Hopp til hovedinnhold

Koplinger mellom kodeverk (mapping)

Vi trenger koplinger mellom ulike kodeverk for å kunne utnytte deres ulike fordeler mest mulig effektivt. Slike koplinger samles i en koplingstabell tilpasset et gitt formål.

For eksempel finnes det en koplingstabell mellom ICPC-2B og ICD-10. Dette gjør det mulig å registrere ICPC-2-diagnoser i primærhelsetjenesten og kople disse til diagnoser i ICD-10, eller omvendt.

Behovet for slike koplinger styrkes ved at man har valgt ulike løsninger for deling av pasientinformasjon i kommuner og helseforetak. Det er et mål at helsepersonell ikke skal ha behov for å forholde seg til mer enn ett av kodeverkene når man bruker disse koplingene.


Klassifikasjoner og terminologier har ulike egenskaper som dekker ulike formål i helsetjenesten, se mer om dette (lenke).

ICPC-2 og ICD-10

I Norge har vi etablert kobling mellom ICD-10 og ICPC-2. Denne tar utgangspunkt i en internasjonal mapping som er utviklet på bakgrunn av behov for å registrere mer detaljert helseinformasjon i primærhelsetjenesten.

SNOMED CT

I forbindelse med programmet Felles språk har det blitt utviklet koplinger fra SNOMED CT til klassifikasjoner. Disse koplingene finnes i flere koplingstabeller (mapset) for spesifikke formål.

Fra SNOMED CT til ICD-10

SNOMED CT-begreper har blitt koplet til ICD-10-koder for å legge til rette for å oppfylle kravet om innrapportering i helsesektoren. Koplingsarbeidet har skjedd i henhold til visse retningslinjer.

Fra SNOMED CT til ICPC-2

SNOMED CT-begreper har blitt koplet til ICPC-2-koder for å oppfylle rettighetskrav og tjenesteytelse fra offentlig sektor samt finansiering fra HELFO. Koplingsarbeidet har skjedd i henhold til visse retningslinjer.

De norske mapsetene er bygget på internasjonale mapset utviklet av SNOMED International. Det er verdt å merke seg at disse koplingene er enveis, man kan ikke følge koplingene tilbake fra ICD-10 til SNOMED CT.

Om arbeidet med å lage koplinger

Å opprette koplinger krever god kunnskap om kodeverkene man kopler sammen. Et mapset er utviklet for et bestemt formål, og kan ikke automatisk benyttes fritt til andre formål. Man må derfor sette seg nøye inn i det vedlagte regler for det mapsettet man planlegger å bruke, både når det gjelder innhenting og videre bruk av informasjonen som er samlet inn.

Eksempler

I mapsettet mellom SNOMED CT og ICD-10 kan vi finne eksemåler på noen av problemstillingene i koplingsarbeidet:

a) Et begrep i SNOMED CT helt identisk med en kode i ICD-10. Siden ICD-10 er en klassifikasjon som ofte samler flere liknende tilstander i en kode er det ikke så vanlig å finne slike identiske koplinger. Disse relativt sjeldne koplingene kan, i motsetning til flertallet av koplinger, følges begge veger. Et eksempel på dette er:

45556008 |Pulmonal tularemi| som er koplet til A21.2 Pulmonal tularemi i ICD-10

En vanligere situasjon er at det er flere ulike SNOMED CT-begrep som koples til en enkelt ICD-10-kode. Dette er naturlig siden ICD-10 er en klassifikasjon som samler tilstander som likner på hverandre i klasser. For eksempel finnes det mange SNOMED CT-begreper som beskriver hypertensjon av ulike årsaker og alvorlighetsgrader, og av disse er det mange som er koplet til ICD-10-koden I10 Essensiell (primær) hypertensjon

b) Et SNOMED CT-begrep har et innhold som krever koblinger til flere koder i ICD-10 samtidig. Et eksempel på dette er:
715197005 |Føtalt parvovirussyndrom| som er koplet til ICD-10 kodene P35.8 Andre spesifiserte medfødte virussykdommer OG B97.6 Parvovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

I dette eksempelet trenger vi begge ICD-10-kodene.

c) Et SNOMED CT-begrep kan koples til to eller flere ulike ICD-10-koder, avhengig av visse forutsetninger. Tilleggsinformasjon, som for eksempel at pasienten er gravid, avgjør hvilken ICD-10-kode som blir valgt i aktuelle setting. Da vil tilleggsinformasjonen definere forutsetningene for bruk.

I det norske mapsetet er det ikke lagt inn denne typen koplinger, da det ikke finnes funksjonalitet for å håndtere slike avhengige koplinger i programvaren som har tatt mapsetet i bruk (Helseplattformen). I stedet er det modellert norske begreper i SNOMED CT som favner tilleggsinformasjonen,

Et eksempel på dette er:

d) I noen tilfeller er en ICD-10-kode så spesifikk og detaljert at man trenger flere SNOMED CT-begrep samtidig for å fange opp den samme informasjonen. Dette kan noen ganger sammenfalle med situasjonen i c). Det finnes ikke funksjonalitet for å håndtere slike komplekse koplinger i programvaren som har tatt mapsetet i bruk (Helseplattformen). I stedet er det modellert norske begreper i SNOMED CT som favner innholdet i de aktuelle ICD-10-kodene.

Et eksempel på dette er:

e) Innholdet i SNOMED CT begrepet passer litt, men ikke helt, med gjeldende ICD-10 kode. For et fagområde kan dette gjelde på flere nivåer i hierarkiene og kan være vanskelig å håndtere. Dette krever strenge regler for bruk av koplingen, og videre bruk av helsedata. Et eksempel på dette er: