Hopp til hovedinnhold

Program digital samhandling (PDS) - steg 1

Program digital samhandling skal etablere prioriterte samhandlingstjenester på tvers av helsetjenesten. Foreløpig er pasientens prøvesvar og pasientens journaldokumenter prioritert sammen med pasientens legemiddelliste (eget program). Disse tjenestene vil gi bedre behandling av pasienter, og gjøre det enklere og tryggere for innbyggere og helsepersonell

Nøkkelinformasjon

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Direktoratet for e-helse

Risiko

Middels

Kontaktperson

Rune Røren

Segment

Samstyre

Kjernen i Program digital samhandling er å gi innbyggerne og helsepersonell bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Gjennom bedre informasjonsflyt på tvers av helsetjenesten skaper vi et enklere og tryggere Helse-Norge for innbyggere, pasienter og helsepersonell.
Arbeidet i steg 1 skal danne grunnlaget for videreutvikling av eksisterende samhandlingsløsninger, og utvikling av nye.

I Prop 1 S (2022-2023) kommer det frem at det er endrede rammebetingelser for gjennomføring av steg 1 i 2023 sammenlignet med statsbudsjettet for henholdsvis 2021 og 2022. Blant annet er det foreslått en samlet bevilgning på 176,6 MNOK til digital samhandling inkludert pasientens legemiddelliste. Dokumentdeling og pasientens prøvesvar skal prioriteres.

På bakgrunn av de endrede rammebetingelsene og justert tillegg til tildelingsbrev nr. 7 har programstyrene til program digital samhandling og program pasientens legemiddelliste sluttet seg til at steg 1 i 2023 skal omfatte utvikling og utprøving av pasientens legemiddelliste og tillitsrammeverk ved å ta i bruk dokumentdeling som tjeneste, samt utvikling, utprøving og nasjonal bredding av pasientens prøvesvar. Datadeling er nedprioritert i 2023. NHN vil utbedre tillitsrammeverket innenfor årets rammer. Det vil ikke pågå betydelig aktivitet knyttet til kritisk informasjon i 2023, men noe støtte til utprøvingen i Bergen videreføres.

Les mer om Program digital samhandling på ehelse.no

Status

Noen utfordringer

Status er gul grunnet usikkerhet rundt finansiering, uferdig styringsgrunnlag og relativt ambisiøse planer for på helsetjenestens vegne. Pasientens prøvesvar - Høring på pasientens prøvesvar med frist 13.11. Lagringstid på referanselisten i kjernejournal fjernes. Dataansvaret for kjernejournal og reseptformidleren flyttes til Helsedirektoratet. - Fürst, Unilabs og Unisoft tilbyr nå prøvesvar til kvalitetssikring. Alle RHF har ambisjoner om å få sine laboratorier på løsningen i år. Evidia (tidl. Aleris) har tilsvarende planer. - NHN tilbyr innsyn i prøvesvar via Kjernejournal til et utvalg legekontor og helseforetak for kvalitetssikringen av løsningen. Et utvalg innbyggere får se sine prøvesvar på helsenorge.no - Tiltaket fikk langsiktig finansiering i statsbudsjett 2021. Midtveisevaluering er påstartet og utsatt visning til innbygger utredes. Førsteutkast til styringsdokumentasjon er under arbeid. Pasientens journaldokumenter (tidligere Dokumentdeling) - NHN viser journalnotater til hvitelistet helsepersonell i kjernejournal og innbygger på helsenorge Helse Sør-Øst og Helse Nord viser sine journaldokumenter til hvitelistet helsepersonell - Et fåtall fastleger kan se journaldokumenter på egne pasienter siden bruksvilkår først må signeres - NHN varsler forsinkelse på grensesnittet for konsumenter av tjenesten - Tiltaket har ikke langsiktig finansiering. Styringsdokument nærmer seg ferdigstillelse. Høring om standarder og nasjonale e-helseløsninger med frist 10.11. Drift- og forvaltningskostnadene av PDS-tjenestene øker med rundt 34 MNOK i 2024 Pasientens kritisk informasjon er nedprioritert i 2023. Helse Vest og NHN vil fortsette utprøving av grensesnitt. E-helse har påstartet et arbeid om ny standard (IPS), to kilder og styringsdok. Pasientens måledata (tidl. DHO/datadeling) er nedprioritert i 2023. NHN vil utbedre tillitsrammeverket E-helse styrer mot et underforbruk på rundt 1,5 MNOK. NHN forventer å treffe på årets budsjett.

Risiko

Middels

Manglende rettsgrunnlag for Pasientens prøvesvar kan føre til at løsningen ikke kan breddes nasjonalt Tiltak: - Pågående lovendringsprosess (HOD) Manglende eierskap til helhetlig styringsdokumentasjon og nyttevurderinger reduserer statens villighet til å investere Tiltak: - Etablere styringsdokumentasjon pr. samhandlingsområde - Avklare med aktørene hvordan de kan ta et større eierskap til nytte og styringsdokumentasjon Programstyre og -ledelse tar uheldige eller forsinkede beslutninger grunnet stort kontrollspenn, mangelfullt underlag eller korte frister Tiltak: - Flytte operative beslutninger til operative styrer - Utprøving danner grunnlag for beslutninger i programstyret - Flytte beslutninger rundt rammebetingelser til rådsmodellen - Strategiske beslutninger må forberedes grundigere og ha tilstrekkelig frister for forankring - Konkretisere hvilke saker som behandles i programstyre, operativ styre og rådsmodell Fragmentert oppfølging av kommunale EPJ-leverandører medfører senere innføring av tjenester enn ønskelig i kommunene Tiltak: - Avklare med KS om og hvordan kommunene vil koordinere bestillinger mot sine EPJ-leverandører Pasientens prøvesvar blir forsinket iht. leveranseplan for 2023 Tiltak: - NHN gjør løpende avklaringer - RHF i utprøving følger opp sine leveranser Pasientens journaldokumenter blir forsinket iht. leveranseplan for 2023 Tiltak: - Grensesnitt (API) avklares og implementeres i EPJ - NHN gjør løpende avklaringer - RHF og utprøvingskommuner følger opp sine leveranser Mangelfull brukerinvolvering medfører uhensiktsmessige løsninger som ikke blir tatt i bruk Tiltak: - Vurdere å opprette "Journaldokumenter og prøvesvar i praksis» etter modell fra PLL

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 6 leveranser.

 • 1.1 Utarbeidet og overlevert SSD for Program digital samhandling steg 2, samt levert nødvendig bistand til ekstern kvalitetssikrer.

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2021

  Utarbeide og levere SSD for PDS steg 2, samt levere annen nødvendig bistand til ekstern kvalitetssikrer ifm oppdatering iht tilbakemeldinger, osv. 1.0 versjon av SSD forprosjekt steg 2 levert HOD 17. 1.22 iht avtale.

 • 3.2 Gjennomført utprøving av API for kritisk info i samarbeid med Helse Vest

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.03.2023

  Gjennomføre utprøving av kritisk info API (begrenset til legemiddelreaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner)) og evaluere om løsningen er klar for nasjonal innføring og beskrive hva som eventuelt gjenstår før innføringen kan starte. NHN har startet utviklingen av et API i Kjernejournal som muliggjør automatisk synkronisering av kritisk informasjon mellom kjernejournal og pasientens journal på behandlingsstedet for unngå at helsepersonell må føre kritisk informasjon i to systemer.

 • 2.2 Pasientens prøvesvar innbygger - Etablert nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  I Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar (Pasientens prøvesvar) som skal være ferdigstilt med muligheter for innsyn i egne prøvesvar : •Pasientens prøvesvar sentral løsning (meldingsmottak, sentral database og API for uthenting) - Utvikling, testing og utprøving av Pasientens prøvesvar-løsning med tilpasninger for nekting og utsatt utlevering •Pasientens prøvesvar i Helsenorge - Utvikling, testing og utprøving av tilgjengeliggjøring av svarrapporter og prøvesvar i Helsenorge for innbyggere. •Pasientens prøvesvar innføring - Begrenset og nasjonal innføring av Pasientens prøvesvar (produsenter: laboratorie og radiologivirksometer og konsumenter: innbyggere).

 • 3.1 Etablert tillitsanker og tillitstjenester: Etablere tillitsankerfunksjonalitet stegvis for understøtte innføring av data- og dokumentdeling som samhandlingsformer

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  Program digital samhandling steg 1 skal etablere en nasjonal tillitsankerfunksjon hos NHN som vil være bindeleddet mellom aktørene som samhandler. Tillitsankeret skal forvalte og følge opp felles krav og retningslinjer til aktøren. I tillegg skal dagens tillitstjenester moderniseres slik at de kan benyttes ved bruk av data- og dokumentdelingsløsninger. Realisering av tillitsankeret og tjenestene vil skje med en smidig og stegvis tilnærming der løsningene defineres i samarbeid med prosjekter som realiserer data- og dokumentdelingsløsninger. Denne leveransen skal ferdigstilles i løpet av 2023 men det planlegges kontinuerlige delleveranser i hele perioden. De første delleveransene vil være knyttet til dokumentdeling gjennom kjernejournal for å støtte bredding av denne løsningen samt sikre at Helseplattformen kan ta i bruk nasjonale e-helseløsninger.

 • 2.1 Pasientens prøvesvar Helsepersonell - Etablert nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  I Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar (Pasientens prøvesvar) som skal være ferdigstilt med muligheter for oppslag gjennom Kjernejournal innen utgangen av 2022, inngår: •Pasientens prøvesvar sentral løsning (meldingsmottak, sentral database og API for uthenting) - Utvikling, testing og utprøving av Pasientens prøvesvar-løsning for å ta i mot, lagre og tilgjengeliggjøre prøvesvar og svarrapporter over API. •Pasientens prøvesvar i Kjernejournal - Utvikling, testing og utprøving av tilgjengeliggjøring av svarrapporter og prøvesvar i Kjernejournal for helsepersonell. •Pasientens prøvesvar innføring - Nasjonal innføring av Pasientens prøvesvar (produsenter: laboratorie- og radiologivirksomheter og konsumenter: helsepersonell). Utprøving (2022), begrenset bredding (2023) og nasjonal bredding (2024). Det er innvilget søknad om dispensasjon fra taushetsplikten for utprøving, med formål om kvalitetssikring og ikke helsehjelp på nåværende tidspunkt. Det planlegges for en utvidet dispensasjon på sikt med formål om helsehjelp. Full idriftssettelse krever endret rettsgrunnlag.

 • Kritisk Info API: Vurdere og anbefale standard og primærkodeverk for kritisk info API i kjernejournal

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  Det skal gjennomføres en sammenligning av dagens standard for kritisk info og IPS (International Patient Summary) samt om Snomed CT skal benyttes som primærkodeverk. Basert på dette skal konsekvensene vurderes og etablere en beslutningsunderlag og anbefaling for om standarden og primærkodeverk bør endres. Dette arbeidet ble omdefinert fra å være et behovselement i programmet til rammebetingelsesarbeid som anses som en myndighetsoppgave for direktoratet. Denne endringen ble besluttet i programstyremøte april 2022. På bakgrunn av dette tas den ut av programmets leveranseliste.

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hva skal det brukes til? Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Kritikalitet Frist Avklart gjensidig plan Status
Tilpasninger i sentrale løsninger Tilpasninger i kjernejournal og nasjonal tillitsmodell er nødvendig for å tilby tjenester til helsetjenesten Norsk Helsenett Høy 31.10.2023 Ja Gul
Avklare hjemmelsgrunnlag/rettsgrunnlag for Pasientens prøvesvar Nasjonal bredding av Pasientens prøvesvar HOD Høy 31.12.2023 Ja Gul
Oversende tjenstlig behov for å motta journaldokumenter Pasientens journaldokumenter Kommune Høy 31.12.2023 Ja Gul
Tilgjengeliggjøre dokumenter og prøvesvar til sentral løsning Dette er innholdet som gir verdi for andre aktører i pasientens prøvesvar og dokumentdeling RHFene Høy 31.12.2024 Ja Gul