Hopp til hovedinnhold

Epikrise v1.2

Standard for elektronisk sending og mottak av epikrise.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Helsepersonelloven § 45 a. pålegger helsepersonell å bruke epikrise i forbindelse med pasientbehandling.

Denne standarden beskriver en informasjonsmodell og XML Schema som skal brukes for elektronisk sending og mottak av epikrise.

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 3.

Virksomhetstype ObligatoriskAnbefalt
SpesialisthelsetjenestenSende
Helseforetak og private sykehusSende og motta
AllmennlegetjenestenMotta
Kommunal pleie- og omsorgstjenesteMottaSende
Øvrige virksomheter som sender epikriser Sende
Øvrige virksomheter som mottar epikriser Motta

Kontakt

Meldingshjelp