Hopp til hovedinnhold

Helsenorge

Helsenorge er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. 

Innholdet består av to deler:

Åpne informasjonssider med kvalitetssikret helseinformasjon om blant annet forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

Selvbetjeningsløsninger med tilgang til ulike helserelaterte nettjenester. Ved å logge inn på Helsenorge får innbygger mulighet til å for eksempel se sine vaksiner, legemidler, timeavtaler og pasientjournal fra sykehus. Det er verdt å merke at hvilke tjenester som har vært og er tilgjengelig på Helsenorge utvikler seg over tid.

Antall besøk på Helsenorge – åpne sider

Bruken av Helsenorge var høy gjennom hele koronapandemien. Etter hvert som pandemien avtok, har imidlertid besøkstallene på Helsenorge fortsatt å holde seg på et vesentlig høyere nivå enn før pandemien startet. Mens det i 2021 var 141 millioner besøk på Helsenorge, sank dette tallet til om lag 116 millioner i 2022 og videre til i overkant av 110 millioner i 2023. Til sammenligning var det 37,2 millioner besøk på Helsenorge i 2019. 

Siden april 2022 har antall besøk på Helsenorge stabilisert seg på over 8 millioner besøk per måned. I 2019 var det i gjennomsnitt 3 millioner besøk på Helsenorge hver måned. Fra mai til desember 2023 har antall besøk på Helsenorge i gjennomsnitt ligget 11 prosent høyere enn i tilsvarende måneder i 2022. I 2023 var det i gjennomsnitt 9,2 millioner besøk per måned på Helsenorge.

Antall innlogginger på Helsenorge – selvbetjeningsløsninger

På Helsenorge finnes mange tjenester man kan logge inn på for å følge opp egen helse. Over tid har antall tjenester man får tilgang til økt, og antall innbyggere som har tilgang til disse tjenestene øker også etter hvert som de tas i bruk av flere og flere aktører. Under pandemien har bruken av tjenester som meldinger, prøvesvar og koronasertifikat bidratt til stor vekst i antall innlogginger.

 

Mens det i 2021 ble foretatt om lag 90,9 millioner innlogginger i 2021, sank dette tallet til 77,7 millioner i 2022. I 2023 steg tallet på nytt til 82,4 millioner innlogginger.

Antall innlogginger Helsenorge 2011-2023

På samme måte som ved besøksstatistikken, faller antall innlogginger i forbindelse med at pandemien avtok våren 2022, for så å øke igjen inn i og gjennom 2023. I perioden april til og med desember 2022 var det i gjennomsnitt 5,8 millioner pålogginger på Helsenorge per måned. I 2023 var tilsvarende tall for de samme månedene nær 6,8 millioner, en økning på 17 prosent.

En annen interessant tendens som kommer fram gjennom de siste 3 årene, er at det er flere besøk som ender med en innlogging i 2023 enn hva som var tilfelle i 2021 og 2022. Mens om lag 2 av 3 besøk resulterte i en innlogging i 2021 og 2022, er det i 2023 3 av 4 besøk som ender i en innlogging.  

De mest brukte tjenestene på Helsenorge

Bruken av tjenestene prøvesvar og koronasertifikat ble kraftig redusert fra 2021 til 2022, etter hvert som koronapandemien avtok. Denne reduksjonen fortsetter inn i 2023. Koronasertifikat ble avviklet første halvår 2023, mens prøvesvar nå er i utprøving for å dekke andre typer av prøvesvar enn koronatester. Det er forventet at prøvesvar vil øke igjen etter hvert som denne tjenesten ferdigstilles og breddes.

Bruken av fastlegetjenester på Helsenorge øker kraftig fra i overkant av 10 millioner i 2022 til 14,7 millioner i 2023, en økning på 44 prosent. Også bruken av tjenestene legemidler, meldinger og pasient journal øker, alle med mer enn 20 prosent sammenliknet med tall fra 2022.

Ny på listen over de mest brukte tjenestene på Helsenorge i 2022 var skjemaløsningen, en løsning som gir innbyggerne mulighet til å fylle ut, motta og administrere ulike skjemaer til og fra ulike aktører i helsesektoren. I 2023 ble denne tjenesten brukt 8,2 millioner ganger, en nedgang fra 10,2 millioner i 2022.

Det foregår et omfattende arbeid i sektor med å tilrettelegge for økt deling av informasjon, både mellom aktørene og til innbygger. De viktigste prosessene er relatert til prøvesvar, journaldokumenter og legemidler. Det er grunn til å tro at bruken av disse tjenestene vil øke vesentlig etter hvert som denne typen informasjon tilgjengeliggjøres i større deler av helsetjenesten, for et økende antall innbyggere.

Norsk Helsenett gjennomfører årlig en brukerundersøkelse blant personer som besøker Helsenorge. Undersøkelsen gjennomføres som en "pop-up"-undersøkelse blant tilfeldige personer som besøker Helsenorge i november hvert år. I undersøkelsen stilles det blant annet spørsmål om man som bruker opplevde at man fikk gjort det man kom for å gjøre og hvor vanskelig eller lett det var å gjøre den aktiviteten man skulle. Undersøkelsen viste i 2021 at om lag 85 prosent fikk gjort det de skulle på Helsenorge og mer enn 9 av 10 oppga at de i ulik grad opplevde at det var lett å få gjort aktiviteten I 2022 og 2023 har om lag 90 prosent som oppga at de fikk gjort det de skulle og 94 prosent oppga i begge de to årene at det var lett. I alle de tre målingene er det mer enn 60 prosent som oppga at det var veldig lett å få gjort det man skulle på Helsenorge.

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Nytt regelverk og digital selvbetjeningsløsning via Helsenorge for pasienter ble innført 1. oktober 2016. I løpet av 2023 har det vært 3,4 millioner besøk på Pasientreisers selvbetjeningsløsning på Helsenorge, og det har for første gang blitt levert mer enn 1 million elektroniske søknader om refusjon. Dette er reiser hvor pasientene selv ber om refusjon i etterkant av reisen, og omtales som reiser uten rekvisisjon.

Andel elektroniske søknader 2016-2023

Tall fra Pasientreiser HF viser at andelen elektroniske søknader via Helsenorge var på 91 prosent i desember 2023. I desember 2022 var tilsvarende andel 90 prosent. På samme tid i 2021 var andelen 87 prosent.

Norsk Helsenett/Helsenorge sin undersøkelse "Helsenorgeundersøkelsen 2023" viser at 91 prosent av de som har vært inne på Helsenorge og brukt valget "Pasientreiser" oppgir at de fikk gjort det de skulle. Dette er på nivå med andelen som oppgir at de fikk gjort det de skulle på Helsenorge generelt.

I undersøkelsen er det også stilt spørsmål om hvor vanskelig eller lett det var å få gjort det man skulle. På dette spørsmålet svarer de som har brukt valget "Pasientreiser" noe mindre positivt enn de som bruker Helsenorge generelt. Både blant de som har brukt valget "Pasientreiser" og brukerne generelt, er andelen som oppgir at de i ulik grad synes det var vanskelig å få gjort det de skulle, lav, med henholdsvis 3,6 og 2,1 prosent. Det som skiller de to gruppene er at andelen som svarer at det var "veldig lett" er klart lavere blant de som har brukt valget "Pasientreiser", med 55 prosent mot 66 prosent blant Helsenorge-brukerne generelt. Det er nær 8 av 10 som har brukt "Pasientreiser" på Helsenorge som opplever at tjenesten var enkel eller svært enkel å bruke til formålet. I begge tilfeller er resultatene på et så høyt nivå at man kan tolke det som en sterk indikasjon om at det i liten grad er tekniske barrierer mot bruk av løsningen.

Likevel er det fortsatt om lag 10 prosent av søknadene som fortsatt sendes inn på papir. Ifølge Pasientreiser HF er det gjort analyser av dette restpotensialet. Analysen viser at gruppen av søknader som kommer inn på papir er sammensatt, og at det er lite som tyder på at det er enkeltgrep som kan gjøres i teknisk løsning som vil redusere andelen vesentlig.

Pasientreiser HF planlegger i 2024 utrulling av en digital løsning for bestilling av pasientreiser med rekvisisjon. Dette er reiser hvor helsepersonell utsteder en reiseattest for en reise til pasienten i forkant. Det anslås at volumet av reiser med rekvisisjon er på om lag samme nivå som reiser uten rekvisisjon. Den store forskjellen er at mens løsningen for bestilling av reiser uten rekvisisjon har frigjort administrative ressurser og frigjort tid for pasientene, så vil en god digital løsning for reiser med rekvisisjon frigjøre tid hos helsepersonell.

Relatert innhold