Hopp til hovedinnhold
Høring

Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap – tema: Digital sikkerhet

Direktoratet for e-helse har i lengre tid arbeidet med en strategi for digital sikkerhet. Arbeidet er utført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Strategien skulle utarbeides i samarbeid med Norsk helsenett SF (NHN), Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon (KS), Helsetilsynet og Helse Sør-Øst på vegne av de regionale helseforetakene. I tillegg har det vært gjennomført en rekke arbeidsmøter med bred deltagelse fra sektoren. Arbeidet har også vært behandlet gjennom flere saker i Nasjonal styringsmodell for e-helse.

Våren 2022 besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at oppdraget skulle endres. Det nye oppdraget handlet om å utarbeide et innspill om digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren til stortingsmeldingen om helseberedskap. Stortingsmeldingen skal legges frem våren 2023 og ta for seg flere scenarier, hvor digitale trusler er ett av dem. Bakgrunnen for oppdragsendringen er et ønske om å få mest oppmerksomhet og rask utvikling på området, det økte trusselnivået etter Russlands invasjon av Ukraina og å redusere antall dokumenter å forholde seg til.

Om høringsdokumentet

Direktoratet for e-helse sender med dette et utkast til innspill om digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren til stortingsmeldingen om helseberedskap på høring. Det vedlagte høringsdokumentet inneholder:

 • En oversikt over hva som gjøres i sektoren i dag knyttet til digital sikkerhet, med hovedfokus på beredskap, herunder forebyggende arbeid
  • Hva gjøres i sektoren i dag – kapittel 2
  • Oversikt over eksisterende tiltak knyttet til digital sikkerhet i sektoren – vedlegg A
 • En beskrivelse av de største utfordringene sektoren står overfor på området – kapittel 3
 • Et forslag til mål for digital sikkerhet og beredskap i helse- og omsorgssektoren – kapittel 4
 • Et forslag til innsatsområder i arbeidet med digital sikkerhet, med forslag til tiltak for hvert innsatsområde – kapittel 5

Målgrupper for høring

Målgruppen for høringen er aktører i helse- og omsorgssektoren, herunder medlemmer i nasjonal styringsmodell, regionale helseforetak, helseforvaltningen (stat og kommuner), bruker- og pasientforeninger, fag- og interesseorganisasjoner, forskning- og innovasjonsmiljøer, representanter for IKT-leverandører i sektoren og fag- og myndighetsmiljøer innenfor informasjonssikkerhet og beredskap.

Dette er en åpen høring og alle er velkomne til å sende inn høringssvar. 

Dette ønsker Direktoratet for e-helse tilbakemeldinger på

Det er ønskelig at høringsinstansene særskilt gir tilbakemelding på følgende i sine høringssvar:

 1. Er det mangler i beskrivelsen av pågående initiativer knyttet til digital sikkerhet i nasjonal helseberedskap (kapittel 2 og vedlegg A)? Vi ønsker beskrivelse av initiativer so ikke er med og innspill der eksisterende beskrivelser er upresise eller mangelfulle.
 2. Er beskrivelsen av utfordringsbildet (kapittel 3) i tilstrekkelig grad dekkende for den reelle situasjonen?
 3. Beskriver de foreslåtte målene for arbeidet med digital sikkerhet i nasjonal helseberedskap (kapittel 4) et passende og dekkende målbilde?
 4. Er de foreslåtte innsatsområdene og de foreslåtte tiltakene (kapittel 5) hensiktsmessige, og er de realistiske å gjennomføre?

Om høringsprosessen og hvordan sende inn høringssvar

Vennligst benytt dette høringssvarskjema for å sende høringssvar (Word). Det bes om ett innspill per organisasjon.

Alle høringssvar skal merkes med sak 22/448 og sendes til [email protected].

Dette er en åpen høring og alle høringssvar vil bli publisert på denne nettsiden.

Det ble avholdt et høringswebinar 29.06.22 kl. 10:00. Presentasjon fra webinaret finner du her (PDF).

Høringsfristen er 09. september 2022.

Innspill som mottas etter fristen, og det dermed ikke er tid til å innarbeide i det endelige innspillet, vil videresendes av oss til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kontakt

Seksjonssjef Jan Gunnar Broch, [email protected]

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle kan gi høringsinnspill. Nedenfor er en liste over instanser som har blitt invitert til å gi høringsinnspill.

Likeperson-, interesse- og brukerorganisasjoner

 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Kreftforeningen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norsk pasientforening
 • Pasient- og brukerombudene
 • Personskadeforbundet
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Statlige og kommunale aktører

 • De regionale helseforetakene 
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Landets kommuner
 • Landets fylkeskommuner
 • Statsforvalterne
 • Norsk helsenett SF
 • Folkehelseinstituttet
 • Helsedirektoratet
 • Statens legemiddelverk
 • Statens helsetilsyn 
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • NorSIS
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Fag- og interesseforeninger

 • Fagforbundet
 • Yrkesorganisasjonens sentralforbund
 • Apotekforeningen
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Norsk farmaceutisk forening
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund

Forskningsorganisasjoner og universitet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • SINTEF
 • Norges forskningsråd
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø

Leverandørorganisasjoner

 • Abelia
 • IKT-Norge
 • Melanor
Høringsfrist
09. september 2022
Høringssvar

Merk med saksnummer 22/448 og send til [email protected]

Bruk dette skjemaet for å sende inn høringssvar (Word)

Status
Ferdig behandlet
Last ned