Hopp til hovedinnhold
Høring

Legemiddelgrunndata - analyse av behov og omfang

Direktoratet for e-helse har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjort en kartlegging og analyse av helse- og omsorgssektorens behov for felles grunndata om legemidler (strukturert legemiddelinformasjon), samt anbefalt et omfang og veien videre. Arbeidet er gjennomført i samråd med aktører og interessenter i helse- og omsorgssektoren.

Det har vært gjennomført syv digitale samlinger med aktører og interessenter fra sektoren. I de fem første samlingene fikk aktørene presentere sine behov for hverandre og Direktoratet for e-helse. I de to siste samlingene presenterte Direktoratet for e-helse metode og analyse, samt gruppering av behov, omfang og videre arbeid. Aktørene og interessentene har i samlingene gitt innspill, kommentarer og refleksjoner. I tillegg har det vært gjennomført møter med de enkelte aktører.

Det gjennomføres en høring for å involvere og orientere bredt, og for å få innspill og tilbakemeldinger. Håndteringen av høringsinnspillene vil være en del av det videre arbeidet.

Direktoratet for e-helse har samtidig plan for digitalisering på legemiddelområdet på høring, og legemiddelgrunndata er ett av tiltakene i denne planen.

Målgrupper for høringen

Målgrupper for høringen er aktører i helse- og omsorgssektoren, pasient- og brukerforeninger, fag- og interesseorganisasjoner, forskning- og innovasjonsmiljøer og næringsliv.

Dette er en åpen høring og alle er velkomne til å sende inn høringssvar.

Om høringsdokumentet

Rapporten om legemiddelgrunndata (med vedlegg) utgjør høringsdokumentet.

Hovedinnholdet i rapporten er:

 • Dagens situasjon og utfordringsbildet
 • Metode og prosess
 • Analyse og kategorisering av innspill fra behovskartleggingen
 • Formål og omfang
 • Vurdering
 • Anbefalinger om veien videre

Vedlegget inneholder beskrivelser av innspillene fra behovskartleggingen i helse- og omsorgssektoren (som blir et underlag til det videre arbeidet). Det presiseres at innspillene ikke er prioritert eller vurdert opp mot omfanget (som beskrevet i kap. 7).

Direktoratet for e-helse ønsker særskilt tilbakemelding på

 • Omfanget av legemiddelgrunndata (kap. 7).
 • Det videre arbeidet og deres egen rolle i det videre arbeidet (kap. 9).
 • Spesielt for aktører som ikke har deltatt i samlingene: Har dere behov knyttet til legemiddelgrunndata som ikke er omtalt i vedlegget?

Vennligst benytt vedlagte høringssvarskjema (Word) for å sende inn høringsinnspill. Det bes om ett innspill per organisasjon. Høringssvar vil bli publisert på denne nettsiden.

Høringsfrist er 14 . februar 2023.

Høringssvar merkes med saksnummer 22/834 og sendes til [email protected].

Kontaktperson

Fungerende avdelingsdirektør Espen Hetty Carlsen, [email protected]

Seniorrådgiver Aleksander Skøyeneie, [email protected]

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle kan gi høringsinnspill. Nedenfor er en oversikt over instanser som er invitert til å gi høringsinnspill.

 • Abelia
 • Aleap
 • Antibiotikasenteret for primærmedisin
 • Apotekforeningen
 • Astma- og allergiforbundet
 • CGM
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Diabetesforbundet
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • DIPS ASA
 • Fagforbundet
 • Fag- og prioriteringsutvalgets kommuner
 • Farmalogg AS
 • Farmasiforbundet
 • Felleskatalogen AS
 • Folkehelseinstituttet
 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Fürst
 • Helfo
 • Helse Midt-Norge IT 
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord IKT 
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest IKT 
 • Helse Vest RHF
 • Helsebiblioteket
 • Helsedirektoratet
 • Helseplattformen
 • Hove Medical Systems AS
 • IKT-Norge
 • Imatis
 • Infodoc
 • Kernel
 • Kliniske ernæringsfysiologiske forening
 • Kommunesektorens interesseorganisasjon
 • Kreftforeningen
 • Landets helseforetak
 • Landets kommuner
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Legemiddelindustrien (LMI)
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Mattilsynet
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Nord universitet
 • Norges farmaceutiske forening
 • Norges forskningsråd
 • Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk dyrepleier- og assistentforening
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk helseinformatikk
 • Norsk helsenett SF
 • Norsk legemiddelhåndbok
 • Norsk pasientforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk tannlegeforening
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Pasient- og brukerombudene
 • Pasientsky
 • Pridok
 • Pårørendealliansen
 • Senter for kvalitet i legetjenester
 • Siemens
 • SINTEF Helse
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Sunnaas sykehus
 • TietoEvry
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Visma
Høringsfrist
14. februar 2023
Høringssvar
Status
Under behandling
Last ned