Hopp til hovedinnhold

Enklere arbeidshverdag

Helsepersonell skal ha tilgang til brukervennlige digitale arbeidsverktøy som spiller godt sammen, gir god beslutningsstøtte og støtter deres arbeidsprosesser. Dette vil bidra til styrket pasientsikkerhet, reduksjon i uønsket variasjon og en mer attraktiv arbeidssituasjon for helsepersonell.

Det er mange gode digitale løsninger i bruk i dag, og det arbeides kontinuerlig med forbedringer. Samtidig opplever personell i helse- og omsorgstjenesten at mange av dagens løsninger fortsatt har utilstrekkelig funksjonalitet og brukeropplevelse, og at det ikke settes av nok tid til opplæring. De bruker mye tid på å innhente og registrere informasjon, samt annet manuelt arbeid, og dette tar tid fra direkte pasientrettet arbeid. Samtidig gir teknologi muligheter for at helsepersonell bedre kan nyttiggjøre kunnskap, videreutvikle arbeidsprosesser og utforske nye måter å yte helsehjelp.

Frem mot 2030 skal vi oppnå:

  • Helsepersonell har tilgang til helhetlige digitale arbeidsverktøy som bidrar til en effektiv arbeidshverdag.
  • Helsepersonell har enkel tilgang til relevant og nødvendig informasjon om pasienten, uavhengig av hvor i landet og på hvilket behandlingsnivå vedkommende har fått helsehjelp.
  • Helsepersonell kan digitalt innhente informasjon og ha dialog med pasient.
  • Redusert dobbeltregistrering, og mer automatisk innrapportering til helseregistre, andre registre og offentlige myndigheter.
  • Helsefaglige vurderinger støttes i større grad av digitale kunnskaps- og beslutningsstøtteverktøy.
  • Kliniske og administrative prosesser er mer effektive og utnytter muligheter innen ny teknologi, inkludert kunstig intelligens og persontilpasset medisin.
  • Helsepersonell har god digital kompetanse både fra utdanning og gjennom opplæring i bruk av nye digitale arbeidsverktøy.

Ved måloppnåelse har helsepersonell støtte for å ta bedre og mer konsistente beslutninger om forebygging, diagnose og behandling. Valgene de tar vil i større grad være basert på kunnskap og erfaring som er tilgjengelig i arbeidsverktøyene de bruker. Helsepersonell vil bruke mindre tid på informasjonsinnhenting og manuelle oppgaver, og få mer tid til pasienten slik at ressursene brukes bedre og arbeidssituasjonen oppleves mer attraktiv. Det vil også bidra til at innbygger vil motta likeverdig og kvalitetssikret helsehjelp, uavhengig av hvor de får helsehjelpen.