Hopp til hovedinnhold
Søk

Program digital samhandling (PDS) - steg 1

Program digital samhandling skal etablere prioriterte samhandlingstjenester på tvers av helsetjenesten. Foreløpig er pasientens prøvesvar og dokumentdeling prioritert sammen med pasientens legemiddelliste (eget program). Disse tjenestene vil gi bedre behandling av pasienter, og gjøre det enklere og tryggere for innbyggere og helsepersonell

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Direktoratet for e-helse

Risiko

Middels

Kontaktperson

Rune Røren

Segment

Samstyre

Kjernen i Program digital samhandling er å gi innbyggerne og helsepersonell bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Gjennom bedre informasjonsflyt på tvers av helsetjenesten skaper vi et enklere og tryggere Helse-Norge for innbyggere, pasienter og helsepersonell.
Arbeidet i steg 1 skal danne grunnlaget for videreutvikling av eksisterende samhandlingsløsninger, og utvikling av nye.

I Prop 1 S (2022-2023) kommer det frem at det er endrede rammebetingelser for gjennomføring av steg 1 i 2023 sammenlignet med statsbudsjettet for henholdsvis 2021 og 2022. Blant annet er det foreslått en samlet bevilgning på 176,6 MNOK til digital samhandling inkludert pasientens legemiddelliste. Dokumentdeling og pasientens prøvesvar skal prioriteres.

På bakgrunn av de endrede rammebetingelsene og justert tillegg til tildelingsbrev nr. 7 har programstyrene til program digital samhandling og program pasientens legemiddelliste sluttet seg til at steg 1 i 2023 skal omfatte utvikling og utprøving av pasientens legemiddelliste og tillitsrammeverk ved å ta i bruk dokumentdeling som tjeneste, samt utvikling, utprøving og nasjonal bredding av pasientens prøvesvar. Datadeling er nedprioritert i 2023. NHN vil utbedre tillitsrammeverket innenfor årets rammer. Det vil ikke pågå betydelig aktivitet knyttet til kritisk informasjon i 2023, men noe støtte til utprøvingen i Bergen videreføres.

Les mer om Program digital samhandling på ehelse.no

Status

Noen utfordringer

Programmet er overordnet i gul status. Programmet består av to hovedstrømmer; Pasientens prøvesvar og Dokumentdeling: Pasientens prøvesvar: Begrenset utprøving for helsepersonell startet i oktober. Utprøvingen foregår med Fürst laboratorium og to fastlegekontor; Karrestad legekontor og Medisinsk Senter Fornebu. Det pågår parallelt arbeid med å undersøke handlingsrommet som ligger i dispensasjonsbestemmelsen, dette for å avdekke om behovet knyttet til videre utprøving kan dekkes av dispensasjonen. Prototype for innbyggers innsynstjeneste er testet gjennom sommeren 2022 og det er gjennomført flere demoer. Innbyggers innsynstjeneste vil bli realisert i andre kvartal 2023. Nasjonal bredding av løsningen fra 2024 forutsetter rettsgrunnlag, og forslag til endring i lovbestemmelsen om nasjonal kjernejournal er på høring med frist 26. januar 2023. Dokumentdeling: NHN viser journalnotater til hvitelistet helsepersonell i kjernejournal. Foreløpig er det kun HSØ og HN som viser sine journalnotater. Løsningen er ikke skalerbar. NHN har mobilisert utprøving av en skalerbar løsning i 3 regioner i løpet av året. Det er en ambisjon om at fastleger skal få se dokumenter på sine pasienter i løpet av året. Pasientens legemiddelliste gjennomføres som et eget program.

Risiko

Middels

Påstartet arbeid med dokumentdeling har ikke langsiktig finansiering. Krav til dokumentasjon av pasient- og behandlerrelasjon krever trolig endringer i kommunale journalsystemer - noe som vil ta tid å implementere. Manglende hjemmelsgrunnlag knyttet til Pasientens prøve svar (tidligere NILAR) kan forsinke eller hindre nasjonal innføring av Pasientens prøvesvar.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 6 leveranser.

 • 1.1 Utarbeidet og overlevert SSD for Program digital samhandling steg 2, samt levert nødvendig bistand til ekstern kvalitetssikrer.

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2021

  Utarbeide og levere SSD for PDS steg 2, samt levere annen nødvendig bistand til ekstern kvalitetssikrer ifm oppdatering iht tilbakemeldinger, osv. 1.0 versjon av SSD forprosjekt steg 2 levert HOD 17. 1.22 iht avtale.

 • 3.2 Gjennomført utprøving av API for kritisk info i samarbeid med Helse Vest

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.03.2023

  Gjennomføre utprøving av kritisk info API (begrenset til legemiddelreaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner)) og evaluere om løsningen er klar for nasjonal innføring og beskrive hva som eventuelt gjenstår før innføringen kan starte. NHN har startet utviklingen av et API i Kjernejournal som muliggjør automatisk synkronisering av kritisk informasjon mellom kjernejournal og pasientens journal på behandlingsstedet for unngå at helsepersonell må føre kritisk informasjon i to systemer.

 • 2.2 Pasientens prøvesvar innbygger - Etablert nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  I Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar (Pasientens prøvesvar) som skal være ferdigstilt med muligheter for innsyn i egne prøvesvar : •Pasientens prøvesvar sentral løsning (meldingsmottak, sentral database og API for uthenting) - Utvikling, testing og utprøving av Pasientens prøvesvar-løsning med tilpasninger for nekting og utsatt utlevering •Pasientens prøvesvar i Helsenorge - Utvikling, testing og utprøving av tilgjengeliggjøring av svarrapporter og prøvesvar i Helsenorge for innbyggere. •Pasientens prøvesvar innføring - Begrenset og nasjonal innføring av Pasientens prøvesvar (produsenter: laboratorie og radiologivirksometer og konsumenter: innbyggere).

 • 3.3 Modernisert grunndata: Tilgjengeliggjort moderniserte grunndatatjenester for Virksomhet og Personell til bruk i samhandling og felles kommunal journal

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  Nye, moderniserte grunndatatjenester for Virksomhet og Personell skal løse en rekke behov for informasjon knyttet til helhetlig samhandling inkludert for helsevirksomhetene, tillitsankeret og tillitstjenestene. Denne leveransen beskriver sluttilstand, men den vil brytes opp i flere delleveranser ettersom behovene konkretiseres.

 • 3.1 Etablert tillitsanker og tillitstjenester: Etablere tillitsankerfunksjonalitet stegvis for understøtte innføring av data- og dokumentdeling som samhandlingsformer

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  Program digital samhandling steg 1 skal etablere en nasjonal tillitsankerfunksjon hos NHN som vil være bindeleddet mellom aktørene som samhandler. Tillitsankeret skal forvalte og følge opp felles krav og retningslinjer til aktøren. I tillegg skal dagens tillitstjenester moderniseres slik at de kan benyttes ved bruk av data- og dokumentdelingsløsninger. Realisering av tillitsankeret og tjenestene vil skje med en smidig og stegvis tilnærming der løsningene defineres i samarbeid med prosjekter som realiserer data- og dokumentdelingsløsninger. Denne leveransen skal ferdigstilles i løpet av 2023 men det planlegges kontinuerlige delleveranser i hele perioden. De første delleveransene vil være knyttet til dokumentdeling gjennom kjernejournal for å støtte bredding av denne løsningen samt sikre at Helseplattformen kan ta i bruk nasjonale e-helseløsninger.

 • 2.1 Pasientens prøvesvar Helsepersonell - Etablert nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  I Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar (Pasientens prøvesvar) som skal være ferdigstilt med muligheter for oppslag gjennom Kjernejournal innen utgangen av 2022, inngår: •Pasientens prøvesvar sentral løsning (meldingsmottak, sentral database og API for uthenting) - Utvikling, testing og utprøving av Pasientens prøvesvar-løsning for å ta i mot, lagre og tilgjengeliggjøre prøvesvar og svarrapporter over API. •Pasientens prøvesvar i Kjernejournal - Utvikling, testing og utprøving av tilgjengeliggjøring av svarrapporter og prøvesvar i Kjernejournal for helsepersonell. •Pasientens prøvesvar innføring - Nasjonal innføring av Pasientens prøvesvar (produsenter: laboratorie- og radiologivirksomheter og konsumenter: helsepersonell). Utprøving (2022), begrenset bredding (2023) og nasjonal bredding (2024). Det er innvilget søknad om dispensasjon fra taushetsplikten for utprøving, med formål om kvalitetssikring og ikke helsehjelp på nåværende tidspunkt. Det planlegges for en utvidet dispensasjon på sikt med formål om helsehjelp. Full idriftssettelse krever endret rettsgrunnlag.