Hopp til hovedinnhold

Innbyggerundersøkelsen om e-helse

Helsedirektoratet har siden 2019 gjennomført årlige kartlegginger av innbyggernes og helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester. På denne siden finner du utvalgte hovedfunn/indikatorer fra innbyggerundersøkelsen.

Metode

Innbyggerundersøkelsen er gjennomført i representative utvalg av den norske befolkningen over 15 år via webundersøkelser i GallupPanelet. Det er samlet inn 1608 intervju i 2023.

Ved resultatberegning er det foretatt vekting av data. Det vil si at hvert intervju har fått den vekten i totalen det representerer i befolkningen. Dataene er vektet mot kjønn, alder og region i henhold til Statistisk sentralbyrås offisielle befolkningsstatistikk.

Ønsker du å lese en eller flere av innbyggerundersøkelsene i sin helhet? Da kan du laste dem ned fra denne siden.

Bruk av digitale helsetjenester

Innbyggerne fortsetter å bruke helsetjenester på nye måter etter koronapandemien. Nærmere 6 av 10 innbyggere var i digital kontakt med helsetjenesten i løpet av en 12-månedersperiode i 2023, uendret fra 2022. Til sammenligning av tilsvarende andel 33 % i 2019.

Det er klart mest utbredt med fysisk oppmøte hos fastlege blant innbyggerne: 75 % har hatt slik kontakt de seneste 12 månedene i 2023. Deretter følger digital kontakt med fastlege (47 %).

Blant innbyggerne som har benyttet digitale helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene, har det vært en betydelig årlig vekst i gruppen som har brukt digitale helsetjenester tre eller flere ganger frem til 2022, før denne andelen stabiliserte seg fra 2022 til 2023. Andelen har økt fra 37 % i 2019 til 56 % i 2023. Dette kan tyde på lavere terskel for å benytte digitale helsetjenester igjen når man først har fått erfaring med dem.

"Fornye resept", "se, bestille eller endre time", "lese og svare på brev og meldinger" og "få prøvesvar" er de mest brukte digitale tjenestene.

Figur 1: Andelen innbyggere som har vært i digital kontakt med helsetjenesten i løpet av de siste 12 månedene

Erfaringer med digital kontakt

Nærmere 9 av 10 innbyggere mener fysisk oppmøte/innleggelse var nødvendig ved siste sykehusbesøk, dvs. det kunne ikke vært erstattet med andre former for kommunikasjon enn fysisk oppmøte. Dette er resultater for 2023 blant innbyggerne som har hatt fysisk oppmøte på offentlig eller privat sykehus i løpet av de siste 12 månedene. Andelen som mener fysisk oppmøte/innleggelse var nødvendig er uendret fra 2022 til 2023. Gjennom måleperioden mener ca. 5 % at sykehusbesøket kunne vært erstattet med andre former for kommunikasjon. 

Til sammenligning er det mindre utbredt å oppleve at fysisk oppmøte var nødvendig ved siste fysiske oppmøte hos fastlege / privat allmennlege (74 %) sammenlignet med sykehusbesøk (87 %) i 2023. Denne tendensen gjelder for hele måleperioden fra 2019 til 2023.

Figur 2: Mener du at ditt siste sykehusbesøk kunne ha vært erstattet med for eksempel videosamtale, telefon eller skriftlig digital kontakt dersom det hadde vært tilgjengelig?

Figur 3: Mener du at det siste fysiske oppmøtet du hadde hos fastlege / privat allmennlege kunne ha vært erstattet med for eksempel videosamtale, telefon eller skriftlig digital kontakt dersom det hadde vært tilgjengelig?

Oppfatninger av informasjonssikkerhet 

Det er utbredt med tillit til at ens helseopplysninger er sikret blant innbyggerne. 72 % har tillit til at ens helseopplysninger er tilgjengelig for helsepersonell man mottar hjelp fra (tilgjengelighet), 70 % har tillit til at ens helseopplysninger er trygge og utilgjengelig for uvedkommende (konfidensialitet) og 66 % har tillit til at ens helseopplysninger er riktige og sikret mot uriktig endring og sletting (integritet).

Figur 4: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: Jeg har tillit til at mine helseopplysninger er..

Holdninger til digitale helsetjenester

Alt i alt var det vekst i innbyggernes positive oppfatninger og holdninger til digitale helsetjenester fra 2019 til 2020. Deretter har holdningene forholdt seg relativt stabile. Vi finner at:

74 % av innbyggerne er enig i påstanden «Jeg foretrekker å møte helsepersonell ansikt til ansikt.» i 2023.

64 % av innbyggerne er enig i påstanden «Digitale helsetjenester gjør det lettere for meg å komme i kontakt med helsepersonell.» i 2023.

31 % av innbyggerne er enig i at telefon, video eller skriftlig digital kontakt ved konsultasjon med helsepersonell gir en like grundig behandling som ved fysisk konsultasjon i 2023.  

55 % av innbyggerne er enig i påstanden «Digitale helsetjenester gjør at jeg får mulighet til å løse flere oppgaver selv.» i 2023.

Figur 5: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om bruk av digitale helsetjenester?

Tilfredshet med digitale helsetjenester

Andelen innbyggere som er fornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge er 58 % i 2023, uendret fra 2022. Andelen som ikke tar stilling til spørsmålet gjennom «verken eller» eller «vet ikke»-svar (28 %) er også stabil fra 2022 til 2023. Andelen misfornøyde er stabil på 6-7 % over tid. 8 % har aldri brukt digitale helsetjenester.

Innbyggerne som er fornøyde har mer erfaring med digitale helsetjenester og har oftere mer positive / mindre negative holdninger til digitale helsetjenester enn gjennomsnittet.

Figur 6: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de digitale helsetjenestene i Norge?