Hopp til hovedinnhold
Søk

Ordforklaringer

Listen forklarer ord og begreper som brukes i reguleringsplan for e-helse.

Aktørtype
En type virksomhet eller gruppering av virksomheter / personer som spiller en aktiv rolle på et bestemt område
Arbeidsprosess
Navn på en beskrivelse av en overordnet arbeidsprosess. En arbeidsprosess kan omfatte organisatoriske samhandlingsformer
Faktaark (bransjenorm)
Gir kort innføring i de viktigste kravene og anbefalingene som er relevante for avgrensede temaer
Informasjonslager
Et informasjonslager beskriver et lager for et avgrenset sett av data. Dette er knyttet til ansvar og ikke implementasjon. Elementet er kun aktuelt å benytte der det benyttes sentrallagring
Informasjonsmodell
En modell som beskriver innhold og kontekst av informasjonen det skal samhandles om. Gir regler for innholdet i en identifiserbar og klart avgrenset informasjonsmengde. Informasjonsmodeller kan også være profiler av mer generelle standarder, hvor profilen er en spesialisering og tilpasning for et gitt formål
Informasjonstjeneste
En informasjonstjeneste er en samling av informasjonsbehov innenfor et område, som beskriver hva innbyggere og helsepersonell har behov for å samhandle om, for å yte god helsehjelp
Klinisk fagsystem
Klinisk fagsystem er en samlebetegnelse på fagsystem som brukes av helsepersonell. Begrepet omfatter blant annet labsystemer, kurveløsninger, elektroniske pasientjournalsystemer, pasientadministrative systemer og andre integrerte løsninger som inneholder pasientinformasjon
Kodeverk og terminologi
Kodeverk og terminologi er kodede begreper og identifikatorer som brukes i informasjonsmodeller for det enkelte bruksområde
Krav og prinsipper (organisatoriske)
Krav og prinsipper som retter seg mot elementer på det organisatoriske laget
Krav og prinsipper (semantiske)
Krav og prinsipper som retter seg mot elementer på det semantiske laget
Krav og prinsipper (tekniske)
Krav og prinsipper som retter seg mot elementer på det tekniske laget
Nasjonal e-helseløsning
Samhandlingskomponent og / eller informasjonslager som er definert som en nasjonal e-helseløsning i pasientjournalloven § 8
Normeringsnivå: Anbefalt standard
Anbefalte standarder skal følges av målgruppen de er anbefalt for, med mindre det er svært gode grunner til å ikke gjøre det
Normeringsnivå: Obligatorisk standard
Obligatoriske standarder er hjemlet i forskrift og skal følges.
Normeringsnivå: Retningslinje
Retningslinjer er det nest laveste normeringsnivået. De inneholder mer konkrete anbefalinger og krav enn veiledere
Normeringsnivå: Veileder
Veiledere har laveste normeringsgrad og gir retning for ulike områder innen e-helse. Anbefalingene i veilederne er på et overordnet nivå.
Organisatorisk samhandlingsform
Helsepersonell trenger tjenester for å sende og motta informasjon, slå opp i informasjon fra andre eller benytte en felles kilde for informasjon. Hvordan informasjonstjenestene brukes kan beskrives som organisatoriske samhandlingsformer. Samhandlingsformene er en del av en arbeidsprosess
Risikovurdering og DPIA
Risikovurdering og personvernkonsekvensvurdering (DPIA) i henhold til krav i personvernlovgivningen, se også Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren kapittel 3.4 og 3.5
Rundskriv, veiledninger og tolkninger
Føringer og anbefalinger fra et departement eller direktoratet om forståelse eller anvendelse av regelverk mv.
Samhandlingskomponent
Samhandlingskomponenter er nasjonale eller regionale løsninger som understøtter utveksling og deling av informasjon og muliggjør samhandling mellom aktører som benytter ulike IKT-systemer. Samhandlingskomponenter kjennetegnes av at de først gir verdi når de brukes i samspill med andre løsninger
Status: Udekkede behov
Område hvor det er dokumentert behov for krav eller anbefaling
Status: Under utvikling
Område hvor krav eller anbefaling er under utvikling
Status: Utfasing
Krav eller anbefaling som er besluttet utfaset
Teknisk grensesnitt
Et teknisk grensesnitt som gjør det mulig for maskiner og løsninger å kommunisere. Slike grensesnitt vil være realiseringer av grensesnittspesifikasjoner og kan være beskrevet som standarder
Teknisk samhandlingsform
Beskrivelse av hvordan samhandling skal løses teknisk. Den tekniske samhandlingsformen kan understøtte en eller flere organisatoriske samhandlingsformer
Veileder (bransjenorm)
Gir utdypende tolkninger om kravene i Normens hoveddokument og utdypende anbefalinger om hvordan kravene kan oppfylles