Hopp til hovedinnhold

Bruk av SNOMED CT i Noreg

SNOMED  CT er tatt i bruk eller planlagt tatt i bruk på fleire bruksområde og av fleire verksemder.

Helseplattformen

SNOMED CT er i bruk som ein del av Felles språk for å leggje til rette for lagring, utveksling og bruk av pasientopplysingar på tvers av primær- og spesialisthelsetenesta i Helse Midt-Noreg.

SNOMED CT er også kopla til store delar av FEST-katalogen til Statens legemiddelverk (SLV) for ordinering av legemiddel hos Helseplattformen.

Felleskatalogen

Felleskatalogen nyttar FEST-katalogens tilknyting til SNOMED CT for kunnskapsstøtte og informasjonstilgang om legemiddel.

Nasjonale rettleiande planar (sjukepleie)

Fleire rettleiande planar er strukturert ved hjelp av SNOMED CT. Planane blir brukt av sjukepleiarar for å leggje til rette for standardisert og kunnskapsbasert pasientbehandling på tvers av ulike delar av helsesektoren. Rettleiande planar er i bruk i Helse Sør-Aust og Helse Nord, og vert planlagd innført i Helse Vest i 2023.

Nasjonal rettleiarar for antibiotika

Innhaldet i rettleiarane er strukturerte ved hjelp av SNOMED CT slik at det kan hentast inn og brukast i kliniske datasystem, t.d. pasientjournalar. Det skal gje tryggare bruk og dosering av antibiotika og effektivisere pasientbehandling. Det gjeld både i spesialist- og primærhelsetenesta.

Tarmscreeningprogrammet

SNOMED CT blir brukt til å auke kvaliteten på data, bidra til automatisert innrapportering og redusere dobbelregistrering i Tarmscreeningsprogrammet.

Nasjonalt kvalitetsregister for tjukk- og endetarmskreft

Det er tilrettelagt for at SNOMED CT kan auke kvaliteten på data, auke graden av automatisert innrapportering og redusere dobbelregistrering i Nasjonalt kvalitetsregister for tjukk- og endetarmskreft.

Kjernejournal

Kritisk informasjon i Kjernejournal er representert ved hjelp av SNOMED CT-omgrep for nasjonal og internasjonal samhandling.

Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta (FNSP)

SNOMED CT vert nytta for å strukturere og merke nettsider med pasientinformasjon i felles nettløysing for spesialisthelsetenesta. Slik strukturering legg til rette for ein meir heilskapleg og samordna digital kommunikasjon i helsetenesta.

Helsenorge.no

Informasjon om ulike diagnoser på nettsidene til helsenorge.no er merket med SNOMED CT-begrep. Det legger til rette for å gjenbruke innholdet på nettsidene i andre sammenhenger.