Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan for Normen i 2021

Oppdatering av veiledningsmateriell etter Normen 6.0 er hovedprioriteringen for normarbeidet i 2021. I tillegg fortsetter satsingen på utadrettet virksomhet på digitale flater.

Styring og forvaltning

Nye medlemmer og observatører i styringsgruppen er på plass, og implementering av nytt mandat for styringsgruppen er med dette fullført. Implementeringen av ny forvaltningsmodell vil etter planen være ferdig i april/ mai når redaksjonskomiteen for Normens produkter er etablert.

For å sikre nok ressurser til oppdatering av veiledningsmateriell utvides strategiperioden for Strategi for Normen ut 2022. Det vil derfor ikke settes i gang noen strategiprosess for Normen i 2021.

Veiledningspakker

Målsettingen er at alle faktaark og veiledere skal være gjennomgått og oppdatert etter Normen 6.0 i løpet av 2021. Oppdatering av eksisterende materiell vil derfor prioriteres fremfor nyutvikling.

For å kunne se veiledningsmateriellet i sammenheng, er arbeidet med oppdatering organisert i tematiske veiledningspakker. Pakkene er:

  • Tilgangsstyring
  • internkontroll og risiko
  • Forskning
  • sanering og oppdatering
  • teknisk/IoT
  • leverandører

Noen av de største løftene i arbeidet vil være oppdatering av tilgangsstyringsveilederen og forskningsveilederen. Sanering av faktaark og veiledere vil baseres på innspill fra sektoren, behov som er avdekket i arbeidet så langt, og nedlastingsstatistikk.

Støtte opp om gode og sikre informasjonssystemer

Det vil startes opp et arbeid i 2021 for å utarbeide et faktaark med arbeidstittelen "integritet". Faktaarket skal beskrive informasjonssikkerhetstiltak som fokuserer på å bedre integritetsaspektet av informasjonssikkerhet i sektoren. Arbeidet vil blant annet støtte seg på erfaringer fra Helsetilsynets IKT-tilsyn.

Utadrettet virksomhet

Det bli fagwebinarer, innspillswebinarer og arenawebinarer utover i 2021. Arenawebinar er en nyskapning der det åpnes for å gi innspill til sakene som skal behandles på kommende styringsgruppemøte. Det blir også digitale kurs i 2021, både introduksjonskurs til Normen og kurs i informasjonssikkerhet og personvern - medisinsk utstyr.

Vi håper også å kunne gi websidene våre et løft i 2021, slik at det for eksempel blir enklere å finne fram i Normens veiledningsmateriell. Vi vil etterhvert også se nærmere på mulighetene for interaktivte verktøy på normen.no.

Last ned hele handlingsplanen

Handlingsplanen ble vedtatt av styringsgruppen for Normen 25. november 2020 og kan lastes ned her (PDF).