Hopp til hovedinnhold

Sikring av bærbart utstyr (faktaark 18)

Faktaarket skal gi veiledning om hvordan virksomhetene kan hindre uautorisert tilgang til helse- og personopplysninger lagret på bærbart utstyr og uautorisert tilgang via bærbart utstyr til virksomhetens interne nettverk.

Om faktaarket

Dette faktaarket omhandler sikring av bærbart utstyr. Formålet er å hindre uautorisert tilgang til helse- og personopplysninger lagret på bærbart utstyr og uautorisert tilgang via bærbart utstyr til virksomhetens interne nettverk. Sikre tilgjengelighet til korrekt og oppdatert informasjon for autorisert personell.

Sikring av bærbart utstyr skal utføres før det settes i drift eller tas i bruk. Med bærbart utstyr menes bl.a. bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett.

All bruk av bærbart utstyr hvor det oppbevares helse- og personopplysninger og bærbart utstyr som kobles til virksomhetens interne nettverk omfattes.

IKT-ansvarlig er ansvarlig for å legge til rette løsninger for å sikre bærbart utstyr.

Dette faktaarket er relevant for

Målgruppen for faktaarket er virksomheter som behandler helse- og personopplysninger og vil være særlig være relevant for:

  • IKT-ansvarlig
  • Sikkerhetsleder/sikkerhetskoordinator

Krav i Normen

Faktaarket gjelder for følgende kapitler i Normen

Relevante lov- og forskriftsbestemmelser, standarder og andre rammeverk

Følgende lov- og forskriftsbestemmelser er spesielt relevante for faktaarket:

Sikring av bærbart utstyr

1. Dokumentere hvilket bærbart utstyr virksomheten benytter

Utarbeide en oversikt som viser hvilket bærbart utstyr som finnes (er planlagt anskaffet) og hva det (skal) benyttes til og hvor fra. Oversikten skal også vise hvem som er bruker eller ansvarlig for utstyret.

2. Risikovurdere løsningen slik at den er iht akseptkriterier

Det er viktig å ta hensyn til hvor bærbart utstyr skal benyttes i vurderingen

a) I lokalene til dataansvarlig

b) Fra andre lokasjoner (som krever flere tiltak enn ved kun bruk i lokalene til dataansvarlig)

Eksempler på områder som risikovurderes:

a) Lagring av helse- og personopplysninger på bærbart utstyr

b) Oppkobling av utstyr mot andre nettverk utenfor egen virksomhet (for eksempel Internett direkte fra det bærbare utstyret)

c) Oppkobling av utstyr mot virksomhetens interne nettverk og hvilke type systemer og mapper brukeren skal ha tilgang til. Risiko er ulik om bruker skal ha tilgang til helse- og personopplysninger eller kun til annen informasjon

d) Autentiseringsløsning i forbindelse med krav om autentisering på sikkerhetsnivå 4

e) Oppkobling fra fast plassering (hjemmekontor) eller mobil plassering (for eksempel via mobiltelefon eller nettbrett)

f) Synkronisering (kopiering og utveksling) av data (inkl Outlook) på bærbart utstyr ift data på interne og eksterne nettverk.

g) Sikkerhetskopiering av data på bærbart utstyr

h) Tilgang til og bruk av eksterne lagringsenheter; minnepinne, CD, osv

i) Tilgang til kommunikasjonsporter (tilkoblingsmuligheter som for eksempel trådløst nettverk)

j) Utskrift fra bærbart utstyr

k) Ondsinnet programvare

l) Tyveri av bærbart utstyr

m) Muligheten for overvåking av bærbart utstyr (spionprogramvare)

n) Installasjon av privat programvare

o) At PIN-kode til mobiltelefoner / nettbrett og sikkerhetskode for elektronisk ID kommer uvedkommende i hende

p) Privat bruk av bærbart utstyr

Se Veileder om risikostyring i informasjonssikkerhet og personvern

3. Utarbeide prosedyrer for bruk av bærbart utstyr

a) Tildeling og tilbaketrekking av utstyr som den enkelte kan benytte selvstendig (utstyret skal være virksomhetens eiendom)

b) Avtale med den ansatte om bruk av bærbart utstyr. Avtalen skal regulere ansvar og plikter for både brukeren av utstyret og dataansvarlig (virksomheten). Avtalen skal fastsette hva bærbart utstyr skal benyttes til

c) Kontroll med bærbart utstyr (bl.a. hendelsesregistrering og avviksbehandling)

d) Utskifting og avhending av bærbart utstyr (rensing og sletting av lagringsenhet og lisenser for programvare)

Eksempel

Eksempler på tiltak (basert på risikovurdering og kontroll mot akseptkriterier)

a) Kryptering av lagringsenheter om det lagres helse- og personopplysninger (kryptering anbefales som standard ettersom det alltid vil være data på lagringsenheten)

b) Kryptering av kommunikasjon mellom bærbart utstyr og internt nettverk om det overføres helse- og personopplysninger

c) Kryptering (eller annen sikring) av ekstern lagringsenhet (CD, minnepinne, osv.)

d) Antivirusløsning på bærbart utstyr

e) Autentiseringsløsning (det stilles krav til sikkerhetsnivå 4 for autentisering) ved lokale lagring av helse- og personopplysninger og ved tilgang til nettverk i virksomheten hvor det behandles helse- og personopplysninger)

f) Opplæring av bruker i håndtering av PIN-kode for mobiltelefoner / nettbrett og sikkerhetskode for elektronisk ID

g) Brannmur på bærbart utstyr slik at det kontrolleres at det kun kan kommuniseres med predefinert utstyr

h) Kontinuerlig registrere tilkoblingspunkt (i brannmur) på virksomhetens nettverk

i) Tyverimerking

j) Sperring for utskrift

k) Sperring av eksterne lagringsenheter (CD, minnepinne, osv.) l) Sperring av kommunikasjonsporter (for eksempel trådløst nettverk)

 

Sist oppdatert: 03. mai 2023