Hopp til hovedinnhold

Utskrivningsrapport v1.6

Standarden beskriver en melding som sendes utskrivningsdagen for pasienter som skal følges opp av kommunal pleie- og omsorgstjeneste.

Innledning

Denne standarden inneholder krav som viser hvordan Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 [1] skal benyttes når det foreligger behov for å sende meldingen Utskrivningsrapport.

Formål og bruksområde

Meldingen skal sendes utskrivningsdagen for pasienter som følges opp av pleie- og omsorgstjeneste.

Gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er anbefalt for.

VirksomhetstypeAnbefalt
Helseforetak og private sykehusSende
Kommunal pleie- og omsorgstjenesteSende / Motta

Normative referanser

Følgende dokumenter er normativt referert i denne standarden. Disse er uunnværlige for anvendelsen av standarden.

[1] Direktoratet for e-helse, «Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 (HIS 80704:2014)».

[2] Direktoratet for e-helse, «Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HITS 1174:2017)».

Bruk av meldingen

Sendes fra

 • Sykehus
 • Øyeblikkelig hjelp døgntilbud
 • Andre relevante døgntilbud

Sendes til

 • Pleie- og omsorgstjeneste

Obligatorisk innhold

MERK: Kun relevante opplysninger skal sendes med

 • Aktuell problemstilling
 • Kliniske diagnoser
 • Kritisk informasjon (Cave, smitte m.m.)
 • Planer og behov for oppfølging
 • Kontrolltimer
 • Legemiddelopplysninger
  • Behov for hjelp til administrasjon av legemidler
  • Medisiner gitt i dag
  • Legemidler som er sendt med pasienten /resept er formidlet til apotek
 • Helseopplysninger (Sykepleiesammenfatning)
 • Praktiske opplysninger
  • Informasjon gitt til pasient og pårørende
  • Hjelpemidler/utstyr
 • Navn og telefonnummer til ansvarlig enhet
 • Kontaktinformasjon nærmeste pårørende
 • Opplysninger om barn under 18 år

Tekniske krav

Denne standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 (HIS 80704:2014) [1] og dekker meldingen Utskrivningsrapport. Kravene i HIS 80704:2014 gjelder med de begrensninger som følger av dette profildokumentet og tilhørende XML Schema.

Meldingstype

Følgende element i hodemeldingen skal benyttes for å identifisere meldingsinstansen Utskrivningsrapport:

 • MsgHead/MsgInfo/Type skal alltid ha følgende kodeverdi fra kodeverk 8279: UTSKRIVNINGSRAPPORT Utskrivningsrapport, som gir følgende innhold i elementet:
  • MsgHead/MsgInfo/Type/@V = ”UTSKRIVNINGSRAPPORT”
  • MsgHead/MsgInfo/Type/@DN = ”Utskrivningsrapport”

XML-skjema

Hodemeldingens element MsgHead/Document/RefDoc/Content skal inneholde en instans av riktig XML-skjema med korrekt navnerom:

XML-skjema: TverrfagligEpikrise-v1.6.xsd

Navnerom: http://www.kith.no/xmlstds/po/TverrfagligEpikrise/2012-04-01

Bruk av XML-elementer

Alle dataelementer i Utskrivningsrapport er spesifisert i Standard for elektronisk samhandling med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 [1].

Bruk av noen klasser er spesifisert i dette kapittelet. Meldingen kan inneholde flere opplysninger enn de som er beskrevet under.

 • Type innhold i meldingen oppgis i klassen Type innhold i melding (TypeInnholdIMelding) med kodeverdier fra kodeverk 9139 Type innhold i meldingen Utskrivningsrapport.
 • Aktuell problemstilling oppgis i klassen Journaltekst med overskriftskode fra kodeverk 9142 Medisinskfaglige opplysninger, og med følgende verdier:
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@V = ”PROB”
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@DN = ”Aktuell problemstilling”
  • ../Journaltekst/Notat
 • Kliniske diagnoser oppgis i klassen Medisinsk diagnose fragment, med en forekomst per diagnosekode.
 • Kritisk informasjon oppgis med informasjonsgruppen som er strukturert under klassen Cave.
 • Planer og behov for oppfølging oppgis i klassen Journaltekst med overskriftskode fra kodeverk 9142 Medisinskfaglige opplysninger, og med følgende verdier:
  ../Journaltekst/Overskriftskode/@V = ”OP”
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@DN = ”Planer for videre oppfølging”
  • ../Journaltekst/Notat
 • Informasjon om kontrolltime oppgis i klassene under Info om kontrolltime.
 • Behov for hjelp til administrasjon av legemidler oppgis i klassen OpplysningerRelevantOppfolging.
 • Legemidler gitt i dag til pasienten og Legemidler utlevert til pasienten /resept er forskrevet oppgis i klassen OpplysningerRelevantOppfolging i tekstfeltet MerknadTilLegemiddeladministrering.
 • Sykepleiesammenfatning oppgis i klassen Journaltekst med overskriftskoder fra kodeverk 9141 Overskrifter for sykepleiedokumentasjon, og med følgende verdier:
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@V = ”8”
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@DN = ”Sykepleiesammenfatning”
  • ../Journaltekst/Notat
 • Praktiske opplysninger oppgis i klassen Journaltekst med overskriftskoder fra kodeverk 9141 Overskrifter for sykepleiedokumentasjon, og med følgende verdier:
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@V = ”14”
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@DN = ”Praktiske opplysninger”
  • ../Journaltekst/Notat
 • Navn og telefonnummer til ansvarlig enhet oppgis som beskrevet i Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HITS 1174:2017) [2].
 • Kontaktinformasjon nærmeste pårørende oppgis i klassen ParorendeForesatt.
 • Opplysninger om barn under 18 år oppgis med en forekomst av klassen ParorendeForesatt per barn. Ta med fødselsår i XML-elementet FodselsarMindrearigParorende, og opplysninger om barnet har behov for informasjon eller nødvendig oppfølging kan oppgis i merknadsfeltet.

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Endringshistorikk

Dette dokumentet er oppdatert. Dette betyr at endringer som er gjort siden standarden ble fastsatt er innarbeidet i dokumentet. Endringene er beskrevet i tabellen under.

DatoEndringType
15.02.2020

Presisert innhold under legemiddelopplysninger i kapittel 3 Bruk av meldingen og i kapittel 4.3 Bruk av XMLelementer.

Presisering
01.08.2019

Oppdatert avsendere av meldingen i kapittel 3 Bruk av meldingen.

Nytt kapittel 4.3 Bruk av XML-elementer.

Språklige forbedringer og oppdaterte referanser.

Presisering
Kontakt
Meldingshjelp