Hopp til hovedinnhold

Standard databehandleravtale med veileder

Direktoratet for e-helse har utarbeidet en standard databehandleravtale med veileder for bruk i helse- og omsorgssektoren.

Standardavtalen skal bidra til å sikre at helse- og personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket når aktører i sektoren velger å benytte databehandlere.

Direktoratet for e-helse ønsker at virksomheter i helse- og omsorgssektoren benytter denne standardavtalen når de skal inngå databehandleravtale som omfatter helseopplysninger.

Utbredt bruk av en standardisert avtale i sektoren vil forenkle både avtaleinngåelse og senere avtaleforvaltning for både dataansvarlige og databehandlere ettersom avtalestruktur og innhold blir ensartet og kjent.

Last ned Standard databehandleravtale og veileder

Last ned Standard databehandleravtale (Word)

Last ned Veileder for databehandleravtalen (PDF)

Download Standard Data Processing Agreement for the Health and Care Services Sector (Word)

Download Guide Standard Data Processing Agreement (PDF)

Standard databehandleravtale tar utgangspunkt i Mal for databehandleravtale, som ble publisert på ehelse.no i november 2018. Det er ikke gjort vesentlige endringer fra den tidligere avtalemalen. Det er imidlertid gjort strukturelle endringer ved at selve avtaleteksten skal ligge fast og eventuelle endringer nedfelles i vedlegg. Avtalen er nå tydeligere rettet mot behandling av helseopplysninger. Det er også gjort en del språklige justeringer i avtaleteksten.

Virksomheter som allerede har inngått avtale på tidligere versjon av malen trenger ikke bytte til den nye.

Veilederen gir nærmere informasjon om avtalens innhold der det er relevant og informasjon med eksempler til hvordan avtalens vedlegg skal brukes og fylles ut.

Overføring av opplysninger til utlandet

Etter EU-domstolens avgjørelse juli 2020 (Case C-311/18 (Schrems II)) er det en uklar situasjon rundt overføring av opplysninger til tredjeland. Inntil videre vises det til informasjon om dette på Datatilsynets nettsider. Veilederen vil oppdateres på dette punktet når ytterligere avklaringer kommer nasjonalt/internasjonalt.

Revidering

Det tas sikte på å oppdatere veilederen i tråd med behov som avdekkes i sektoren. Tilsvarende kan standardavtalen endres ved behov. Innspill til veilederen eller til avtaletekst sendes på e-post til postmottak@ehelse.no og merkes med saksnr. 20/637.