Søk

Aktuelt

Ny samarbeidsmodell for internasjonale standarder
Internasjonale standarder er avgjørende for sammenhengende helse- og omsorgstjenester. En ny samarbeidsmodell for området beskriver roller, ansvar og prosesser i helse- og omsorgssektoren i arbeidet med å ta i bruk disse standardene.
Direktoratets bidrag under EHiN 2022
8. og 9. november arrangeres EHiN 2022 – årets største konferanse innen e-helse. Direktoratet er selvfølgelig til stede, og skal bidra i ni av sesjonene. Flere tema skal bli snakket om av våre talspersoner:
Innføring av Helseplattformen: – Stor respekt for det enorme endringsarbeidet som gjøres
12. november tar St. Olavs hospital og seks nye kommuner i Trøndelag i bruk Helseplattformen. For første gang vil sykehus, spesialister med offentlig avtale og kommunehelsetjenesten ha tilgang til sentrale pasientopplysninger i en felles løsning.
Mange høringssvar til den nye nasjonale e-helsestrategien
Direktoratet for e-helse har mottatt 88 høringssvar til forslag til Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren. Arbeidet med å gå gjennom alle innspillene er godt i gang.
Helse Sør-Øst sin utviklingsplan: – Et godt bilde på felles retning
– Lagarbeid, felles mål og retning er helt avgjørende for å øke gjennomføringskraften på e-helsefeltet. Derfor er Helse Sør-Øst sitt forslag til utviklingsplan frem mot 2040 svært positiv lesning, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.
Statsbudsjettet 2023: Et strammere budsjett treffer også de nasjonale e-helsesatsingene
Statsbudsjettet ble som varslet strammere enn tidligere for mange i offentlig sektor, inkludert for digitaliseringstiltakene i helse- og omsorgssektoren.  – I en slik situasjon er jeg veldig glad for at den viktige satsningen på helsedata videreføres.
Velferdsteknologisk knutepunkt overføres til Norsk helsenett
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i et ekstraordinært foretaksmøte 29. september 2022 med Norsk helsenett SF (NHN) besluttet å overføre eierskapet for Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) fra Direktoratet for e-helse til NHN.
Helsepersonell i kommunene anbefaler bruk av kjernejournal
Program pasientens legemiddelliste (PLL) har spurt om helsepersonell i kommunale sykehjem og hjemmetjeneste synes det er nyttig å bruke kjernejournal. Svaret er krystallklart: 90 prosent opplever at informasjonen i kjernejournal er verdifull, og 95 prosent anbefaler andre kommuner å bruke kjernejournal.
Løypemelding fra helsedatasatsingen
Arbeidet med det såkalte gjenbrukssporet går sin gang. Dette handler om å se på hvordan eksisterende løsninger – fra blant annet universitets/høgskole (UH)-sektoren - kan bidra med for å hente ut nytte og gevinst, uten at man har en Helseanalyseplattform. Parallelt med dette jobber Helsedataservice med å styrke kompetanse og tjenester for å kunne overta vedtaksmyndighet
Digitaliseringsplan for trygg bruk av legemidler er ute på høring
Direktoratet for e-helse har sammen med en rekke aktører i helsesektoren laget utkast til en plan som skal styrke digitaliseringen på legemiddelområdet. – Digitalisering skal bidra til effektiv og trygg bruk av legemidler, sier Espen Hetty Carlsen, fungerende avdelingsdirektør for avdeling legemidler i Direktoratet for e-helse.
Rune Simensen blir ny leder for nasjonalt e-helseråd: – Vi må få opp konkrete leveranser, og prioritere det som haster mest
Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst og ny leder for nasjonalt e-helseråd, er klar på hva han mener må til for å lykkes med å øke gjennomføringskraften på e-helseområdet.
Stor interesse for bruk av SNOMED CT i veiledende planer for sykepleie
Direktoratet for e-helse og Helse Sør-Øst holdt nylig et kurs i bruk av SNOMED CT i arbeidet med veiledende planer for sykepleie. Planen er å ta dette i bruk når DIPS Arena innføres ved Oslo universitetssykehus.
Gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen
Regjeringen vil ha en gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen. Gjennomgangen gjelder Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
Møt Direktoratet for e-helse på Arendalsuka 2022
– E-helse som tema får stadig mer plass under Arendalsuka. Vi gleder oss til interessante samtaler og diskusjoner, og til å treffe samarbeidspartnere som hver dag bidrar til å skape et enklere Helse-Norge, sier direktør Mariann Hornnes.
Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2022
Innspill fra helsepersonell er viktig i arbeidet med å skape et enklere Helse-Norge.
Ekstern kvalitetssikrer anbefaler gjennomføring av steg 2 digital samhandling
Ekstern kvalitetssikrer (Concreto og Scienta) har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring (KS2) av sentralt styringsdokument for digital samhandling steg 2
Helse- og omsorgssektoren sammen om strategisk plan på legemiddelområdet
– Legemiddelområdet er komplisert, fragmentert og med behov for koordinering. Selv om Nasjonal e-helsestrategi gir rammer og retning, er det behov for mer detaljert plan for legemiddelområdet, sier avdelingsdirektør Ivar Thor Jonsson i avdeling legemidler i Direktoratet for e-helse.
Direktoratet for e-helse vurderer konsekvenser av felles europeisk helsedataområde (EHDS)
Nylig kom EU-kommisjonen med forslag til forordning for et felles europeisk område for helsedata – European Health Data Space (EHDS). Direktoratet for e-helse arbeider nå med å vurdere hvilke konsekvenser dette kan ha for norsk helse- og omsorgssektor og helsenæring.
Status fra Helsedatasatsingen
I forbindelse med at Helseanalyseplattformen ble satt på pause før jul i fjor, fikk direktoratet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å rapportere om foreløpig arbeid med alternativvurderinger. Oversendelsen inneholdt også rapporter og anbefalinger på videre arbeid knyttet til overføring av vedtaksmyndighet og videre drift av Helsedataservice.
Ny nasjonal e-helsestrategi er ute på høring
Gjennom bred involvering har helse- og omsorgssektoren utarbeidet en ny nasjonal e-helsestrategi som gjelder fra 2023 og peker frem mot 2030. Strategiens prioriterte mål skal bidra til en bærekraftig og innovativ helse- og omsorgssektor med god kvalitet og sammenheng i tjenestene.
Bedre og mer helhetlig oversikt med en «reguleringsplan» for e-helse
Direktoratet for e-helse jobber med en «reguleringsplan» som skal gjøre det enklere å få oversikt over føringene for digitalisering i helse- og omsorgssektoren.
Forbedrer pasientsikkerheten med elektronisk multidose
Fastlege Vegard Løkken Aase ved Vågsmyra legesenter i Stavanger bruker elektronisk multidose. Han opplever at det øker pasientsikkerheten i legemiddelbehandlingen han har ansvaret for.
Søker områder til innføring av pasientens legemiddelliste
Den nasjonale innføringen av pasientens legemiddelliste er under forberedelse. I løpet av våren skal det velges ut hvilket område i hver helseregion som blir det første til å ta i bruk pasientens legemiddelliste.
Åpen høring om om Riksrevisjonens undersøkelser
I dag 28 .mars ble det holdt åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Riksrevisjonens undersøkelser av Helse- og omsorgsdepartementets styring av arbeidet med Én innbygger - én journal og anskaffelser av konsulenttjenester i Direktoratet for e-helse.
Vurderer alternativer etter at Helseanalyseplattformen ble satt på pause
På grunnlag av en samlet risikovurdering i lys av Schrems II-dommen besluttet Direktoratet for e-helse i desember 2021 å sette utviklingen av data- og analysetjenester på vent. Det jobbes nå med alternative løsninger.
Enklere rapportering til helse- og kvalitetsregistre med Felles språk
Hvert år bruker helsepersonell mye tid på dobbeltregistrering av informasjon til helse- og kvalitetsregistre. Et felles, digitalt helsespråk skal bidra til at helsepersonell kan registrere informasjon om pasienten én gang og at den kan gjenbrukes.
Mariann Hornnes er kåret til en av Norges 50 fremste teknologikvinner
For sjette år på rad kårer Abelia og ODA-Nettverk Norges 50 fremste tech-kvinner. Formålet med kåringen er å løfte frem talenter og gode forbilder som kan inspirere flere kvinner til å velge teknologi.
Ny mal som hjelper helse- og omsorgssektoren å vurdere personvernkonsekvenser (DPIA)
Etter å ha vært på høring er en ny mal med veiledning for personvernkonsekvensvurdering nå publisert. – Dette er relevant for alle virksomheter i helse- og omsorgssektorensom som behandler personopplysninger, sier Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.
Sammen om veien videre for digital samhandling
Nylig leverte Direktoratet for e-helse et forslag til videre satsning på digital samhandling. Nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste og deling av journaldokumenter i kjernejournal er blant tiltakene sektoren sammen foreslår å prioritere høyt de neste årene.
Sentrale aktører samarbeider for å styrke tilgangen på helsedata
Helsedata skal gjøres raskere og enklere tilgjengelig og saksbehandlingstiden skal ned. For å lykkes må Direktoratet for e-helse og registerforvalterne jobbe sammen om prioriteringer og tiltak.
Inviterer til høring: Nasjonal styringsmodell for e-helse videreutvikles
Videreutvikling av nasjonal styringsmodell skal styrke gjennomføringsevnen på e-helsefeltet, skape helhetlig utvikling og sikre at aktørene som bidrar i modellen får økt innflytelse.
Forslag til prinsipper for godt samspill mellom Helsenorge og andre digitale helsetjenester
Direktoratet for e-helse forslår fire grunnleggende prinsipper for samspill mellom Helsenorge og andre e-helseløsninger for innbyggere: Prinsippene skal sikre innbyggerne oversikt, oppdatert informasjon og tilgang til digitale verktøy. Personvernet skal også ivaretas. Nå er forslaget på høring.
Veien videre for Velferdsteknologisk knutepunkt
Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett (NHN) har anbefalt Helse- og omsorgsdepartementet å overføre eierskapet for Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) fra direktoratet til NHN sommeren 2022.
Helsedatasatsingen i dag og veien videre
Nylig ble det besluttet å sette arbeidet med Helseanalyseplattformen på pause. – Vi fortsetter det viktige arbeidet med å forenkle tilgangen til helsedata og legge til rette for mer og bedre helseforskning, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse.
Utprøving av pasientens legemiddelliste i gang
Nå er utprøvingen av pasientens legemiddelliste i gang i Bergen. Samtidig har flere pasienter fått e-multidose slik at lege og apotek slipper å bruke faks.
Setter arbeidet med Helseanalyseplattformen på pause
Direktoratet for e-helse har besluttet å sette utviklingen av Helseanalyseplattformen på pause. Bakgrunnen er i hovedsak juridiske utfordringer som følge av Schrems II-dommen. Dette betyr imidlertid ikke at arbeidet med å forenkle tilgangen til norske helsedata stopper opp.
God normering er en forutsetning for digital samhandling – nå er syv nye standarder vedtatt
– Gode normerende produkter er en forutsetning for digital samhandling i helsevesenet og arbeidet med å sikre sammenhengende pasientforløp, sier Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.
Norsk sykepleierforbund om digital samhandling: – I dagens helse- og omsorgstjeneste mangler vi veldig ofte helhetsbildet
Program digital samhandling skal bidra til at de de ulike digitale løsningene i Helse-Norge snakker bedre sammen.
Sentral forskrivningsmodul tas i bruk
Nå har første legekontor tatt i bruk den nye sentrale forskrivningsmodulen. Den skal gjøre det enklere for helsepersonell å bruke e-resept.
Felles språk: Helseplattformen flytter grenser når de tar i bruk et felles digitalt helsespråk
Helsepersonell i hele Midt-Norge får et banebrytende verktøy i Helseplattformen. I deres nye pasientjournal vil fastleger, sykehusleger og annet helsepersonell raskt få oversikt over pasientens funn, diagnoser, medisinske koder eller radiologiske undersøkelser i en felles journalløsning.
Møt Direktoratet for e-helse på EHiN 2021
Årets EHiN går av stabelen 09. og 10. november. Her finner du en oversikt over hvor i programmet du møter Direktoratet for e-helse.
Rapport: Bedre samarbeid med helsenæringen er avgjørende for å øke gjennomføringsevnen på e-helseområdet
– Mer forutsigbarhet, tydeligere rammer og avklaring rundt roller og ansvar i samarbeidet mellom det offentlige og private er noen av grepene som må tas for å øke gjennomføringsevnen, sier direktør Mariann Hornnes i Direktoratet for e-helse.
Direktoratet for e-helse inviterer til høring på veileder for personvernkonsekvensvurdering (DPIA)
– Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra dem som skal bruke malen i sin arbeidshverdag. På den måten kan vi sammen skape en veileder som har høy kvalitet og er brukervennlig, sier Birgitte Jensen Egset, direktør for juss og informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse.
Pasientens legemiddelliste høyt prioritert i statsbudsjettet 2022: – Et stort løft for pasientsikkerheten
Pasientens legemiddelliste styrkes med 57,9 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2022. – Dette er et betydelig løft for å styrke pasientsikkerheten og øke kvaliteten i legemiddelbehandlingen, sier direktør Mariann Hornnes i Direktoratet for e-helse.
Nasjonalt e-helsestyre med viktige innspill til ny e-helsestrategi
– Jeg har forventninger til at strategien blir tydelig og gir retning. Da kan de ulike aktørene i helse- og omsorgssektoren være trygge på at vi i fellesskap skaper en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, sier Camilla Bruno Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand kommune og leder av Nasjonalt e-helsestyre.
Nå flytter Helsedataservice inn på Tynset
– Vi gleder oss veldig over å flytte inn og få en fast base her på Tynset, sier seksjonsleder for Helsedataservice, Øystein Johansen.
Velferdsteknologisk knutepunkt nominert til Fyrlyktprisen
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en av tre finalister til prisen "Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor".
Tre i sektoren om digital samhandling
Gjennom bedre informasjonsflyt på tvers av helsetjenesten skaper vi et enklere og tryggere Helse-Norge for innbyggere, pasienter og helsepersonell.
NILAR: Få innblikk i arbeidet med deling av prøvesvar
Den nasjonale informasjonstjenesten for oppslag av laboratorie- og radiologisvar (NILAR) skal gjøre det mulig å dele prøvesvar på tvers av Helse-Norge. Med NILAR får innbyggerne enklere tilgang til prøvesvar, og helsepersonell får trygg og sikker tilgang til informasjon som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i tjenestene.
Opptak av Arkitektur- og standardiseringsdagen 8. september 2021
Gikk du glipp av direktesendingen eller ønsker du å se noen av innleggene på nytt? Her finner du opptak fra sendingen.
Møt Direktoratet for e-helse på Arendalsuka 2021
Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor politikere, samfunns- og næringsliv møtes for å diskutere aktuelle temaer. Her er en oversikt over når og hvor du kan møte Direktoratet for e-helse.
Helsedata: Ministerbesøk på Tynset
Tirsdag 3. august var kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup, på besøk hos Norsk Helsearkiv (NHA) på Tynset. På programmet sto også en presentasjon av Helsedataservice (HDS).
En milepæl: Helsearkivregisteret lansert på helsedata.no
Helsearkivregisteret er nå tilgjengelig via helsedata.no med beskrivelser av variabler, og forskere kan nå søke om registerdata fra dem direkte via helsedata.no.
Riksrevisjonens rapport: Viktige anbefalinger for veien videre
– Vi tar Riksrevisjonens funn og konklusjoner på største alvor. Deres anbefalinger er viktig for å øke digitaliseringstakten, sier Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse.
Fornyer nasjonal styringsmodell for e-helse
Den nasjonale styringsmodellen for e-helse er under evaluering og videreutvikling. Målet er å tilpasse styringsmodellen slik at den best mulig kan ivareta behovene for helhetlig og forpliktende e-helseutvikling i årene som kommer.
Kjære Direktoratet for e-helse, her er vår ønskeliste
Kine Albrigtsen (26) og Marit Aschehoug (74) har skrevet hvert sitt brev til Direktoratet for e-helse med tanker og ønsker om fremtidens helse- og omsorgstjenester.
Åtte helsepersonell om å jobbe i Direktoratet for e-helse
Helsefaglig kompetanse er avgjørende for å lykkes med digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren. Hos oss jobber det 38 ansatte med helsepersonellbakgrunn. Bli kjent med åtte av dem, og les hvordan de bruker sin erfaring i arbeidet med å skape et enklere Helse-Norge.
Podcast om e-helse: Utredning eller smidig utvikling – ja takk begge deler?
Hvorfor må man utrede? Hva er god nok utredning? Finnes det smidig handlingsrom i statens prosjektmodell?
Lucie Aunan er ny direktør for divisjon samhandling i Direktoratet for e-helse
Med lang erfaring fra blant annet strategisk ledelse, innovasjon og prosjektstyring i Skattedirektoratet, tar Lucie Aunan over som ny direktør for divisjon samhandling.
Oppdatering på gjennomgang av anskaffelser
Som forbedringstiltak har Direktoratet for e-helse over lengre tid gjennomgått egne rutiner og en del anskaffelser.
Helsenæringen og innovasjonsmiljøene bidrar med viktige innspill til ny nasjonal e-helsestrategi
Direktoratet for e-helse samler kunnskap til arbeidet med ny nasjonal e-helsestrategi og har nå fått innspill fra Norsk helsekonsortium.
Prøver ut pasientens legemiddelliste i Bergen
Flere pasienter i Bergen får fra høsten være med og prøve ut pasientens legemiddelliste.
Se egen vaksinasjonsstatus og testresultat på helsenorge.no
Første trinn i utviklingen av koronasertifikat i Norge er klart. Nå kan du se din egen vaksinasjonsstatus og testresultat på helsenorge.no.
Ny retningslinje for datadeling i helse- og omsorgssektoren
Direktoratet for e-helse lanserte i mars 2020 et forslag til Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgsektoren. Etter en bred innspillsrunde er denne retningslinjen nå publisert.
Øystein K. Johansen blir leiar for Helsedataservice på Tynset
– Vi er veldig glade for å få med Øystein på laget. Han kjem til å bli ein svært viktig ressurs i arbeidet med å bygge opp og vidareutvikle Helsedataservice (HDS) på Tynset, seier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse.
Direktoratet for e-helse har starta arbeidet med ny nasjonal e-helsestrategi
– I tillegg til å oppdatere med viktige hendingar etter 2017, skal innbyggarane få ein større plass i den nye strategien, seier Karl Vestli, fungerande direktør i Direktoratet for e-helse.
Ny plan for internasjonale standardar
Standardar er nødvendige for å sikre trygge og samanhengande helse- og omsorgstenester. I Noreg satsar vi på å bruke internasjonale standardar.
Koronasertifikat-arbeidet er i gang
Arbeidet med å utvikle den tekniske løysinga for eit koronasertifikat er i gang. Den forenkla utgåva av koronasertifikatet kjem på plass i mai. Den endelege versjonen av sertifikatet kjem i slutten av juni.
Ungdom bidrar til mindre einsemd blant eldre
Gjennom skjermen på stuebordet får Kari ta del i familielivet – utan å forlate huset eller få besøk. Dette er takka vere satsinga Digi-venn i Nord-Gudbrandsdal, der ungdom rettleier eldre i digital kompetanse.
Mariann Hornnes er ny direktør i Direktoratet for e-helse
Regjeringen har i statsråd i dag åremålsbeskikket Mariann Hornnes som ny direktør for Direktoratet for e-helse for en periode på seks år.
Utviklingstrekkrapporten 2021 er her!
2020 går inn i historiebøkene som et utfordrende år, men vi har også sett ny teknologi, nye arbeidsmetoder og en digital modenhet langt over et nivå vi trodde var mulig på så kort tid.
Årsrapport 2020: viktige leveranser og interne forbedringstiltak
Både viktige leveranser i arbeidet for et enklere Helse-Norge og mange interne forbedringstiltak, preget Direktoratet for e-helse i 2020.
Arbeidsplan for pasientens legemiddelliste er klar
Hovedoppgaven for legemiddelprogrammet i Direktoratet for e-helse er å få på plass pasientens legemiddelliste. Nå har programstyret vedtatt gjennomføringsplanen for aktivitetene i 2021, og planen ble oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet 1. mars.
Invitasjon til det europeiske helsedatanettverket TEHDAS
TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space) inviterer alle europeiske helsedatainteressenter til å delta i et nettverk som har som overordnet målsetting å styrke samarbeid på tvers av landegrenser og utvikle nye konsepter for innsamling og deling av helsedata.
Etableringen av Helsedataservice på Tynset er i gang
Helsedataservice skal være førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Formålet er enklere, raskere og sikrere tilgjengeliggjøring av helsedata.
Resultater fra interessentundersøkelse
Direktoratet for e-helse har et sterkt fagmiljø og har bidratt til økt satsning på e-helsefeltet. Samtidig må direktoratet bli bedre til å lytte til, og involvere sektoren, ifølge en undersøkelse Zynk har gjennomført på oppdrag for direktoratet.
Ny retningslinje for bruk av SNOMED CT i Noreg
Direktoratet for e-helse tilrår at SNOMED CT alltid bør vurderast ved nye innkjøp eller vidareutvikling av e-helseløysingar med behov for terminologi.
Utvikler nye samhandlingsløsninger
Videreutvikling av løsninger for trygg og sikker informasjonsdeling og etablering av en ny nasjonal tjeneste for deling av laboratorie- og radiologisvar, er blant prosjektene som skal leveres etter at Stortinget bevilget 189 millioner kroner til digitale samhandlingsløsninger i helse- og omsorgssektoren.
Informasjon om anskaffelser 2021
Som et bidrag for at leverandørene under rammeavtalen for IKT-konsulenttjenester skal kunne planlegge egen ressursplanlegging ønsker Direktoratet for e-helse å informere kort om planer og aktiviteter i 2021 hvor det kan være aktuelt å leie inn ekstern bistand på rammeavtalene for IKT-konsulenttjenester.
Bedre stat-prisen: – Godt samarbeid gir resultater
Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2021 for elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak. Med denne løsningen slipper legene å bruke tid på tungvinte manuelle prosesser, personvernet styrkes og informasjonen kommer raskere fram til de som trenger den.
Elektroniske løsninger finner pasienter til koronavaksine
Et nytt verktøy i fastlegenes journalsystemer skal gjøre det lettere for legene å finne pasienter med risiko for korona. Verktøyet forenkler arbeidet med varsling og informasjon til pasientene om vaksine.
Resultater fra juridisk gjennomgang av anskaffelser
Advokatfirmaet Kluge har gjennomgått flere større konsulentanskaffelser i Helsedataprogrammet til Direktoratet for e-helse. På ett punkt konkluderer de med at direktoratet har brutt prinsipper i anskaffelsesregelverket.
Et viktig oppdrag på veien mot en sammenhengende helsetjeneste
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for helhetlig samhandling. Dette er et viktig skritt på veien til å gi innbyggere og helsepersonell i helse- og omsorgssektoren bedre mulighet til å samhandle og utveksle informasjon digitalt.
Ny versjon av mal for databehandleravtale
Direktoratet for e-helse har oppdatert databehandleravtale-malen for virksomheter i helse- og omsorgssektoren.
Klarsignal for helhetlig samhandling og Akson journal
Rett før jul vedtok Stortinget neste års statsbudsjett. Regjeringens foreslåtte rekordløft for den nasjonale e-helseutviklingen ligger i budsjettet, og dermed har helhetlig samhandling og Akson journal fått klarsignal.
Helsedataservice til Tynset
Mandag 21. desember offentliggjorde regjeringen at hovedtyngden av Helsedataservice som førstelinjetjeneste legges til Tynset. Direktoratet for e-helse har det organisatoriske ansvaret.
Ny programleder klar for legemiddelprogrammet
Rune Røren blir nye programleder i legemiddelprogrammet fra nyttår
Nytt samarbeid skal bidra til innovasjon og nye helsetjenester
– Det er helt avgjørende at offentlig og privat sektor går sammen for å utvikle gode tjenester for pasienter, pårørende og helsepersonell, sier Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse.
God normering gir vellykket digitalisering
– Hensikten med direktoratets normerende produkter er å sikre enhetlig digital samhandlingsevne i helse- og omsorgstjenesten, sier Magnus Andre Alsaker, som er seksjonsleder normering i Direktoratet for e-helse.
Helsedataprogrammet og elektronisk melding av dødsårsak finalister til Bedre stat-prisen 2021!
– Selv om vinneren ikke er kåret enda er vi veldig stolte av at Helsedataprogrammet og elektronisk melding av dødsårsak er to av tre finalister til Bedre stat-prisen 2021, sier fungerende direktør i Direktoratet for e-helse Karl Vestli.
Anskaffelse av spisskompetanse og kapasitet til forprosjekt for program helhetlig samhandling
Direktoratet for e-helse skal lede arbeidet med forprosjekt steg 2 i program helhetlig samhandling. Vi søker nå etter spisskompetanse og ekstra kapasitet for å komplettere et tverrfaglig team av egne ansatte. Sammen skal vi levere på et omfattende målbilde med stram tidsplan.
Fem i sektoren om veikartet for nasjonale e-helseløsninger
Gjennom godt samarbeid med aktørene i helsesektoren har Direktoratet for e-helse laget Veikart for nasjonale e-helseløsninger. Vi tok en prat med noen av bidragsyterne for å høre mer om hva veikartet betyr for deres virksomhet, og hva de mener blir viktig for å lykkes med veikartsarbeidet fremover.
Ny løsning for prøvesvar fra korona-hurtigtest
En ny nasjonal løsning sikrer at helsepersonell enkelt kan rapportere svar på korona-hurtigtester til Folkehelseinstituttet. Dermed blir svarene enkelt tilgjengelig for de som trenger dem.
Ny veileder for arkitekturprinsipper
Digitaliseringsdirektoratets "Overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering av offentlig sektor" kom i ny versjon tidligere i år. Etter en innspillsrunde har Direktoratet for e-helse nå publisert en veileder for helse- og omsorgssektoren om bruk av disse overordnede prinsippene.
Inga Nordberg går til NVE
Divisjonsdirektør Inga Nordberg skal slutte i Direktoratet for e-helse for å bli leder for Energi og konsesjon i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Veikart for nasjonale e-helseløsninger lansert
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Direktoratet for e-helse utarbeidet et veikart for nasjonale e-helseløsninger. Veikartet gir en oversikt over planer for pågående utvikling og innføring av løsningene, og viser status, avhengigheter og risiko for arbeidet fremover.
Slutter som e-helsedirektør
Christine Bergland har sagt opp, og slutter som direktør i Direktoratet for e-helse. – Tiden er moden for å overlate ledelsen av direktoratet til en annen, sier hun.
Avgjerande helsedata-milepæl: Endringar i helseregisterlova einstemmig vedtatt
– Dette er ei svært god nyheit for den norske befolkninga og alle som jobbar med helseforsking og utvikling av legemiddel og behandlingsmetodar, seier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.
Oslo universitetssykehus prøver ut dokumentdeling i kjernejournal
Nå blir deler av journal fra sykehus lettere tilgjengelig for annet helsepersonell via kjernejournal. Utprøvingen starter i Oslo i november.
Nasjonal porteføljestyring: Saman skaper vi pasientens helseteneste
Direktoratet for e-helse vil vidareutvikle nasjonal porteføljestyring. Målet er å legge til rette for effektive og samanhengande helse- og omsorgstenester. Det gjer vi ved å etablere ein sterkare nasjonal samordning av digitaliseringa i helse- og omsorgssektoren.
Ivar Thor Jonsson skal leie ny legemiddelavdeling i Direktoratet for e-helse
Direktoratet for e-helse etablerer ei avdeling for legemiddelområdet. Ivar Thor Johnsson blir avdelingsdirektør i avdelinga. Han får ansvar for å bygge opp avdelinga, og vil ha ei viktig rolle i den strategiske utviklinga av området.
Direktoratet for e-helse har utgitt rettleiar for International Patient Summary (IPS)
Rettleiaren legg til rette for at nødvendig pasientinformasjon blir tilgjengeleg på tvers av verksemder, til fordel for helsepersonell og innbyggarar.
Norges største møteplass innen e-helse
Årets heldigitale EHiN-kongress byr på et stort og variert program og det er ikke for sent å melde seg på!
Innspelsrunde: Standard databehandlaravtale med rettleiar
Direktoratet for e-helse ønsker innspel frå verksemder i helse- og omsorgssektoren som inngår tenester eller utfører oppdrag som inneber behandling av helseopplysningar.
Ønsker tett og god dialog med leverandørmarkedet
Første leverandørwebinar gjennomført for Program helhetlig samhandling
Møt Direktoratet for e-helse på EHiN 2020
10. og 11. november arrangeres EHiN 2020 – Norges største konferanse for alle som jobber med eller er interessert i e-helse. Direktoratet for e-helse deltar i en rekke innslag.
Ny rapport om helhetlig samhandling for digital hjemmeoppfølging
Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å tilby stadig flere helsetjenester i hjemmet. I en ny rapport beskriver Direktoratet for e-helse hvordan vi kan etablere en nasjonal tilrettelegging, slik at digital hjemmeoppfølging kan bli en integrert del av helse- og omsorgstjenestene.
Anbefaling om strategi for digital sikkerhet
Direktoratet for e-helse anbefaler å utarbeide en egen strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.
Hilser Riksrevisjonen velkommen
Riksrevisjonen har nå besluttet å gjøre en etterlevelsesrevisjon av anskaffelser Direktoratet for e- helse har gjort i arbeidet med Én innbygger – én journal. – Det er veldig bra at Riksrevisjonen vil se på anskaffelsene, sier direktør Christine Bergland.
Styring av arbeidet med én innbygger – én journal i helsesektoren
Siden april 2019 har det pågått en forvaltningsrevisjon knyttet til styringen av arbeidet med én innbygger – én journal i helsesektoren.
Økt satsing på e-helse i statsbudsjettet
Regjeringen foreslår et rekordstort løft for den nasjonale e-helseutviklingen med økning på 317 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.
Statsbudsjettet 2021: Viktig milepæl i realiseringen av Akson
Regjeringen foreslår et rekordløft for den nasjonale e-helseutviklingen med en økning på 317 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021. Sentralt i satsingen står arbeidet med å etablere helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning, også kjent som Akson. Akson skal sørge for at de ulike delene av Helse-Norge snakker bedre sammen.
Advokatfirma: Ingen urimelig konkurransefordel for PwC
Kluge Advokatfirma AS bekrefter i et notat at det at PwC allerede leverte konsulenttjenester til prosjektet ikke gav dem noen urimelig konkurransefordel i minikonkurransen, som ble gjennomført høsten 2018.
Raskere innføring av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak forenkler overvåkningen av koronapandemien
Digital meldegang, enkel utfylling og rask kommunikasjon legger grunnlaget for økt pasientsikkerhet og økt kvalitet i registreringen av dødsfall og dødsårsak, samt bedre beredskap ved pandemier.
Koronaporteføljen: Frå vurdering til oppfølging
Koronaporteføljen vil i tida framover rette oppmerksemd mot oppfølging og gjennomføring av dei prioriterte tiltaka.
Ny veileder om standarder for identifikasjon og sporbarhet i helse- og omsorgssektoren
Direktoratet for e-helse har nå publisert Veileder for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhet på ehelse.no.
Helsedataprogrammet: Innsynsløysingar styrker personvernet
Alle innbyggarar har rett til innsyn i kva helseopplysningar som er lagra om dei. I september blir tre nye register tilgjengelege for innsyn på helsenorge.no.
Grunnmur bind saman alt vi gjer
Det var rekordmange påmelde til årets arkitektur- og standardiseringsdag – heile 450 personar både i og utanfor helse- og omsorgssektoren hadde meldt interesse.
Arkitekturen i Akson journal forklart
Arkitekturmodellen som legges til grunn for den felles kommunale journalløsningen Akson journal er en åpen, plattformbasert tilnærming. Hva betyr det egentlig?
Sykepleiepraksis blir en integrert del av SNOMED CT
– Vi har lenge anbefalt en kombinasjon av ICNP og SNOMED CT til fremtidens systemer for sykepleiedokumentasjon, forteller forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun uttrykker stor tilfredshet med den nye avtalen.
Samler sektoren om ny plan for pasientens legemiddelliste
– Målet om å få på plass pasientens legemiddelliste så raskt som mulig, står fast. Dessverre har arbeidet tatt lenger tid enn planlagt, og vi har allerede tatt flere grep for å sikre fremdrift og kvalitet, sier Christine Bergland. Det er lagt en ny plan som nå drøftes med sektoren.
Rapport om konsulentbruk og anskaffelsespraksis er klar
– I en fersk gjennomgang av vår konsulentbruk og anskaffelsespraksis kan vi ikke se å ha brutt reglene for offentlige anskaffelser. Det er likevel rom for flere forbedringer, sier direktør Christine Bergland.
Nå starter byggingen av Helseanalyseplattformen: – Et avgjørende bidrag til mer og bedre helseforskning
– I Norge har vi unike helsedata og fantastiske muligheter til å drive banebrytende forskning. Med Helseanalyseplattformen kan vi utnytte dette potensialet fullt ut, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.
Debatt om konsulenter, kostnader og Akson
Direktoratets bruk av konsulenter generelt og i Akson-prosjektet spesielt, er debattert i media i sommer. Her er en oppsummering av debatten – så langt.
Korona: Raskere prøvesvar via helsenorge.no og kjernejournal
Raskere tilgang til prøvesvar gir bedre smittevern. Ny løsning gjør at helsepersonell kan se korona-prøvesvar i kjernejournal, og at innbyggere kan se svar på helsenorge.no.
Nytt utval for internasjonale e-helsestandardar
Standardiseringsutvalet skal sørge for ei meir effektiv utvikling av e-helseløysingar gjennom auka bruk av internasjonale standardar.
Ekstern kvalitetssikring av Akson er klar
Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av Sentralt styringsdokument for Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal.
Akson: Svarene finner vi sammen
Det er fortsatt uavklarte spørsmål om Akson og arbeidet med avklaringer pågår nå i samarbeid med kommunene. Det vil fortsette ut over høsten. Her er status for arbeidet. 
Bedre datadeling med åpne API
Direktoratet for e-helse har laget en ny veileder for åpne API. Denne legger til rette for bedre datadeling innen helse- og omsorgssektoren.
Ny versjon av variabelutforskaren på helsedata.no
Nå har det blitt enda litt enklare å finne helsedata for forskarar og andre. Ny versjon av variabelutforskaren på helsedata.no gir tilgang til fleire variablar og forenklar søkeprosessen.
Vellykka bruk av SNOMED CT i journalar
Direktoratet for e-helse avslutta nyleg eit prøveprosjekt med praktisk bruk av SNOMED CT i eit elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) for tannlegar.
Hva koster Akson?
Investeringskostnaden for Akson er estimert til 11,2 milliarder kroner. Det er investeringen som trengs for å levere på målet om helhetlige og koordinerte helsetjenester.
Min hverdag som pårørende: – Hvis jeg vet at hun har det bra, kan jeg også ha det bra
Mange pårørende blir den sykes høyre hånd, og må påta seg store ansvars- og omsorgsoppgaver.
– Det er vanskelig å være både lege og pasient når systemene ikke snakker sammen
Mange pasienter må være bærer av sin egen helseinformasjon, og selv være koordinator for egne helsetjenester. Dette skaper utfordringer som i verste fall kan føre til feil og gå utover pasientsikkerheten.
Helsepersonell fortviler over systemer som ikke snakker sammen: − Vi er blinde i et tåkelandskap
Helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste beskriver en hverdag med tidkrevende informasjonsinnhenting, uoversiktlige journalsystemer og dårlig kommunikasjon mellom tjenestene.
Velferdsteknologisk knutepunkt samler trådene
Digital hjemmeoppfølging ved bruk av velferdsteknologi er mer aktuelt enn noen gang og Direktoratet for e-helse satser videre på dette området. Det er mange kommuner som allerede har tatt det i bruk. Her kan du lese om erfaringene med velferdsteknologisk knutepunkt i Bodø og Oslo.
Korona: Ny koding som skiller mellom bekreftet og mistenkt smitte
Det har kommet nye, mer presise diagnosekoder for korona til bruk for fastlegene og primærhelsetjenesten.
Koronaporteføljen: Prioriterte digitaliseringstiltak
Digitale verktøy bidrar til å løse koronakrisen. Her er en oppsummering av tiltak som myndighetene har prioritert.
Kommunene inviteres til å stille seg bak videre arbeid med Akson
Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag invitert kommunene til å stille seg bak det videre arbeidet med Akson, og sendt ut brev med intensjonserklæring.
750 000 har lastet ned "Smittestopp"
Siden lansering torsdag ettermiddag, har 750 000 nordmenn lastet ned appen "Smittestopp".
Digitale løsninger bidrar til å løse koronakrisen – og flere nye er på vei
Digitale verktøy spiller en viktig rolle i håndteringen av koronapandemien, og flere nye løsninger er på vei i helsetjenesten. FHI får verdifull informasjon gjennom innbyggernes selvrapportering av symptomer på helsenorge.no, og det har vært en kraftig økning i antall videokonsultasjoner. Om kort tid får vi også bedre smittesporing gjennom appen Smittestopp.
Tre lovforslag som styrker digitalisering av helsesektoren
Regjeringen ønsker bedre digitale løsninger i helsesektoren. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har 3. april 2020 fremmet tre lovforslag som skal styrke digitaliseringen og sørge for bedre utnyttelse av helsedata.
Stort engasjement for å løse koronakrisen med digitale hjelpemidler
Per fredag 3. april har vi mottatt 237 innspill fra aktører som vil bidra til å løse koronakrisen med digitale løsninger og tiltak.
Korona: Digitale løsninger som kan bidra til å løse krisen
Digitale løsninger hjelper i håndteringen av koronasituasjonen. Helsemyndighetene mottar en rekke innspill fra små og store aktører, som systematiseres og vurderes løpende.
App for effektiv smittesporing
Næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter jobber nå sammen i ekspressfart om en app for mer effektiv sporing av koronasmitte. Direktoratet for e-helse er en av bidragsyterne i arbeidet, som ledes av Folkehelseinstituttet.
Digital arbeidshverdag under korona: Praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video
Koronaviruset gjør fysiske møter vanskelig i helsehjelpen. Videokonsultasjon er et svært godt alternativ. Vi gir her praktiske råd til helsepersonell om hvordan bruke video på best mulig måte.
Nye korona-takster legger til rette for at flere kan bruke videokonsultasjon
På grunn av koronaviruset har det kommet nye takster for video- og telefonkonsultasjon hos fysioterapeuter, kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger. Psykologer kan bruke flere takster enn før til video og andre typer digital konsultasjon.
Korona: Minimumskrav til generelle løsninger for videosamtale
Direktoratets hovedanbefaling er å bruke videoløsninger spesielt utviklet for helsetjenesten. Hvis spesialløsninger ikke er tilgjengelig, kan hensynet til smittevern og økt behov for konsultasjoner åpne for midlertidig bruk av andre enkle og sikre videoløsninger.
Kraftig økning i bruk av digitale helsetjenester under koronakrisen
Befolkningen følger rådet om å ikke oppsøke helsetjenestene fysisk hvis det ikke er nødvendig. Gjennom å ta i bruk digitale helsetjenester, er de med å redusere smittefaren og øke effektiviteten i helsetjenestene.
Korona: Informasjon til pasient ved bruk av videokonsultasjon med helsepersonell
Videokonsultasjon kan være et alternativ til fysisk konsultasjon, telefonsamtale eller tekstlig konsultasjon med helsepersonell. Video kan være godt egnet til oppfølging av pasienter for å redusere fysisk frammøte under koronapandemien.
Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon
Direktoratets hovedanbefaling er at du som helsepersonell benytter deg av en videoløsning som allerede er i bruk i helsesektoren.
Ny rapport om utviklingstrekk for e-helse
Direktoratet for e-helse har publisert rapporten "Utviklingstrekk 2020, Drivere og trender for e-helseutviklingen" med nye tall for e-helse i Norge. Rapporten ble lansert på E-helsedagen 6. mars.
Ny rapport om Akson: Slik skal vi få felles kommunal journal og helhetlig samhandling
Tett involvering av brukerne og stegvis gjennomføring av arbeidet er blant Direktoratet for e-helses anbefalinger om hvordan Akson bør gjennomføres.
Akson: – Innbyggere og helsepersonell skal gjøre løsningene bedre
Tett involvering av med brukerne er blant Direktoratet for e-helses anbefalinger i den siste rapporten om Akson – felles kommunal journal og helhetlig samhandling.
Innsyn i MS-register via helsenorge.no
Alle med sykdommen Multippel Sklerose (MS) som har samtykket til deltagelse i Norsk MS-register og biobank, kan nå få se sine egne data via helsenorge.no.
Mange bruker felles søknadsskjema om helsedata
Etter at nytt felles søknadsskjema ble lansert i desember 2019 har søknadsmottaket i Helsedataprogrammet mottatt 85 søknader om tilgang til helsedata.
Ny undersøkelse bekrefter: Normen brukes i helsesektoren
Norm for informasjonssikkerhet og personvern er godt innarbeidet som felles kravsett for helse- og omsorgssektoren. Det viser en ny undersøkelse som et ledd i arbeidet med Nasjonal e-helsemonitor.
Hva skjer i Legemiddelprogrammet i 2020?
Direktoratet for e-helse og de regionale helseforetakene (RHF) samfinansierer Legemiddelprogrammet i 2020.
Støtter forslag til e-helselov
- Med forslaget til ny e-helselov viser Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at de er villige til å ta strukturelle grep for å få mer fart på digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. Det er jeg glad for, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.
Pasientjournal: Hvorfor felles løsning for kommunene?
En felles kommunal journalløsning vil gi tryggere helsetjenester for deg og meg, bedre støtte til helsepersonells arbeid og gjøre det lettere å få løsninger for velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging ut til flere.
Direktoratet for e-helse med ny rolle fra 1. januar
De nasjonale e-helseløsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no ble 1. januar 2020 overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett (NHN).
Arendal kommune er i gang med kjernejournal
Arendal er første kommune til å ta i bruk kjernejournal i sin pleie- og omsorgsteneste. Kjernejournal inneheld nyttige helseopplysningar som følgjer pasienten, uansett kvar ein får helsehjelp
Stort behov for felles journal
Tilsette i pleie- og omsorgstenesta i Valle kommune bruker mykje tid på å oppdatere og finne rett og viktig informasjon om pasientane. Dei ønsker seg felles journal.
Felles søknadsskjema for helsedata
For første gong blir felles lansert søknadsskjema for tilgang til helsedata frå ulike aktørar. Forskarar og andre som søkar tilgang til helsedata finn no 47 datakjelder i same skjema på helsedata.no. Dette er eit viktig steg mot å gjere tilgangen til helsedata enklare, raskare og sikrare.
Ny undersøkelse finner feil i medisinsk koding ved respiratorbehandling
Stor variasjon mellom helseforetak ved koding av respiratorpasienter.
Ny e-helseorganisering: Hva skjer fra 1. januar 2020?
De nasjonale løsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no overføres 1. januar 2020 fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett (NHN).
Akson – mye mer enn IKT
Investeringskostnaden er i konseptvalgutredningen til Akson er estimert til 11,4 milliarder kroner. Under halvparten av kostnadene er knyttet til IKT.
Ny rapport om e-konsultasjon og triage hos fastlege
Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing om e-konsultasjon og triage hos fastlegane.
Møt Direktoratet for e-helse på Normkonferansen
Normkonferansen 2019 er møteplassen for deg som er opptatt av personvern og informasjonssikkerhet i helsesektoren.
Møt Direktoratet for e-helse på EHiN
Vi skal blant annet snakke om sikkerhet i skytjenester, deling av helsedata og hvordan man kan lykkes med innovasjon i kommuner.
Ny e-helseorganisering: – For bedre helsetjenester
Fra 1. januar 2020 overføres oppgaver knyttet til helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett.
Helseanalyseplattformen innfrir eksterne krav
Solid forankring, enighet om mål og evne til endring og til å levere gevinster er hovedgrunnene til at ekstern kvalitetssikrer anbefaler at Helseanalyseplattformen gjennomføres.
På vei mot enighet om Felles språk i helse- og omsorgssektoren
Programstyret for kodeverk og terminologi har tilsluttet seg målbildet for Felles språk i helse- og omsorgssektoren. Det er enighet om at et økosystem for kodeverk og terminologi er et steg mot bedre samhandling.
85 % av landets innbyggere har nå digitalt innsyn i egen pasientjournal
Alle sykehus i Helse Sør-Øst gir nå sine pasienter mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no.
Enklere helsehverdag for studenter
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er først ute med bruk av videokonsultasjon via helsenorge.no.
På anskaffelse for Helseanalyseplattformen
Direktoratet for e-helse går nå ut i markedet for å finne den beste løsningen for data- og analysetjenester som skal utgjøre sentrale deler av Helseanalyseplattformen.
Framtidens samhandling innen helse krever samarbeid
Den første arkitektur- og standardiseringsdagen, arrangert av Direktoratet for e-helse, samlet nærmere 250 deltakere fra hele landet den 11. september.
Spesialisthelsetenesta investerer meir i IKT
Tre av fire regionale helseføretak brukte langt meir pengar på IKT i 2018 enn året før.
Folk vil dele sine helsedata
95 prosent av nordmenn er positive til at egne helseopplysninger brukes til forskning, så lenge et godt personvern er ivaretatt. Det kommer fram i en undersøkelse som Kantar har utført for Direktoratet for e-helse blant 1318 innbyggere.
Har andre land i Norden fått til FHIR?
Direktoratet for e-helse samlar representantar til erfaringsutveksling om innføringa av den internasjonale standarden FHIR 26.-27. august på Scandic Nidelven i Trondheim.
Fem tiltak for å styrke IKT-sikkerheten i sektoren
Direktoratet for e-helse konkluderer i en ny rapport med at IKT-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren må styrkes.
Nå er det blitt enklere å rydde i e-resepter
Leger trenger ikke lenger å be om pasientens samtykke for å se e-resepter.
50 kommuner sier ja til kjernejournal
Nærmere 50 kommuner ønsker å ta i bruk kjernejournal i pleie og omsorgstjenesten.
Nye ehelse.no lansert i dag
Direktoratet for e-helse lanserte i dag dei nye nettsidene sine. Målet er å gjere nettsidene betre for deg som bruker dei, og samtidig gjere e-helse forståeleg for fleire.
Innspill til konkurransegrunnlag for Helseanalyseplattformen v.0.5
Helsedataprogrammet ønsker innspill på konkurransegrunnlag for Helseanalyseplattformen.
Forskriftsendringer for Pasientens legemiddelliste (PLL)
Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for Pasientens legemiddelliste (PLL) i kraft.
Klarsignal for videre arbeid med felles journal- og samhandlingsløsning
– Vi kan nå ta neste steg mot en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland.
Oppdatert Nasjonal e-helsestrategi og ny plan
Økt press på helse- og omsorgstjenestene gjør at vi må bruke ressursene mer effektivt. E-helse er en forutsetning for bærekraftige helsetjenester. Nå er helse- og omsorgssektorens felles strategi for e-helse oppdatert.
Ny utgave av helsespråket SNOMED CT er lansert på norsk
Nå lanseres første norske utgave av et felles og enhetlig helsespråk, SNOMED CT. Dette er med på å gi bedre tjenester for pasienter, leger, sykepleiere og mange andre i og utenfor helse- og omsorgstjenestene.
Tryggere med e-helse
En ny undersøkelse viser at to tredjedeler føler seg tryggere på behandlingen de mottar når de har tilgang til informasjon om den digitalt.
Direktoratet for e-helse anbefaler en felles journal- og samhandlingsløsning for kommunene
Helsetjenesten i kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og løsninger for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenesteområder.
Bruken av e-helse øker kraftig
Alle nasjonale e-helseløsninger øker i bruk og utbredelse, viser rapporten Utviklingstrekk 2019 som Direktoratet for e-helse legger fram 1. mars.
Gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi
Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en guide med gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
Felles innsats for bedre datakvalitet
Når helsedata lagres feil inn i en digital løsning, kan det gi følgefeil inn i andre løsninger som bruker samme informasjon. - Vi ønsker en felles innsats for best mulig datakvalitet, sier Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.
800HELSE bytter navn og nummer
27. januar 2019 byttet veiledningstjenesten 800HELSE navn og telefonnummer.
Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt
Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing av e-konsultasjon hos fastlegane og i legevakt i ein felles rapport som oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.
Ekstern kvalitetssikrer støtter direktoratets anbefaling om felles journalløsning for kommunene
Direktoratet for e-helse anbefalte i juli 2018 en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ekstern kvalitetssikring er gjennomført og rapporten (KS1) er nå klar.
60 000 har sagt ja til å bli organdonor på helsenorge.no
Nå kan man opprette digitalt donorkort ved å logge inn på helsenorge.no.
Portalen Mine resepter stenges 15. september 2018
15. september erstattes Mine resepter av tjenesten "Legemidler" på helsenorge.no. Alle innbyggertjenester skal samles og tjenesten skal kobles på den tekniske løsningen til helsenorge.no.