Hopp til hovedinnhold

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger

Om forskriften, krav til elektronisk føring av journal og unntakssøknader fra forskriften.

Om forskriften

Forskriften (lovdata.no) ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2015 og trådte i kraft 1. september samme år.

Forskriften gjelder virksomheter som yter helsehjelp eller forvalter og tilgjengeliggjør helseopplysninger for helseregistre.

Hver enkel virksomhet i helse- og omsorgstjenesten har ansvar for at IKT-systemene deres oppfyller kravene i forskriften.

Krav om elektronisk føring av pasientjournal

Forskriften stiller krav om at pasientjournalen skal føres elektronisk. Dette betyr imidlertid ikke at det er tilstrekkelig å lagre journalnotatene i allment tilgjengelig programvare som word, excel osv. I tillegg til forskriften er det flere andre lovverk som regulerer pasientjournaler som helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasientjournalforskriften. I tillegg må systemet tilfredsstille krav til informasjonssikkerhet (se personopplysningsloven og Norm for informasjonssikkerhet og personvern). Pasientjournalsystemet må tilfredsstille alle disse kravene.

Krav om bruk av standarder i elektronisk samhandling

Forskriften stiller krav om bruk av bestemte standarder ved elektronisk samhandling.

Norsk helsenett koordinerer innføring og utfasing av standarder, se Innføring av e-helsestandarder

Søknad om unntak fra forskriften

​Forskriftens § 8 gir Direktoratet for e-helse mulighet til å innvilge tidsbegrenset unntak fra et eller flere av kravene i forskriften dersom det vil være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravene.

Innhold i søknaden

Søknad om unntak fra forskriften §§ 3, 4 eller 6 må inneholde følgende opplysninger:

InformasjonBeskrivelse

Hva det søkes om unntak fra

Referanse til lovparagraf

Gjelder søknad om unntak fra § 6: Oppgi nummer og om unntaket gjelder sending og/eller mottak.

Hvilke(n) virksomhet(er) søknaden gjelder for

Enkeltvirksomhet (navn og organisasjonsnummer) eller gruppe av virksomheter som søkeren representerer

IKT-system

Gjelder søknad om unntak fra § 4 og 6: Oppgi leverandør, systembetegnelse og versjon

Begrunnelse

Hvorfor vil det være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravet?

Samhandling med andre virksomheterHvordan påvirker løsningen i unntaksperioden andre virksomheter i helse- og omsorgstjenesten?

Løsning i unntaksperioden

Beskrivelse og begrunnelse

Ønske om varighet

Dato

Innsending

Søknaden merkes "Søknad om unntak - IKT-standarder" og sendes postmottak@helsedir.no.

Behandling av søknader

Direktoratet for e-helse behandler søknadene fortløpende.

Dersom søknaden er mangelfull, må det etterspørres mer informasjon før søknaden kan behandles. Dette kan medføre lengre saksbehandlingstid.

Innvilgede unntak

Her vil unntak som er gitt til større virksomheter bli lagt ut. Unntak som er gitt til mindre virksomheter som enkeltpersonsforetak o.l. blir ikke publisert her.

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus HF, org.nr. 993467049, innvilges unntak fra § 3 Krav om elektronisk behandling av helseopplysninger i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger. Unntaket gjelder for registrering av informasjon om vaksinasjon av ansatte under pandemien, mot både covid og sesonginfluensa.

Unntaket gjelder til 31. juli .2024