Hopp til hovedinnhold

Nytt mandat for styringsgruppen, ny sammensetning og forvaltningsmodell for Normen

Nytt mandat for styringsgruppen ble vedtatt 17. september.

Nytt mandat og sammensetning for styringsgruppen

Styringsgruppen for norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) besluttet på møte 2. april 2020 at styringsgruppens mandat skulle revideres i 2020. Som del av revideringen skulle også styringsgruppens sammensetning revurderes.

Revidert mandat har ny struktur og mange nye formuleringer. Noe innhold er tatt ut eller kortet ned, mens noe innhold er lagt til. Likevel inneholder revidert mandat mange av de samme prinsippene som før. Blant annet skal enstemmighet søkes oppnådd for beslutninger om prinsipielle forhold eller som får store konsekvenser for sektoren. Det er også tydeliggjort at styringsgruppen er et bransjeorgan og ikke kan instrueres av andre.

Ny sammensetning av styringsgruppen ble vedtatt 29. oktober med virkning fra 1. januar 2021 og innebærer også noen endringer. Blant annet skal følgende grupper inviteres til å ha 1-2 felles representanter hver: Pasienter og brukere, bransjeorganisasjoner for leverandører, og private virksomheter som tilbyr helse- og omsorgstjenester. Med den nye sammensetningen øker antall representanter i styringsgruppen fra 23 til 24-27 representanter (inkl. nye medlemmer og observatører), forutsatt at de virksomhetene/organisasjonene og gruppene som inviteres ønsker å delta.

Når det er avklart hvem av søkerne som inviteres og takker ja til å delta, vil det bli lagt ut en nyhetssak med oppdatert informasjon om endringen i sammensetningen.

Se nyhetssaken om søknadsprosessen for nye deltakere i styringsgruppen her.

Ny forvaltningsmodell

Styringsgruppen for norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) har 25. november vedtatt ny forvaltningsmodell for Normen.

Formålet med forvaltningsmodellen er å sikre at Normen dekker sektorens behov ved at den er relevant, har tilstrekkelig kvalitet og med et omfang som er dekkende og mulig å holde oppdatert. Innholdet i modellen er i stor grad en beskrivelse av dagens praksis, men den inneholder også noen nye elementer i form av inndeling av Normens produkter i produktgrupper, kategorier og nivåer. Inndelingen brukes til å foreta prioriteringer, tilpasse omfanget av forvaltningen med hva det gjelder og tydeliggjøre oppgavefordelingen mellom styringsgruppen og sekretariatet. Forvaltningsmodellen innebærer også at det skal etableres en eller flere redaksjonskomiteer for å vurdere nye eller endrede behov i sektoren.

Tidligere har uttrykket forvaltningsmodell ikke vært brukt formelt ifm. Normen. Det har imidlertid vært noen dokumenter som sett i sammenheng kan sies å utgjøre en form for forvaltningsmodell. Blant annet har det vært et prosessdokument for utarbeiding av faktaark, veiledere, maler, hjelpedokumenter og kursmateriell. Dokumentene har imidlertid vært noe fragmenterte, en del praksis har ikke vært dokumentert og på noen områder har det vært ønskelig med endringer eller tydeligere føringer. Styringsgruppen for Normen besluttet på møte 2. april 2020 at det skulle utarbeides en ny forvaltningsmodell for Normen.