Søk

Standarder

Her finner du en oversikt over alle obligatoriske og anbefalte standarder, veiledere, retningslinjer og relaterte dokumenter for helse- og omsorgstjenesten. For en oversikt over standarder i Referansekatalogen for e-helse, huk av for både obligatorisk og anbefalt i normeringsnivå-filteret.

Søk i standarder, retningslinjer og veiledere

tema
Datadeling
Dialogmeldinger
Dokumentdeling
E-reseptmeldinger
Meldinger for rekvirent
Meldinger til Statens legemiddelverk
Meldinger for utleverer
Meldinger for Helfo
Grunnleggende standarder og dokumenter
Helsefaglig kodeverk og terminologi
Henvisning og epikrise
Informasjonssikkerhet
Meldinger til nasjonale registre
Pleie- og omsorgsmeldinger
Rekvisisjon og svarraport
Samhandling med NAV og Helfo
normeringsnivå
Obligatorisk standard
Anbefalt standard
Veileder
Retningslinje
virksomhetsområde
Allmennlegetjeneste
Andre
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Spesialisthelsetjeneste
AMQP-spesifikasjon
Anbefaling av tillitsmodell for data- og dokumentdeling
Anbefaling om bruk av AMQP
Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling
Anbefaling om bruk av SMART on FHIR
Anbefalte tjenestetyper i Adresseregisteret for kommunal helse- og omsorgstjeneste
Applikasjonskvittering v1.0
Applikasjonskvittering v1.1
ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister
Behandlerkravmelding (BKM)
Bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger
Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger
Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester
Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp
Bruk av standardene Rekvirering av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester
Bruk av XHTML-formatering
Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv.
Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger
Den vanlige NPR-meldingen (kombinasjon av flere sektorer)
Dialog forsikring
Dialogmelding v1.0
Dialogmelding v1.1
E-resept standard versjon 2.5
ebXML Rammeverk v1.1
Epikrise v1.1
Epikrise v1.2
EPJ standard - Tilgangsstyring, retting og sletting
EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk
EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk
Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger
Forespørsel om pasient v1.5
Forvaltningsmodell for normerende produkter fra Direktoratet for e-helse
Helsefaglig dialog
Helseopplysninger til lege v1.5
Helseopplysninger til lege v1.6
Helseopplysninger v1.5
Helseopplysninger v1.6
Henvendelse fra lege til NAV v1.5
Henvendelse fra NAV til lege
Henvisning ny tilstand
Henvisning v1.0
Henvisning v1.1
Henvisning v2.0
ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer
ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer (Blåboka)
ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten
Identifikatorer for personer
IHE XDS metadata
Immunologi v1.3 [Svarrapport]
Immunologi v1.4 [Svarrapport]
Implementasjon og bruk av ebXML som rammeverk for meldingsutveksling
Implementasjonsguide for digital dialog med Helsenorge.no
Implementasjonsguide for tjenesteoversikt Helsenorge.no
Implementasjonsguide: API for bruk av kommunikasjons-parametere
Implementation guide for Norwegian usage of IHE XDS, XCA and XUA
Informasjonsmodell for kritisk informasjon i Kjernejournal
Innkalling dialogmøte
Innleggelsesrapport v1.5
Innleggelsesrapport v1.6
Innrapportering av data for identifikasjon av person
Innrapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin
Innrapportering av data fra helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Innrapportering av data fra prehospitale tjenester/ambulanse
Innrapportering av data fra stråleterapi
Innrapportering av data om kostnad per pasient
Innrapportering av data om personskade. Felles minimum datasett (FMDS)
Innrapportering av data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter
Innrapportering av hendelser i forløp
Innrapportering av vedtak etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard)
Innspillsrunde: Retningslinje vedrørende SNOMED CT i Norge
IPLOS Funksjonell kravspesifikasjon
IPLOS Teknisk kravspesifikasjon
Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer
Krav til elektronisk meldingsutveksling
Krav til sikkerhetsbillett ved deling av helseopplysninger
Kravspesifikasjon - IPLOS i KPR
Laboratoriemedisin v1.5 [Rekvisisjon]
Laboratoriemedisin v1.6 [Rekvisisjon]
Legeerklæring ved arbeidsuførhet
M1 Resept
M10 Utleveringsrapport
M12 Søknadssvar - Individuell søknad om stønad til Helfo
M14 Søknad til SLV
M15 Søknadssvar fra SLV
M18 Oppgjørskrav
M2 Individuell søknad om stønad til Helfo
M20 Notifisering
M21 Ekspederingsanmodning
M22 Oppgjørsresultat
M23 Utbetaling
M24.1 Samtykke [abonnementsregistrering]
M24.2 Svar på samtykke [abonnnentsregistrering]
M25.1 Legemidler i bruk
M25.2 Legemidler i bruk – forespørsel om endring
M25.3 Legemidler i bruk - utleveringsmelding
M27.1 Registrering av multidoseansvarlig
M27.2 Svar på registrering av multidoseansvarlig
M28 Endring av multidoseansvarlig lege
M3 Anmodning om søknad til SLV
M30 FEST-meldingen
M4.1 Forespørsel om referansenummer
M4.2 Referansenummer
M5 Tilbakekalling av resept
M5.2 Kvittering på tilbakekalling resept
M6 Utleveringsrapport rekvirent
M7 Slettet resept
M8 Utleveringsrapport fastlege
M9.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient
M9.11 Forespørsel om legemidler i bruk
M9.12 Nedlasting av legemidler i bruk
M9.2 Reseptliste (utleverer)
M9.21 Hent endrede multidosepasienter
M9.22 Endrede multidosepasienter
M9.3 Forespørsel om nedlasting av resept
M9.4 Nedlasting av resept
M9.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient
M9.6 Reseptliste (rekvirent)
M9.7 Forespørsel om utleveringer på resept
M9.8 Utleveringer på resept
M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde
M9NA2 Reseptliste nettkunde
M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde
M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde
Medisinsk biokjemi v1.3 [Svarrapport]
Medisinsk biokjemi v1.4 [Svarrapport]
Medisinske opplysninger v1.5
Medisinske opplysninger v1.6
Melding av fødsel til Medisinsk fødselsregister (MFR)
Melding om fødte overflyttet nyfødtavdeling
Melding om svangerskapsavbrudd (v4.1)
Metode for utvikling av HL7 FHIR områdeprofiler
Mikrobiologi v1.3 [Svarrapport]
Mikrobiologi v1.4 [Svarrapport]
Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
MV E-resept Verify
Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren
Målarkitektur for dokumentdeling
NCMP: Kodeverk for medisinske prosedyrer
NCRP: Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer
NCSP: Kodeverk for kirurgiske prosedyrer
Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen)
Norsk laboratoriekodeverk
Norsk patologikodeverk
Norske basisprofiler for HL7 FHIR
NPR behandlerkravmelding
Oppfølgingsplan fra arbeidsgiver v1.5
Orientering om tjenestetilbud v1.5
Orientering om tjenestetilbud v1.6
Overføring av journal
Overvåkning av meldingsversjoner i ebXML
Pasientliste [oversikt over fastlegens listeinnbyggere]
Pasientlogistikkmeldinger v1.5
Pasientlogistikkmeldinger v1.6
Patologi v1.3 [Svarrapport]
Patologi v1.4 [Svarrapport]
Praktisk bruk av XML i helsefaglige meldinger
Profil for CPP/CPA – partnerprofiler og avtaler
Profil for web services i helse- og sosialsektoren
Radiologi v1.3 [Svarrapport]
Radiologi v1.4 [Svarrapport]
Radiologi v1.5 [Rekvisisjon]
Radiologi v1.6 [Rekvisisjon]
Rapport for covid-19 positive fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
Rapportering av pasientskader ved somatiske sykehus med Global Trigger Tool metoden (GTT)
Recommendation for using HL7 FHIR for data sharing
Referansearkitektur for datadeling
Referansearkitektur for dokumentdeling
Referansearkitektur for meldings- og dokumentutveksling
Referansearkitektur for web services sikkerhet i helse- og sosialsektoren
Rekvirering av medisinske tjenester v1.5
Rekvirering av medisinske tjenester v1.6
Retningslinje for bruk av SNOMED CT i Norge
Retningslinjer for logging ved data- og dokumentdeling
Samhandlingsarkitekturer i helse- og omsorgssektoren
Service, Action og Role i ebXML-konvolutten
Spørretjenesten Pasientens fastlege
Spørretjenesten pasientens frikortstatus
Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK)
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.5
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6
Standard for hodemelding
Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold
Status på henvisning
Svar innkalling dialogmøte
Svar på forespørsel om pasient v1.5
Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3
Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4
SYSVAK
Teknisk dokumentasjon: Overføring av legemiddelinformasjon
Tilbakemelding om feil i mottatt melding
Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav
Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling
Tjenestebasert adressering del 3: Adressering
Utskrivningsrapport v1.5
Utskrivningsrapport v1.6
Utvidet melding for produksjon i HF informasjonssystemer
Validering av ebXML-meldinger
Vedlegg til meldinger
Vedtak etter psykisk helsevernloven
Veileder for bruk av FAIR-prinsippene for helsedatakilder
Veileder for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhet
Veileder for helse- og omsorgssektoren: Bruk av Digitaliseringsdirektoratets "Overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering av offentlig sektor"
Veileder for utvikling av datadelingsgrensesnitt
Veileder for åpne API i helse- og omsorgsektoren
Veileder om bruk av NS-EN 17269 Health informatics - The International Patient Summary
Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer
Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering
Viderehenvisning
Videresending til Hjerte- og karregisteret
Videresending til Kreftregisteret
Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding
Fant du det du lette etter?
Ja Nei