Hopp til hovedinnhold

ICD-11

ICD-11 er ein oppdatert versjon av kodeverket ICD-10. Akkurat som ICD-10 er ICD-11 eigd og blir forvalta av Verdshelseorganisasjonen (WHO), og den nye revisjonen vart godkjend av WHO i mai 2019. Direktoratet for e-helse har ansvar for å følgje opp innføring av ICD-11 over dei kommande åra.

Kva er ICD-11

ICD er ei forkorting for International Classification of Diseases. Alle WHOs medlemsland skal nytte dette verktøyet til statistikk for sjukdommar og dødsårsaker. Ved bruk av eit felles internasjonalt kodeverk kan ein samle og samanlikne helsedata på tvers av landegrensene.

Når kan vi bruke ICD-11 i Norge?

WHO godkjende ICD-11 i Verdens helseforsamling i mai 2019. Endringane frå ICD-10 er omfattande, og Direktoratet for e-helse gjorde eit handsame for å planleggje vidare arbeid (PDF).

Sidan ICD-10 i dag blir brukt i mange etablerte system og arbeidsprosessar, er det forventa at arbeidet både blir kostbart og tidkrevjande. Direktoratet for e-helse har derfor starta utgreiinga av kodeverk for diagnostisk informasjon i tråd med utgreiingsinstruksen for statlege tiltak. 

Direktoratet for e-helse følgjer tett med på arbeidet i WHO og er i dialog med dei andre nordiske landa om innføringa av ICD-11 gjennom samarbeidet i NordClass.

Mer om ICD-11