Hopp til hovedinnhold

Prosjekt: Tillitstjenester, API-håndtering og grunndata (TAG)

Prosjektet TAG – tillitstjenester, API-håndtering og grunndata, vil utgjøre grunnlaget for trygg, sikker og enkel informasjonsdeling på tvers av helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunn og behov

Helse- og omsorgstjenesten står i et digitalt skifte hvor nye samhandlingsformer og digitale løsninger blir tatt i bruk av aktørene i sektoren for å skape et enklere Helse-Norge.

Målet er å gi helsepersonell tilgang på enkle og sikre digitale tjenester som gjør de i stand til å dele pasient- og brukeropplysninger på tvers av virksomhetene i sektoren. Nødvendige helseopplysninger skal følge pasienter gjennom hele pasientforløpet, uavhengig av hvor pasienten behandles.

Når vi skal dele mer pasientinformasjon, er det avgjørende å ivareta pasientens informasjonssikkerhet og personvern. Det finnes allerede tjenester som ivaretar dette, og med TAG skal vi videreutvikle og styrke disse etablerte tjenestene.

Prosjekt Tillitstjenester, API-håndtering og grunndata (TAG) skal svare på følgende behov:

  • Aktører i helse- og omsorgstjenesten som deler data og dokumenter skal kunne benytte tillitstjenester som sikrer at samhandlingen følger felles krav til identitets- og tilgangsstyring.
  • Aktører i helse- og omsorgstjenesten samt tredjepartsaktører skal enkelt kunne få oversikt over og kunne benytte tilgjengelige API fra nasjonale e-helseløsninger og felles grunnmurskomponenter. Felles felles grunnmur består av kodeverk og terminologi, grunndata, felles krav, retningslinjer og infrastruktur).
  • Samhandlingsløsningene skal bruke pålitelige informasjonskilder fra grunndata om personell og virksomheter for å kunne forvalte identiteter og tilganger.

Dette er TAG – tillitstjenester, API-håndtering og grunndata

Gjennom leveranser innen tillitstjenester, API-håndtering og grunndata, skal det bygges et fundament som legger til rette for at aktørene i tjenesten kan utveksle informasjon på en trygg og sikker måte.

Første steg for TAG-prosjektet handler om å realisere komponenter i felles grunnmur (kodeverk og terminologi, felles grunndata, felleskomponenter, felles krav og retningslinjer og infrastruktur) som er nødvendige for å håndtere informasjonssikkerhet og personvern knyttet til mer utstrakt bruk av data- og dokumentdeling.

Prosjektets første leveranser er viktig for å få erfaring med data- og dokumentdeling, og for å lykkes med nasjonal innføring av eksisterende nasjonale e-helseløsninger.

Tillitstjenester: enkel og sikker innlogging og tilgang på tvers av helse- og omsorgssektoren

Samtidig som økt samhandling og deling av helseinformasjon vil gi bedre beslutningsgrunnlag for behandlende helsepersonell, vil helseopplysninger kunne ha høy verdi for aktører som har til hensikt å misbruke informasjonen. Samhandlingsløsningene må derfor sørges for at uvedkommende ikke får tilgang, samtidig som de med tjenstlig behov faktisk får tilgang.

Med tillitstjenester i helsesektoren menes styring av tilganger slik at pasienten kan være trygg på at sensitiv informasjon kun leses og deles av helsepersonell som er en del av behandlingsløpet. Et eksempel på dette er videreutvikling av helsetjenestens felles påloggingsløsning, HelseID, som tillitstjeneste. Et annet tiltak er videreutvikling av nasjonal personvernkomponent, som vil gi sikrere, enklere og mer effektiv håndtering av innbyggerens personvern i møte med helsetjenesten.

I 2020 ble det gjennomført et prosjekt for å etablere en felles tillitsmodell i helsesektoren. I dette arbeidet ble det sammen med sektoren beskrevet et konsept på hvordan utfordringene kan løses i helsesektoren. Dette arbeidet ligger til grunn for realisering av tillitstjenestene i prosjekt TAG.

API-håndtering: gjør det enklere for helsesektoren og helsenæringen å utvikle samhandlingsløsninger

I Meld. St. 9, Én innbygger – én journal, (2012-2013) ble det lagt frem at "økt bruk av strukturerte data kan bidra til å bedre kvalitet på rapportering og enklere samhandling ved at informasjon kan deles og gjenbrukes i ulike sammenhenger hvor alle sitter med det samme informasjonsgrunnlaget". På bakgrunn av stortingsmeldingen har Direktoratet for e-helse definert arkitektur for nasjonal datadeling i helse- og omsorgssektoren.

API-håndtering er en sentral del av arkitekturen for datadeling i helsetjenesten, og denne løsningen vil tilby aktørene i sektoren oversikt over og sikker bruk av APIene i samhandlingsløsningene.

Målarkitektur for datadeling sier at førstevalget for realisering av datadeling skal være gjennom bruk av APIer. For å lykkes med datadeling er det derfor viktig at åpne APIer er tilgjengelige for brukerne. I tillegg er det viktig at det er en enhetlig tilnærming til å administrere og forvalte tilgjengeliggjorte APIer, slik at vi vet hvem som bruker dem og hva de brukes til.

TAG-prosjektet skal innføre API-håndtering for bruksområdet nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter.

Grunndata: grunnleggende informasjon om virksomhetene i sektor og om helsepersonell

Grunndata er en viktig byggestein for å sikre informasjonsflyt i helsesektoren i dag. Det stilles høye krav til tilgjengelighet og kvalitet i dataene som brukes i helsesektoren.

Grunndataplattformen er den tekniske løsningen som gir aktørene i sektoren tilgang til aktuelle registre gjennom informasjonstjenester. Grunndatas formål er å være sannhetskilden med enhetlig og oppdatert informasjonsgrunnlag for informasjonstjenester knyttet til person, personell, virksomheter, og referansedata (kodeverk) for helsesektoren og andre interessenter.

Forventede gevinster

  • Frigjort tid for helsepersonell: Ved å legge til rette for mer utstrakt bruk av samhandlingsløsninger og deling av informasjon på tvers av ulike journalløsninger vil TAG-prosjektet bidra til spart tid for helsepersonell.
  • Færre uønskede hendelser: Ved å legge til rette for mer utstrakt bruk av samhandlingsløsninger som data- og dokumentdeling, vil prosjektet bidra til færre uønskede hendelser gjennom å muliggjøre bedre tilgang på riktig og oppdatert informasjon for helsepersonell.
  • Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til helse- og omsorgstjenesten: Ved å legge til rette for en felles tillitsmodell i helsetjenesten vil prosjektet bidra til en bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonell vil kunne ha mer tilgang til informasjon på tvers av ulike aktører, noe som fører til at innbygger opplever en mer sammenhengende og koordinert helsetjeneste. Ved at det er en oppdatert sannhetskilde til virksomhetsinformasjon vil det være enklere for innbygger å få oversikt over tilgjengelige helse- og omsorgstjenester
  • Bedre IKT-sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern: Prosjektet vil bidra til bedre IKT-sikkerhet og enklere ivaretagelse av personvern gjennom å skape enighet rundt og etablere en felles tillitsmodell for helsesektoren og felles prinsipper for å ivareta personvernet.

Gjennomføring og samarbeidsprosjekter

Norsk helsenett har hovedansvaret for gjennomføring og realisering av leveranser i prosjektet. Direktoratet for e-helse er programeier.

Tidsplan

Prosjektet TAG er en del av steg 1 i program digital samhandling og skal ferdigstilles i løpet av 2024. Det planlegges for kontinuerlige leveranser i hele perioden.