Hopp til hovedinnhold

Begrepsdefinisjoner for tilgangsbegrensning mv. i behandlingsrettede helseregistre

Formålet med begrepsdefinisjonene er enhetlig bruk av begreper for tilgangsbegrensning i behandlingsrettede helseregistre, herunder EPJ-systemer og nasjonale e‑helseløsninger.

Målgruppe

Virksomheter som utvikler løsninger som støtter funksjonalitet for å dele og gi innsyn i helseopplysninger.

Begreper

BegrepBeskrivelse
Tilgangsbegrensning:Innstilling som settes av innbygger eller helsepersonell for å begrense tilgang til helseopplysninger.
Sperring:

Tilgangsbegrensning som innebærer at innbyggeren sperrer hele eller deler av opplysningene som ligger i et behandlingsrettet helseregister slik at opplysningene ikke blir tilgjengelige for enkeltpersonell eller grupper av helsepersonell.

Merknad: Pasientens rett til å motsette seg tilgjengeliggjøring av helseopplysninger følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3, samt en rekke andre bestemmelser, herunder helsepersonelloven §§ 25 og 45, pasientjournalloven § 17 og kjernejournalforskriften § 6 tredje ledd andre punktum.

Skjerming

Tilgangsbegrensning som settes av helsepersonell når det er grunn til å tro at innbyggeren ville motsatt seg tilgjengeliggjøring av hele eller deler av opplysningene i et behandlingsrettet helseregister slik at opplysningene ikke blir tilgjengelige for enkeltpersonell eller grupper av helsepersonell.

Merknad: Pasientens rett til å motsette seg tilgjengeliggjøring av helseopplysninger følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3, samt en rekke andre bestemmelser, herunder helsepersonelloven §§ 25 og 45, pasientjournalloven § 17 og kjernejournalforskriften § 6 tredje ledd andre punktum. Helseopplysninger skal heller ikke tilgjengeliggjøres dersom det er grunn til å tro at pasienten ville motsette seg det.

Utsatt innsyn for innbygger

Tilgangsbegrensning som gjør at utvalgte helseopplysninger gjøres tilgjengelig for innbyggeren etter fastsatt tid. Tilgangsbegrensningen kan være satt av helsepersonell, eller satt automatisk i henhold til forhåndsdefinerte regler.

Hensikten med utsatt innsyn er å legge til rette for at en behandler skal kunne ta kontakt og gi veiledning i tråd med forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, før innbyggeren får innsyn.

Merknad: Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5 at informasjon skal gis pasienten på en hensynsfull måte, og at personellet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av informasjonen. Utsatt innsyn kan videre utledes av kravet i helsepersonelloven § 4 om at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, at helseopplysninger skal kommuniseres til pasienten på en hensynsfull måte.

Nekting

Tilgangsbegrensning som settes av helsepersonell, og som innebærer at innbyggeren blir nektet innsyn i utvalgte helseopplysninger.

Merknad: Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 tredje ledd og 5-1 andre ledd at pasienten at informasjon ikke skal gis eller pasienten skal nektes innsyn i opplysninger dersom dette er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær. Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 andre ledd skal informasjon heller ikke gis mot pasientens uttrykte vilje, med enkelte unntak.

Reservasjon

Personverninnstilling hvor innbygger motsetter seg at helseopplysninger registreres i et behandlingsrettet helseregister.

Merknad: Etter gjeldende regelverk er Nasjonal kjernejournal det eneste behandlingsrettede helseregisteret hvor innbygger gis rett til å reservere seg mot at det registreres helseopplysninger i registeret. Reservasjon innebærer at allerede innsamlede data slettes i registeret.

PersonverninnstillingerAlle typer innstillinger en innbygger kan gjøre for å ivareta egne rettigheter innen personvern i samhandlingsløsninger. Dette inkluderer samtykker, reservasjoner og tilgangsbegrensninger satt av innbygger.

Bakgrunn for begrepsdefinisjonene

Det er behov for tydelige definisjoner av begreper for tilgangsbegrensning av registrerte opplysninger. Både innbygger selv og helsepersonell skal kunne sette ulike tilgangsbegrensninger. Begreper for tilgangsbegrensning brukes i dag forskjellig i ulike løsninger og i ulike regioner. Det er derfor behov for å ha en omforent nasjonal forståelse av begreper som benyttes når informasjon skal deles/tilgjengeliggjøres på tvers av regioner og virksomheter.

Dette er spesielt viktig når innbygger skal få innsyn i egne data via ulike kilder, og det er viktig for helsepersonell at tilgangsbegrensninger betyr det samme i ulike løsninger.

Effektmål

Trygg og effektiv tilgjengeliggjøring av helseopplysninger