Hopp til hovedinnhold
Søk

Program for Normkonferansen 2023

På denne siden finner du program for Normkonferansen 2023.

Normkonferansen – dag 1 (21. november)

Dag 1 foregår i plenum og inneholder foredrag fra sentrale myndighetsorgan, både om lovverk, endringer, viktige pågående aktiviteter og sikkerhetssituasjonen sett fra ulike ståsted. Det er mulig å følge dag 1 av konferansen via strømming for de som ikke har mulighet til å delta fysisk. Både fysisk og digital deltakelse krever påmelding.

Lat ned program for dag 1 Normkonferansen (PDF)

09.00-10.30; Velkommen, nytt fra myndighetene og Normen og hva rører seg i EU?
Konferansier Aasta Margrethe Hetland, Sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse

Åpning av Normkonferansen 2022
«Nytt fra myndighetene og Normen», Helse- og omsorgsdepartementet, Datatilsynet og Normen
Hva rører seg i EU?

10.30-11.00: Pause

11.00-12.00: Hva skjer i sektoren?
Ulike aktører som Helse Sør Øst, Kristiansund kommune, leverandør og større prosjekter i sektoren gir oss et innblikk i hva de jobber med. Sesjonen avsluttes med en samtale med aktørene rundt temaet «Roller og ansvar – hvorfor noe så kjedelig har blitt så hett»

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00: Hva i alle dager gjør vi når krisa treffer?
Opplev selv hvordan en simulering av ulike hendelser kan både overraske og stresse litt, og ikke minst gi konkret erfaring og nyttig læring til egen rolle og virksomhet. Her får alle bli med og prøve en interaktiv beredskapsøvelse og delta aktivt, ved å gi innspill og påvirke historiens forløp underveis. Slik kan du også lære noe nytt fra dine bransjekolleger, og bli bedre forberedt til å takle ei krise når den kommer. Med SecurePractice.

14.00-15.00: «Tillit og integritet i tilgjengelighetens tid»
Helsepersonell og Helsetilsynet innleder og samtaler om blant annet pasientsikkerhet, tillit, kvalitet, samhandling, tilgjengelighet og integritet.
Innledere: Jacob Holter Grundt Direktoratet for e-helse, Petter Hurlen Legeforeningen, Tonje Stegavik Helsetilsynet og en representant fra Helsedirketoratet.

15.00-15.30: Pause

15.30-16.30: «En motstandsdyktig digital helse- og omsorgstjeneste» -
Har vi det? Eller hvordan får vi det?

sentrale aktører innleder samtaler om temaet

16.30: Takk for i dag

Normkonferansen 2022
Normkonferansen er en viktig faglig møteplass for alle som er interessert i informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren. Bilde fra Normkonferansen 2022.

Normkonferansen – dag 2 (22. november)

Dag 2 dykker vi dypere ned i faget gjennom fem parallelle spor, hvor du kan plukke det som interesserer deg spesielt. Dagen avsluttes med et plenumsforedrag!

Last ned program for dag 2 Normkonferansen (PDF)

Spor - Ledelsesforankring

"Ledelsen forstår meg ikke!" Denne frustrasjonen har mange som jobber med informasjonssikkerhet og personvern gitt uttrykk for. Samtidig er det viktigere enn noen gang at ledere har god forståelse for risikobildet virksomhetene står ovenfor. Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det mange eksempler på styrer og ledere som tar store, strategiske avgjørelser uten å kjenne til virksomhetens digitale sikkerhetstilstand.

I dette sporet vil du få gode råd og erfaringsdeling om hvordan du kommuniserer godt med ledere om sikkerhet.

Risiko- og situasjonsforståelse hos styre og ledelse
09.00 - 09.20: "Hvorfor er det viktigere enn noensinne, og hvordan lykkes med kommunikasjonen?"
Innleder: Jostein Jensen, sikkerhetsdirektør Norsk helsenett (NHN)
09.20 - 09.40 "Cyber i helse - hvorfor det lønner seg å være proaktiv"
Innleder: Morten Thorkildsen
09.40 - 10.00 "Tittel kommer"
Innleder: Katrine Aam Svendsen, DigDir

10.00-10.30: Pause

Risiko- og situasjonsforståelse hos styre og ledelse forts.
10.30 - 10.50 "Robust digital helse - Hvordan skape god risikoforståelse i organisasjonen"
Innleder: Anders Strangstad, Director Cyber Recilience, Deloitte
10.50 - 11.10 "Tittel kommer"
Innleder: Info.sikkerhetsleder Øivind Grinde, HSØ
11.10 - 11.30: Panelsamtale med innledere

11.30-12.30: Lunsj

12.30-13.30: Workshop med praktiske eksempler på rapportering
Vi deler praktisk erfaring med opplegg for styrerapportering, ledelsens gjennomgang o.l.

Diskusjon rundt bordene.

13.30-14.00: Pause

14.00-15.00: PLENUMSFOREDRAG: Kunstig intelligens og risiko
Kort om foredraget: Vi starter med en kort "KI for dummies" og går deretter over på innlegg og samtaler om hvilke risikoer vi må kjenne og kunne håndtere for å kunne innføre KI på en trygg, sikker og effektiv måte.

15.00 Normkonferansen er slutt for i år

Spor - Beredskap

Sektorens virksomheter må være forberedt på å håndtere digitale sikkerhetshendelser og sikre fortsatt forsvarlig leveranse av helsetjenester. For å oppnå dette må virksomhetene ha forberedt, etablert og øvet beredskap, både nasjonalt, regionalt og lokalt.

I beredskapssporet vil vi fokusere på tema som bidrar til økt kunnskap og forbedring.

09.00-09.30 Helseberedskap
Foredragsholder: Helse- og omsorgsdepartementet

09.30-10.00 Nasjonalt digitalt risikobilde og digital beredskap Foredragsholder: Per Håvard Pedersen / Nasjonal sikkerhetsmyndighet

10.00-10.30 Pause

10.30-11.00 Beredskapssystemet i Norge. Erfaringer fra krisehåndtering - refleksjoner fra 22. juli. Foredragsholder: Ole Peder Nordheim / Direktoratet for e-helse

11.00-11.30 Pasientsikkerhet ved IKT-bortfall
Foredragsholder: Tone Blørstad / Helsetilsynet

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.00 "Tittel kommer"
Foredragsholder: Laila Breidvik / Forsvarets sanitet, Institutt for militær epidemiologi

13.00- 13.30 Paneldebatt om beredskap

13.30-14.00: Pause

14.00-15.00: PLENUMSFOREDRAG: Kunstig intelligens og risiko
Kort om foredraget: Vi starter med en kort "KI for dummies" og går deretter over på innlegg og samtaler om hvilke risikoer vi må kjenne og kunne håndtere for å kunne innføre KI på en trygg, sikker og effektiv måte.

15.00 Normkonferansen er slutt for i år

Spor - Pasientsikkerhet

Digital samhandling i helsetjenesten er en avgjørende faktor for å sikre god pasientbehandling og bedre informasjonsflyt. Forutsetningen for trygg digital samhandling er god informasjonssikkerhet og personvern gjennom en balansert tilnærming til konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og robusthet.

I pasientsikkerhetssporet vil vi fokusere på hvordan de elektroniske pasientjournalene og de nasjonale samhandlingsløsningene bidrar til bedre digital sikkerhet og pasientsikkerhet. Systemene må være tilrettelagt for god informasjonsflyt innad i virksomheter, mellom ulike virksomheter og nivåer i helsetjenesten og gi korrekt og gyldig informasjon i brukersituasjoner i hele behandlingsforløp.

09.00-09.30: Juridisk arbeid som tilrettelegger for digital samhandling bidrar til bedre pasientsikkerhet
Foredragsholder: Birgitte Egset, Juridisk direktør i Direktoratet for e-helse

09.30-10.00: Hvordan må vi behandle helseopplysninger og - data for å oppnå pasientsikkerhet?
Foredragsholder: Arild Faxvaag, Professor i helseinformatikk. Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Fakultet for medisin og helsevitenskap - NTNU

10.00-10.30: Pause

10.30-11.00: Når systemene ikke snakker sammen - konsekvens for informasjonssikkerhet, pasientsikkerhet og produktivitet.
Foredragsholder: Erik Granberg, Seniorrådgiver, IKT-tilsyn Avdeling for operativt tilsyn. Statens helsetilsyn

11.00-11.30: Pasientens journaldokumenter på tvers av tjenestenivå.
Foredragsholder: Mariann Seland, Sykehuspartner. Prosjektleder for dokumentdeling via kjernejournal Helse Sør-Øst

11.30-12.30: Lunsj

12.30-13.00: Pasientens legemiddelliste - et løft for pasient- og informasjonssikkerhet
Foredragsholder: Ola Jøsendal. Ass. Fagdirektør Helse Vest RHF

13.00-13.30: Hvorfor innfører vi en felles pasientjournal?
Foredragsholder: Arne Ingebrigtsen, kommunedirektør i Kristiansund kommune og leder for Normens styringsgruppe

13.30-14.00: Pause

14.00-15.00: PLENUMSFOREDRAG: Kunstig intelligens og risiko
Kort om foredraget: Vi starter med en kort "KI for dummies" og går deretter over på innlegg og samtaler om hvilke risikoer vi må kjenne og kunne håndtere for å kunne innføre KI på en trygg, sikker og effektiv måte.

15.00 Normkonferansen er slutt for i år

Spor - Leverandør

Det er et uttalt politisk mål at man skal kunne støtte opp under innovasjon, endring og utvikling i leverandørmarkedet, slik at norske næringslivsaktører kan bidra til effektivisering hos helsevirksomhetene samt styrke sin posisjon i det globale markedet.

I leverandørsporet vil vi belyse hvordan leverandørene i helsesektoren skaper verdi og bidrar til effektive og innovative løsninger. Vi vil også belyse hvordan lover og forskrifter støtter opp under gode løsninger, og ikke skal være til hinder for utvikling av gode løsninger.

09.00-09.30: En databehandler, flere databehandlere, alle databehandlerne – en juridisk oppfriskning
Kort om foredraget: Hva sier forskrift og lov om blant annet ansvar og sanksjonsmuligheter? Hvorfor har vi lovverket, og hva regulerer det?
Foredragsholder: Ståle Norum Engen, jurist ved Norsk helsenett SF.

09.30-10.00: En leverandørs betroelser! Hvordan Egde skaper et trygt og sikkert økosystem for datadeling
Kort om foredraget: I denne presentasjonen viser Egde hvordan deres integrasjonsplattform gjør det mulig å dele data på tvers av leverandører, helsenettet og nasjonal infrastruktur. Se hvordan Egde realiserer helse- og omsorgssektorens målarkitektur for datadeling og bygger et økosystem som utfordrer etablert praksis.
Foredragsholder: Lars Lohne og Jan Ivar Øyulvstad, Edge Consulting AS

10.00-10.30: Pause

10.30-11.00: Hvordan lykkes med sikkerhetsarbeidet i egen virksomhet?
Foredragsholdere: Kaja Felix Sønslien og Martin Torp D’Alessandro Sopra Steria

11.00-11.30: TBA

11.30-12.30: Lunsj

12.30-13.30: Digital munnhelse – en gamechanger
Kort om foredraget: Hvordan kan en App muliggjøre digital samhandling om munnhelse mellom Tannhelsetjenesten og kommunale helse-og omsorgsinstitusjoner? Et utviklingsprosjekt over 3 år, i 4 fylker og 14 kommuner med fokus på brukermedvirkning og trygg deling av pasientinfo har vist at det både er behov for og ønske om et slikt verktøy.
Foredragsholder: Ellen Merete Høgseæt, DentaAPPS

13.30-14.00: Pause

14.00-15.00: PLENUMSFOREDRAG: Kunstig intelligens og risiko
Kort om foredraget: Vi starter med en kort "KI for dummies" og går deretter over på innlegg og samtaler om hvilke risikoer vi må kjenne og kunne håndtere for å kunne innføre KI på en trygg, sikker og effektiv måte.

15.00 Normkonferansen er slutt for i år

Spor - Teknologi

Helsesektoren er avhengig av teknologi, enten det gjelder styring av heis og ventilasjon eller pasientens hjemmeutstyr. I årets teknologispor ønsker vi å se på velferdsteknologi - fra behovet oppstår til løsningen tas i bruk. Vi vil utforske hvordan man kan ivareta kravene til informasjonssikkerhet og personvern fra behovet oppstår til løsningene er implementert og i bruk.

På slutten av dagen vil vi avslutte med et spennende foredrag fra Helse Midt-Norge (St. Olavs Hospital og Hemit) om hvordan de jobber med informasjonssikkerhet og operasjonell teknologi (OT).

09.00-09.30: Digital hjemmeoppfølging - Behovskartlegging
Kort om foredraget: Hvor oppstår behovet og hvem er det som prioritere mellom behovene.

09.30-10.00: Hvem har ansvaret for pasienten i hjemmet?
Kort om foredraget: Når pasienter med sammensatte behov flyttes hjem, hvordan ungår vi at noe glipper?

10.00-10.30: Pause

10.30-11.00: TBA

11.00-11.30: Anskaffelser - hvordan sikre at behov og lovkrav blir ivaretatt Foredragsholdere: E-helse/Normen og Sykehusinnkjøp.

11.30-12.30: Lunsj

12.30-13.00: TBA
13.00-13.30: Operational Technology – et fundament for sikker sykehusdrift

Foredragsholder: Tor Emil Giske, Helse Midt-Norge - St. Olav

13.30-14.00: Pause

14.00-15.00: PLENUMSFOREDRAG: Kunstig intelligens og risiko
Kort om foredraget: Vi starter med en kort "KI for dummies" og går deretter over på innlegg og samtaler om hvilke risikoer vi må kjenne og kunne håndtere for å kunne innføre KI på en trygg, sikker og effektiv måte.

15.00 Normkonferansen er slutt for i år