Søk

Prosjekt: Tillitstjenester, API-håndtering og grunndata (TAG)

Prosjektet TAG – tillitstjenester, API-håndtering og grunndata, vil utgjøre grunnlaget for trygg, sikker og enkel informasjonsdeling på tvers av helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunn og behov

Helse- og omsorgstjenesten står i et digitalt skifte hvor nye samhandlingsformer og digitale løsninger blir tatt i bruk av aktørene i sektoren for å skape et enklere Helse-Norge.

Målet er å gi helsepersonell tilgang på enkle og sikre digitale tjenester som gjør de i stand til å dele pasient- og brukeropplysninger på tvers av virksomhetene i sektoren. Nødvendige helseopplysninger skal følge pasienter gjennom hele pasientforløpet, uavhengig av hvor pasienten behandles.

Når vi skal dele mer pasientinformasjon, er det avgjørende å ivareta pasientens informasjonssikkerhet og personvern. Det finnes allerede tjenester som ivaretar dette, og med TAG skal vi videreutvikle og styrke disse etablerte tjenestene.

Prosjekt Tillitstjenester, API-håndtering og grunndata (TAG) skal svare på følgende behov:

  • Aktører i helse- og omsorgstjenesten som deler data og dokumenter skal kunne benytte tillitstjenester som sikrer at samhandlingen følger felles krav til identitets- og tilgangsstyring.
  • Aktører i helse- og omsorgstjenesten samt tredjepartsaktører skal enkelt kunne få oversikt over og kunne benytte tilgjengelige API fra nasjonale e-helseløsninger og felles grunnmurskomponenter. Felles felles grunnmur består av kodeverk og terminologi, grunndata, felles krav, retningslinjer og infrastruktur).
  • Samhandlingsløsningene skal bruke pålitelige informasjonskilder fra grunndata om personell og virksomheter for å kunne forvalte identiteter og tilganger.

Dette er TAG – tillitstjenester, API-håndtering og grunndata

Gjennom leveranser innen tillitstjenester, API-håndtering og grunndata, skal det bygges et fundament som legger til rette for at aktørene i tjenesten kan utveksle informasjon på en trygg og sikker måte.

Første steg for TAG-prosjektet handler om å realisere komponenter i felles grunnmur (kodeverk og terminologi, felles grunndata, felleskomponenter, felles krav og retningslinjer og infrastruktur) som er nødvendige for å håndtere informasjonssikkerhet og personvern knyttet til mer utstrakt bruk av data- og dokumentdeling.

Prosjektets første leveranser er viktig for å få erfaring med data- og dokumentdeling, og for å lykkes med nasjonal innføring av eksisterende nasjonale e-helseløsninger.

Tillitstjenester: enkel og sikker innlogging og tilgang på tvers av helse- og omsorgssektoren

Samtidig som økt samhandling og deling av helseinformasjon vil gi bedre beslutningsgrunnlag for behandlende helsepersonell, vil helseopplysninger kunne ha høy verdi for aktører som har til hensikt å misbruke informasjonen. Samhandlingsløsningene må derfor sørges for at uvedkommende ikke får tilgang, samtidig som de med tjenstlig behov faktisk får tilgang.

Med tillitstjenester i helsesektoren menes styring av tilganger slik at pasienten kan være trygg på at sensitiv informasjon kun leses og deles av helsepersonell som er en del av behandlingsløpet. Et eksempel på dette er videreutvikling av helsetjenestens felles påloggingsløsning, HelseID, som tillitstjeneste. Et annet tiltak er videreutvikling av nasjonal personvernkomponent, som vil gi sikrere, enklere og mer effektiv håndtering av innbyggerens personvern i møte med helsetjenesten.

I 2020 ble det gjennomført et prosjekt for å etablere en felles tillitsmodell i helsesektoren. I dette arbeidet ble det sammen med sektoren beskrevet et konsept på hvordan utfordringene kan løses i helsesektoren. Dette arbeidet ligger til grunn for realisering av tillitstjenestene i prosjekt TAG.

API-håndtering: gjør det enklere for helsesektoren og helsenæringen å utvikle samhandlingsløsninger

I Meld. St. 9, Én innbygger – én journal, (2012-2013) ble det lagt frem at "økt bruk av strukturerte data kan bidra til å bedre kvalitet på rapportering og enklere samhandling ved at informasjon kan deles og gjenbrukes i ulike sammenhenger hvor alle sitter med det samme informasjonsgrunnlaget". På bakgrunn av stortingsmeldingen har Direktoratet for e-helse definert arkitektur for nasjonal datadeling i helse- og omsorgssektoren.

API-håndtering er en sentral del av arkitekturen for datadeling i helsetjenesten, og denne løsningen vil tilby aktørene i sektoren oversikt over og sikker bruk av APIene i samhandlingsløsningene.

Målarkitektur for datadeling sier at førstevalget for realisering av datadeling skal være gjennom bruk av APIer. For å lykkes med datadeling er det derfor viktig at åpne APIer er tilgjengelige for brukerne. I tillegg er det viktig at det er en enhetlig tilnærming til å administrere og forvalte tilgjengeliggjorte APIer, slik at vi vet hvem som bruker dem og hva de brukes til.

TAG-prosjektet skal innføre API-håndtering for bruksområdet nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter.

Grunndata: grunnleggende informasjon om virksomhetene i sektor og om helsepersonell

Grunndata er en viktig byggestein for å sikre informasjonsflyt i helsesektoren i dag. Det stilles høye krav til tilgjengelighet og kvalitet i dataene som brukes i helsesektoren.

Grunndataplattformen er den tekniske løsningen som gir aktørene i sektoren tilgang til aktuelle registre gjennom informasjonstjenester. Grunndatas formål er å være sannhetskilden med enhetlig og oppdatert informasjonsgrunnlag for informasjonstjenester knyttet til person, personell, virksomheter, og referansedata (kodeverk) for helsesektoren og andre interessenter.

Forventede gevinster

  • Frigjort tid for helsepersonell: Ved å legge til rette for mer utstrakt bruk av samhandlingsløsninger og deling av informasjon på tvers av ulike journalløsninger vil TAG-prosjektet bidra til spart tid for helsepersonell.
  • Færre uønskede hendelser: Ved å legge til rette for mer utstrakt bruk av samhandlingsløsninger som data- og dokumentdeling, vil prosjektet bidra til færre uønskede hendelser gjennom å muliggjøre bedre tilgang på riktig og oppdatert informasjon for helsepersonell.
  • Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til helse- og omsorgstjenesten: Ved å legge til rette for en felles tillitsmodell i helsetjenesten vil prosjektet bidra til en bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonell vil kunne ha mer tilgang til informasjon på tvers av ulike aktører, noe som fører til at innbygger opplever en mer sammenhengende og koordinert helsetjeneste. Ved at det er en oppdatert sannhetskilde til virksomhetsinformasjon vil det være enklere for innbygger å få oversikt over tilgjengelige helse- og omsorgstjenester
  • Bedre IKT-sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern: Prosjektet vil bidra til bedre IKT-sikkerhet og enklere ivaretagelse av personvern gjennom å skape enighet rundt og etablere en felles tillitsmodell for helsesektoren og felles prinsipper for å ivareta personvernet.

Gjennomføring og samarbeidsprosjekter

Gjennomføringen av TAG baseres på en smidig og stegvis tilnærming der løsningene defineres i samarbeid med sektoren og pågående utprøvings- og samarbeidsprosjekter, eksempelvis Felles kommunal journal, dokumentdeling via kjernejournal, Helseplattformen og Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar (NILAR).

Norsk helsenett SF har hovedansvaret for gjennomføring og realisering av leveranser i prosjektet. Direktoratet for e-helse er program- og prosjekteier.

Gjennom tett samarbeid med samarbeidsprosjekter vil prosjektet identifisere behov som krever felles nasjonale løsninger.

Produktene som skal realiseres i TAG er grunnleggende for å etablere nye tjenester som baserer seg på data- og dokumentdeling. Samtidig er det vanskelig å etablere produktene og tjenestene uten å gjøre det i sammenheng med etablering av faktiske informasjonstjenester. Tilnærmingen er derfor å knytte til seg konkrete samarbeidsprosjekter.

Dokumentdeling via kjernejournal er et eksempel på et slikt samarbeidsprosjekt. Sammen med Norsk Helsenett legges det opp til at programstyret gjennom prosjektforløpet kommer med forslag til og prioriterer produktkø i TAG.

Denne tilnærmingen skal sørge for at det blir stegvise leveranser med mulighet for å justere og tilpasse basert på erfaringer fra utprøving, evaluering og operativ drift.

De første leveransene vil være knyttet til dokumentdeling gjennom kjernejournal for å støtte nasjonal innføring av denne løsningen samt sikre at Helseplattformen effektiv kan bruke nasjonale e-helseløsninger. De neste leveransene skal legge til rette for realiseringen av NILAR og Felles kommunal journal og på sikt informasjonstjenestene som skal tas frem i de fremtidige stegene i program digital samhandling.

Denne strategien skal sørge for at det blir stegvise leveranser underveis, med løpende læring, justering og tilpasning av innhold basert på erfaringer fra utprøving, evaluering og operativ drift.

Tidsplan

Prosjektet TAG er en del av steg 1 i program digital samhandling og skal ferdigstilles i løpet av 2024. Det planlegges for kontinuerlige leveranser i hele perioden.

Samarbeidsgruppe TAG

Virksomhet Deltaker
Folkehelseinstituttet Peter Dortch Holmes
Folkehelseinstituttet Pål Solerød
Helse Midt-Norge Thor Johannes Bragstad
Helse Midt-Norge Geir Reset Simonsen
Helse Midt-Norge Marianne Hove
Helse Midt-Norge Sevian Stenvig
Helse Midt-Norge Bård Grodem
Helse Midt-Norge Trond Wefring
Helse Nord Roger Slettli Nymo
Helse Nord Jan Vidar Simonsen
Helse Nord Morten Stensøy
Helse Nord Per Schrader
Helse Nord Eva Skipenes
Helse Sør-Øst Jacob Holter Grundt
Helse Sør-Øst Gøran Skoog
Helse Sør-Øst Heidi Torstensen
Helse Sør-Øst Carl Alf Pedersen
Helse Sør-Øst Jon Deepak Gupta
Helse Sør-Øst Jon Holden
Helse Sør-Øst Kjell-Sverre Jerijærvi
Helse Sør-Øst Richard Husevåg
Helse Sør-Øst Øyivind Grinde
Helse Vest Frank Furnes
Helse Vest Brad Folsom
Helse Vest Aksel Bruun
Helse Vest Gunnar Jårvik
Helse Vest Helge Lægreid
Helse Vest Jannicke Slettli Wathne
Helse Vest Micaela Thierley
KS og kommuner Eirik Vegler Broen
KS og kommuner Ingeborg Berge
KS og kommuner Ellen Normannseth
KS og kommuner Kirsti Pedersen
KS og kommuner Suhail Mushtaq
Legeforeningen Eirik Arnesen
Norsk sykepleierforbund Torunn Wibe

Fant du det du lette etter?
Ja Nei