Hopp til hovedinnhold

Prosjekt: Pasientens prøvesvar – nasjonal tjeneste for laboratorie- og radiologisvar

Pasientens prøvesvar skal gjøre det mulig å dele prøvesvar på tvers av Helse-Norge.

Med Pasientens prøvesvar (tidligere NILAR) får helsepersonell trygg og sikker tilgang til informasjon som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i tjenestene, og innbyggerne får enklere tilgang til prøvesvar.

Bakgrunn og behov

I dag finnes det ikke en samlet oversikt over laboratorie- og radiologisvar. Helsepersonell som trenger tilgang på prøvesvar må ofte etterspørre informasjonen via telefon, brev eller faks. I mange tilfeller vet ikke helsepersonell hvor prøvesvarene er lagret, noe som medfører at blodprøver eller røntgenbilder må tas på nytt.

Det er et helsepolitisk mål å skape vår felles helsetjeneste. Pasienten skal settes i sentrum. Digitale tjenester skal forenkle pasientenes kontakt med helsetjenesten, og pasienten skal ha enkel og trygg tilgang til egne helseopplysninger. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Målet er at nødvendige helseopplysninger skal følge pasienter gjennom hele pasientforløpet, uavhengig av hvor pasienten behandles.

Gjennom kartlegging av informasjonsbehov i forprosjektet for felles kommunal journal og digital samhandling (tidligere Akson), ble det undersøkt hvilke behov helsepersonell rangerte som viktige å løse i nær fremtid.

Deling av prøvesvar og svarrapporter fra innen laboratoriemedisin og radiologi på tvers av helse- og omsorgstjenesten kom høyt opp på listen, sammen med blant annet oversikt over legemidler. Eksempelvis ble oppslag på tidligere prøvesvar innen medisinsk biokjemi (inkl. farmakologi og toksikologi) prioritert som nummer 4 av 94 informasjonsbehov, og for radiologi ble dette prioritert som nummer 10 av 94.

I Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 pekes det også på flere innsatsområder som er relevante for realiseringen av Pasientens prøvesvar:

 • Bedre sammenheng i pasientforløp
 • Bidra til plan og kontinuitet i ansvarsoverganger
 • Bedre bruk av helsedata» (lettere tilgang til og økt utnyttelse av helsedata)

Dette er Pasientens prøvesvar

Pasientens prøvesvar skal løse behovet for å dele prøvesvar på tvers, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor undersøkelsen er utført.

Planen med Pasientens prøvesvar er at pasientens prøvesvar blir tilgjengeliggjort for oppslag av helsepersonell i kjernejournal og for pasienter på Helsenorge.

Innbyggerne får raskere tilgang til egne prøvesvar, og kan dermed slippe å vente på brev eller neste konsultasjon hos lege. Om prøvesvarene inneholder resultater som krever dialog, vil helsepersonellet få mulighet til å kontakte pasienten først.

Helsepersonell kan sammenligne prøvesvar med tilsvarende undersøkelser gjennomført på et tidligere tidspunkt, eventuelt i en annen del av helsetjenesten.

Gjennomføring

Norsk helsenett leder arbeidet med Pasientens prøvesvar, du finner mer informasjon på deres sider.

Juridiske problemstillinger

Gjennomføringen av Pasientens prøvesvar vil potensielt kreve regelverksutvikling og lovarbeid. Juridiske spørsmål rundt lagring og dataansvar må besvares.

Semantiske problemstillinger

Pasientens prøvesvar møter også semantiske problemstillinger. Med semantisk menes behov for felles begrepsbruk. Pasientens prøvesvar blir ikke bedre enn kvaliteten på de dataene som utveksles. Med andre ord er Pasientens prøvesvar avhengig av at både den som bestiller prøvesvaret og den som sender prøvesvaret tilbake blant annet benytter samme kodeverk og et felles språk.

Datagrunnlaget fra alle landets laboratorier er ikke nødvendigvis samstemt. Helsepersonell opplever variasjon i labsvarene fordi ulike laboratorier benytter ulikt måleutstyr, og kan ha ulik tolkning av undersøkelsene. Dette håndteres i dag med kunnskapsformidling og samarbeid helsepersonell imellom, men må også håndteres i en løsning mer preget av maskinell lagring og analyse.

Organisatoriske problemstillinger

Mange aktører vil få gleden av å ta i bruk Pasientens prøvesvar. Derfor blir det viktig å sørge for at Pasientens prøvesvar dekker deres behov. For å lykkes med dette, arbeider prosjektet med å identifisere brukerbehov hos helsepersonell som bestiller og mottar prøvesvar, og endringsbehov ute hos laboratorie- og radiologivirksomhetene slik at de kan produsere godt datagrunnlag til Pasientens prøvesvar.

Tekniske problemstillinger

Parallelt som det jobbes med å avklare juridisk, semantisk og organisatoriske problemstillinger, skal også selve den tekniske løsningen utvikles av Norsk helsenett.

Forventede gevinster

Formålet med Pasientens prøvesvar er å gi bedre samhandling i forbindelse med helsehjelp. Forbedringene oppnås ved at prøvesvar kan utnyttes i hele helsetjenesten, og ikke bare av den som har rekvirert undersøkelsen eller står som kopimottaker.

Pasientens prøvesvar vil gi:

 • Færre uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten hvor årsaken er manglende tilgang til prøvesvar
 • Spart tid for helsepersonell ved at de kan lese prøvesvar i Pasientens prøvesvar i stedet for å bestille nye undersøkelser
 • Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til helse- og omsorgstjenesten ved at de møter helsepersonell med god oversikt over alle prøvesvar, og ved at pasienter slipper å gjenta informasjon som allerede finnes
 • Forbedret behandlingskvalitet ved at informasjonsgrunnlaget for beslutninger om behandling blir bedre, og at beslutninger i visse tilfeller kan treffes på et tidligere tidspunkt.
 • Bedre IKT-sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern ved at nasjonale komponenter for personvern og moderniserte tillitstjenester blir tatt i bruk
 • Bedre styringsinformasjon, grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring i kommunal helse- og omsorgstjeneste, forskning og innovasjon
 • Unngåtte kostnader til unødvendige undersøkelser
 • Tid spart for både innbygger og helsetjeneste når innbygger selv kan hente frem prøvesvar i Helsenorge
 • Pasient blir mer aktiv i egen helsehjelp

Tidsplan

Planen er at Pasientens prøvesvar tilgjengeliggjøres for helsepersonell mot slutten av 2022.

Samarbeidsgrupper

Norsk helsenett SF leder arbeidet med samarbeidsgruppene til Pasientens prøvesvar. Mer informasjon finner du her: Deltagere i samarbeidsgrupper i NILAR - PDS - Norsk helsenett (nhn.no)

Møter i 2022

28.01.2022

Saksunderlag til møte i NILAR samarbeidsgruppe laboratoriefag 26.januar 2022 og samarbeidsgruppe radiologi og patologi 28.januar 2022 (PDF)

Referat fra møte i NILAR samarbeidsgruppe radiologi og patologi 28.01.2022 (PDF)

26.01.2022

Saksunderlag til møte i NILAR samarbeidsgruppe laboratoriefag 26.januar 2022 og samarbeidsgruppe radiologi og patologi 28.januar 2022 (PDF)

Referat fra møte i NILAR samarbeidsgruppe laboratoriefag 26.01.2022 (PDF)

17.01.2022

Saksunderlag i teknisk samarbeidsgruppe NILAR 17.01.2022 (PDF)

Referat fra møte i NILAR teknisk samarbeidsgruppe 17.01.2022 (PDF)

14.01.2022

Referat fra møte i NILAR samarbeidsgruppe 14.01.2022 (PDF)

Møter i 2021

11.11.2021

Saksunderlag funksjonelle samarbeidsgrupper NILAR 11.11.2021 (PDF)

Referat funksjonelle samarbeidsgrupper NILAR 11.11.2021 (PDF)

08.11.2021

Saksunderlag samarbeidsgruppe teknisk NILAR 08.11.2021 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe teknisk NILAR 08.11.2021 (PDF)

20.10.2021

Saksunderlag funksjonelle samarbeidsgrupper NILAR 20.10.2021 del 1 (PDF)

Saksunderlag funksjonelle samarbeidsgrupper NILAR 20.10.2021 del 2 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe laboratoriefag NILAR 20.10.2021 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe radiologi og patologi NILAR 20.10.2021 (PDF)

18.10.2021

Saksunderlag teknisk samarbeidsgruppe NILAR 18.10.2021 del 1 (PDF)

Saksunderlag teknisk samarbeidsgruppe NILAR 18.10.2021 del 2 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe teknisk NILAR 18.10.2021 (PDF)

22.09.2021

Referat samarbeidsgruppe teknisk NILAR 22.09.2021 (PDF)

17.09.2021

Saksunderlag møte i samarbeidsgruppe laboratoriefag NILAR 17.09.2021 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe laboratoriefag NILAR 17.09.2021 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe radiologi NILAR 17.09.2021 (PDF)

19.08.2021

Referat samarbeidsgruppe teknisk NILAR 19.08.2021 (PDF)

17.06.2021 og 18.06.2021

Referat samarbeidsgruppe funksjonelle NILAR 17.06.2021 og 18.06.2021(PDF)

Saksunderlag møte i samarbeidsgruppe funksjonelt NILAR 17.06.2021 og 18.06.2021 (PDF)

16.06.2021

Referat samarbeidsgruppe teknisk NILAR 16.06.2021 (PDF)

Saksunderlag møte i samarbeidsgruppe teknisk NILAR 16.06.2021 (PDF)

21.05.2021

Referat oppstartsmøte samarbeidsgruppe NILAR 21.05.2021 (PDF)

Saksunderlag møte i samarbeidsgruppe NILAR begreper 21.05.2021 (PDF)

Saksunderlag møte i samarbeidsgruppe NILAR status og beskrivelse av løsning 21.05.21 (PDF)