Hopp til hovedinnhold

 

Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet ble slått sammen 1. januar. 

Publikasjoner publisert etter 1.januar finner du på helsedirektoratet.no

Publikasjoner

Tema
Veikart for nasjonal e-helsestrategi 2021 - 2027
Rapport om forbedret informasjonsutveksling mellom helsepersonell og myndigheter
Strategiske e-helseindikatorer
Automatisert innrapportering og datafangst til helseregistre
Klyngemekanismer i helsenæringen - analyse av aktører og samspill i økosystemet
Strategisk retning for felles legemiddelgrunndata
Uteblivna produktivitetsökningar på den norska e-hälsomarknaden
Kvalitativ oppfølging av helsepersonellundersøkelsen om e-helse
Nasjonal e-helseportefølje november 2023
Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2021
Nå snakker vi! Utredning om forbedret informasjonsutveksling mellom NAV og helse- og omsorgstjenesten
Modell for kravstilling, veiledning, tilrettelegging og godkjenning innen helseteknologi
Nasjonal e-helseportefølje august 2023
Målbilde for digitalisering i helse- og omsorgssektoren
Digital sikkerhet - anbefaling prioriterte tiltak
Nasjonal e-helseportefølje mai 2023
Plan for digitalisering på legemiddelområdet
Utviklingstrekk 2023
Helsepersonellundersøkelsen om e-helse
Innbyggerundersøkelsen om e-helse
Elektronisk helsekort for gravide
Kartlegging av elektroniske pasientjournalsystemer og deres støtte for nasjonale e-helseløsninger
Rapport Automatisert innrapportering og datafangst til helseregistre 2022
Kunnskapsoppsummering: Bruk og nytte av e-helseløsninger
Nasjonal e-helseportefølje februar 2023
Utforming av en helseteknologiordning
Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap
Tilgang til data til kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten
Nasjonal e-helseportefølje november 2022
Utredning om adressering av elektroniske meldinger
Samarbeidsmodell for internasjonale standarder
Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021 - 2026 versjon 22.3
Om ICD-10 og ICD-11 - Forarbeid til utredning
Nasjonal e-helseportefølje september 2022
Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021 - 2026 versjon 22.02
Nasjonal e-helseportefølje mai 2022
E-helsetrender: Utviklingstrekk 2022
Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021 - 2026 versjon 22.01
Sentralt styringsdokument: Steg 2 for digital samhandling
Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2020
Kunnskapsgrunnlag: Situasjons- og behovsbeskrivelse for kodeverk og terminologi innen laboratorieområdet
Behov for data til kunstig intelligens i helsetjenesten
Nasjonal e-helseportefølje februar 2022
Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021 - 2026 versjon 21.1
Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet. Anbefaling om bruk av forskning, innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften
Nasjonal e-helseportefølje november 2021
Nasjonal e-helseportefølje mai 2021
Plan for internasjonale standarder 2021-2024
Utviklingstrekk 2021
Nasjonal e-helseportefølje Februar 2021
Nasjonal e-helsemonitor: Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2019
Veikart for nasjonale e-helseløsninger 2021-2025
Finansieringsmodell for Helseanalyseplattformen og Helsedataservice
Rapport: Digital hjemmeoppfølging
Strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren - vurdering av behov og innretning
Pasientens legemiddelliste: Orientering om status og veien fremover
Redegjørelse for bruk av konsulenttjenester i Direktoratet for e-helse
Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2020
Veien videre for velferdsteknologisk knutepunkt
Utredning om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren
Rapport: Utviklingstrekk 2020
Nasjonal e-helseportefølje januar 2020
Sentralt styringsdokument Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning
Årsrapport 2019 Direktoratet for e-helse
A brief overview of health IT collaboration and interoperability in five countries in 2018
Revisjonsrapport Dokumentkontroll av opphold gruppert til DRG475A Sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte (PDF)
Triageringsverktøy - innretning på utprøvning av triageringsverktøy for e-konsultasjon hos fastlege
Informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten 2019
Felles språk i helse- og omsorgssektoren Målbilde versjon 1.0
Helsedataprogrammets innbyggerundersøkelse 2019
Ressursbruk på IKT i helse-og omsorgstjenesten i 2018
Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren
Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2017
Vurdering av internasjonale standarder
Plan for e-helse 2019-2022
Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022 (oppdatert 2019)
Nasjonal handlingsplan for e-helse 2017-2022
Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022
Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området
Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet
Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak
IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren
Oversikt og dokumentasjon over fellestjenester
Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten
Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området - Tillegg til hovedrapport
Underveisrapport for Helseanalyseplattformen
Veikart for realiseringen av målbildet Én innbygger–én journal
Årsrapport for Direktoratet for e-helse 2017
Standardiserte tjenestegrensenitt (API) for helseregistre
Utviklingstrekk 2018 - beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helse
Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen
Internasjonale standarder: Vurdering av rammeverk for felles informasjonsmodeller
Terminologi for sykepleiepraksis
Konseptvalgutredning Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (Én innbygger – én journal)
Beslutningsunderlag for ny e-helseorganisering og nasjonal tjenesteleverandør
Erfaringer og videre arbeid med velferdsteknologisk knutepunkt
Finansiering av framtidige fellestjenester for helseregistre
Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022
Alternative løsninger for tilgangsforvalterfunksjonen og organisatorisk forankring av Helseanalyseplattformen
Nasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgssektoren
Felles prioritering av helseregisterløsninger
Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten
Årsrapport for Direktoratet for e-helse 2018
Ny e-helseorganisering - tydeliggjøring av myndighetsrollen til Direktoratet for e-helse
Utviklingstrekk 2019 - Beskrivelser av drivere og trender relevante for e-helse
Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre