Hopp til hovedinnhold

Koderettleiing ved covid-19

Covid-19-kodane gir betre overvaking av pandemien og grunnlag for smitteverntiltak. Det vil også gi eit betre grunnlag for framtidig forsking. For NAV vil endringa gi betre grunnlag for saksbehandling og rett yting.

Koderettleiing ved test for koronavirus utan undersøking eller vurdering

Koronatest av innbyggjar utan at det samtidig blir gjort ei klinisk undersøking eller vurdering, skal registrerast med R33 Mikrobiologisk / immunologisk prøve.

Denne ICPC-2-koden angir at det er ei rein prøvetaking, og vil til dømes vere aktuell på ein teststasjon eller ved testing på grensa. Bruk av R33 vil bidra til betre datagrunnlag for å følgje koronapandemien. Helfo godkjenner bruk av R33, og innbyggjar skal ha fritak for eigendel.

Koderettleiing ved test for koronavirus med undersøking eller vurdering

Vanlege konsultasjonar hos lege skal kodast etter gjeldande retningslinjer for koding ved covid-19 angitt under. R33 Mikrobiologisk / immunologisk prøve skal ikkje brukast.

For beskriving av stadfesta og mistenkt/sannsynleg, sjå nettsida til Folkehelseinstituttet.

For friske smitteutsette som må i karantene er rett kode A23 Risiko for sjukdom IKA.

I tilfelle der pasienten har bekymringar om covid-19 utan at det er mistanke om infeksjon, er rett kode R27 Engstelig for sjukdom i luftvegane IKA.

I tilfelle kvar influensasjukdom er klinisk og epidemiologisk like sannsynleg som covid-19, bør R80 Influensa nyttast som hovuddiagnose og R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynleg) som bidiagnose.

I tilfelle med luftvegssymptom (eller andre symptom) kvar legen ikkje har mistanke om covid-19, bør det kodast med relevant kode som til dømes R05 Hoste, R07 Nysing/tettleik i nase eller R74 Akutt øvre luftvegsinfeksjon.

Vaksinasjon for covid-19

Ved kontakt for vaksinasjon for covid-19 blir koden brukt:

  • A98 Individforebyggende tiltak

Seinverknader av covid-19

Der lege vurderer at det er samanheng mellom aktuelt symptom og tidlegare gjennomgått covid-19, tilrår vi at kode(r) for det/dei aktuelle symptom(er) blir først oppgitt, etterfølgd av kode for covid-19.

Kasuistikk

Tidlegare frisk 45 år gammal mann fekk for seks månader sidan påvist covid-19 ved PCR-undersøking av sekret frå nasofarynks og svelg. Han hadde eit mildt sjukdomsforløp, og brukte paracetamol som symptomlindrande behandling. Han var i isolasjon heime under sjukdomsperioden og det var ikkje behov for legetilsyn eller sjukehusinnlegging. Eit halvt år etterpå er han plaga med kronisk trøyttleik, konsentrasjonsproblem og kortpustethet. Undersøkingar og relevant differensialdiagnostikk er utført med normale funn. Han klarer ikkje å utføre arbeidet sitt som lærer og har behov for sjukmelding.

For symptoma kronisk trøyttleik og konsentrasjonsproblem blir brukt symptomkoden A04 slappheit/trøyttleik. Denne koden har postviral trøyttleik som eit av inklusjonskriteria slik det står i FinnKode, og eignar seg godt for å dekkje desse to symptoma. For symptomet dyspné blir brukt symptomkoden R02 Kortpustethet/dyspné.

For å markere at dei aktuelle symptoma er ein seinverknad av ein tidlegare infeksjon med covid-19 blir R992 Covid-19 (stadfesta) lagd til som siste kode.

Koding i ICPC-2 og ICPC-2B berika blir då høvesvis:

ICPC-2:

  • A04 Slapphet/trøyttleik (annan tekst frå A04-gruppa kan brukast, til dømes "postviralt trøyttleikssyndrom")
  • R02 Kortpustethet/dyspné
  • R992 Covid-19 (stadfesta)

ICPC-2B:

  • A04.0008 Postviralt trøyttleikssyndrom
  • R02.0000 Kortpustethet/dyspné
  • R992.0000 Covid-19 (stadfesta)

Kodesettet blir brukt både for konsultasjon og på sjukmelding.