Hopp til hovedinnhold
Søk

Utskrivningsrapport v1.6

Standarden beskriver en melding som sendes utskrivningsdagen for pasienter som skal følges opp av kommunal pleie- og omsorgstjeneste.

Endringshistorikk

Dette dokumentet er oppdatert. Dette betyr at endringer som er gjort siden standarden ble fastsatt er innarbeidet i dokumentet. Endringene er beskrevet i tabellen under.

Dato Endring Type
15.02.2020

Presisert innhold under legemiddelopplysninger i kapittel 3 Bruk av meldingen og i kapittel 4.3 Bruk av XMLelementer.

Presisering
01.08.2019

Oppdatert avsendere av meldingen i kapittel 3 Bruk av meldingen.

Nytt kapittel 4.3 Bruk av XML-elementer.

Språklige forbedringer og oppdaterte referanser.

Presisering

Innledning

Denne standarden inneholder krav som viser hvordan Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 [1] skal benyttes når det foreligger behov for å sende meldingen Utskrivningsrapport.

Formål og bruksområde

Meldingen skal sendes utskrivningsdagen for pasienter som følges opp av pleie- og omsorgstjeneste.

Gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er anbefalt for.

Virksomhetstype Anbefalt
Helseforetak og private sykehus Sende
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste Sende / Motta

Normative referanser

Følgende dokumenter er normativt referert i denne standarden. Disse er uunnværlige for anvendelsen av standarden.

[1] Direktoratet for e-helse, «Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 (HIS 80704:2014)».

[2] Direktoratet for e-helse, «Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HITS 1174:2017)».

Bruk av meldingen

Sendes fra

 • Sykehus
 • Øyeblikkelig hjelp døgntilbud
 • Andre relevante døgntilbud

Sendes til

 • Pleie- og omsorgstjeneste

Obligatorisk innhold

MERK: Kun relevante opplysninger skal sendes med

 • Aktuell problemstilling
 • Kliniske diagnoser
 • Kritisk informasjon (Cave, smitte m.m.)
 • Planer og behov for oppfølging
 • Kontrolltimer
 • Legemiddelopplysninger
  • Behov for hjelp til administrasjon av legemidler
  • Medisiner gitt i dag
  • Legemidler som er sendt med pasienten /resept er formidlet til apotek
 • Helseopplysninger (Sykepleiesammenfatning)
 • Praktiske opplysninger
  • Informasjon gitt til pasient og pårørende
  • Hjelpemidler/utstyr
 • Navn og telefonnummer til ansvarlig enhet
 • Kontaktinformasjon nærmeste pårørende
 • Opplysninger om barn under 18 år

Tekniske krav

Denne standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 (HIS 80704:2014) [1] og dekker meldingen Utskrivningsrapport. Kravene i HIS 80704:2014 gjelder med de begrensninger som følger av dette profildokumentet og tilhørende XML Schema.

Meldingstype

Følgende element i hodemeldingen skal benyttes for å identifisere meldingsinstansen Utskrivningsrapport:

 • MsgHead/MsgInfo/Type skal alltid ha følgende kodeverdi fra kodeverk 8279: UTSKRIVNINGSRAPPORT Utskrivningsrapport, som gir følgende innhold i elementet:
  • MsgHead/MsgInfo/Type/@V = ”UTSKRIVNINGSRAPPORT”
  • MsgHead/MsgInfo/Type/@DN = ”Utskrivningsrapport”

XML-skjema

Hodemeldingens element MsgHead/Document/RefDoc/Content skal inneholde en instans av riktig XML-skjema med korrekt navnerom:

XML-skjema: TverrfagligEpikrise-v1.6.xsd

Navnerom: http://www.kith.no/xmlstds/po/TverrfagligEpikrise/2012-04-01

Bruk av XML-elementer

Alle dataelementer i Utskrivningsrapport er spesifisert i Standard for elektronisk samhandling med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 [1].

Bruk av noen klasser er spesifisert i dette kapittelet. Meldingen kan inneholde flere opplysninger enn de som er beskrevet under.

 • Type innhold i meldingen oppgis i klassen Type innhold i melding (TypeInnholdIMelding) med kodeverdier fra kodeverk 9139 Type innhold i meldingen Utskrivningsrapport.
 • Aktuell problemstilling oppgis i klassen Journaltekst med overskriftskode fra kodeverk 9142 Medisinskfaglige opplysninger, og med følgende verdier:
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@V = ”PROB”
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@DN = ”Aktuell problemstilling”
  • ../Journaltekst/Notat
 • Kliniske diagnoser oppgis i klassen Medisinsk diagnose fragment, med en forekomst per diagnosekode.
 • Kritisk informasjon oppgis med informasjonsgruppen som er strukturert under klassen Cave.
 • Planer og behov for oppfølging oppgis i klassen Journaltekst med overskriftskode fra kodeverk 9142 Medisinskfaglige opplysninger, og med følgende verdier:
  ../Journaltekst/Overskriftskode/@V = ”OP”
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@DN = ”Planer for videre oppfølging”
  • ../Journaltekst/Notat
 • Informasjon om kontrolltime oppgis i klassene under Info om kontrolltime.
 • Behov for hjelp til administrasjon av legemidler oppgis i klassen OpplysningerRelevantOppfolging.
 • Legemidler gitt i dag til pasienten og Legemidler utlevert til pasienten /resept er forskrevet oppgis i klassen OpplysningerRelevantOppfolging i tekstfeltet MerknadTilLegemiddeladministrering.
 • Sykepleiesammenfatning oppgis i klassen Journaltekst med overskriftskoder fra kodeverk 9141 Overskrifter for sykepleiedokumentasjon, og med følgende verdier:
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@V = ”8”
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@DN = ”Sykepleiesammenfatning”
  • ../Journaltekst/Notat
 • Praktiske opplysninger oppgis i klassen Journaltekst med overskriftskoder fra kodeverk 9141 Overskrifter for sykepleiedokumentasjon, og med følgende verdier:
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@V = ”14”
  • ../Journaltekst/Overskriftskode/@DN = ”Praktiske opplysninger”
  • ../Journaltekst/Notat
 • Navn og telefonnummer til ansvarlig enhet oppgis som beskrevet i Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HITS 1174:2017) [2].
 • Kontaktinformasjon nærmeste pårørende oppgis i klassen ParorendeForesatt.
 • Opplysninger om barn under 18 år oppgis med en forekomst av klassen ParorendeForesatt per barn. Ta med fødselsår i XML-elementet FodselsarMindrearigParorende, og opplysninger om barnet har behov for informasjon eller nødvendig oppfølging kan oppgis i merknadsfeltet.

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Kontakt
Meldingshjelp