Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt samarbeid om e-helsestandardisering

Internasjonalt samarbeid om e-helsestandardisering gir oss en plattform for deling av beste praksis, erfaringer og kunnskap på tvers av landegrenser. Vi lærer av andres suksesser og utfordringer. Samtidig kan vi dra nytte av global ekspertise og unngå duplisering av innsats og ressurser hos oss.

Tiltakene

Hva er internasjonalt samarbeid om e-helsestandardisering?

Helsedirektoratet har ansvar for å koordinere felles innsats i helsesektoren knyttet til internasjonal standardisering på e-helsefeltet.

Som myndighet deltar vi i en rekke initiativer, ekspertgrupper og samarbeidsprosjekter på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå. Dette gir oss:

  • God oversikt over kommende e-helsestandarder
  • Mulighet til å påvirke utviklingen av internasjonale e-helsestandarder for å ivareta norske behov
  • Forutsetning for å vurdere hvilke standarder det bør stilles krav om i norske e-helseløsninger

Direktoratet kan tidlig utgi veiledere med vurderinger eller anbefalinger av internasjonale standarder til gitte formål. Etter hvert som erfaringen med bruk av standardene i Norge øker, vil anbefalingene bli mer forpliktende. På lengre sikt kan flere internasjonale standarder bli obligatoriske i Norge og hjemlet i forskrift.

 

Hvorfor satse på internasjonalt samarbeid?

I Norge satser vi på økt bruk av internasjonale e-helsestandarder. Internasjonale standarder legger til rette for effektiv IKT-utvikling og bedre kvalitet i helsetjenesten i Norge. Gjennom internasjonalt samarbeid kan vi dra nytte av et bredere kunnskapsgrunnlag og lære av hverandres arbeid og erfaringer med ofte felles utfordringer.

Når internasjonale standarder implementeres i norske IKT-systemer, må disse som oftest tilpasses lokale forhold. Som myndighet setter vi overordnede rammer for virksomheter, prosjekter og leverandører som utvikler løsninger og tjenester. Rammene skal sikre at standarder tas i bruk på en enhetlig måte. Samtidig gir de rom for fleksibilitet og innovasjon når løsninger og tjenester utvikles i tråd med lokale behov. 

Samarbeidsmodellen for internasjonale e-helsestandarder  er en viktig del av dette overordnede rammeverket. Modellen beskriver roller og ansvar for ulike aktørgrupper i arbeidet med å ta i bruk internasjonale standarder i Norge.

 

Viktige internasjonale standarder

Helsedirektoratet (tidligere Direktoratet for e-helse) publiserer anbefalinger om internasjonale standarder basert på vurderinger av bruk innen ulike områder.

Eksempler på viktige internasjonale standarder som er anbefalt å bruke i Norge er:


Norske undergrupper av internasjonale standardiseringsorganisasjoner, som Standard Norge og HL7 Norge, spiller en viktig rolle i arbeidet med å påvirke, tilpasse og ta i bruk internasjonale standarder i Norge. Les mer om hvordan du kan engasjere deg i dette arbeidet her.