og sekretariatsfunksjon for arbeidet med planen. Planen er laget i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk Helsenett og Statens legemiddelverk, og sendes nå ut på høring. Forankring og involvering har foregått gjennom dialog- og innspillsmøter, i tillegg til i de nasjonale utvalgene i rådsmodellen for e-helse.

Målgrupper for høringen

Målgrupper for høringen er aktører i helse- og omsorgssektoren, pasient- og brukerforeninger, fag- og interesseorganisasjoner, forskning- og innovasjonsmiljøer og næringsliv.

Dette er en åpen høring og alle er velkomne til å sende inn høringssvar.

Om høringsdokumentet

Forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet samt tre vedlegg utgjør høringsdokumentet.

Hovedpunkter i plandokumentet er:

 • Utfordringsbildet
 • Mål
 • Tiltaksområder
 • Oppfølging av planen

Vedleggene gir oversikt over:

 • Helsepolitiske mål og føringer på legemiddelområdet
 • Nåsituasjon – digitalisering på legemiddelområdet
 • Kunnskapsgrunnlag for digitalisering av legemiddelområdet, notat fra Nasjonalt senter for e-helseforskning

For å forankre og forbedre faktabeskrivelser, mål- og tiltaksområder, gjennomføres det nå en bred høring. Det gjøres oppmerksom på at planen skal publiseres i elektronisk format på ehelse.no etter høring.

Dette ønsker Direktoratet for e-helse tilbakemelding på

Det er ønskelig at høringsinstansene særskilt gir tilbakemelding på følgende i sine høringssvar:

 • Om målene er dekkende på kort og mellomlang sikt
 • Om de foreslåtte tiltaksområdene er hensiktsmessige for å møte utfordringsbildet
 • Om forslagene til oppfølging av planen er tilstrekkelige

Vennligst benytt vedlagte høringssvarskjema for å sende inn høringsinnspill. Det bes om ett innspill per organisasjon.

Dette er en åpen høring og alle høringssvar vil bli publisert på denne nettsiden. 

Høringsfrist er 22. desember 2022.

Høringssvar merkes med saksnummer 22/684 og sendes til [email protected].

Kontaktperson

Fungerende avdelingsdirektør Espen Hetty Carlsen, [email protected]

Seniorrådgiver Mildrid Ræstad, [email protected]

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle kan gi høringsinnspill. Nedenfor er en oversikt over instanser som er invitert til å gi høringsinnspill.

 • Abelia
 • Apotekforeningen
 • Astma- og allergiforbundet
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening  
 • Diabetesforbundet
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Fagforbundet
 • Folkehelseinstituttet
 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • IKT-Norge
 • Kommunesektorens interesseorganisasjon
 • Kreftforeningen
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets helseforetak
 • Landets kommuner
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Legemiddelindustrien (LMI)
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Nord universitet
 • Norges farmaceutiske forening
 • Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk dyrepleier- og assistentforening
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk helsenett SF
 • Norsk pasientforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Pårørendealliansen
 • Pasient- og brukerombudene
 • Senter for kvalitet i legetjenester
 • SINTEF Helse
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Statens undersøkelseskommisjon i helse- og omsorgstjenesten
 • Statsforvalterne
 • Sunnaas sykehus
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Høringsfrist
22. desember 2022
Høringssvar
Status
Ferdig behandlet
Last ned