Hopp til hovedinnhold

Referansesett i SNOMED CT

Eit referansesett er eit avgrensa utval av SNOMED CT tilpassa ein spesifikk brukssitusjon.

I Noreg nyttar vi fleire referansesett, mellom anna:

Nasjonalt referansesett for funn og diagnosar

Referansesettet er samansett av omgrep brukt til å beskrive kliniske funn og diagnosar for spesialisthelsetenesta basert hovedsakleg på ICD- 10-kodar som er rapportert minst éin gong dei siste tre årea i Helse Midt-Noreg.

Referansesett for primærhelsetenesta

Referansesettet for primærhelsetenesta er eit mindre utval av den norske versjonen, ca. 3300 omgrep. Utvalet er gjort av allmennlegar med utgangspunkt i kodeverket ICPC-2. Referansesettet har også nokre språklege val for å spegle språkbruken i primærhelsetenesta.

Referansesett for nasjonale rettleiande planar

Referansesett for nasjonale rettleiande planar er samanett av eit utval omgrep i fleire behandlingsplanar som blir brukt av sjukepleiarar på tvers av dei ulike helseføretaka, t.d. plan for diabetes, plan for lungekreft og plan for rus.

Referansesett for Nasjonalt kvalitetsregister for tjukk- og endetarmskreft

Referansesettet er samansett av i overkant av 2000 omgrep og skal nyttast for å automatisere rapportering fra Helseplattformen til kvalitetsregisteret.

Det finst fleire referansesett for andre kvalitetsregister i Kreftregisteret med liknande føremål.