Hopp til hovedinnhold

Norsk patologikodeverk

Norsk patologikodeverk (NORPAT), tidlegare kalla Den norske SNOMED, er ei systematisk samling av omgrep som blir nytta ved patologilaboratoria, innan rettspatologi, i biobankarbeid og for innrapportering til Kreftregisteret. Kodeverket inneheld også eit uttrekk kodar for aktivitetsregistrering (APAT).

Her kan du søkje etter kodar

Generell rettleiing

Om Norsk patologikodeverk

Den første versjonen av diagnosekodeverka til patologane vart publisert i 1995. Frå første versjon og fram til 2016 hadde kodeverket namnet Den norske SNOMED for patologi. Namnet vart endra til Norsk patologikodeverk i 2017 etter eit større oppdateringsarbeid. Les meir om historikken her.

Direktoratet for e-helse har i samarbeid med fagmiljøa innan patologi utarbeidd kodar for aktivitetsregistrering i patologilaboratoria (APAT). Kodane inngjekk som del av Norsk patologikodeverk frå og med 2019-versjonen. APAT nyttast i ny refusjonsordning for poliklinisk patologi.

Innrapportering av patologiinformasjon til Kreftregisteret er hovudsakleg basert på Norsk patologikodeverk. Innrapportering er lovpålagt og skal gjerast i samsvar med Kreftregisterets spesifikasjon. Meldeplikta gjeld alle undersøkingar som blir gjort i samband med utgreiing, behandling, kontroll og oppfølging av kreftsjukdom, forstadium til kreft og enkelte benigne tilstandar.

Last ned filer

Kodeverk og endringsdokumentasjon.

Viktige datoar og fristar

Kodeverket blir oppdatert årleg. Vi samlar innspel til endringar gjennom heile året, men må sendast innan 1. mars for å bli behandla innan neste års publisering.

1. januar: Oppdaterte kodeverk blir tekne i bruk

1. mars: Frist for endringsforslag

ca. 1. juni: Møte i referansegruppe

30. juni: Endringar endeleg vedteke.

1. oktober: Kodefiler blir gjort tilgjengeleg.

Kontaktinformasjon

Har du eit kodeønske eller ønske om endring?

Ta kontakt med oss på [email protected]

Merk: Informasjonen du sender inn skal ikkje innehalde helseopplysningar eller andre personopplysningar om pasientar, heller ikkje i sladda form.

For endringar i refusjonskategoriar eller regelverk

Send e-post til [email protected]

Gjeld førespurnaden refusjon, oppgjer og regelverk?

Send e-post til [email protected]

Spørsmål om Pasientens prøvesvar?

Send e-post til [email protected]