Hopp til hovedinnhold

Standarder

Her kan du søke etter obligatoriske og anbefalte standarder, veiledere og retningslinjer. For en oversikt over standarder i Referansekatalogen for e-helse, huk av for både obligatorisk og anbefalt i normeringsnivå-filteret.

Søk i standarder, retningslinjer og veiledere

tema
normeringsnivå
virksomhetsområde
Anbefaling av tillitsmodell for data- og dokumentdeling
Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling
Anbefaling om bruk av SMART on FHIR
Anbefalte tjenestetyper i Adresseregisteret for kommunal helse- og omsorgstjeneste
Applikasjonskvittering v1.0
Applikasjonskvittering v1.1
ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister
Begrepsdefinisjoner for tilgangsbegrensning mv. i behandlingsrettede helseregistre
Behandlerkravmelding (BKM)
Bruk av direkte identifiserbare helseopplysninger til utvikling og testing av behandlingsrettede helseregistre
Bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger
Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger
Bruk av laboratoriekodeverk i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester
Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp
Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding
Bruk av standardene Rekvirering av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester
Bruk av XHTML-formatering
Bruk av XML svarrapport v1.4 i Pasientens prøvesvar
Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv.
Dialog forsikring
Dialogmelding v1.0
Dialogmelding v1.1
E-resept standard versjon 2.5
ebXML Rammeverk v1.1
Epikrise v1.2
EPJ standard - Tilgangsstyring, retting og sletting
EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk
EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk
Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger
Forespørsel om pasient v1.5
Forvaltningsmodell for normerende produkter fra Direktoratet for e-helse
Helsefaglig dialog
Helseopplysninger til lege v1.6
Helseopplysninger v1.6
Henvendelse fra lege til NAV v1.5
Henvendelse fra NAV til lege
Henvisning ny tilstand
Henvisning v2.0
Høringsutkast: Målarkitektur for datadeling i digital hjemmeoppfølging
ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer
ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer (Blåboka)
ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten
IHE XDS metadata
Immunologi og transfusjonsmedisin v1.4 [Svarrapport]
Implementasjon og bruk av ebXML som rammeverk for meldingsutveksling
Implementasjonsguide: API for bruk av kommunikasjons-parametere
Innkalling dialogmøte
Innleggelsesrapport v1.6
IPLOS Funksjonell kravspesifikasjon
IPLOS Teknisk kravspesifikasjon
Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer
Krav til elektronisk meldingsutveksling
Krav til sikkerhetsbillett ved deling av helseopplysninger
Laboratoriemedisin v1.6 [Rekvisisjon]
Legeerklæring ved arbeidsuførhet
M1 Resept
M10 Utleveringsrapport
M14 Søknad til SLV
M15 Søknadssvar fra SLV
M18 Oppgjørskrav
M20 Notifisering
M21 Ekspederingsanmodning
M22 Oppgjørsresultat
M23 Utbetalingsmelding
M25.1 Legemidler i bruk (Pasientens legemiddelliste)
M25.2 Legemidler i bruk – forespørsel om endring
M25.3 Legemidler i bruk - utleveringsmelding
M27.1 Registrering av multidoseansvarlig
M27.2 Svar på registrering av multidoseansvarlig
M28 Endring av multidoseansvarlig lege
M3 Anmodning om søknad til SLV
M30 FEST-meldingen
M4.1 Forespørsel om referansenummer
M4.2 Referansenummer
M5 Tilbakekalling av resept
M5.2 Kvittering på tilbakekalling resept
M6 Utleveringsrapport rekvirent
M7 Slettet resept
M8 Utleveringsrapport fastlege
M9.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient
M9.11 Forespørsel om legemidler i bruk
M9.12 Nedlasting av legemidler i bruk
M9.2 Reseptliste (utleverer)
M9.21 Hent endrede multidosepasienter
M9.22 Endrede multidosepasienter
M9.3 Forespørsel om nedlasting av resept
M9.4 Nedlasting av resept
M9.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient
M9.6 Reseptliste (rekvirent)
M9.7 Forespørsel om utleveringer på resept
M9.8 Utleveringer på resept
M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde
M9NA2 Reseptliste nettkunde
M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde
M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde
Mal og veiledning for utfylling av personvernkonsekvensvurdering (DPIA)
Medisinsk biokjemi v1.4 [Svarrapport]
Medisinsk mikrobiologi v1.4 [Svarrapport]
Medisinske opplysninger v1.6
Melding av fødsel til Medisinsk fødselsregister (MFR)
Melding om fødte overflyttet nyfødtavdeling
Melding om svangerskapsavbrudd v4.2
Metode for utvikling av HL7 FHIR områdeprofiler
Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
MV E-resept Verify
Målarkitektur for datadeling i digital hjemmeoppfølging
Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren
Målarkitektur for dokumentdeling
Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata
NKPK: Norsk klinisk prosedyrekodeverk
Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen)
Norsk laboratoriekodeverk
Norsk patologikodeverk
Norske basisprofiler for HL7 FHIR
NPR behandlerkravmelding
NPR-meldinger
Oppfølgingsplan fra arbeidsgiver v1.5
Orientering om tjenestetilbud v1.6
Overføring av journal
Overvåkning av meldingsversjoner i ebXML
Pasientliste [oversikt over fastlegens listeinnbyggere]
Pasientlogistikkmeldinger v1.6
Patologi v1.4 [Svarrapport]
Praktisk bruk av XML i helsefaglige meldinger
Profil for CPP/CPA – partnerprofiler og avtaler
Profil for web services i helse- og sosialsektoren
Radiologi v1.4 [Svarrapport]
Radiologi v1.6 [Rekvisisjon]
Recommendation for using HL7 FHIR for data sharing
Referansearkitektur for datadeling
Referansearkitektur for dokumentdeling
Referansearkitektur for meldings- og dokumentutveksling
Referansearkitektur for web services sikkerhet i helse- og sosialsektoren
Rekvirering av medisinske tjenester v1.6
Retningslinje for bruk av SNOMED CT i Norge
Retningslinjer for logging ved data- og dokumentdeling
Retningslinjer for norske bruksnavn i Norsk laboratoriekodeverk (NLK)
Samhandlingsarkitekturer i helse- og omsorgssektoren
Service, Action og Role i ebXML-konvolutten
Spørretjenesten Pasientens fastlege
Spørretjenesten pasientens frikortstatus
Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK)
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6
Standard for hodemelding
Status på henvisning
Svar innkalling dialogmøte
Svar på forespørsel om pasient v1.5
Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4
Sykmelding
SYSVAK
Til arkivering
Tilbakemelding om feil i mottatt melding
Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav
Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling
Tjenestebasert adressering del 3: Adressering
Utskrivningsrapport v1.6
Validering av ebXML-meldinger
Vedlegg til meldinger
Vedtak etter psykisk helsevernloven
Veileder for bruk av FAIR-prinsippene for helsedatakilder
Veileder for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhet
Veileder for helse- og omsorgssektoren: Bruk av Digitaliseringsdirektoratets "Overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering av offentlig sektor"
Veileder for Norsk laboratoriekodeverk (NLK)
Veileder for utvikling av datadelingsgrensesnitt
Veileder for åpne API i helse- og omsorgsektoren
Veileder om bruk av NS-EN 27269 Helseinformatikk - Oppsummerende pasientopplysninger [The International Patient Summary]
Veileder om internasjonale standarder for legemiddelinformasjon
Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer
Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering
Viderehenvisning