Hopp til hovedinnhold

Setter arbeidet med Helseanalyseplattformen på pause

Direktoratet for e-helse har besluttet å sette utviklingen av Helseanalyseplattformen på pause. Bakgrunnen er i hovedsak juridiske utfordringer som følge av Schrems II-dommen. Dette betyr imidlertid ikke at arbeidet med å forenkle tilgangen til norske helsedata stopper opp.

– Vi må være helt trygge på at vi beskytter norske helsedata godt nok innenfor de krav regelverket setter i dag. Helsedata er blant våre mest sensitive opplysninger, og det er tillagt stor vekt i vår vurdering, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Det jobbes nå med å se på alternativer for å kunne realisere data- og analysetjenestene som skal leveres på Helseanalyseplattformen. Direktoratet for e-helse vil være dataansvarlig (behandlingsansvarlig) for personopplysningene på plattformen, som utvikles av Norsk helsenett SF (NHN) i samarbeid med leverandørmarkedet.

Arbeidet med enklere tilgang til helsedata fortsetter

Helesanalyseplattformen er én av ni leveranseområder i Helsedataprogrammet. De øvrige leveranseområdene, slik som for eksempel Helsedataservice med søknads- og saksbehandlingstjenester og innsynstjenester for innbyggere, berøres ikke av beslutningen.

– Vi skal også jobbe videre med å levere nytte for samfunnet fra de investeringene som er gjort og de løsningen som allerede er etablert, sier Hornnes.

Det innebærer blant annet å ta i bruk felles sakbehandlingsløsning som skal bidra til at saksbehandlingstiden for søknader om bruk av helsedata til sekundærbruk går ned. Ytterligere forbedring av det felles søknadsskjemaet på helsedata.no vil også bidra til en enklere hverdag for blant annet forskere. Det bygges opp kompetanse i Helsedataservice som skal gi god profesjonell veiledning til forskerne. Helsedataservice vil få en viktig rolle i saksbehandlingen som gjøres felles for helseregistrene.

Krevende å beskytte data godt nok

EU-domstolen avsa 16. juli 2020 en prinsipiell dom om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Denne såkalte Schrems II-dommen, har ført til at noen av de juridiske rammebetingelsene ved skytjenester utenfor EU/EØS er endret. Domstolen kom til at Privacy Shield, som var et overføringsgrunnlag for å overføre personopplysninger til USA, var ugyldig. Situasjonen har altså endret seg fra beslutningen om løsning for Helseanalyseplattformen ble tatt.

Skyleverandøren for Helseanalyseplattformen er underlagt amerikansk lovgivning, og kan i ytterste konsekvens bli pålagt å levere ut personopplysninger, også dersom opplysningene befinner seg på servere som er lokalisert i Norge.

Sannsynligheten for at leverandører kan bli pålagt å utlevere opplysninger er meget lav. Slike utleveringer har historisk sett primært handlet om kommunikasjonsdata, og ikke den type informasjon som skal være på Helseanalyseplattformen, altså helsedata. Sikkerhetsnivået er kjent for å være høyere i skytjenester enn løsninger der dataene lagres i egne datasenter.

I etterkant av dommen er det vurdert en rekke tekniske tiltak som ville gjøre sannsynligheten for utlevering lavere. Nå har det imidlertid vist seg at slike tekniske tiltak som for eksempel ulike typer kryptering, ikke er tilstrekkelige for å beskytte dataene godt nok. Disse tiltakene vil også redusere brukskvaliteten i løsningen så mye at den per nå ikke vil gi de gevinstene som er planlagt. Det er på bakgrunn av dette at arbeidet nå settes på pause inntil flere tekniske og juridiske avklaringer er gjort, og dette betyr at Helseanalyseplattformen ikke lanserer som planlagt i april 2022.

Svært vanskelig beslutning

– Dette har vært en svært vanskelig beslutning å ta. Noen vil kanskje mene vi tolker regelverket for strengt, men her er det ingen fasitsvar. For leverandørene som er underlagt amerikansk lovgivning, er dette også en krevende situasjon. Vi forstår at mange vil bli skuffet over forsinkelsen, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse og programeier for Helsedataprogrammet.

Håvard Kolle Riis Alvorlig
Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse og programeier for Helsedataprogrammet.

Jobber med alternativer

– Vi trenger mer tid til å jobbe videre sammen med NHN og registerforvalterne med alternativer, samtidig som vi følger med på utviklingen på dette området, sier Kolle Riis.

Det er aktuelt å se på alternativer til allmenn skyløsning, samt se på eksisterende løsninger i helse- og universitets- og høgskolesektor.

– Dette skal være en åpen prosess der vi inviterer aktørene inn i diskusjonen, sier Kolle Riis.