Hopp til hovedinnhold

Målarkitektur for dokumentdeling

Målarkitekturen har som målsetning å sikre nasjonal dokumentoversikt for alle pasienter, hvor pasienten selv eller personer med fullmakt, samt personell med tjenstlig behov, kan få innsyn i dokumentene.

Formål og bruksområde

Dokumentdeling mellom aktører muliggjør overføring av kunnskap på tvers av virksomhetsgrenser og omsorgsnivåer samt legger til rette for mer effektiv samhandling gjennom pasientforløpet. Målarkitektur for nasjonal dokumentdeling er en beskrivelse av en fremtidig ønsket nasjonal situasjon for hvordan helsesektoren kan dele dokumenter på tvers, hvor man har tatt utgangspunkt i innbyggere og helsepersonell sine behov og lovmessige rettigheter.

Ambisjonen til målarkitekturen er å oppnå:

  • Nasjonal dokumentoversikt i brukerens arbeidsflate (EPJ/fagsystem sin arbeidsflate).
  • Legge til rette for at alle aktører som har dokumenter som bør deles kan deles.
  • Automatisk tilgangsstyring av helsepersonell (og andre) med tjenstlig behov.
  • Støtte både eksisterende og nye dokumentformater.

Målarkitektur for nasjonal dokumentdeling er en anbefaling til målarkitektur for det nasjonale samarbeidsområdet for dokumentdeling. Anbefalingen baserer seg på at det opprettes flere samarbeidsområder, i tillegg til et nasjonalt samarbeidsområde, med koblingspunkter for en nasjonal dokumentdeling. Målarkitekturen realiserer ingenting i seg selv, men oppnås ved at implementeringsprosjekter følger de arkitekturvalg målarkitekturen beskriver.

Aktuelt for

  • Dokumentet er primært rettet mot arkitekter og tekniske prosjektledere
  • Dokumentet er også relevant for beslutningstakere, prosjektledere og utviklere innen helse- og omsorgstjenesten.