Søk

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger

Forskriften skal bidra til sikker og effektiv samhandling og bruk av IKT.

Om forskriften

Forskriften (lovdata.no) ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2015 og trådte i kraft 1. september samme år. Den ble sist endret 1. juli 2021.

Forskriften gjelder virksomheter som yter helsehjelp eller forvalter og tilgjengeliggjør helseopplysninger for helseregistre.

Hver enkel virksomhet i helse- og omsorgstjenesten har ansvar for at IKT-systemene deres oppfyller kravene i forskriften.

Krav om elektronisk føring av pasientjournal

Forskriften stiller krav om at pasientjournalen skal føres elektronisk. Dette betyr imidlertid ikke at det er tilstrekkelig å lagre journalnotatene i allment tilgjengelig programvare som word, excel osv. I tillegg til forskriften er det flere andre lovverk som regulerer pasientjournaler som helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasientjournalforskriften. I tillegg må systemet tilfredsstille krav til informasjonssikkerhet (se personopplysningsloven og Norm for informasjonssikkerhet og personvern). Pasientjournalsystemet må tilfredsstille alle disse kravene.

Krav om bruk av standarder i elektronisk samhandling

Forskriften stiller krav om bruk av bestemte standarder ved elektronisk samhandling.

Norsk helsenett koordinerer innføring og utfasing av standarder, se Innføring av e-helsestandarder

Søknad om unntak fra forskriften

​Forskriftens § 8 gir Direktoratet for e-helse mulighet til å innvilge tidsbegrenset unntak fra et eller flere av kravene i forskriften dersom det vil være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravene.

Innhold i søknaden

Søknad om unntak fra forskriften §§ 3, 5 eller 6 må inneholde følgende opplysninger:

Informasjon Beskrivelse
Bestemmelse det søkes om unntak fra

Referanse til lovparagraf

I tillegg, ved søknad om unntak fra § 5 og 6:

 • For §5 må det oppgis om det søkes for a) eller b), og om unntaket gjelder sending og/eller mottak
 • For §6 må nummer oppgis, og om unntaket gjelder sending og/eller mottak
Hvilke(n) virksomhet(er) søknaden gjelder for Enkeltvirksomhet (navn og organisasjonsnummer) eller gruppe av virksomheter som søkeren representerer
IKT-system Gjelder søknad om unntak fra § 5 og 6: Leverandør, systembetegnelse og versjon
Begrunnelse Hvorfor vil det være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravet? Hvordan påvirker løsningen i unntaksperioden andre virksomheter i helse- og omsorgstjenesten?
Løsning i unntaksperioden Beskrivelse og begrunnelse
Ønske om varighet Dato

Innsending

Søknaden merkes "Søknad om unntak - IKT-standarder" og sendes [email protected].

Behandling av søknader

Direktoratet for e-helse behandler søknadene fortløpende.

Innvilgede unntak

Dette avsnittet gir en oversikt over unntak som er gitt til større virksomheter. Unntak som er gitt til mindre virksomheter som enkeltpersonsforetak o.l. blir ikke publisert her.

Helseforetak og private sykehus

Følgende virksomheter har fått unntak fra § 6 første ledd nr. 4 – 8, mottak av svarrapporter til 31.12.2022:

 • Helse Bergen
 • Helse Stavanger
 • Helse Førde
 • Helse Fonna
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Betanien sykehus
 • Solli Distriktspsykiatriske Senter
 • Voss Distriktspsykiatriske Senter (NKS Bjørkeli)
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
 • NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Fant du det du lette etter?
Ja Nei