Hopp til hovedinnhold

OID identifikatorserier i helse- og omsorgstjenesten

En identifikator er et nummer som entydig identifiserer et objekt. Dette kan for eksempel være en virksomhet, person eller en programvarekomponent.

​Ved samhandling mellom parter i helse- og omsorgstjenesten er det ofte behov for å kunne referere til objekter på en entydig måte, og til dette formålet brukes OID.

Hva er en OID?

OID (ASN.1 Object identifier) er et unik identifikator som på global basis kan identifisere et dokument, dataelement, meldingstype, organisasjon eller liknende på en entydig måte. Reglene for tildeling er spesifisert i den internasjonale standarden ISO/IEC 8824-1 Abstract Syntax Notation One: Specification of basic notation. OID benyttes i en rekke standarder og andre normative dokumenter fra bl.a. ISO, IEC, ITU og HL7, og brukes i Norge for å identifisere ulike objekter i helse- og omsorgstjenesten.

OID-hier​arki med verdier for helse- og omsorgstjenesten

En OID har en hierarkisk oppbygging hvor retten til å tildele nye identifikatorer under en node kan delegeres. Det fulle navnet på en slik node er satt sammen av navnet til noden på nivået over, samt betegnelsen på selve noden.

Til bruk innenfor helse- og omsorgstjenesten har Direktoratet for e-helse noden 2.16.578.1.12.4.1

Det fulle navnet på denne noden blir da:

joint-iso-itu.country.norway.organisasjoner.offentlig-forvaltning.helse-og-sosialsektoren

OID-verdier for Direktoratet for e-helse, RHF-ene og Norsk helsenett

Nodene for Direktoratet for e-helse, de regionale helseforetakene og Norsk helsenett er som følger:

Organisasjoin OID Betegnelse
Direktoratet for e-helse 2.16.578.1.12.4.1 ehelse
Helse Midt-Norge RHF 2.16.578.1.12.4.2 helse-midt-norge
Helse Sør-Øst RHF 2.16.578.1.12.4.3 helse-sør-øst
Helse Nord RHF 2.16.578.1.12.4.4 helse-nord
Helse Vest RHF 2.16.578.1.34 helse-vest
Norsk helsenett SF 2.16.578.1.12.4.5 norsk-helsenett

Tildeling av OID til identifikatorserier i helse- og omsorgstjenesten​

Direktoratet for e-helse tildeler primært en OID til identifikatorserier for nasjonalt bruk i helse- og omsorgssektoren, men kan også tildele virksomhetsinterne identifikatorserier dersom det er behov å kommunisere identifikatorer mellom forskjellige virksomheter. ​​

Direktoratet for e-helse har opprettet en OID for kommuner som har behov for egen node til helserelatert bruk: 2.16.578.1.12.4.6. Under denne har Oslo kommune fått tildelt OID 2.16.578.1.12.4.6.1.

Forespørsel om tildeling av OID for en identifikatorserie sendes til inn til [email protected].

Følgende opplysninger må inngå i forespørselen:

  • Ansvarlig virksomhet
  • Betegnelse og eventuelt kort beskrivelse
  • Formål/bruksområde
  • Hvilke typer objekter som tildeles identifikatorer (personer, utstyr osv.)
  • Kort syntaksbeskrivelse (numerisk, alfanumerisk, OID, kontrollsiffer osv.)
  • Kontaktinformasjon til den som melder behovet, i tilfelle det skulle være behov for avklaringer.

Dersom identifikatorserien blir tildelt en OID, vil disse opplysningene bli publisert på ehelse.no. Kontaktinformasjon om den som melder behovet vil ikke bli publisert.

Objektidentifikatorer referert fra HIS-standardene

Tildeles under OID: 2.16.578.1.12.4.1

Objektidentifikatorer benyttes i en rekke HIS-standarder for å referere til en et bestemt kodeverk, en type personidentifikator eller lignende. Det er spesielt innenfor områdene elektronisk samhandling og elektronisk pasientjournal at dette gjøres.

Følgende hovedkategorier er opprettet for HIS-standarder:

Betegnelse OID Merknad
kodeverk 2.16.578.1.12.4.1.1 Kodeverk publisert på volven.no
her-id 2.16.578.1.12.4.1.2 Identifikator for kommunikasjonsparter i Helsenettet.
identifikator 2.16.578.1.12.4.1.4 Hver OID under denne noden representerer en identifikatorserie for personer, organisasjoner etc.
epj-komponenttyper 2.16.578.1.12.4.1.6 Hver OID under denne noden representerer en EPJ-komponenttype
dokumentdeling 2.16.578.1.12.4.1.7
definisjonskataloger 2.16.578.1.12.4.1.8

Nasjonale identifikatorserier for personer

​Tildeles under OID: 2.16.578.1.12.4.1.4 identifikator

Følgende nasjonale identifikatorserier for personer er tildelt en OID:

Betegnelse OID Tildeles av
fødselsnummer 2.16.578.1.12.4.1.4.1 Skatteetaten
d-nummer 2.16.578.1.12.4.1.4.2 Skatteetaten
felles-hjelpenummer 2.16.578.1.12.4.1.4.3 Norsk helsenett
hpr-nummer 2.16.578.1.12.4.1.4.4 Helsedirektoratet
duf-nummer 2.16.578.1.12.4.1.4.5 Utlendingsdirektoratet

Nasjonale identifikatorserier for virksomheter og organisatoriske enheter​

Følgende typer identifikatorserier for virksomheter og andre former for organisatoriske enheter er så langt tildelt en OID: ​​

Betegnelse OID Merknad
organisasjonsnummer 2.16.578.1.12.4.1.4.101 Tildeles av Brønnøysundregistrene
resh-id 2.16.578.1.12.4.1.4.102 Identifikator for enheter i spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig fra Norsk helsenett
apotekets-konsesjonsnummer 2.16.578.1.12.4.1.4.107 Tildeles fra Statens legemiddelverk

Identifikatorer for EPJ komponenttyper​

Tildeles under OID: 2.16.578.1.12.4.1.6 epj-komponenttype

Alle EPJ komponenttyper for EPJ-standarder publisert på ehelse.no er tildelt en OID.

Disse benyttes for å entydig beskrive obligatoriske eller tillatte relasjoner mellom standardiserte komponenttyper. Siden en komponent kan identifiseres gjennom en OID, kan entydige relasjoner også opprettes mellom komponenttyper definert i forskjellige standarder, og relasjonene bevares på en sikker måte gjennom revidering av standarder.

Følgende noder benyttes ved tildeling av OID til EPJ komponenter:

Betegnelse OID Merknad
epj-dataelementtype 2.16.578.1.12.4.1.6.11 Hver EPJ-dataelement tildeles en OID under denne noden
epj-fragmenttype 2.16.578.1.12.4.1.6.12 Hver EPJ-fragmenttype tildeles en OID under denne noden
epj-dokumenttype 2.16.578.1.12.4.1.6.13 Hver EPJ-dokumnettype tildeles en OID under denne noden
epj-sakstype 2.16.578.1.12.4.1.6.14 Hver EPJ-sakstype tildeles en OID under denne noden

Virksomhetsinterne identifikatorserier​

Direktoratet for e-helse tildeler primært en OID til identikatorserier for nasjonalt bruk, men kan også tildele virksomhetsinterne identifikatorserier.

De fleste virksomheter oppretter serier med identifikator for objekter til internt bruk. Eksempler på slike serier kan være ansattnummer, journalnummer og identifikatorer for datautstyr. Videre har virksomheter i helsevesenet i en årrekke måttet opprette såkalte hjelpenumre (H-nummer) for pasienter som ikke har hatt fødselsnummer eller d-nummer, eller hvor dette ikke har vært kjent.

I en del tilfeller kan det være behov for å kommunisere virksomhetsinterne hjelpenumre på tvers av virksomhetsgrensene. Skal dette kunne skje på en trygg måte, må H-nummeret ledsages av en objektidentifikator (OID) som entydig identifiserer serien av virksomhetsinterne hjelpenumre som H-nummeret tilhører. Tilsvarende gjelder dersom andre typer virksomhetsinterne identifikatorer skal kommuniseres på tvers av virksomhetsgrensene. ​

Identifikatorer for personer, organisasjoner mv

Identifikatorserier for personer, organisasjoner mv. kan grupperes etter to akser:

  • Idenifikatorens gyldighet (virksomhetsintern, nasjonalt og globalt)
  • Type objekt (person, organisasjon, medisinsk-teknisk utstyr osv.)

For en del identifikatorserier vil formålet kunne endres over tid, noe som vil kunne innebære en endring av kriteriene for tildeling av en identifikator i serien. F.eks. kan en virksomhet som opprinnelig kun hadde egne ansatte i sitt register over brukere av et EPJ-system, på et senere tidspunkt ha behov for å inkludere eksterne.

Bruk av fellesbrukere, dvs. brukeridentiteter som kan benyttes av flere forskjellige personer, er svært uheldig og skal ikke forekomme.

Mer om identifikatorer

​​​Informasjon om ASN.1 Object s, og søk i OID-samling: http://www.oid-info.com