Hopp til hovedinnhold

Relevante lover og forskrifter

En rekke lover og forskrifter berører e-helsefeltet, og skal sammen regulere krav til personvern og pasientsikkerhet.

Sentralt for lovene er å sikre kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsevesenet.

Ny helseregisterlov

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 nr. 24 ble revidert i 2014. Loven er nå erstattet av ny lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterlov (lovdata.no)), og ny lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournallov (lovdata.no)).

Pasientjournalloven

Formålet med pasientjournalloven er at behandlingen av helseopplysninger skal skje på en måte som

  • Gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelige for helsepersonell, samtidig som vernet mot at opplysningene gis til uvedkommende ivaretas
  • Sikrer pasienters og brukeres personvern, pasientsikkerhet og rett til informasjon og medvirkning

Tilhørende forskrifter

Forskrift om nasjonal kjernejournal (lovdata.no)

Forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) (lovdata.no)

Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter (lovdata.no)

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (lovdata.no)

Helseregisterloven

Formålet med helseregisterloven er å

  • legge til rette for innsamling og annen behandling av helseopplysninger til å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester.
  • sikre at behandlingen av helseopplysninger foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes personvern og brukes til individets og samfunnets beste

Tilhørende forskrifter

Forskrift om innsamling og behandling avhelseopplysninger i Norsk pasientregister (Pasientregisterforskriften) (lovdata.no)

Andre relevante lover

Lov om helsepersonell (lovdata.no) av 2. juli 19991 nr 64 (helsepersonelloven) skal bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten, jf. lovens § 1.

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasient- og brukerrettighetsloven) har det formål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten, jf. § 1. Loven skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta resepekten for den enkelte pasient og brukers liv.

Tilhørende forskrift

Forskrift om pasientjournal (lovdata.no)

Rundskriv

Nytt rundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven (helsedirektoratet.no)

Lov om spesialisthelsetjeneste (lovdata.no) m.m. av 2. juli 1999 nr 61 (spesialisthelsetjenesteloven) stiller krav om at alle som tilbyr og yter spesialitshelsetjeneste organiserer virksomheten på en måte som sikrer forsvarlig helsehjelp. Loven har regler om ansvar, plikter, rettigheter og organisering for spesialister eller virksomheter som yter spesialisthelsetjenester.

Tilhørende forskrift

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no) m.m. av 24. juni 2011 nr 30 (helse- og omsorgstjenesteloven) inneholder regler om kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Den erstatter på dette området tidligere lov om sosiale tjenester og tidligere lov om helsetjenesten i kommunene.

Reglene i helse- og omsorgstjenesteloven omhandler kommunens plikter; pasientenes og brukernes rettigheter til de samme tjenestene er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven.

Lov om behandling av personopplysninger (lovdata.no) av 14. april 2000 nr. 63 har det formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, blant annet behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger, jf. § 1.

Loven innarbeider EUs personverndirektiv i norsk rett.

Tilhørende forskrift

Forskrift om behandling av personopplysninger (lovdata.no) (personopplysningsforskriften)