Hopp til hovedinnhold

3. Oversiktprinsippet

Innbygger skal ha enkel tilgang til tjenester fra den offentlige helsetjenesten, herunder tjenester for dialog, innsyn og administrasjon.

Mål for oversiktprinsippet

Oversiktsprinsippet skal gi innbyggere over hele Norge tilgang til helhetlige, sammenhengende og likeverdige digitale tjenester, slik at deres behov for oversikt og innsikt i egen og næres helse ivaretas. Innbygger skal ha tilgang til nasjonale tjenester for administrasjon av timer, tilgang til helsekontakter, dialog med den offentlige helsetjenesten, og innsyn i journaldokumenter. Dette inkluderer varsling når innbygger mottar informasjon på Helsenorge, og påminnelser og endringer på avtaler med behandler. Innbygger skal få en samlet fremstilling av helseopplysninger utvekslet med de regionale og lokale løsningene, slik at tjenestene oppleves sammenhengende på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Prinsipp_3.png
Oversiktsprinsippet: Innbygger skal ha enkel tilgang til tjenester fra den offentlige helsetjenesten, herunder tjenester for dialog, innsyn og administrasjon.

Begrunnelse for oversiktprinsippet

For at innbygger skal oppleve helsetjenestene og behandlingsforløpet som oversiktlig, er det en forutsetning at de får en samlet oversikt over helseopplysninger, planlagte aktiviteter og kontaktpunkter på tvers av helseaktører på Helsenorge. Prinsippet skal tydeliggjøre hvilke tjenester som skal være tilgjengelig på den nasjonale innbyggerportalen og hvordan disse må samhandle med lokale løsninger for å gi sammenhengende tjenester. Det skal også fremkomme hva som kreves av integrasjoner for å oppnå dette.

Anbefalinger for etterlevelse av oversiktprinsippet:

  • For å oppnå målet med prinsippet må aktørenes løsninger integreres mot tjenestene på Helsenorge innenfor helsekontakter, administrasjon av timer, dialog og innsyn. Integrasjonene må også tilrettelegge for relevant varsling til innbygger
  • Der det eksisterer supplerende digitale innbyggertjenester regionalt og lokalt, må samhandlingen mot Helsenorge fungere slik at overgangen mellom løsningene oppleves sømløst for innbygger
    • Dersom deler av en oppgave løses i en supplerende løsning, skal innbyggers elektroniske identitet (eID) overføres. Innbyggere som er logget inn på Helsenorge skal slippe å logge inn på nytt, og ledes direkte til den oppgaven som skal utføres. Tilsvarende skal innbyggers eID overføres dersom innbyggeren navigerer tilbake til Helsenorge.
  • Når innbygger er innlogget på en annen offentlig digital helsetjeneste, må det legges til rette for enkel overgang til tjenestene på Helsenorge
  • Helsenorge skal samhandle med relevante felleskomponenter, registre og
  • e-helseløsninger i helsesektoren og i øvrig offentlig sektor
  • Helsenorge skal ha åpne og standardiserte grensesnitt for dialog, innsyn og administrasjon
  • Helsenorge skal sørge for at det finnes lett tilgjengelig og oppdatert teknisk og funksjonell dokumentasjon av tjenestene som forutsetter deling av helseopplysninger og integrasjoner med aktørenes systemer

Veiledning og ressurser

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (lovdata.no)

Prinsipper for koblingen mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet - Helsenorge - Confluence (atlassian.net)