Søk

Nasjonal e-helsemonitor

Nasjonal e-helsemonitor skal ved hjelp av nøkkeltall sikre et godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og omsorgssektoren.

E-helsemonitoren viser status på sentrale satsingsområder og dokumenterer i hvilken grad målene innen helsepolitikken realiseres.

Indikatorene i monitoren skal gi svar på effekter av ulike nasjonale tiltak, kvalitetsforbedring i virksomhetene i tillegg til forskning og analyse i folkehelsearbeidet.

Merk: disse sidene er under oppdatering.

Våre strategiområder

Med utgangspunkt i Nasjonal e-helsestrategi har vi laget en fremstilling av utviklingen på e-helsefeltet. Kule-plasseringen på hvert område under gir en pekepinn på fremdrift og status for hvert år. Merk at dette er en omtrentlig fremstilling av utviklingen, og ikke ment som en fasit.

2018
2019
2020
2021
2022

Viktige hendelser i 2018

Viktige hendelser i 2019

Viktige hendelser i 2020

  • Løsning for koronaprøvesvar lanseres på helsenorge.no og i kjernejournal.
  • Endringer i Helseregisterloven som er viktig for Helseanalyseplattformen og Helsedataservice ble vedtatt.
  • Stor økning i bruk av video og digtital konsultasjon.
  • Bygging av Helseanalyseplattformen starter. Helseanalyseplattformen vil blant annet gi mer, raskere og bedre forskning, som igjen gir bedre helse.

Viktige hendelser i 2021

Viktige hendelser i 2022