Hopp til hovedinnhold

Felles språk versjon 1

Direktoratet for e-helse samarbeider med Helseplattformen om å lage ein best mogleg første versjon av Felles språk, som seinare skal bli nasjonal og takast i bruk i resten av landet.

Helseplattformen skal innføre elektronisk pasientjournal for spesialisthelsetenesta og kommunar i Midt-Noreg. Helseplattformen har valt ein utanlandsk terminologibasert EPJ-løysing. Det betyr at det må utviklast ein norsk terminologi, med omsette omgrep, som er knytt til andre norske kodeverk og som kan takast i bruk i løysinga.

Helsefaglege område som blir dekte

Helseplattformen har gjort ein gjennomgang av kva for nokre helsefaglege område der SNOMED CT er eigna å bruke, og der terminologien har eit rikt omgrepsapparat. Førebels er følgjande område mest aktuelle:

 • Prosedyrar
 • Behandlingsplanar (sjukepleie)
 • Diagnosar
 • Allergiar
 • Problemliste og klinisk historie
 • Immunisering (vaksinar)
 • Funksjonsnivå
 • Anatomi
 • Pasientdemografi
 • Rapportering til kvalitetsregister
 • Legemiddel
 • Behandlingsforløp og behandlingsplanar
 • Laboratorie

Kva for nokre helsefaglege område som blir dekte blir vedtekne løpande av Helseplattformen gjennom 2020.

Norske omgrep

Den norske helsetenesta bruker norsk i kommunikasjon og dokumentasjon, og Felles språk må liggje føre på norsk. Programmet samarbeider med helsepersonell i Helseplattformen om å kvalitetssikre den norske omsetjinga av omgrepa som skal brukast, for å sikre at omgrepa blir kjende, gode og relevante.

Knytning mot kodeverk

Program for kodeverk og terminologi arbeider med å knyte relasjonar frå omgrep i terminologien til kodar i eksisterande kodeverk og klassifikasjonar, som til dømes prosedyrekodeverka, ICD-10, ICPC og ICF. Desse knytningene legg til rette for større grad av automatisk innrapportering av data til bruk i finansiering og statistikk. SNOMED CT skal dermed ikkje erstatte dagens kodeverk, men det skal knytast saman i økosystemet Felles språk.

Knytning mot helse- og kvalitetsregister

Programmet arbeider med å knyte relasjonar frå terminologien til helse- og kvalitetsregister. Det skjer ved å knyte relasjonar frå omgrep i terminologien til variablar i kvart enkelt register. Felles språk kan bidra til auka kvalitet i helsedata og leggje til rette for meir automatisert innrapportering av data til registera. Slike knytninger til helse- og kvalitetsregister gir òg nye moglegheiter for analysar av helsedata. Programmet samarbeider med registereigarar om å gjere desse knytningene for nokre utvalde register i første omgang.